Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Εκπαίδευση - Νέα Γενιά - Διά βίου μάθηση

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ»

Η εκπαίδευση του τεχνολογικού προσωπικού σε εξειδικευμένα θέματα που άπτονται της εργασίας τους και η Πιστοποίηση αυτής της εκπαίδευσης.

Εργαζόμενοι στην παραγωγική διαδικασία

Περίπου 6 μήνες (Φεβρουάριος - Ιούλιος 2020) για αιτήσεις, προετοιμασία, κατάρτιση σε 4ωρα απογευματινά μαθήματα (2-3 φορές την εβδομάδα εκτός Κυριακής/αργιών και εκτός ωραρίου εργασίας), εξετάσεις, αξιολόγηση.

Η κατάρτιση περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση με τη μορφή case studies.

Σε συνεργασία με τον ΣΕΒΕΚ – στον οποίο η Εταιρεία είναι ενεργό μέλος –  αποφασίστηκε η συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα κατάρτισης.

Τα θεματικά αντικείμενα είναι:

-Στέλεχος τμήματος υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων σε επιχειρήσεις επεξεργασίας κρέατος
-Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης σε μονάδες επεξεργασίας κρέατος
-Τεχνικός χειριστής αλλαντοβιομηχανίας-παραγωγής χαρμανιών
-Τεχνικός χειριστής αλλαντοβιομηχανίας-τεχνικός συσκευασίας
-Εξωτερικός πωλητής μονάδων επεξεργασίας κρέατος

Η Πιστοποίηση των αποκτηθέντων  γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είναι:

-Στέλεχος διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων
-Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης
-Ειδικός βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων με φάση το κρέας και κρεατοσκευασμάτων-Τεχνικός Παραγωγής χαρμανιών
-Ειδικός βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων με φάση το κρέας και κρεατοσκευασμάτων-Τεχνικός Συσκευασίας
-Εξωτερικός πωλητής

Παρόλο που το πρόγραμμα είναι ατομικό, η Εταιρεία αποφάσισε να συνδράμει ενεργά, να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τους εργαζόμενους σε όλες τις φάσεις της κατάρτισης.

Α’ φάση: Επικοινωνία του προγράμματος στους εργαζομένους (Παραγωγή, Ποιοτικός Έλεγχος, Τεχνική Υπηρεσία).

   Υποστήριξη στην κατανόηση των θεματικών ενοτήτων και στην επιλογή του κατάλληλου θεματικού αντικειμένου από κάθε ενδιαφερόμενο.

Β’ φάση: Συλλογή Αιτήσεων και απαραίτητων πιστοποιητικών

   Συνδρομή στη ορθή συμπλήρωση των Αιτήσεων και στην προσκόμιση των δικαιολογητικών ανά ενδιαφερόμενο.

   Επεξεργασία Αιτήσεων (σύμφωνα με τους κανόνες GDPR) και μαζική αποστολή/κατάθεση ηλεκτρονικά στον ΣΕΒΕΚ.

Γ’ Φάση: Υλοποίηση, επικοινωνία με Φορέα Κατάρτισης & συμμετέχοντες

   Συνεχή επικοινωνία με τον ανάδοχο του έργου (ΚΕΚ) για τις διαδικαστικές λεπτομέρειες, όπως ημερομηνία έναρξης, πρόγραμμα, αποστολή ωραρίων των         εργαζομένων, επίλυση διαδικαστικών θεμάτων.

   Συνεχή επικοινωνία με τους συμμετέχοντες για την εύρυθμη υλοποίηση του προγράμματος, ρύθμιση βαρδιών ανάλογα με τις ημέρες και τις ώρες της              εκπαίδευσης, έως και την πιστοποίησή τους και την αποστολή των Βεβαιώσεων παρακολούθησης στο HR.

Δ’ Φάση: Αξιολόγηση του προγράμματος

   Μετά το πέρας της κατάρτισης και των εξετάσεων, οι εκπαιδευόμενοι συμπλήρωσαν το έντυπο HR «Φόρμα αξιολόγησης εκπαιδευτικού προγράμματος». Οι     αξιολογήσεις επεξεργάζονται στη βάση δεδομένων του HR και ταξινομούνται στο φάκελο του προγράμματος.

Φορέας του προγράμματος είναι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ).

Ανάδοχος είναι Πιστοποιημένο/α ΚΕΚ.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Υπ.  Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Το Πρόγραμμα επικοινωνήθηκε σε όλο το προσωπικό του εργοστασίου (όχι διοικητικοί).

Ο στόχος ήταν η ενεργοποίηση και η συμμετοχή τουλάχιστον 5% στην Α’ φάση (2020) και 5% στην επαναληπτική φάση του προγράμματος (2021-2022), άρα συνολικά 10%.

Στην Α’ φάση το 2020 υλοποιήθηκαν συνολικά 810 ώρες εκπαίδευσης για τους ανθρώπους της NIKAS.

Λόγω της πανδημίας covid-19, το πρόγραμμα δεν υλοποιήθηκε στους χώρους των πιστοποιημένων ΚΕΚ, αλλά στην εταιρεία ή/και στους χώρους των εργαζομένων με τη μορφή τηλεκπαίδευσης. Η εταιρεία προσπάθησε να διευκολύνει τόσο με τεχνολογικό εξοπλισμό, όσο και με την ευνοϊκή ρύθμιση των ωραρίων εργασίας.

Ο τομέας της επεξεργασίας κρέατος είναι πολύ εξειδικευμένος και είναι ελάχιστοι οι φορείς, όπου μπορεί κάποιος να  αποκτήσει ειδικές γνώσεις, πιστοποίηση και εμπειρία σε αληθινά case studies στη βιομηχανία. Οι εκπαιδευτές του προγράμματος είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ για τα θεματικά αντικείμενα που διδάσκουν.

Επιπλέον, το πρόγραμμα είναι επιδοτούμενο και οι ωφελούμενοι συμμετέχοντες επιδοτούνται με το προβλεπόμενο εκπαιδευτικό επίδομα. Προϋπόθεση της επιδότησης είναι τα πρόσωπα να έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και να έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης.

Η επίδοση μετρήθηκε με:

Α) 100% ολοκλήρωση της κατάρτισης των συμμετεχόντων

Β) 100% επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης των συμμετεχόντων

Γ) τη θετική αξιολόγηση από τους συμμετέχοντες (κλίμακα 1-5) και συγκεκριμένα

   Μ.Ο.=4,1 στην ερώτηση «Η γενική εικόνα για το πρόγραμμα είναι καλή» και

   Μ.Ο.=4,3 στην ερώτηση «Θα σύστηνα το πρόγραμμα σε άλλους συναδέλφους»

Δ) on the job αξιολόγηση των εκπαιδευομένων από τους προϊσταμένους τους για την:

   - κατανόηση των διεργασιών της παραγωγής

   - εφαρμογή του περιεχομένου του προγράμματος στην καθημερινή εργασία

Η Εταιρεία επιζητά πάντα τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη των εργαζομένων της, με γνώμονα την Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία, με σεβασμό, αξιοκρατία και δικαιοσύνη. Τόσο η εξειδίκευση της γνώσης όσο και η ενίσχυση ευρύτερων δεξιοτήτων ενός εργαζομένου είναι πολύ σημαντικές παράμετροι για τη βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων, αλλά και την προσωπική τους ανάπτυξη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης και για τα αποτελέσματά της ενημερώνονταν η ανώτατη διοίκηση της Εταιρείας. Συζητήθηκαν προτάσεις για βελτίωση και ανάδειξη νέων ευκαιριών. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε σε επόμενη φάση (και εφόσον λήξουν οι περιορισμοί της πανδημίας) το πρόγραμμα να υλοποιηθεί εντός της εταιρείας ΝΙΚΑΣ για ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή των εργαζομένων, αλλά και για tailor made case studies που άπτονται των εταιρικών διεργασιών παραγωγής.

Επιπλέον, η ΝΙΚΑΣ μπορεί να παρέχει τις εγκαταστάσεις, το τεχνολογικό υλικό και το ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να «φιλοξενήσει» εκπαιδευτικές δράσεις και για άτομα που δεν ανήκουν στην Εταιρεία.

Η Εταιρεία, εξάλλου, προσπαθεί να επικοινωνεί και να αλληλοεπιδρά με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη της. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η συνέργεια με το κλαδικό όργανο ΣΕΒΕΚ αποφέρει ωφέλειες και για τις δύο πλευρές.