Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη-εμπλεκόμενους φορείς (stakeholder dialogue)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ

Κοινωνική Συμμετοχή: Σχέσεις με τους κοινωνικούς εταίρους

Η ισχυρή δέσμευση και ο διάλογος με τους τοπικούς μας κοινωνικούς εταίρους είναι ουσιαστικοί παράγοντες για την επίτευξη των επιχειρηματικών μας στόχων και την υλοποίηση των Στόχων Αειφορίας 2020, του προγράμματος της εταιρείας μας για την αειφόρο ανάπτυξη. Ακολουθούμε, έτσι, μια συνεπή μεθοδολογία διαλόγου με τους κοινωνικούς μας εταίρους και έχουμε αναπτύξει εργαλεία για να βοηθήσουμε τις εγκαταστάσεις μας να δομήσουν την προσέγγισή τους σε τοπικό επίπεδο.

1. Κοινωνικοί εταίροι
2. Τοπικές κοινωνίες

2008 -

Τα προϊόντα μας - παραγόμενα από τοπικούς πόρους και διαθέσιμα στην εγχώρια και στις διεθνείς αγορές - είναι σημαντικά για την οικονομική μας ανάπτυξη και την ανάπτυξη της χώρας. Με τη σειρά της, η ανάπτυξή μας είναι στενά συνδεδεμένη με τις κοινότητες γύρω από τις εγκαταστάσεις μας και την πρόοδό τους. Διαθέτουμε εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής σε όλη την Ελλάδα, και δραστηριοποιούμαστε εμπορικά σε όλη τη χώρα. Η βάση για τον προσδιορισμό των κοινωνικών μας εταίρων είναι η αναγνώριση εκείνων που επηρεάζουν ή επηρεάζονται από τις δραστηριότητές μας.
 

Στους κοινωνικούς εταίρους μας περιλαμβάνονται: οι εργαζόμενοι και οι τοπικές κοινωνίες γύρω από τις παραγωγικές και εμπορικές εγκαταστάσεις της εταιρείας μας, οι πελάτες μας, από τους οποίους εξαρτάται η δραστηριότητά μας, το εκτενές δίκτυο προμηθευτών και εργολάβων που συνεργάζονται μαζί μας, οι αρχές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που ελέγχουν και ρυθμίζουν τις λειτουργίες μας, οι μέτοχοί μας, οι ΜΚΟ και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που παρακολουθούν την απόδοσή μας ως προς το περιβάλλον και την κοινωνική ευθύνη, τα ΜΜΕ που καταγράφουν και παρουσιάζουν την απόδοσή μας.
 

Για να έχουμε αποτελεσματικές και παραγωγικές σχέσεις με τους κοινωνικούς μας εταίρους, προσπαθούμε να ακολουθήσουμε μια δομημένη προσέγγιση που περιλαμβάνει:
 

- αναγνώριση των πεδίων ενδιαφέροντος των κοινωνικών εταίρων,
- παροχή ενημέρωσης και ευκαιριών ανταπόκρισης στα ζητήματα ενδιαφέροντός τους (συμπεριλαμβανομένων των επιτροπών διαβούλευσης, Open Days και ενημερώσεων),
- εξασφάλιση μιας κατάλληλης διαδικασίας για το χειρισμό και την αντιμετώπιση των ζητημάτων που θέτουν με τις παρατηρήσεις τους ή τα παράπονά τους.
 

Ο προσδιορισμός των κοινωνικών εταίρων εντάσσεται στο συνολικό μας στρατηγικό σχεδιασμό, που γίνεται με επικεφαλής το Διευθύνοντα Σύμβουλο και την Εκτελεστική Επιτροπή:
α) αξιολογώντας τις επιπτώσεις από και προς τη δραστηριότητά μας και τις λειτουργίες μας και
β) προτείνοντας δράσεις ανά ομάδα ενδιαφερομένων.


Ο σχεδιασμός αυτός αποτελεί πλέον ουσιαστικά μέρος της μεθοδολογίας "Πυξίδα Αειφορίας" (Sustainability Compass), που από το 2014 θα είναι μέρος του σχεδίου δράσης μας στο πλαίσιο των Στόχων Αειφορίας 2020. Οι τοπικές επιτροπές διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους είναι ο κύριος πυλώνας της δέσμευσής μας σε τοπικό επίπεδο. Στα εργοστάσια Βόλου και Μηλακίου οι συναντήσεις αυτές μας δίνουν την ευκαιρία να ακούμε τους κοινωνικούς μας εταίρους, να μαθαίνουμε από τα σχόλιά τους σχετικά με τις πρωτοβουλίες μας, να ανταλλάσσουμε απόψεις και να συζητάμε μαζί τους τις ενέργειες που έχουν ως βάση το κοινό συμφέρον και την κατανόηση.

Με τη συμμετοχή των εργαζομένων.

Εγκαταστάσεις ΑΓΕΤ Ηρακλής

Το 2013, οι εγκαταστάσεις μας συνέχισαν την ενεργό συμμετοχή τους στη ζωή των κοινοτήτων τους, σε διαβούλευση μαζί τους για σημαντικά ζητήματα, όπως οι συναντήσεις διαβούλευσης σχετικά με τους νέους όρους περιβαλλοντικής αδειοδότησης του εργοστασίου μας στο Βόλο, και την ενεργό στήριξη των τοπικών πρωτοβουλιών ανάπτυξης. Παραδείγματα τέτοιων πρωτοβουλιών περιλαμβάνουν σε πολλές περιπτώσεις συμβολή με τα προϊόντα μας, τσιμέντο, αδρανή υλικά και σκυρόδεμα για τη βελτίωση των τοπικών υποδομών και επισκευές σε σχολικά κτίρια ή άλλους δημόσιους χώρους.

Ο διάλογος και η συνεργασία με όλες τις ομάδες των κοινωνικών μας εταίρων, μέσω της δομημένης προσέγγισης που έχει αναπτύξει η εταιρεία, επιχειρεί να διασφαλίσει ότι, μέσα από όλες τις λειτουργίες μας, έχουμε τη δυνατότητα να ακούμε τους κοινωνικούς εταίρους, να μαθαίνουμε από τα σχόλιά τους, και να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες τους. Πιστεύουμε ότι η επιτυχία μας θα είναι μεγαλύτερη εάν οι πρακτικές μας ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της εταιρίας ενώ, ταυτόχρονα, εξελίσσουν τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.