Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Έξυπνες Πόλεις

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Λειτουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικής διαβούλευσης

Στόχος είναι η πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαβούλευσης να αποτελέσει ένα Ολοκληρωμένο Μηχανισμό Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης και έναν σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας του Δήμου ΑΑΚ, τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου (μέλη ΔΣ, υπάλληλοι) όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον (κάτοικοι, εμπλεκόμενοι φορείς/επιχειρήσεις, ΟΤΑ).

Ανάλογα με το θέμα της Διαβούλευσης: Μέλη Διοίκησης, υπάλληλοι του Δήμου, κάτοικοι, εμπλεκόμενοι φορείς/επιχειρήσεις, ΟΤΑ.

Οι δύο πιλοτικές διαβουλεύσεις είχαν διάρκεια 5 ημέρες έκαστη

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, στρατηγικά, δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα καινοτομίας και τεχνολογίας υλοποιώντας μια σειρά από σύγχρονα και πρωτοποριακά έργα που στόχο έχουν να προωθήσουν τη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη, τη συμμετοχικότητα και την εμπλοκή των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος, συμμετέχοντας στον Ολοκληρωμένο Μηχανισμό Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης (ΟΜΠΔ), e-dialogue.oke.gr, ο οποίος ανήκει στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (ΟΚΕ), έθεσε σε λειτουργία την πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαβούλευσης στην οποία θα καλούνται, ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο, τα μέλη της Διοίκησης, οι εργαζόμενοι του φορέα, οι πολίτες και οι εμπλεκόμενοι φορείς να καταθέσουν τις απόψεις τους επί των προτεινόμενων από το Δήμο έργων και δράσεων ή να προτείνουν τις δικές τους ιδέες και δράσεις για έργα προς υλοποίηση.

Πέραν των προτάσεων, οι χρήστες της πλατφόρμας έχουν τη δυνατότητα σχολιασμού σε αναρτημένα κείμενα με στόχο την ανάπτυξη διαλόγου στις θεματικές που αφορούν το Δήμο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Μέσω της πλατφόρμας Διαβούλευσης, ο Δήμος διευκολύνει, προωθεί και ενισχύει τη δυνατότητα συμμετοχής των πολιτών και των εμπλεκόμενων φορέων, προωθεί τη λογική της από κοινού διαμόρφωσης των στόχων που συνθέτουν τη στρατηγική του, ενώ παράλληλα, επισπεύδονται οι διαδικασίες συλλογικών αποφάσεων.

Οι δύο πρώτες "πιλοτικές" διαβουλεύσεις πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των μελών της Διοίκησης και είχαν θέμα την αλλαγή του λογοτύπου του Δήμου ΑΑΚ και την αλλαγή στην ονομασία της ιστοσελίδας του Δήμου. Στο άμεσο μέλλον, προγραμματίζεται να τεθούν σε ηλεκτρονική διαβούλευση πολλά θέματα.

Στόχος της πλατφόρμας διαβούλευσης είναι η ολοκληρωμένη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με καίρια ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία καθώς και με αποφάσεις που καλείται να λάβει η διοίκηση, η ενθάρρυνση τους να "εξετάσουν" προσεκτικά, να "ζητήσουν", να "αξιολογήσουν" εναλλακτικές πολιτικές, να "προτείνουν" πρόσφορες λύσεις και να "αντιπαρατίθενται" με τεκμηριωμένα επιχειρήματα κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή έργων και πολιτικών.

Με αυτό τον τρόπο, ο Δήμος σχεδιάζει τη διεύρυνση της δημοκρατικής δομής με μία λειτουργία συναπόφασης μαζί με τους πολίτες για το μέλλον της πόλης, δημιουργώντας ενεργούς πολίτες, αναπτύσσοντας δημιουργικά συνεχώς το διάλογο και ορίζοντας πράξεις μέσα τις συμμετοχικές διαδικασίες.

 

Η δημιουργία της πλατφόρμας έχει εκπονηθεί σε συνεργασία με την Ο.Κ.Ε. Η μελλοντική δυνατότητα να συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις εμπλεκόμενοι φορείς ή/και άλλοι ΟΤΑ αποτελεί μία ευκαιρία για διεύρυνση της πολυσυμμετοχικότητας.

Υπάλληλοι του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικών Επιτροπών.

Δήμος ΑΑΚ (on line)

- Μείωση της απόστασης μεταξύ Δήμου και Κοινωνίας των Πολιτών

- Ενίσχυση της διατμηματικής συμμετοχής των εργαζομένων του Δήμου

- Ενίσχυση του ρόλου των πολιτών

- Ισότιμη αντιμετώπιση των πολιτών

- Εξοικονόμηση οικονομικών πόρων

- Εξοικονόμηση χρόνου

- Διαφάνεια

- Οργανωμένη συγκέντρωση ιδεών, απόψεων, αιτημάτων, προτάσεων

- Μετασχηματισμός της εσωτερικής λειτουργίας σε περισσότερο ανοικτή και διαφανή προς όλους

- Ανάπτυξη νέου διοικητικού μηχανισμού για τη διαχείριση της πληροφορίας

-Υγειονομική ασφάλεια