Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δράσεις για τις επιπτώσεις απο την πανδημία του COVID-19

Ελληνικός Χρυσός

Ολοκληρωμένο Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του Covid-19 και την προστασία των εργαζόμενων στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στην ΒΑ Χαλκιδική

Η Ελληνικός Χρυσός όπως και σε κάθε άλλη στιγμή λειτουργεί με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των ανθρώπων της και της τοπικής κοινωνίας του Δ. Αριστοτέλη με την οποία η δραστηριότητά της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη. Ακόμα περισσότερο τώρα, και με ακόμα μεγαλύτερη ένταση και επαγρύπνηση υπό το φως της νέας κρίσιμης  συνθήκης  και των πρωτόγνωρα έκτακτων συνθηκών που βιώνει ολόκληρη η χώρα με την διασπορά του covid-19, εκτός από την πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες της Πολιτείας και των αρμόδιων φορέων Υγείας, η εταιρεία μας έχει δράσει με αμεσότητα, υιοθετώντας σειρά προληπτικών μέτρων για την προστασία και ενημέρωση του προσωπικού της, διασφαλίζοντας παράλληλα την επιχειρησιακή της συνέχεια και λειτουργία.

Σκοπός της συγκεκριμένης ενέργειας ήταν η πληρέστατη οργάνωση και προετοιμασία του συνόλου της διοίκησης και του προσωπικού για τη διαχείριση της κρίσης, με βασικό γνώμονα τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ μιας εύρυθμης επιχειρησιακής λειτουργίας εν μέσω της πρωτοφανούς και μεταβαλλόμενης κρίσης.

 

Το Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώσπιση του Covid-19 αφορά στο δυναμικό άνω των 1.600 εργαζόμενων σε 3 διαφορετικά sites και 5 διαφορετικά γεωγραφικά σημεία απασχόλησης. Χωρίς καμία προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση μίας έξαρσης λοιμώδους μεταδοτικής ασθένειας  και εν μέσω μιας πρωτοφανούς και συνεχώς μεταβαλλόμενης πολύπλευρης κρίσης που κατέστη πολύ πιο σύνθετη, αρχικό μέλημα αποτέλεσε η επείγουσα και άμεση εφαρμογή μέτρων που έλαβαν τη στήριξη όλων των ομάδων Διοίκησης αλλά και του εργατικού δυναμικού.

Το Έκτακτο Ταμείο Αρωγής υποστήριξε στοχευμένα και με προτεραιότητα  το υγειονομικό έργο του Δήμου Αριστοτέλη με ουσιαστική επίδραση στους κατοίκους της περιοχής όπου δραστηριοποιούμαστε, αλλά παράλληλα ενίσχυσε σημαντικά και δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας υποστηρίζοντας την εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

2020-2021

Με απόλυτο σεβασμό στις αξίες της Υγείας & Ασφάλειας στον εργασιακό χώρο και αναγνωρίζοντας εγκαίρως τις ιδιαίτερες συνθήκες από:

  • την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών λόγω της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19,
  • τον περιορισµό της διάδοσής του και τη λήψη συναφών αναγκαίων µέτρων,
  • και τις ιδιαιτερότητες που δημιουργούνται στον τοµέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και του σεβασµού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του ατόμου εξαιτίας αυτής και λαμβάνοντας υπόψη το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις εν λόγω ρυθμίσεις,

Υιοθετήσαμε από την πρώτη στιγμή μια σειρά πολύπλευρων μέτρων πρόληψης,  για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και των συνεργατών μας και θεσπίσαμε το «Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση του Covid-19», το οποίο προβλέπει:

  1. Μέτρα προστασίας εργαζομένων, συνεργαζόμενων τρίτων μερών και επισκεπτών
  2. Εσωτερική διαδικασία αντιμετώπισης εργαζομένων που παρουσιάζουν συμπτώματα  COVID-19 και
  3. Λήψη των απαραίτητων ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβαίνει η Εταιρεία κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  4. Συστηματική ενημέρωση των εργαζομένων για τα εταιρικά μέτρα και οδηγίες.

Πέραν των προληπτικών μέτρων, στο Σχέδιο Δράσης εντάσσεται και η Διαδικασία αντιμετώπισης εργαζομένων που παρουσιάζουν συμπτώματα COVID-19, η οποία αναπτύχθηκε στη βάση ταξινόμησης της επικινδυνότητας των συνθηκών σε συνδυασμό με την πραγματοποίηση ιατρικών ελέγχων. Ακρογωνιαίος λίθος της Διαδικασίας είναι, σαφώς, η μέριμνα της Εταιρείας για την ταυτόχρονη διαχείριση της αποφυγής της μετάδοσης του ιού αλλά και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης, ενός αναλυτικού οδηγού που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, βάσει του οποίου διαμορφώθηκαν ρυθμίσεις σχετικά με:

τις υπευθυνότητες και αρμοδιότητες για την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης
τη διαχείριση εργαζομένων που παρουσιάζουν συμπτώματα COVID-19
τη διαχείριση ευπαθών ομάδων
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
ενέργειες απέναντι σε πιθανή παραβίαση του Σχεδίου Δράσης
την πρόσβαση και την είσοδο επισκεπτών
τις μετακινήσεις και τις συναντήσεις των ατόμων στις εγκαταστάσεις
την πραγματοποίηση διεξοδικών ιατρικών ελέγχων
τη διάθεση υπηρεσιών καθαρισμού και απολύμανσης και πάσης φύσεως εξοπλισμού προστασίας (μάσκες, γάντια, αντισηπτικά)
την ανακατανομή των φυσικών θέσεων και των ωραρίων εργασίας των ατόμων,
τη χορήγηση αδειών ειδικού σκοπού και επιδομάτων κάλυψης εξόδων μετακίνησης.

 

Παράλληλα με τα παραπάνω, αξίζει να αναφερθεί η καθιέρωση εναλλακτικών εργασιακών προγραμμάτων σε αρμονία με τα κυβερνητικά μέτρα και το κανονιστικό πλαίσιο αυτών, όπως:

η τηλεργασία και η εκ περιτροπής τηλεργασία
η τροποποίηση ωραρίων με ευέλικτες βάρδιες,
η χωροταξική ανακατανομή των θέσεων εργασίας,
η καθιέρωση της τηλεδιάσκεψης και τηλεκπαίδευσης ως πρώτη επιλογή για την πραγματοποίηση συναντήσεων και εκπαιδεύσεων
και η ελαχιστοποίηση επαγγελματικών ταξιδιών και επισκέψεων, που συμβάλλουν στην αποφυγή τουσυγχρωτισμού σε κτήρία και λοιπές εγκαταστάσεις.

 

Επιπλέον, συμμετέχουμε από την πρώτη στιγμή στην εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας, συστήνοντας Έκτακτο Ταμείο Αρωγής, προκειμένου να χρηματοδοτήσει πρωτοβουλίες αξίας άνω των 250.000 ευρώ, τόσο για την υποστήριξη του υγειονομικού έργου που εκπονεί ο Δήμος Αριστοτέλη, όσο και για την ενίσχυση των δομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας στη Βόρεια Ελλάδα

 

Έκτακτο Ταμείο Αρωγής για την Στήριξη του Συστήματος Υγείας σε Βόρεια Ελλάδα και Δήμο Αριστοτέλη

Με γνώμονα την προστασία της ευρύτερης κοινότητας που δραστηριοποιούμαστε συμμετέχουμε από την πρώτη στιγμή στην εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας, συστήνοντας Έκτακτο Ταμείο Αρωγής, προκειμένου να χρηματοδοτήσει πρωτοβουλίες αξίας άνω των 250.000 ευρώ, τόσο για την υποστήριξη του υγειονομικού έργου που εκπονεί ο Δήμος Αριστοτέλη, όσο και για την ενίσχυση των δομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας στη Βόρεια Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, συνταχθήκαμε ως αρωγοί, συνδράμοντας τον Δήμο Αριστοτέλη και τους αρμόδιους φορείς υγείας στην Βόρεια Ελλάδα στην δύσκολη αυτή αποστολή τους.

Με βάση την επιβεβλημένη ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας και του κλίματος εμπιστοσύνης των ίδιων των εργαζόμενων και με σκοπό τη διατήρηση της ψυχοπνευματικής δυναμικής των ανθρώπινων πόρων μας, σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε ένα δυναμικό πλάνο ενημέρωσης και επικοινωνίας το οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη συνεχή επαγρύπνηση και ετοιμότητα του συνόλου.

Ένα φιλόδοξο σχέδιο που έγινε πράξη, με επιμέρους τακτικές και έκτακτες οδηγίες που εκδίδονται από την Εταιρεία και ανακοινώνονται από τα Τμήματα Επικοινωνίας, Υγείας & Ασφάλειας και Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως η Εβδομαδιαία ενημέρωση για τον κορωνοϊό που συμπεριλαμβάνει τα Ισχύοντα κυβερνητικά & εταιρικά μέτρα, η Εβδομαδιαία ενημέρωση από τους Τεχνικούς Ασφαλείας ανά εργοτάξιο, το Μηνιαίο θέμα Ασφαλείας που επικεντρώνεται σε επί μέρους εργασίες ή συνθήκες, οι έκτακτες ενημερώσεις ασφαλείας και επιβολής νέων προληπτικών μέτρων, η ενημέρωση των τοπικών φορέων και αρχών για τα μέτρα προστασίας, κ.α.

 

Το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του Covid-19 εφαρμόζεται στο σύνολο των εγκαταστάσεων της Ελληνικός Χρυσός, σε όλα τα μεταλλευτικά έργα και τις διοικητικές δομές της. Παράλληλα, οι ενέργειες που δρομολογήθηκαν μέσω του Ταμείου Αρωγής αφορούν τόσο την κοινότητα του Δήμου Αριστοτέλη όσο και την ευρύτερη περιοχή του Νομού Χαλκιδικής μέσω της στήριξης των τοπικών δομών, αλλά και το σύνολο της χωράς μέσω της ενίσχυσης των κεντρικών δομών.

Ενδεικτικά, αναφέρονται παρακάτω ορισμένα από τα βασικά μέτρα που έχουν συμβάλει στην ομαλή λειτουργία των εργοταξίων μας καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία δαπανών που επικυρώνουν την δυναμική και την σημασία τους:

7.150 Ιατρικοί έλεγχοι στο 100% του συνόλου των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις – Rapid, PCR tests (επιπλέον των θερμομετρήσεων, μετρήσεων παλμών – οξυγόνου). Κόστος ελέγχων 2020: €400.000
Καθημερινός έλεγχος θερμικής απεικόνισης πριν την είσοδο στις εγκαταστάσεις. Κόστος εξοπλισμού: €28.000
Συνεχής διάθεση ειδικών Μέσων Ατομικής Προστασίας, αντισηπτικών διαλυμάτων, μασκών/ γαντιών/ στολών μιας χρήσης, ειδικών προϊόντων υγιεινής. Υποχρέωση χρήσης κατά περίπτωση. Κόστος εξοπλισμού 2020: €330.000
Τακτικές/ έκτακτες απολυμάνσεις, Καθαρισμός κλιματιστικών. Κόστος υπηρεσιών 2020: €23.000
Παροχή επιδόματος καυσίμων για περιορισμό μετακίνησης με μέσα μαζικής μεταφοράς. Κόστος επιδομάτων 2020: €515.000

 

Επιπλέον, τα αποτελέσματα των δράσεων μας μέσω του Έκτακτου Ταμείου Αρωγής, συνοψίζονται παρακάτω: 

Δωρεά ψηφιακής φορητής ακτινολογικής μονάδας αξίας €55.000 στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, που θα καλύψει τις άμεσες ανάγκες της ΜΕΘ  του νοσοκομείου.
Δωρεά 6 αναπνευστήρων αξίας €51.300 στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ετοιμότητα και την επάρκεια της περιοχής σε καίριο ιατρικό εξοπλισμό.
Αγορά και διάθεση στο Υπουργείο Υγείας 1.000 προστατευτικών ασπίδων προσώπου για τα νοσοκομεία ΓΝΧ Πολυγύρου και ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης.
Δωρεά €20.000 προς τον ειδικό λογαριασμό που έχει ενεργοποιήσει το Υπουργείο Υγείας για την έκτακτη επιχορήγηση του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), το οποίο έχει αναλάβει το έργο της εισαγωγής στη χώρα μας αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και μέσων ατομικής προστασίας αναγκαίων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της νόσου Covid-19.
Δωρεά €10.000 προς τον ΣΒΕ  για τη στήριξη των δομών υγείας στην Θεσσαλονίκη.
Δωρεά ύψους €10.000 για τις απολυμάνσεις όλων των σχολείων του Δήμου και άλλων δημοτικών και δημόσιων κτηρίων, όπως ΚΕΠ, Πυροσβεστική και γυμναστήρια.
Δωρεά ύψους €10.000 στην Δημοτική Κοινωνική Επιχείρηση του Δήμου Αριστοτέλη «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ», που υλοποιεί την διανομή μέσων ατομικής προστασίας σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου και λειτουργεί τα προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι».
Πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μέσω υπηρεσιών γενικού ιατρού, το οποίο ήδη προσφέρεται από την Ελληνικός Χρυσός για τους κατοίκους των τοπικών κοινοτήτων.

Ως προς τη γενικότερη επίδοση των εφαρμοζόμενων εταιρικών μέτρων απέναντι στην πρόληψη διασποράς του ιού εντός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, αξίζει να σημειωθεί ότι σε σύνολο 7.150 ελέγχων διαγνώστηκε θετικό μόλις το 1,5%, εκ του οποίου πάνω από το 85% των εργαζομένων εντοπίστηκε πριν την είσοδο στις εγκαταστάσεις για την εκτέλεση της εργασίας του προλαμβάνοντάς πιθανή διασπορά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, αφενός τη διατήρηση ενός υγιούς εργασιακού κλίματος και αφετέρου τη διατήρηση της παραγωγικής δραστηριότητας που συνέχισε να αποδίδει έσοδα στο κράτος και τις τοπικές κοινωνίες με ικανοποιητική αύξηση της παραγωγής παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες.

Επιπρόσθετα, εν μέσω μίας κατάστασης «Εκτάκτου Ανάγκης», οι ετήσιοι δείκτες Συχνότητας και Σοβαρότητας 2020 παρουσιάζουν σημαντική μείωση συγκριτικά με το 2019, της τάξεως του 36% και 11% αντίστοιχα, την ίδια στιγμή που δύο εκ των πέντε εργοταξίων μας (Ολυμπιάδα και Σκουριές) πέτυχαν το αξιοσημείωτο ορόσημο της υπέρβασης των 1.000 ημερών χωρίς ατύχημα.