Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Προώθηση της Καινοτομίας

ELVALHALCOR

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών: Νέο εργαστήριο θερμικής απόδοσης Σωλήνων IGT – Inner Grooved Tubes

Σκοπός της πλατφόρμας αυτής είναι:

 • Η μέτρηση/αξιολόγηση της θερμικής απόδοσης διαφόρων τύπων σωλήνων με διαφορετική γεωμετρία εσωτερικής ελίκωσης  
 • Η παροχή τεχνικής υποστήριξης σε κατασκευαστές εναλλακτών θερμότητας (πχ. κλιματιστικών μονάδων)
 • Η έρευνα και ανάπτυξη τύπων σωλήνων με εσωτερική ελίκωση για “tailor-made” εφαρμογές, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και προδιαγραφές του κάθε πελάτη.

Υφιστάμενοι καθώς και μελλοντικοί/πιθανοί/νέοι πελάτες τoυ τομέα σωλήνων χαλκού της ElvalHal

Λειτουργεί από το 2016 μέχρι και σήμερα.

Σταθερά προσανατολισμένη στην καινοτομία, η ElvalHalcor δίνει μεγάλη έμφαση στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, με σκοπό τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων και προϊόντων προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της. Έχοντας αναγνωρίσει ότι η επένδυση σε καινοτόμες τεχνολογίες υποστηρίζει την πορεία μας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, συνεχίζουμε δυναμικά να ενισχύουμε τις εγκαταστάσεις μας με εξοπλισμό και τεχνολογίες αιχμής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, που αναδεικνύει την επιτυχημένη στρατηγική της Εταιρίας και συγχρόνως ενσαρκώνει τα οφέλη της έρευνας και της ανάπτυξης, αποτελεί η λειτουργία του εργαστηρίου θερμικής απόδοσης σωλήνων με εσωτερικές ελικώσεις (Inner Grooved Tubes), εντός των παραγωγικών εγκαταστάσεων του τομέα σωλήνων χαλκού της ElvalHalcor. Η ιδιαιτερότητα του εργαστηρίου θερμικής απόδοσης συνίσταται στη δυνατότητα κατά παραγγελία παραγωγής σωλήνων Talos® InnerGrooved (IGT) και Talos® ACR, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θέτει ο κάθε πελάτης. Επιπλέον, το εν λόγω εργαστήριο έχει τη δυνατότητα να παράγει τεχνολογικά καινοτόμα προϊόντα σωλήνων που απευθύνονται σε συγκεκριμένες εφαρμογές. Ο τομέας σωλήνων χαλκού συγκαταλέγεται ανάμεσα στους ελάχιστους κατασκευαστές που διαθέτουν εργαστήριο δοκιμών θερμικής απόδοσης σωλήνων με εσωτερική ελίκωση. 

Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης των πελατών και της συνεχούς εξέλιξης και ανάπτυξης, ο τομέας σωλήνων χαλκού της ElvalHalcor έγκατέστησε μία καινοτόμο πλατφόρμα / εργαστήριο δοκιμών θερμικής απόδοσης σωλήνων με εσωτερική ελίκωση (IGT – Inner Grooved Tubes). Η πλατφόρμα δοκιμών θερμικής απόδοσης βρίσκεται εντός της μονάδας παραγωγής του τομέα σωλήνων χαλκού της ElvalHalcor στα Οινόφυτα Βοιωτίας όπου κατασκευάζονται οι σωλήνες TALOSâ με εσωτερική ελίκωση (IGT) και οι σωλήνες TALOSâ ACR, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές καθώς και τις συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών.

 

Μέσω της πλατφόρμας αυτής, καθίσταται εφικτή η μέτρηση του συντελεστή μεταφοράς θερμότητας σωλήνων που προορίζονται για εναλλάκτες θερμότητας. Ο συντελεστής μετάδοσης θερμότητας μετριέται για ψυκτικά ρευστά τύπου HFC (R410A, R134A, κ.α.) σε λειτουργία συμπύκνωσης και εξάτμισης. Επιπλέον, παρέχεται και η δυνατότητα μέτρησης και της πτώσης πίεσης λόγω τριβών.

 

Το εργαστήριο θερμικής απόδοσης σωλήνων δίνει στην ElvalHalcor τη δυνατότητα να ενσωματώνει τα αποτελέσματα  των δοκιμών σε ένα πλήρες πλαίσιο τεχνικής υποστήριξης για κατασκευαστές εναλλακτών θερμότητας, με σκοπό τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού των εναλλακτών θερμότητας για οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

 • Καλύτερη απόδοση
 • Μεγαλύτερη χωρητικότητα
 • Μείωση χρήσης πρώτων υλών
 • Συμπαγές μέγεθος εναλλακτών θερμότητας
 • Μείωση χρήσης ψυκτικού.

 

Σκοπός της πλατφόρμας αυτής είναι:

Η μέτρηση/αξιολόγηση της θερμικής απόδοσης διαφόρων τύπων σωλήνων με διαφορετική γεωμετρία εσωτερικής ελίκωσης  
Η παροχή τεχνικής υποστήριξης σε κατασκευαστές εναλλακτών θερμότητας (κλιματιστικών μονάδων).
Η έρευνα και ανάπτυξη τύπων σωλήνων με εσωτερική ελίκωση για “tailor-made” εφαρμογές, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και προδιαγραφές του κάθε πελάτη.

 

Με βάση τα δεδομένα από το εργαστήριο δοκιμών θερμικής απόδοσης σωλήνων με εσωτερική ελίκωση, είμαστε σε θέση να προτείνουμε τον βέλτιστο σωλήνα με εσωτερική ελίκωση, από τη γκάμα προϊόντων που διαθέτει η Εταιρία. Στις εργασίες του έργου μπορεί να περιλαμβάνονται:

 • Ανάπτυξη ενός νέου σωλήνα με εσωτερική ελίκωση
 • Αξιολόγηση της απόδοσης του σωλήνα με εσωτερική ελίκωση στο τελικό προϊόν
 • Μελέτη της απόδοσης της εκτόνωσης στο σωλήνα
 • Σχεδιασμός νέων τύπων σωλήνων με εσωτερική ελίκωση για συγκεκριμένες εφαρμογές.

 

Πέραν των έργων που πραγματοποιούνται καθαρά με βάση τις απαιτήσεις των πελατών, οι εργασίες του εργαστηρίου περιλαμβάνουν:

 • Την κατηγοριοποίηση της γκάμας των σωλήνων: Η αξιολόγηση της θερμικής συμπεριφοράς για κάθε προφίλ με βάση την εφαρμογή.
 • Την ανάπτυξη νέων προφίλ ώστε να συμβαδίζουν με τις ανάγκες της αγοράς.

Δεν υπήρξε συνεργασία με άλλο φορέα.

Η συμμετοχή των εργαζομένων περιορίζεται στο προσωπικό που χειρίζεται τη λειτουργία της πλατφόρμας.

Οινόφυτα Βοιωτίας – Εγκαταστάσεις τομέα σωλήνων χαλκού της ElvalHalcor

Για λόγους ανταγωνισμού, καθώς και θέματα εμπιστευτικότητας με τους πελάτες μας (ειναι το κοινό που απευθύνεται η πλατφόρμα), δεν μπορούμε να δημοσιεύσουμε κανένα αποτέλεσμα σχετικό με την πλατφόρμα.

Ενδεικτικά μόνο, μπορούμε να αναφέρουμε, οτι στο πλαίσιο ενος έργου που πραγματοποιήθηκε εντός του 2016, η συνεργασία είχε σκοπό τη βελτιστοποίηση των προφίλ που χρησιμοποιεί ο πελάτης και την περαιτέρω ανάπτυξη προφίλ σωλήνα με εσωτερική ελίκωση, ειδικά προσαρμοσμένου για την εκάστοτε εφαρμογή. Το έργο που υλοποιήθηκε, περιελάμβανε τα παρακάτω:

 • Ανάπτυξη ενός νέου σωλήνα με εσωτερική ελίκωση
 • Συγκριτική μελέτη με σκοπό την αντικατάσταση του προφίλ με άλλο μεγαλύτερης αποδοτικότητας
 • Αξιολόγηση της απόδοσης του σωλήνα με εσωτερική ελίκωση στο τελικό προϊόν
 • Συνεργασία με το αντίστοιχο εργαστήριο του πελάτη για περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.

 

Μέσω του Εργαστηρίου Θερμικής Απόδοσης Σωλήνων, η ElvalHalcor είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί με ακρίβεια τις βασικές αρχές που διέπουν τη συμπεριφορά των εναλλακτών θερμότητας ανάλογα με τη διαφορετική γεωμετρία της εσωτερικής ελίκωσης των σωλήνων.
 • Συσχετίζει τις συνθήκες λειτουργίας των εναλλακτών θερμότητας με τις αντίστοιχες στο εργαστήριο.
 • Προσαρμόζει το σχεδιασμό της εσωτερικής ελίκωσης του σωλήνα, με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται οι επιθυμητοί στόχοι επίδοσης που θέτει ο εκάστοτε κατασκευαστής για τον σχεδιασμό εναλλάκτη θερμότητας.

 

Τα οφέλη από αυτή την εγκατάσταση είναι ιδιαίτερα σημαντικά τόσο για τον τομέα σωλήνων χαλκού της ElvalHalcor όσο και για τους πελάτες της, δεδομένης της νέας γκάμας υπηρεσιών που μπορεί πλέον να τους προσφέρει. Με το εργαστήριο, οι δοκιμές που πραγματοποιούνται,  έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των σωλήνων, με ιδιαίτερα θετικά για το περιβάλλον αποτελέσματα. Η χρήση σωλήνων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, έχει ως αποτέλεσμα τη συνολική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των νέων εναλλακτών ενέργειας, με τελικό όφελος την μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και συνεπώς λιγότερους αέριους ρύπους στην ατμόσφαιρα. Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των έργων με τους πελάτες μας είναι σε συμφωνία με την σχετική ευρωπαϊκή «πράσινη» νομοθεσία (F Gas regulation).