Πυλώνας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία & μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου Quest

Μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη δραστηριότητα  του Ομίλου με τη χρήση Πράσινης Ενέργειας και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος

Εφοδιαστική αλυσίδα, εργαζόμενοι, καταναλωτικό κοινό

2011  έως σήμερα

Οι εταιρείες του Ομίλου Quest σχεδιάζουν τη λειτουργία και την ανάπτυξη της δραστηριότητάς τους με περιβαλλοντική ευθύνη και εφαρμόζουν πρακτικές με στόχο την εξοικονόμηση πόρων. Αποδέχονται τις αρχές του Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή και στοχεύουν σε βιώσιμη λειτουργία και παραγωγή προϊόντων, βοηθώντας, επίσης, τους πελάτες τους να μειώσουν το δικό τους περιβαλλοντικό αποτύπωμα.  Ο Όμιλος διαθέτει Πολιτική περιβάλλοντος και επιπλέον οι εταιρείες Info Quest Technologies, Uni Systems και ACS, εφαρμόζουν ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένο  κατά ISO 14001:2015. Η εστίαση των εταιρειών του Ομίλου είναι στη μείωση της κατανάλωση της ενέργειας, την ανακύκλωση και τη μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων της ACS.

 

Ενεργειακή Αποδοτικότητα

Στον Όμιλο Quest η κατανάλωση ενέργειας καταμετράται συστηματικά και στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης τίθενται ετήσιοι στόχοι για τη μείωσή της. Υλοποιούνται συστηματικά ενέργειες για την αναβάθμιση των κτηριακών και τεχνολογικών υποδομών - σταδιακή αντικατάσταση λαμπτήρων με LED, αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων συσκευών, εγκατάσταση αυτόματων συστημάτων ελέγχου ηλεκτρικής ενέργειας -  με στόχο τη συνεχή μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται. Το 2018 οι προαναφερόμενες ενέργειες ολοκληρώθηκαν για ένα από τα βασικά κτήρια του Ομίλου, που στεγάζει περίπου 200 εργαζόμενους  στην οδό Αργυρουπόλεως στην Καλλιθέα.

 

Συμπληρωματικά, ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει  φωτοβολταϊκά στις οροφές δύο κτηρίων του δυναμικότητας 190 kW, για την παραγωγή αντισταθμιστικά πράσινης ενέργειας. Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις το 2018 παρήγαγαν, 273.000 kWh ηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγή που αντιστοιχεί στο 20% της ενέργειας που κατανάλωσαν τα δύο κτήρια.

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο νέο υπό αδειοδότηση οικοδομής «πράσινο κτήριο» της ACS μετά από βιοκλιματική μελέτη προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν όλες οι σύγχρονες δυνατότητες χρήσης συστημάτων και υλικών, που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, όπως χρήση αποκλειστικά φωτιστικών πηγών LED, «έξυπνος» φωτισμός, επιλογή συστήματος VRF κλιματισμού με υψηλό δείκτη αξιοποίησης της αναλισκόμενης Ενέργειας, επιλογή ανελκυστήρων inverter, με ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, πολύ καλή θερμική μόνωση των χώρων κα. Επίσης, έχει ληφθεί μέριμνα για εγκατάσταση στην οροφή φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής 500 kW με ιδία κατανάλωση, αξιοποίηση ομβρίων υδάτων για κάλυψη αναγκών ύδρευσης σε βοηθητικές χρήσης (π.χ. WC, ύδρευση πρασίνου), ειδικό σύστημα διαχείρισης της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (BMS) και εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού του κτιρίου, με κατάλληλο σχεδιασμό του δώματος. Στόχος για το καινούργιο Hub της ACS είναι η πιστοποίηση της λειτουργίας του σύμφωνα με το LEED, το διεθνές πρότυπο που αφορά στο ανθρακικό αποτύπωμα των κτηρίων  

 

Ο στόχος της μείωσης κατανάλωσης που είχε θέσει ο Όμιλος για το 2018 επετεύχθη. Για το 2019 ο στόχος είναι η ετήσια ενεργειακή ένταση του Ομίλου (kWh/m2) / € εκατ. κύκλου εργασιών να παραμείνει σταθερή στα επίπεδα του 2018, δηλαδή 0,30.

 

 

Ανακύκλωση

Στον Όμιλο Quest  εφαρμόζεται σε όλες τις εταιρείες η Πρότυπη Διαδικασία Ανακύκλωσης. Υλοποιούνται  προγράμματα συλλογής και ανακύκλωσης χαρτιού, συσκευών, συσσωρευτών, μπαταριών και λαμπτήρων και υπάρχει σύμβαση  με αδειοδοτημένα κέντρα ανακύκλωσης, για την απόρριψη των υλικών. Συστηματικά, ενισχύεται η προσπάθεια μείωσης ή/και επαναχρησιμοποίησης υλικών, ώστε να μειώνεται η χρήση πρώτων υλών. Ενδεικτικά αναφέροντας, η Uni Systems  αξιοποιεί ένα κεντροποιημένο σύστημα εκτυπώσεων, που συμβάλλει στην εξοικονόμηση σημαντικής ποσότητας χαρτιού και toner, ενώ στο Logistics center της Info Quest Technologies γίνεται επαναχρησιμοποίηση των παλετών και συσκευασιών κατά την αποστολή των εμπορευμα΄των στους πελάτες.

Παράλληλα στον Όμιλο  πραγματοποιούνται εκστρατείες εγρήγορσης των εργαζομένων και κινητοποίησης προς ένα πιο οικολογικό τρόπο ζωής. Συστηματικά τα θέματα προωθούνται με όλα τα  μέσα εσωτερικής επικοινωνίας, υπάρχουν σε όλα τα κτήρια κάδοι ανακύκλωσης με ειδική σήμανση, ενώ κατά το 2018 οι περισσότερες εταιρείες  προχώρησαν  σε αντικατάσταση των πλαστικών ειδών μιας χρήσης που χρησιμοποιούσαν όπως ποτήρια, καλαμάκια, αναδευτήρες, με βιοδιασπώμενα προϊόντα. 

 

Εκτίμηση Ανθρακικού Αποτυπώματος της ACS

Η ACS, λόγω του αντικειμένου εργασίας της, δίνει ιδιαίτερη σημασία στον περιορισμό των ατμοσφαιρικών ρύπων που εκλύονται από τις μεταφορές. Από το 2017 ακολουθώντας τις οδηγίες του Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol)  προχωρά σε ακριβέστερο υπολογισμό του ανθρακικού της αποτυπώματος.

Για τον υπολογισμό ελήφθησαν υπόψη:

Άμεσες εκπομπές, σύμφωνα με το Scope 1 του πρωτοκόλλου: Περιλαμβάνονται εκπομπές από την κατανάλωση καυσίμου, ψυκτικών και συστημάτων A/C των εγκαταστάσεων της ACS, καθώς και καυσίμων του ιδιόκτητου στόλου της εταιρείας ACS  
Έμμεσες εκπομπές σύμφωνα με το Scope 2 του πρωτοκόλλου: Περιλαμβάνονται εκπομπές από την ηλεκτρική ενέργεια που προμηθεύτηκε η ACS  και η οποία καταναλώθηκε στα κεντρικά γραφεία της
Έμμεσες εκπομπές σύμφωνα με το Scope 3 του πρωτοκόλλου: Περιλαμβάνονται εκπομπές α) από την παραγωγή των καυσίμων που καταναλώθηκαν από τον ιδιόκτητο στόλο και τις απώλειες μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας που κατανάλωσε η ACS β) από την απόρριψη και επεξεργασία των απορριμμάτων των εγκαταστάσεων της εταιρείας γ) από την απόρριψη και επεξεργασία των προϊόντων συσκευασίας που πούλησε η ACS στο τέλος του κύκλου ζωής τους και δ)από τη λειτουργία  καθώς και της κατανάλωσης καυσίμων του δικτύου της ACS, ε) εκπομπές από τις μετακινήσεις που πραγματοποίησε το σύνολο των εργαζομένων της ACS για επαγγελματικούς λόγους

 

H ACS το 2018 επέτυχε 4,76% μείωση των εκπομπών ανά τόνο αποστολής, έχοντας βελτιστοποιήσει τον τρόπο διαχείρισης των αποστολών.

 

Διαχείριση Στόλου

 

Παράλληλα, η ACS σε σταθερά χρονικά διαστήματα εκπονεί προγράμματα για την ανανέωση του στόλου της και τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων. Στα πλάνα αυτά, εντός του 2018 προχώρησε σε μελέτη αντικατάστασης μέρους του στόλου της Εταιρείας και του στόλου των συνεργατών της με οχήματα νεότερης λιγότερο ρυπογόνου τεχνολογίας και ενίσχυση και επιδότηση των συνεργατών της Εταιρείας στη διαχείριση των εκπομπών που σχετίζονται με τη λειτουργία τους και στην εκπόνηση προγραμμάτων μείωσής τους Επιπλέον, αντικατέστησε τα δίκυκλα με νέα, χαμηλών εκπομπών ρύπων και στα καταστήματα του δικτύου της, τα οποία αντικατέστησαν μέρος των φορτηγών για μετακινήσεις εντός μεγάλων πόλεων.  Τα προγράμματα αυτά θα ολοκληρωθούν εντός της επόμενης 5ετίας και το κόστος τους θα ανέλθει σε €10 εκατ.

Τέλος η εταιρεία αναπτύσσει ηλεκτρονικές εφαρμογές που περιορίζουν τις περιττές μετακινήσεις των μεταφορικών μέσων.

Τμήμα Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ Ελλάδος για τη μέτρηση του ανθρακικού αποτυπώματος της ACS,  ABS Quality Evaluations Inc. για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Αδειοδοτημένες εταιρείες ανακύκλωσης, Ιδιωτικοί φορείς για τις εφαρμογές μείωσης κατανάλωσης ενέργειας

Στον Όμιλο εκπονείται ετησίως πρόγραμμα περιβαλλοντικής ενεργοποίησης περί των περιβαλλοντικών θεμάτων και διευκολύνεται η απόρριψη των υλικών. Παράλληλα λαμβάνονται πρωτοβουλίες, όπως η συμμετοχή στη δράση «Με ποδήλατο στη δουλειά»  Οι εργαζόμενοι έχουν ευαισθητοποιηθεί στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την ανακύκλωση και λειτουργούν συνειδητά για την επίτευξή της. 

Κτήρια εταιρειών Ομίλου Quest σε Καλλιθέα, ΑΓ. Ι. Ρέντη, Ταύρο, Κρυονέρι, Ν. Ηράκλειο και Θεσσαλονίκη

Τα μέτρα μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας έχουν τα εξής αποτελέσματα:

Ως προς την ετήσια κατανάλωση ενέργειας συστηματικά επιτυγχάνεται ο στόχος της μείωσης  άνω του 3% ετησίως.
Ως προς το ετήσιο ισοδύναμο τόνων CO2 ανά € εκατ. κύκλου εργασιών μειώνεται κάθε χρόνο φτάνοντας από το 0,48 το 2014 σε 0,30 το 2018.

Ως προς τη συγκέντρωση ανακυκλώσιμων υλικών για το 2018, έχουμε 48.852 κιλά χαρτί, 6.513 κιλά συσκευές, 137 κιλά μπαταρίες και 40 κιλά συσσωρευτές. 

Φιλική προς το περιβάλλον χρήση της ενέργειας, εξοικονόμηση πόρων