Πυλώνας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

ΟΠΑΠ Α.Ε.

Περιορισμός Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος ΟΠΑΠ

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης περιβαλλοντικής πρωτοβουλίας στοχεύει στην

 • Μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος μέσα από την καλύτερη διαχείριση των χρησιμοποιούμενων πόρων
 • Συνεχή παρακολούθηση και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
 • Αντικατάσταση ή/και ανακύκλωση 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία απευθύνεται η πρωτοβουλία αλλά και οι επιμέρους δράσεις αυτής  είναι η Διοίκηση Οργανισμού, τα Ανώτερα Στελέχη, οι εργαζόμενοι, καθώς και το ευρύτερο κοινό.

Οι πρωτοβουλίες μείωσης ανθρακικού αποτυπώματος  εφαρμόζονται από το έτος 2017, και θα συνεχίζονται με πρόσθετες επιμέρους δράσεις.

Ως συνεχώς αναπτυσσόμενη επιχείρηση, συνειδητοποιούμε τη σημασία της διατήρησης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, και εργαζόμαστε συστηματικά για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεών που προκύπτουν από τις δραστηριότητές μας, τηρώντας την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία, καθώς και διεξάγοντας όλες τους απαραίτητους περιβαλλοντικούς ελέγχους.

 

Ο ΟΠΑΠ, μέσω της Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Πολιτικής του, δεσμεύεται να ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες με έναν περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο, αναγνωρίζοντας ότι η προστασία του περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση ενέργειας και η

η διατήρηση των φυσικών πόρων, καθώς και η ενεργός συνεισφορά κατά της κλιματικής αλλαγής αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

 

Ως μέρος του πιστοποιημένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το ISO14001: 2015, εφαρμόζουμε βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση των δραστηριοτήτων μας κατά τρόπο που να αποτρέπει τη ρύπανση του περιβάλλοντος, τόσο για τις δικές μας δραστηριότητες, όσο και για τις δραστηριότητες των κύριων προμηθευτών μας.

Για την περαιτέρω βελτίωση της προσέγγισής μας, αναπτύξαμε ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας, το οποίο πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001, το 2018, αποδεικνύοντας την συνεχή δέσμευση της ΟΠΑΠ στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.

 

Κατανάλωση Ενέργειας

Αναγνωρίζοντας τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, επιδιώκουμε να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας και να βελτιώσουμε τη συνολική ενεργειακή αποδοτικότητά μας. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εφαρμόζουμε στοχευμένες δράσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, ενώ συστηματικά καταγράφουμε τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που προκύπτουν από τις δραστηριότητές μας (κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα κτίριά μας, κατανάλωση καυσίμων, κατανάλωση καυσίμων κίνησης).

Επιπρόσθετα, μέσα στο 2018 επενδύσαμε στην αναβάθμιση του Συστήματος Διαχείρισης Κτιρίου (Building Management System) και την εγκατάσταση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας (Energy Management System), προκειμένου να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την αποτελεσματική παρακολούθηση και μείωση των καταναλώσεων ενέργειας.

 

Εκπομπές Αερίων Ρύπων

Έχουμε αναγνωρίσει και παρακολουθούμε συστηματικά όλες τις εκπομπές αέριων ρύπων (καυστήρες, κλιματισμός, κάρτες ελέγχου καυσαερίων οχημάτων) και τηρούμε απαρέγκλιτα τα όρια της κείμενης Περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

 

Υπολογίζουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG), χρησιμοποιώντας τους συντελεστές εκπομπών του Greenhouse Gas Protocol για τον υπολογισμό των εκπομπών που προέρχονται από την κατανάλωση καυσίμων κίνησης και καυσίμων θέρμανσης. Οι εκπομπές από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζονται με βάση τα στοιχεία της Eurostat για την εθνική ακαθάριστη ηλεκτρική ενέργεια παραγωγή και τα δεδομένα από τις εθνικές εκθέσεις που υποβλήθηκαν στη UNFCCC. Οι συντελεστές μετατροπής για τις εκπομπές CH4 και N2O βασίζονται στις τιμές-δείκτες θέρμανσης του πλανήτη για τα επόμενα 100 έτη, όπως περιγράφεται από την UNFCCC.

 

Κατανάλωση Χαρτιού

Στις προσπάθειές μας να μειώσουμε την ποσότητα χαρτιού που χρησιμοποιούμε, παρακολουθούμε και καταγράφουμε την κατανάλωση με βάση τα αρχεία των αγορών μας. Το 2018, μειώσαμε την κατανάλωσή μας κατά 8%, δηλαδή περίπου 16 τόνους χαρτί.

Στις αρχές του 2018, εγκαινιάσαμε το έργο "Zero Paper" στην ΟΠΑΠ Α.Ε. Ο στόχος του έργου ήταν να μειωθεί σημαντικά η κατανάλωση χαρτιού αξιοποιώντας πλήρως τις υπάρχουσες ψηφιακές λύσεις με παράλληλη αναβάθμιση των διαθέσιμων ψηφιακών διαδικασιών. Από την αρχή υλοποίησης του έργου, τα αποτελέσματα ήταν ελπιδοφόρα και ως εκ τούτου αποφασίσαμε να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής συμπεριλαμβάνοντας επιπρόσθετους στόχους.

 

Διαχείριση Κύκλου Ζωής Επικίνδυνων Υλικών

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας του Περιβάλλοντος γίνονται προσπάθειες μείωσης των αποβλήτων μέσω

 • Μείωσης της χρήσης των υλικών
 • Επαναχρησιμοποίησης υλικών
 • Διαχωρισμού ανακυκλώσιμων και αστικών αποβλήτων στην πηγή
 • Ανακύκλωσης μέσω αδειοδοτημένων υπεργολάβων
 • Ορθής διάθεσης επικίνδυνων υλικών

Η μείωση του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος του ΟΠΑΠ είναι αποτέλεσμα ιδίας πρωτοβουλίας του Οργανισμού. Οι επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις ISO14001 και ISO50001 διεξάγονται από την Bureau Veritas.

Υπάρχουν συνεργασίες με ιδιωτικούς φορείς για τη συλλογή των επικίνδυνων και των ανακυκλώσιμων αποβλήτων.

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν ενεργά οι εργαζόμενοι του Οργανισμού.

Εγκαταστάσεις ΟΠΑΠ σε Αθήνα (Λεωφ. Αθηνών 108 και 112) και Θεσσαλονίκη.

Τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας ανά θεματική έχουν ως εξής:

 

Κατανάλωση Ενέργειας

Απόκτηση 23 νέων αυτοκινήτων Euro 6.2, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 8% του συνολικού στόλου (μισθωμένα και ιδιόκτητα οχήματα).

• Εκπαίδευση 134 νέων υπαλλήλων σε θέματα περιβάλλοντος και επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας μέσω 7 εταιρικών εκπαιδεύσεων.

• Σύνταξη & δημοσίευση έξι περιβαλλοντικών άρθρων στο εταιρικό ενημερωτικό ηλεκτρονικό περιοδικό.

• Διεξαγωγή δύο e-μαθημάτων σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και τα περιβαλλοντικά ζητήματα, με 684 και 110 συμμετέχοντες αντίστοιχα.

• Εφαρμογή ολοκληρωμένου λογισμικού διαχείρισης ενέργειας, καθώς και εγκατάσταση μετρητών για τη

βελτίωση της παρακολούθησης των μεγαλύτερων καταναλώσεων  ενέργειας.

• Εγκατάσταση ανιχνευτών κίνησης σε κουζίνες και αίθουσες συσκέψεων για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, και την ελαχιστοποίηση των εξόδων συντήρησης.

• Εγκατάσταση μονάδων φωτισμού LED στα κλιμακοστάσια και σε χώρους συνεχούς λειτουργίας φωτισμού, για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την ελαχιστοποίηση των εξόδων συντήρησης.

• Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για την παραγωγή ζεστού νερού για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

 

Εκπομπές Αερίων Ρύπων

Μεταξύ των ετών 2017 και 2018 επιτεύχθηκε η συνολική μείωση των εκπομπών από την κατανάλωση ενέργειας CO2 ως εξής

έτος 2017: 3,53 tnCO2 eq

έτος 2018: 3,09 tnCO2 eq

Ανακύκλωση Υλικών

Χαρτί  (kg)

έτος 2017: 24840

έτος 2018: 144862

Χαρτί εκτύπωσης (kg)

έτος 2017: 10241

έτος 2018: 10525

Μελάνια (τεμάχια)

έτος 2017: 341

έτος 2018: 434

Λαμπτήρες (τεμάχια)

έτος 2017: 440

έτος 2018: 1039

IT hardware (υπολογιστές, εκτυπωτές κλπ) (τεμάχια)

έτος 2017: 1573

έτος 2018: 26175

Έπιπλα (τεμάχια)

έτος 2017: 14

έτος 2018: 52

Οικιακές μπαταρίες (kg)

έτος 2017: 90

έτος 2018: 127

Πλαστικό (kg)

έτος 2017: 40

έτος 2018: 177

Αλουμίνιο (kg)

έτος 2017: 15

έτος 2018: 76

 

Το έτος 2018 ήταν μια περιβαλλοντικά επιτυχημένη χρονιά για τον ΟΠΑΠ καθώς

 • Δεν καταγράφηκε κανένα περιβαλλοντικό περιστατικό ή ατύχημα με αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις
 • Δεν υπήρξαν καταγγελίες ή παράπονα παραβίασης του περιβαλλοντικού νομοθετικού πλαισίου
 • Δεν υπήρξαν νομικές πράξεις εναντίον του Οργανισμού από τις αρμόδιες περιβαλλοντικές δημόσιες υπηρεσίες
 • Δεν υπήρξαν πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις, κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων και ad hoc ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές

Το γενικότερο λειτουργικό κόστος ελαχιστοποιήθηκε, με θετικό αποτύπωμα τόσο σε οικονομικό όσο και περιβαλλοντικό επίπεδο.