Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Εκπαίδευση - Νέα Γενιά - Διά βίου μάθηση

Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

Πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων μαθητείας στον Όμιλο Eurobank

Με στόχο την ενίσχυση της ενεργούς επαφής με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα και της διασύνδεσης των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με την αγορά εργασίας, ο Όμιλος Eurobank έχει καθιερώσει εδώ και χρόνια τη συνεχή υλοποίηση προγραμμάτων μαθητείας φοιτητών, αξιοποιώντας:

α. τα επιδοτούμενα προγράμματα μαθητείας των ΑΕΙ,
β. τα προγράμματα 6μηνης πρακτικής των ΑΤΕΙ,
γ. την υλοποίηση προγράμματος Eurobank “Θερινής μαθητείας” για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων μαθητείας γίνεται μέσω δομημένου πλαισίου/ μεθοδολογίας με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς τους και, κατά συνέπεια, την προβολή της «Εικόνας» του Οργανισμού στην Αγορά Εργασίας. Οι μονάδες του Ομίλου που συμμετέχουν έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν ενεργά τη μαθητεία για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς τους, προσφέροντας παράλληλα μαθησιακές εμπειρίες.

Φοιτητές Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και Πανεπιστήμιων (Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά προγράμματα) Ελλάδας και Εξωτερικού.

Από 2 έως 6 μήνες ανάλογα με το πρόγραμμα μαθητείας.

Περιγραφή του πλαισίου υλοποίησης «Πρακτική στη Eurobank»:

1.Δομημένη αξιολόγηση με εκπροσώπους του Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και συζήτηση επικεντρωμένη σε συμβουλευτική/ “career counseling”.

2.Αξιολόγηση από εκπροσώπους των επιχειρηματικών μονάδων του Οργανισμού.

3.Στοχευμένη ενασχόληση των φοιτητών, ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες και τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα.

4.Εκπαίδευση:
α.στην εργασία/on the job: σε συστήματα, διαδικασίες, προγράμματα, κλπ
β.στην τάξη: περιγραφή της βασικής δομής ενός τραπεζικού οργανισμού, των λειτουργικών ρόλων ανά μονάδα, ανάλυση επαγγελματικών ιδιοτήτων και δεξιοτήτων. Επίσης, συμβουλευτική για τη συγγραφή βιογραφικού σημειώματος και τη συμπεριφορά κατά τη διαδικασία συνέντευξης.

5.Αξιολόγηση και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων όλων των μαθητειών πρακτικής άσκησης, μέσω:
α.Γραπτής αξιολόγησης της εμπειρίας μαθητείας, από κάθε φοιτητή κατά τη λήξη του προγράμματος μαθητείας στο οποίο απασχολήθηκε.
β.Exit interview με εκπρόσωπο του Ανθρώπινου Δυναμικού, για περαιτέρω ανάλυση/σχολιασμό της εμπειρίας μαθητείας.
γ.Συνάντησης ανατροφοδότησης (feedback), μεταξύ του φοιτητή/τριας και του υπευθύνου της επιχειρηματικής μονάδας στην οποία απασχολήθηκε, για συμβουλευτικούς/αναπτυξιακούς λόγους.
δ.Γραπτής αξιολόγησης της συνεργασίας από τον υπεύθυνο της επιχειρηματικής μονάδας στην οποία απασχολήθηκε ο κάθε φοιτητής/τρια.
ε.Ετήσιων αναφορών για τις μετρήσεις όλων των παραπάνω αποτελεσμάτων.

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Εκπρόσωποι Ανθρωπίνου Δυναμικού και Εκπρόσωποι των Επιχειρηματικών Μονάδων του Ομίλου

Σε όλη την Ελλάδα όπου έχει παρουσία ο Οργανισμός (και ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν).

Πρακτική 2014:

1. αριθμός φοιτητών: 259, συμμετείχαν σε: 266 μαθητείες, σε διάστημα: 671 μηνών,

2. 92% των φοιτητών των οποίων η μαθητεία ολοκληρώθηκε κατά το 2014, βαθμολόγησαν τη συνολική εμπειρία τους με 4 και 5 (σε 5βάθμια κλίμακα, όπου 5 είναι «πολύ κανοποιημένος» και 4 «ικανοποιημένος»),

3. Κατά δήλωσή τους οι φοιτητές/φοιτήτριες βελτίωσαν τις παρακάτω Επαγγελματικές Συμπεριφορές και Δεξιότητες: 52% Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας/Επαγγελματισμού, 40% Ομαδικό Πνεύμα, 27% Επικοινωνιακές Δεξιότητες, 19% Οργάνωση & Σχεδιασμός.

Για τον Οργανισμό:

1.Σημαντικό εργαλείο Employer Branding, δεδομένου ότι κάθε θετική εμπειρία μαθητείας προβάλλει την Εικόνα του Οργανισμού στην Αγορά Εργασίας.
2.Συστηματική Επαφή με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
3.Νέοι άνθρωποι φέρνουν μαζί τους νέες ιδέες και προοπτικές, ενθουσιασμό και εξειδικευμένες δεξιότητες.
4.Ενασχόληση φοιτητών σε διάφορες εργασίες/έργα.
5.Δημιουργία pool υποψηφίων για μελλοντικές ανάγκες κάλυψης θέσεων εργασίας.

Για τους φοιτητές:

1.Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ένα εργασιακό περιβάλλον.
2.Εργασιακή εμπειρία αξιοποιήσιμη σε μελλοντικές επαγγελματικές επιδιώξεις.
3.Εκπαίδευση «πάνω στη δουλειά» (on—the-job training), με την καθοδήγηση έμπειρου στελέχους.
4.Σύνδεση ακαδημαϊκής γνώσης με πρακτική εμπειρία.
5.Δικτύωση με στελέχη του επαγγελματικού χώρου.
6.Εμπειρία στη διαδικασία αξιολόγησης & επιλογής.