Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αντιμετώπιση της Διαφθοράς

INTERAMERICAN

Πολιτική Ακεραιότητας και Καταπολέμησης της Απάτης (Integrity and Fraud Policy)

:  Η INTERAMERICAN, ως μέλος του Ομίλου ACHMEA,  έχει ως διαρκή στόχο να είναι ο πλέον αξιόπιστος ασφαλιστής στην ελληνική και διεθνή αγορά. Η Πολιτική Ακεραιότητας και Καταπολέμησης της Απάτης συντάχθηκε στην ACHMEA, προκειμένου η μητρική εταιρεία να συμμορφωθεί με τη διεθνή νομοθεσία σχετικά με την επιχειρηματική ακεραιότητα, η οποία έχει αυστηροποιηθεί μετά την  χρηματοπιστωτική κρίση.  Αποτελεί μία συνεκτική προσέγγιση στα σχετικά καθήκοντα της Διαχείρισης Κινδύνων και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης .   Το Διοικητικό Συμβούλιο της ACHMEA και ο τομέας Διεθνών Εργασιών (DΙ) έχουν ζητήσει την άμεση εφαρμογή  της  Πολιτικής,  με στόχο την υλοποίηση της φιλοδοξίας να γίνει η ACHMEA ο πιο αξιόπιστος ασφαλιστής, αλλά και ως αποτέλεσμα συζητήσεων με την Ολλανδική Εποπτική Αρχή.

 Η Διοίκηση της  INTERAMERICAN υιοθέτησε πλήρως τις πρωτοβουλίες όσον αφορά στην εφαρμογή της  Πολιτικής. Η εφαρμογή της υποστηρίζει τον στόχο να επιτύχει η INTERAMERICAN βελτίωση επιδόσεων στους σχετικούς δείκτες Εταιρικής  Κοινωνικής  Ευθύνης  και να επιδείξει στιβαρή Εταιρική Διακυβέρνηση  στο πλαίσιο της εφαρμογής της Φερεγγυότητας ΙΙ.

Η πολιτική αφορά και έχει εφαρμογή (άμεση ή έμμεση) σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του οργανισμού (μέτοχο, πελάτες, εργαζόμενοι, προμηθευτές, συνεργάτες, εποπτική αρχή κ.ά.)

Η Διοίκηση της  INTERAMERICAN υιοθέτησε πλήρως τις πρωτοβουλίες όσον αφορά στην εφαρμογή της  Πολιτικής το 2017

Η νέα Πολιτική συντάχθηκε στην ACHMEA, προκειμένου η μητρική εταιρεία να συμμορφωθεί με τη διεθνή νομοθεσία σχετικά με την επιχειρηματική ακεραιότητα, η οποία έχει αυστηροποιηθεί μετά την  χρηματοπιστωτική κρίση.  Αποτελεί μία συνεκτική προσέγγιση στα σχετικά καθήκοντα της Διαχείρισης Κινδύνων και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης .  
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ACHMEA και ο τομέας Διεθνών Εργασιών (DΙ) έχουν ζητήσει την άμεση εφαρμογή  της  Πολιτικής,  με στόχο την υλοποίηση της φιλοδοξίας να γίνει η ACHMEA ο πιο αξιόπιστος ασφαλιστής, αλλά και ως αποτέλεσμα συζητήσεων με την Ολλανδική Εποπτική Αρχή. Η Διοίκηση της  INTERAMERICAN υιοθέτησε πλήρως τις πρωτοβουλίες όσον αφορά στην εφαρμογή της  Πολιτικής. Η εφαρμογή της υποστηρίζει τον στόχο να επιτύχει η INTERAMERICAN βελτίωση επιδόσεων στους σχετικούς δείκτες Εταιρικής  Κοινωνικής  Ευθύνης  και να επιδείξει στιβαρή Εταιρική Διακυβέρνηση  στο πλαίσιο της εφαρμογής της Φερεγγυότητας ΙΙ.

Οι κατηγορίες κινδύνων που αναγνωρίζονται στην εν λόγω Πολιτική είναι οι ακόλουθες:

 • Ξέπλυμα Χρήματος / Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας
 •  Παραβίαση Κανόνων Επιβολής Διεθνών Κυρώσεων
 • Διαφθορά (Δωροδοκία, Σύγκρουση Συμφερόντων)
 • Απάτη Εσωτερική και Εξωτερική
 •  Φοροδιαφυγή
 •  Χειραγώγηση της Αγοράς
 •  Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
 •  Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων 
 •  Κοινωνικά μη αποδεκτή συμπεριφορά (Εφαρμογή Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής) 
 •  Συμβάντα

Η πολιτική εφαρμόστηκε  όπως και κάθε σχετική Πολιτική, σύμφωνα με το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης της INTERAMERICAN, το οποίο -όπως σε κάθε εταιρεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος- υιοθετεί τις  «τρεις γραμμές άμυνας» (three lines of   defense), όπως ακολούθως εκτίθενται:

 • Διοίκηση-Διαχείριση (Business):  «μετάφραση» της Πολιτικής σε διαδικασίες και πρακτικές.
 • Διαχείριση Κινδύνων και Κανονιστική Συμμόρφωση: υποστήριξη της Διοίκησης να καταρτίσει τις διαδικασίες, εκτέλεση της Ανάλυσης Κινδύνων Ακεραιότητας σε τακτική βάση. Διενέργεια ελέγχων ως προς την εφαρμογή των συμφωνημένων διαδικασιών.
 • Εσωτερικός Έλεγχος:  ανεξάρτητος ρόλος, να παρέχει στη Διοίκηση εξασφάλιση σχετικά με τον ορθό σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών.

Βασικοί άξονες της Πολιτικής είναι:

 • Η Εφαρμογή Πολιτικής Μηδενικής Ανοχής στην απάτη και τη διαφθορά.
 • Η Εκτέλεση Στρατηγικής Ανάλυσης Κινδύνου (SIRA) σε ετήσια βάση.

Ολλανδική Εποπτική Αρχή, Τράπεζα της Ελλάδας

Το θέμα της καταπολέμησης της διαφθοράς εξ ορισμού αφορά σε όλους τους εργαζόμενους στην εταιρεία. Οι ενέργειες εφαρμογής της πολιτικής είναι στην ευθύνη των Διευθύνσεων Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων. 

Η εφαρμογή πρακτικών ορθής εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί προϊόν συνεργασίας όλων των Τμημάτων, Διευθύνσεων και Εταιρειών του Οργανισμού. 

Στην Ελλάδα 

Η INTERAMERICAN έχει αναπτύξει πολιτικές και διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσει την αξιοπιστία και το κύρος της σε κάθε πεδίο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Οργανισμού. Η επιλογή των καταλλήλων αρχών και πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και, κατά συνέπεια, η προάσπιση των συμφερόντων όλων των συμμετόχων της Εταιρείας αποτελεί δέσμευση της Διοίκησης. 

Η INTERAMERICAN δεν αποδέχεται κανένα είδος διαφθοράς, «πληρωμές διευκόλυνσης», σύγκρουση συμφερόντων ή δωροδοκία (εφεξής: «διαφθορά»). Η αρχή αυτή είναι ουσιώδης προκειμένου να δοθεί νόημα στους  στόχους της INTERAMERICAN να επιτυγχάνει  μία εταιρική κουλτούρα διαφάνειας και ακεραιότητας, καθώς και να θέτει πάντα πρώτο το συμφέρον του πελάτη. 

Η εφαρμογή Tτων καταλλήλων αρχών και πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης διασφαλίζει όχι μόνο την αποτελεσματική διοίκηση, αλλά και την επάρκεια των μηχανισμών ελέγχου και διαχείρισης των κινδύνων, καθώς και την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών αναφορικά με τη στρατηγική και τα αποτελέσματα της INTERAMERICAN σε όλους τους άξονες της κοινωνικής υπευθυνότητάς της.

Η παρακάτω δήλωση απηχεί την προσέγγιση της Εταιρείας και τα οφέλη που προσδοκά  από το θέμα της επιχειρηματικής ακεραιότητας:

Η INTERAMERICAN δεν αποδέχεται κανένα είδος διαφθοράς, «πληρωμές διευκόλυνσης», σύγκρουση συμφερόντων ή δωροδοκία (εφεξής: «διαφθορά»). Η αρχή αυτή είναι ουσιώδης προκειμένου να δοθεί νόημα στους  στόχους της INTERAMERICAN να επιτυγχάνει  μία εταιρική κουλτούρα διαφάνειας και ακεραιότητας, καθώς και να θέτει πάντα πρώτο το συμφέρον του πελάτη.