Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Πολιτική Ίσων Ευκαιριών & Καταπολέμηση διακρίσεων εντός του ΥΓΕΙΑ

Το ΥΓΕΙΑ έχει δεσμευτεί σε Πολιτική Ίσων Ευκαιριών για όλα τα άτομα ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, αναπηρίας, χρώματος, φυλής, εθνικής καταγωγής, κοινωνικοοικονομικού υποβάθρου, θρησκείας ή πολιτικών πεποιθήσεων. Η ανέλιξη σε διοικητικές θέσεις εξαρτάται κυρίως από τις ανάγκες των εταιρειών και την ικανότητα των ατόμων στη διοίκηση ανθρώπων.

Το ΥΓΕΙΑ φροντίζει συνεχώς ώστε να προσφέρονται ιδανικές συνθήκες εργασίας στους ανθρώπους του, οι οποίοι εργάζονται με ζήλο και υψηλό αίσθημα ευθύνης ολόκληρο το εικοσιτετράωρο για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των ασθενών. Ο σεβασμός, η συναδελφικότητα και η ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων σε ένα αρμονικό περιβάλλον εργασίας, αποτελούν βασικά στοιχεία της εργασιακής κουλτούρας του ΥΓΕΙΑ.

Εργαζόμενοι

Σε εξέλιξη 

Για το ΥΓΕΙΑ, η αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων αποτελεί μία εξαιρετικά σημαντική διαδικασία. Εφαρμόζεται ένα κοινό Σύστημα Διαχείρισης της Απόδοσης, το οποίο αποτελεί τη βάση ενός ενιαίου προγράμματος ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και εκφράζει την βούληση του ΥΓΕΙΑ για δίκαιη, αντικειμενική και αξιοκρατική διαχείριση όλων των εργαζομένων. Για κάθε εργαζόμενο σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο, καταγράφονται οι ατομικοί του στόχοι για την επόμενη χρονιά, και είναι γνωστοί και κατανοητοί από το σύνολο του προσωπικού. Ανάλογα με τη θέση κάθε εργαζόμενου στην ιεραρχία και στους στόχους που από κοινού συμφωνούνται, δίνεται και η απαραίτητη βαρύτητα, σύμφωνα με τις διαδικασίες. Κάθε έτος αξιολογείται το 100% των εργαζομένων και των στελεχών, όπως επίσης και οι εργαζόμενοι αξιολογούν τους Προϊστάμενους και Διευθυντές τους, προκειμένου να υπάρχει μία αμφίδρομη σχέση συνεργασίας και συνεχούς βελτίωσης.

Επίσης, μέσω της διαδικασίας "Προτάσεις Βελτίωσης Λειτουργιών & Προτάσεις Ανάδειξης Εξαιρετικού Προσωπικού από Εργαζομένους & Συνεργάτες Ιατρούς" όλο το προσωπικό έχει τη δυνατότητα να διαβιβάσει εγγράφως προτεινόμενες δράσεις για τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας του ΥΓΕΙΑ, οι οποίες μελετώνται από τη Διοίκηση και τα αρμόδια στελέχη και λαμβάνονται υπ' όψη στις δράσεις που υλοποιούνται. Τέλος, το ΥΓΕΙΑ απασχολεί Άτομα με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) όταν αυτό είναι εφικτό. Τα άτομα αυτά απασχολούνται σε θέσεις κατάλληλες ανάλογα με τις δυνατότητές τους.

Ενεργή συμμετοχή εργαζομένων και Διοίκησης.

Ελλάδα

Το 70% της συνολικής δύναμης είναι γυναίκες, ενώ σε κάποιες κατηγορίες προσωπικού, όπως το νοσηλευτικό & παραϊατρικό προσωπικό, το ποσοστό αυτό αγγίζει το 80%. Το επίπεδο βασικού μισθού για άνδρες και γυναίκες στο ΥΓΕΙΑ καθορίζεται με βάση την τοπική νομοθεσία και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση μεταξύ ανδρών και γυναικών για την ίδια εργασία.

Κάθε έτος αξιολογείται το 100  των εργαζομένων και των στελεχών, όπως επίσης και οι εργαζόμενοι αξιολογούν τους Προϊστάμενους και Διευθυντές  τους, προκειμένου να υπάρχει μία αμφίδρομη σχέση συνεργασίας και συνεχούς βελτίωσης.

Η διαφορετικότητα και η παροχή ίσων ευκαιριών στον επαγγελματικό τομέα, είναι αναγκαίες για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων σήμερα, και στο ΥΓΕΙΑ θεωρούμε ότι τα οφέλη είναι διακριτά και πολλαπλά, αρκεί να έχουν διασφαλιστεί οι απαραίτητες προϋποθέσεις μέσα στο περιβάλλον αυτό. Στην κοινωνία των εργαζομένων του  ΥΓΕΙΑ  προάγουμε  την έννοια μιας πιο αλληλέγγυας κοινωνίας, έχοντας ως οφέλη την ανάπτυξη του αισθήματος «δέσμευσης» των εργαζομένων, την ενσωμάτωση «ταλέντων στο ενεργό ανθρώπινο δυναμικό, την καλή εταιρική εικόνα, την υψηλότερη αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα και την ενσωμάτωση όλου του προσωπικού ο καθένας από την πλευρά του στην υλοποίηση του οράματος του.