Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη-εμπλεκόμενους φορείς (stakeholder dialogue)

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Πρόγραμμα «Living our Values» : Προώθηση των Αρχών και των Αξιών του Ομίλου Quest στους εργαζόμενους του

Ανάδειξη, με βιωματικό τρόπο, κοινών αξιών στους εργαζομένους στις διαφορετικές εταιρείες του Ομίλου, έτσι ώστε, σε ένα ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας, να ευθυγραμμίζονται οι σχέσεις και συμπεριφορές που οδηγούν σε κοινές αντιλήψεις και κοινές νοοτροπίες, οι οποίες βοηθούν τη συνεργασία, την εξέλιξη και τα αμοιβαία οφέλη.

Σε όλους τους εργαζομένους των εταιρειών του Ομίλου Quest

2014 – 2018, επανασχεδιασμός το 2019 και εκ νέου υλοποίηση 2020-2022

Στη διακυβέρνηση του Ομίλου Quest και των θυγατρικών του, ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι Ομιλικές Αρχές, Αξίες και Πολιτικές. Αυτές επικοινωνούνται στους περισσότερους από 1.700 εργαζόμενους μέσα από επιλεγμένους μηχανισμούς, πρακτικές και δράσεις, όπως είναι το εσωτερικό δίκτυο κάθε εταιρείας (Intranet), η ομιλική ενημερωτική πλατφόρμα “Kyros” και η web εφαρμογή “HereWeAre”, που εστιάζει στις δράσεις ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού. Επίσης, οι Ομιλικές Αρχές, Αξίες και Πολιτικές γνωστοποιούνται στους νέους εργαζόμενους στη διαδικασία του Induction και υλοποιούνται σε εσωτερικές συναντήσεις και μέσω του θεσμού «Ξεχωρίζω».

Ειδικά για τη βιωματική ανάδειξη και κατανόηση των Αρχών και Αξιών του Ομίλου, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού το πρόγραμμα “Living our Values”, στο οποίο συμμετείχαν όλοι οι εργαζόμενοι μέχρι το επίπεδο “Director” και υλοποιήθηκε στα εξής στάδια:

Οι CEOs των εταιρειών του Ομίλου ομαδικά συζήτησαν και τοποθετήθηκαν ως προς τις Αξίες και τις Αρχές του Οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη τι χαρακτηρίζει τον οργανισμό σήμερα  και τι είναι κριτικής σημασίας για το μέλλον.
Στη συνέχεια, ενδεικτικό δείγμα εργαζομένων του Ομίλου που ανέρχεται στο 10% του συνολικού πληθυσμού συμμετείχε σε focus groups, στα οποία συζητήθηκαν, εντοπίστηκαν και έγιναν πλήρως κατανοητές οι Αξίες που είναι ευρέως αποδεκτές σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου
Με βάση τις παραπάνω διεργασίες, καθορίστηκαν οι έξι σημαντικότερες  για τον Όμιλο Αξίες που είναι οι εξής:

«Ικανοποίηση του Πελάτη» (“As you request it”) : Όλες οι δραστηριότητες του Ομίλου στοχεύουν στην απόλυτη ικανοποίηση και στην παροχή προστιθέμενης αξίας στον πελάτη. Συνεχή επιδίωξη αποτελεί η δημιουργία, η διατήρηση και η ενδυνάμωση των σχέσεων εμπιστοσύνης και καλλιέργειας της πίστης του πελάτη.
«Ήθος και Ακεραιότητα» («Fair QUEST”) : Ήθος είναι το πλέγμα συμπεριφορών με το οποίο ο καθένας μας συνδιαλέγεται στην καθημερινότητά του. Όλες οι ενέργειες στον Όμιλο Quest αποπνέουν σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, διακρίνονται από εντιμότητα, σταθερότητα και υψηλό κώδικα ηθικής δεοντολογίας.
«Ομαδικότητα» (“QUEST it together”) : Η συνέργεια μεταξύ συναδέλφων, ομάδων, τμημάτων και εταιρειών στοχεύει στη διάχυση της γνώσης και της πληροφορίας και της επίτευξης βέλτιστων αποτελεσμάτων παραγωγικότητας και ανάπτυξης προσωπικής και επαγγελματικής.
«Γνώση – Συνεχής Βελτίωση - Καινοτομία» (“QUESTioning the ordinary”) : Η προώθηση νέων ιδεών και η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, καινοτομιών και νεωτερισμών που οδηγούν στη βελτίωση των υπηρεσιών, προϊόντων και της λειτουργίας, με στόχο τη μετρήσιμη αύξηση της παραγωγικότητας. Υποστηρίζεται η διαρκής ανάπτυξη γνώσης που βοηθά στην εξέλιξη, την ανάπτυξη των ικανοτήτων και τη συνεχή βελτίωση.
«Επιχειρηματικότητα» (“ConQUEST of the future”) : Η υποστήριξη και προώθηση της αξίας της επιχειρηματικότητας και του υπεύθυνου επιχειρείν και η σύνδεσή της με την τεχνολογία και την καινοτομία, ενθαρρύνοντας την ανάληψη πρωτοβουλιών
«Τεκμηρίωση και αξιολόγηση» (“QUESTioning and Accountability”) : Η τεκμηρίωση των αποφάσεων με ποσοτικά στοιχεία, η τοποθέτηση μετρήσιμων στόχων και η αξιολόγηση με βάση το αποτέλεσμα.

H λεκτική απόδοσή τους με τη χρήση της λέξης “Quest” συνέδεσε τις αξίες με τον Όμιλο και έκανε ευκολότερη τη διάχυση των αξιών, την εμπέδωση και τη συνειδητή εφαρμογή τους από όλους τους εργαζόμενους
Εθελοντές εργαζόμενοι προθυμοποιήθηκαν να είναι οι φορείς διάχυσης των αξιών (facilitators) σε όλες τις ομάδες εργαζομένων του Ομίλου που δημιουργήθηκαν, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των εργαζομένων.  Οι facilitators επικοινώνησαν στις ομάδες τους κάθε αξία, τα χαρακτηριστικά της και τις συμπεριφορές που την εκφράζουν, ενσωματώνοντας στη διαδικασία και στοιχεία παιχνιδιού με κατασκευές και role playing σε θεατρικό παιχνίδι.

Στο πλαίσιο της καλλιέργειας των αξιών, παρουσιάστηκαν επίσης και αναλύθηκαν οι αλλαγές που έχουν επέλθει στο διεθνές περιβάλλον, οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους, καθώς και οι επιπτώσεις τους στη χώρα, στις επιχειρήσεις και την ελληνική κοινωνία.  Έμφαση επίσης δόθηκε στις έννοιες της Εταιρικής Υπευθυνότητας, της Κοινωνικής Υπευθυνότητας και της υπευθυνότητας των εργαζομένων.

Το πρόγραμμα “Living our Values” στη διάρκεια των ετών 2014-2018 παρακολούθησαν περισσότεροι από 900 εργαζόμενοι, από όλες τις εταιρείες του Ομίλου. Το πρόγραμμα θα επανασχεδιασθεί για υλοποίηση εκ νέου τη χρονική περίοδο 2020-2022.

Εξωτερικός εισηγητής και facilitator για τους εργαζόμενους της ACS

Θετική αποδοχή των προγραμμάτων και ενεργή συμμετοχή σε αυτά από τους εργαζομένους

Εγκαταστάσεις εταιρειών Ομίλου Quest σε Καλλιθέα, ΑΓ. Ι. Ρέντη, Ταύρο, Κρυονέρι, και Θεσσαλονίκη

Ανάπτυξη κοινής ομιλικής κουλτούρας και ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας που ευνοεί την προσωπική ανάπτυξη 

Κοινός προσανατολισμός στην εργασία και έμπρακτη ευκαιρία διαλόγου μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων.