Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Συνεργασία Δημόσιων Φορέων - Ιδιωτικών Οργανισμών

MYTILINEOS S.A.

Πρόγραμμα "Κοινωφελής Εργασία" Συνεργασία της MYTILINEOS με το Δήμο Λειβαδέων

Στο πλαίσιο της διαχρονικής συνεργασίας του Τομέα Μεταλλουργίας της MYTILINEOS με το Δήμο Λειβαδέων, εντάχθηκε τα τελευταία 2 χρόνια το συγκεκριμένο πρόγραμμα "Κοινωφελόυς Εργασίας" που είχε οκτάμηνη διάρκεια και με βασικούς στόχους: 1) την αντιμετώπιση της ανεργίας, 2) την επανασύνδεση των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας και 3) την προαγωγή της κοινής ωφέλειας σε τοπικό επίπεδο, μέσω της σύζευξης των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.

 

Κυρίως σε μακροχρόνια άνεργους. Οι άνεργοι που συμμετείχαν σε αυτά απασχολήθηκαν στην υλοποίηση έργων που μετά την ολοκλήωρσή τους βελτίωσαν τη καθημερινή ζωή των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών. 

Φεβρουάριος - Οκτώβριος 2018

Η MYTILINEOS με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των κοινοτήτων που δραστηριοποιείται και τη βελτίωση της διαβίωσης των δημοτών, επενδύει σε συνεργασίες με στόχο την κάλυψη αναγκών που αφορούν σε τοπικές υποδομές και υπηρεσίες με άμεσο δημόσιο όφελος. Μία τέτοια πρωτοβουλία είναι και η διαχρονική σύμπραξη του Τομέα Μεταλλουργίας με το Δήμο Λειβαδέων για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του δήμου, όπου η εταιρεία το 2018 προσέφερε συγκεκριμένα υλικά και οικονομικούς πόρους αξίας €100.000 για την υλοποίηση επιλεγμένων έργων (έργα οδοποιίας, ανακαίνιση μουσικού σχολείου κ.α.) που στοχεύουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών που έχουν καθημερινή και άμεση σχέση με την εξυπηρέτηση πολιτών, τη συντήρηση και αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών, την αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, τη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και τη στήριξη της τοπικής αγοράς, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζεται το ζήτημα της ανεργίας προωθώντας την απασχόληση μακροχρόνια άνεργων συμπολιτών μας.

Οι άνεργοι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα απασχολήθηκαν στην υλοποίηση των προαναφερθέντων έργων τα οποί επιλέχθηκαν από τον Δήμο ανάλογα με τις ανάγκες του και στόχευαν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών που είχαν καθημερινή και άμεση σχέση με την εξυπηρέτηση πολιτών. Προκειμένου δε να επιτευχθεί ο στόχος της διευκόλυνσης της επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας, το πρόγραμμα περιελάμβανε και δράσεις ενεργοποίησης των ωφελουμένων, όπως συμβουλευτική και κατάρτιση.

Η καινοτομία του προγράμματος εντοπίζεται στην προαγωγή της κοινής ωφέλειας σε τοπικό επίπεδο, μέσω της σύζευξης των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με την ταυτόχρονη κάλυψη ενίσχυσης των τοπικών υποδομών.

Δήμος Λειβαδέων

ΟΧΙ

Δήμος Λειβαδέων

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος απασχολήθηκαν συνολικά 92 μακροχρόνια άνεργοι διαφορετικών ειδικοτήτων οι οποιοι ολοκλήρωσαν περισσοτερες από 45 εργασίες σε υποδομές του Δήμου.  

  • Περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων με την Τοπική Αυτοδιοίκηση που αποτελεί βασικό Κοινωνικό Εταίρο της εταιρείας 
  • Αποτελεσματική υλοποίηση της κοινωνικής πολιτικής της εταιρείας (στους τονμείς της μείωσης της ανεργίας και της ενίσχυσης των τοπικών υποδομών)  
  • Διασφάλιση της κοινωνικής άδειας λειτουργίας της