Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αντιμετώπιση της Διαφθοράς

Ελληνικός Χρυσός

Προώθηση κουλτούρας επιχειρησιακής υπευθυνότητας

Στην Ελληνικός Χρυσός δεσμευόμαστε να λειτουργούμε σε απόλυτη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξής μας. Ο Νόμος Sarbanes–Oxley (SOX), οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαφάνεια (2004/109/EC) και οι κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαφάνεια στις πληρωμές προς τις κυβερνήσεις από την Ένωση Καναδικών Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων προσδιορίζουν για εμάς ένα πλαίσιο λειτουργίας που απαιτεί τη συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς, οι οποίοι ξεπερνούν την ελληνική νομοθεσία.

Η βαρύτητα που δίνει η εταιρεία σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης είναι ξεκάθαρη από την πρώτη μέρα απασχόλησης όλων των εργαζομένων, καθώς καλούνται να κατανοήσουν και να υπογράψουν τον κώδικα επιχειρηματικής ηθικής, την πολιτική της εταιρείας κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας, και τον εσωτερικό μηχανισμό αναφοράς κακών πρακτικών.

Επίσης, η περιβαλλοντική συμμόρφωση αποτελεί ουσιαστικό θέμα βιωσιμότητας για την Ελληνικός Χρυσός, καθώς εξασφαλίζει τη λειτουργία του έργου, ενώ παράλληλα συνεισφέρει στη δημιουργία οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής αξίας για τα ενδιαφερόμενα μέρη της εταιρείας, την ευρύτερη τοπική κοινωνία και την ίδια την εταιρεία. Πιο συγκεκριμένα, η προστασία και η αποκατάσταση του φυσικού πλούτου των οικοσυστημάτων της περιοχής, μέσω της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης και πολιτικής της εταιρείας, συνεισφέρουν άμεσα και έμμεσα στην ευημερία της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας. Η ευημερία αυτή στηρίζεται για παράδειγμα στις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων της περιοχής και σχετίζεται τόσο με υλικά οφέλη από τα αγαθά που παράγονται (π.χ. τροφή, νερό, ξύλο), όσο και με άυλα, όπως αναψυχή και τουρισμός.

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη

 • Εργαζόμενοι και Εργολάβοι
 • Σωματεία Εργαζομένων
 • Μέτοχοι
 • Πολιτεία / Δημόσια Διοίκηση
 • Προμηθευτές και Συνεργάτες
 • Επιχειρηματικές Ενώσεις
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Τοπικές Κοινότητες και Τοπικές Ενώσεις
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 • Ακαδημαϊκή Κοινότητα
 • Πελάτες
 • Ευρύτερη Κοινωνία

Συνεχής (2012-2016).

Η δέσμευσή μας για κανονιστική συμμόρφωση στην οικονομική διαχείριση και στην οικονομική διαφάνεια, εκτείνεται πέρα από τη συμμόρφωσή μας στην Ελληνική νομοθεσία με εσωτερικούς ελέγχους, και τριμηνιαίες επισκοπήσεις των πρακτικών μας. Σε όλους τους κύκλους της οικονομικής διοίκησης έχουν οριστεί τα κυριότερα σημεία στα οποία πρέπει να ασκείται ενδελεχής εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος με τη λογική της προληπτικής αντιμετώπισης πιθανών λανθασμένων πρακτικών. Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατά SOX, πιστοποιημένη από εξωτερικούς ανεξάρτητους ελεγκτές και ελέγχεται πλήρως εσωτερικά τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο.

Στην προσπάθειά μας αυτή, στην Ελληνικός Χρυσός αναπτύσσουμε και εξελίσσουμε συστήματα που βελτιώνουν την υποστήριξη που παρέχουμε στη διοίκηση, σε επίπεδο οικονομικών πληροφοριών και εξυπηρετούμε καλύτερα όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που χρειάζονται δεδομένα ή καθοδήγηση από την Οικονομική Διεύθυνση. Μέσα στο 2015 αναπτύξαμε και εφαρμόσαμε επιπλέον modules στο πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας για καλύτερη παρακολούθηση των πληρωμών των τιμολογίων, καλύτερη πρόβλεψη της συντήρησης του εξοπλισμού της εταιρείας και καλύτερο προγραμματισμό παραγγελιών ανταλλακτικών.

Έχουμε διαμορφώσει και υιοθετήσει τον Κώδικα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για να κατανοήσουν και να ενημερωθούν όλοι οι εργαζόμενοι σχετικά με την πολιτική επιχειρηματικής συμπεριφοράς μέσα στην εταιρεία. Αυτός ο Κώδικας παρέχει τις γενικές παραμέτρους που βοηθούν στην επίλυση τυχόν δεοντολογικών και νομικών ζητημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε εργαζόμενος. Ο Κώδικας Δεοντολογίας βρίσκεται σε συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το σύνολο του προσωπικού της εταιρείας, ενημερώνεται και υπογράφει τον Κώδικα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας, ο οποίος περιλαμβάνει περιγραφή των δίκαιων συναλλαγών, ανάλυση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων, δέσμευση στην αξιοκρατία καθώς και στην τήρηση νόμων και κανονισμών.

Πέρα λοιπόν από την τυπική τήρηση των κανονιστικού πλαισίου, όλοι μας στην Ελληνικός Χρυσός, στοχεύουμε στη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή του έργου των Μεταλλείων Κασσάνδρας, κάτι το οποίο επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των αυστηρότερων Περιβαλλοντικών Όρων λειτουργίας, αλλά και με την αποκατάσταση των καταλοίπων παλαιότερων μεταλλευτικών δραστηριοτήτων.

Συμβουλευτικές και ελεγκτικές εταιρείες.

Το σύνολο του προσωπικού της εταιρείας, ενημερώνεται και υπογράφει τον Κώδικα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας, ο οποίος περιλαμβάνει περιγραφή των δίκαιων συναλλαγών, ανάλυση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων, δέσμευση στην αξιοκρατία καθώς και στην τήρηση νόμων και κανονισμών.

Επιπλέον η εταιρεία καλλιεργεί συστηματικά κουλτούρα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εθελοντικών δράσεων σχετικών με το περιβάλλον.

Το σύνολο των εργοστασίων, έργων και εγκαταστάσεων της εταιρείας στην Ελλάδα.

To αποτέλεσμα της υπεύθυνης λειτουργίας είναι η απόλυτη τήρηση των κανόνων που δικαιώνει σταθερά την εταιρεία και της εξασφαλίζει την συνέχιση της λειτουργίας της παρά την πληθώρα προσφυγών εναντίον της, προσφυγές που όπως αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος δεν εδράζονται σε τεκμηριωμένη βάση.

Η προώθηση στο σύνολο των εργαζομένων στην Ελληνικός Χρυσός μίας κουλτούρας που διαμορφώνει ένα κλίμα υπεύθυνης λειτουργίας, με σεβασμό στο περιβάλλον, με τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, με προώθηση της διαφανούς διαχείρισης και με σεβασμό στον συνεργάτη και τον συνάδελφο έχει σαν αποτέλεσμα την βελτίωση του εργασιακού κλίματος αλλά και των εταιρικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον δε, κάνει τις θέσεις εργασίας της Ελληνικός Χρυσός περιζήτητες με αύξηση των αιτήσεων εργασίας αλλά και με πολύ χαμηλά ποσοστά αποχωρήσεων από την εταιρεία.