Πυλώνας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ανάπτυξη Ενεργειών Αφύπνισης & Ενημέρωσης για το Περιβάλλον

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ

Πρωτοβουλίες της Εθνικής Τράπεζας για την προστασία του περιβάλλοντος

Ενέργειες και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των ενδιαφερόμενων μερών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες

Συνεχής

E-learning “Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση»: Όπως είναι γνωστό, η εκπαίδευση από απόσταση -ως σύγχρονο εργαλείο- συμβάλλει, εκτός των άλλων, και στην καταπολέμηση του φαινομένου της Κλιματικής Αλλαγής μέσω της μείωσης των μετακινήσεων (μείωση των εκπομπών CO2) και της εξοικονόμησης φυσικών πόρων (χαρτί, μελάνι, κ.λπ). Στην Εθνική τράπεζα, το πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-Learning) περιλαμβάνει μια σειρά ηλεκτρονικών μαθημάτων, σχεδιασμένων με βάση τις σύγχρονες μεθόδους μετάδοσης γνώσης. Η εφαρμογή και η περαιτέρω ανάπτυξη πρακτικών εκπαίδευσης από απόσταση (distance learning) αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Προσωπικού της Τράπεζας και του Ομίλου, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για εκσυγχρονισμό, επαγγελματική κατάρτιση και αποτελεσματικότερη παροχή των υπηρεσιών της, ιδιαίτερα μέσω της αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας, αλλά και του γενικότερου στόχου της Τράπεζας να συμβάλει στην καταπολέμηση του φαινομένου της Κλιματικής Αλλαγής. Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας και ειδικότερα των δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, συνεχίστηκε η εκπαίδευση του Προσωπικού στο ηλεκτρονικό σεμινάριο «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση». Το ηλεκτρονικό σεμινάριο είναι διαθέσιμο σε όλο το Προσωπικό της Τράπεζας από την Διεύθυνση Ανάπτυξης Προσωπικού της Τράπεζας και του Ομίλου.

Ευαισθητοποίηση των Πελατών: Στο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πελατών σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης, έχει ενταχθεί και διανέμεται στο δίκτυο των Καταστημάτων της Τράπεζας, το ενημερωτικό έντυπο δράσεων ΕΚΕ της Τράπεζας - ένθετο με «Καλές Πρακτικές» για καθημερινές περιβαλλοντικές δράσεις.

Παγκόσμια εκστρατεία του WWF «Η Ώρα της Γης»: Η Τράπεζα εδώ και πέντε χρόνια συμμετέχει στην Παγκόσμια εκστρατεία του WWF "Η Ώρα της Γης", διακόπτοντας την ηλεκτροδότηση σε 5 κεντρικά της κτήρια και παροτρύνοντας το ανθρώπινο δυναμικό της και την πελατεία της να στηρίξουν αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία.

«Μάθετε το ενεργειακό σας αποτύπωμα»: Με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της πελατείας της σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και λήψης των ενδεικνυόμενων μέτρων, η Τράπεζα -σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου- δημιούργησε μια ειδική ενότητα στον διαδικτυακό της ιστότοπο www.nbg.gr, και ειδικότερα στην ενότητα Οικολογικές Λύσεις, με τίτλο «Μάθετε το ενεργειακό σας αποτύπωμα!». Μέσα από την ενότητα αυτή, ο κάθε επισκέπτης της έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για το πώς και πόσο οι καθημερινές μας συνήθειες επηρεάζουν το περιβάλλον. Επιπρόσθετα, ενημερώνεται αναφορικά με δράσεις μέσα από τις οποίες μπορεί να συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας εξοικονομώντας, παράλληλα, χρήματα τόσο για την κατοικία του όσο και από τις μετακινήσεις του.

Συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Πανελλαδικά

E-learning "Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση": Εντός του 2013, παρακολούθησαν το συγκεκριμένο σεμινάριο 63 εργαζόμενοι (378 ανθρωποώρες εκπαίδευσης).