Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη-εμπλεκόμενους φορείς (stakeholder dialogue)

Ελληνικός Χρυσός

Στρατηγική επιχειρησιακής επικοινωνίας

Η Ελληνικός Χρυσός αναγνωρίζει ως ενδιαφερόμενα μέρη τις οντότητες ή τα άτομα που εύλογα ενδέχεται να επηρεάζονται σημαντικά από τις δραστηριότητες της εταιρείας, ή όσοι εύλογα ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα της εταιρείας να εφαρμόσει τη στρατηγική της και να επιτύχει τους στόχους της. Συγκεκριμένα, οι βασικές κατηγορίες των ενδιαφερομένων μερών της εταιρείας είναι οι εξής:

 • Εργαζόμενοι και Εργολάβοι
 • Σωματεία Εργαζομένων
 • Μέτοχοι
 • Πολιτεία / Δημόσια Διοίκηση
 • Προμηθευτές και Συνεργάτες
 • Επιχειρηματικές Ενώσεις
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Τοπικές Κοινότητες και Τοπικές Ενώσεις
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 • Ακαδημαϊκή Κοινότητα
 • Πελάτες
 • Ευρύτερη Κοινωνία

Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαβούλευση με την τοπική κοινότητα, η οποία πραγματοποιείται κυρίως με τους εκλεγμένους εκπροσώπους της. Ο διάλογος μαζί τους αφορά πρωτίστως θέματα αναγκών της περιοχής για απασχόληση, κατανομή δαπανών για προμήθειες και συνεργασίες, ενίσχυση της τοπικής οικονομίας (π.χ. τουρισμός, αγροτική ανάπτυξη), διαχείριση των περιβαλλοντικών επιδράσεων και κατανομή πόρων για λοιπές δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας (π.χ. συνεισφορά στην πολιτική προστασία, σε υποδομές και υπηρεσίες, υποστήριξη της εκπαίδευσης, θωράκιση των τοπικών δομών υγείας, υποστήριξη του τοπικού αθλητισμού και πολιτισμού).

 • Εργαζόμενοι και Εργολάβοι
 • Σωματεία Εργαζομένων
 • Μέτοχοι
 • Πολιτεία / Δημόσια Διοίκηση
 • Προμηθευτές και Συνεργάτες
 • Επιχειρηματικές Ενώσεις
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Τοπικές Κοινότητες και Τοπικές Ενώσεις
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 • Ακαδημαϊκή Κοινότητα
 • Πελάτες
 • Ευρύτερη Κοινωνία

Η διαδικασία της έρευνας διαρκεί περίπου τρεις μήνες, η διαβούλευση όμως με τους πολλά από τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι συνεχής και σε όλη την διάρκεια του έτους. (2014-2016)

Στο πλαίσιο της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης για το έτος 2015, εκτός από τις υφιστάμενες μεθόδους επικοινωνίας και διαβούλευσης που διαθέτει η εταιρεία με τα ενδιαφερόμενά της μέρη, προχώρησε και σε επί τούτου διαβούλευση με συγκεκριμένες ομάδες, βάσει των Κατευθυντήριων Οδηγιών Σύνταξης Απολογισμών Βιωσιμότητας  GRI G4 και του προτύπου διαβούλευσης ΑΑ1000SES.

Συγκεκριμένα, με σκοπό την αξιολόγηση της σημασίας αναγνωρισμένων θεμάτων βιωσιμότητας από τα ενδιαφερόμενα μέρη, η εταιρεία οργάνωσε ειδικές ομάδες εστίασης (‘focus groups’) και διεξήγαγε σχετική ηλεκτρονική έρευνα. Οργανώθηκαν 3 focus groups με εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των σωματείων των εργαζομένων. Στα focus groups συζητήθηκαν και ιεραρχήθηκαν τα αναγνωρισμένα θέματα της πρώτης φάσης της ανάλυσης ουσιαστικότητας.

Η ενέργεια αυτή υλοποιήθηκε σε συνεργασία με εταιρεία συμβουλευτικής με μακρόχρονη πείρα στην διεξαγωγή τέτοιου είδους ερευνών.

Οι εργαζόμενοι συμμετείχαν στον διάλογο τόσο στο κομμάτι της ηλεκτρονικής έρευνας όσο και στις ομάδες εστίασης.

Η ενέργεια αυτή έλαβε χώρα κυρίως στο Δήμο Αριστοτέλη και στην Αθήνα αλλά και όπου βρίσκονται ενδιαφερόμενα μέρη της εταιρείας (πανεπιστήμια- φορείς κτλ.).

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας των focus groups βοήθησαν στην ποιοτικότερη ανάλυση των ουσιαστικών θεμάτων της εταιρείας, αλλά και στην καλύτερη κατανόηση των προσδοκιών και των ανησυχιών των ομάδων που συμμετείχαν. Επίσης, μέσω της ηλεκτρονικής έρευνας, η εταιρεία στόχευσε σε μεγαλύτερο μη-πιθανολογικό δείγμα (δείγμα που απευθυνόταν στοχευμένα σε άτομα που αποτελούν ενδιαφερόμενα μέρη της εταιρείας), με σκοπό να ιεραρχήσει τα ίδια θέματα, μέσω της άποψης και των υπολοίπων ομάδων ενδιαφερομένων μερών. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παρουσιάζονται στο χάρτη ουσιαστικότητας, ο οποίος περιλαμβάνεται στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας για το έτος 2015.

Ένα από τα βασικότερα οφέλη ήταν η καλύτερη ιεράρχηση των ουσιαστικών θεμάτων της εταιρείας που αποδεικνύεται βασική για την λήψη στρατηγικών αποφάσεων, ειδικά σε θέματα βιωσιμότητας.

Η ολοκληρωμένη επικοινωνία τόσο με ενδιαφερόμενα μέρη εντός της εταιρείας όσο και με ενδιαφερόμενα μέρη εκτός εξασφαλίζει την έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση της Ελληνικός Χρυσός στις ανάγκες τους. Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία κρατάει τις απαραίτητες ισορροπίες χωρίς να αγνοεί κάποιο ενδιαφερόμενο μέρος.

Αυτή η προσέγγιση βοηθάει επιπλέον στην χαρτογράφηση των θεμάτων που είναι τα πλέον σημαντικά για την Ελληνικός Χρυσός. Η προσέγγισή μας συμπεριελάμβανε οργανωμένες και άτυπες συναντήσεις, τηλεφωνικές έρευνες, focus groups, ηλεκτρονικές έρευνες και ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία.