Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Βελτίωση Ποιότητας Ζωής

INTERAMERICAN

«Σχέδιο Πράξεις Ζωής: πράξεις ευθύνης, έργο για την ποιότητα Ζωής»

Η INTERAMERICAN με το «Σχέδιο Πράξεις Ζωής» στοχεύει στη συνεχή αύξηση της συνεισφοράς της στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην ενίσχυση της κοινωνικής ευημερίας και συνοχής. Με τις “Πράξεις Ζωής” η INTERAMERICAN στοχεύει να μεγιστοποιήσει την κοινωνική προσφορά της, εστιάζοντας την προσοχή της στην ποιότητα της ζωής και στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων, διακρίσεων και αποκλεισμών.

Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί πως το στρατηγικό σχέδιο Ε.Κ.Ε. της INTERAMERICAN περιλαμβάνει δέσμη δράσεων που αφορούν σε κάθε άξονα-πεδίο εταιρικής υπευθυνότητας της Εταιρείας και αποσκοπούν στην επίτευξη συγκεκριμένων μεσοπροθέσμων στόχων ανά άξονα. 

Το «Σχέδιο Πράξεις Ζωής» της INTERAMERICAN απευθύνεται τόσο στην κοινωνία συνολικά όσο και στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά (συνάδελφο, συνεργάτη, συμπολίτη). Η INTERAMERICAN αφουγκράζεται τις ανάγκες και ανησυχίες των συμμετόχων της και ανταποκρίνεται μέσω του συγκεκριμένου πλάνου δράσεων για την Κοινωνία και τον Άνθρωπο.

Το «Σχέδιο Πράξεις Ζωής: πράξεις ευθύνης, έργο για την ποιότητα Ζωής» υλοποιείται συστηματικά από το 2008 και συνεχίζεται ως σήμερα.

Η Κοινωνική Υπευθυνότητα συνιστά αναπόσπαστο στοιχείο της φιλοσοφίας που διέπει την επιχειρηματική συμπεριφορά της INTERAMERICAN. Στόχος της Εταιρείας είναι να συμβάλλει σταθερά στη βιώσιμη ανάπτυξη του κοινωνικού συνόλου και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για όλους τους συμμετόχους της. Το πολυδιάστατο σχέδιο κοινωνικής υπευθυνότητας “Πράξεις Ζωής” αποτελεί ένα μακρόπνοο σχέδιο κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων και πρωτοβουλιών, που εξελίσσεται με επικαιροποίηση σε ετήσια βάση, εμπλουτιζόμενο τακτικά με νέες πρακτικές και συνεργασίες έτσι ώστε να καλύπτει μεγαλύτερο εύρος κοινωνικών αναγκών και να συμβάλλει εντατικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Οι κύριοι θεματικοί άξονες, στη βάση των οποίων αναπτύσσονται οι “Πράξεις Ζωής”, είναι πέντε:

Α. “Πράξεις Ζωής” για την Υγεία

Για την INTERAMERICAN, η υγεία αποτελεί πολυτιμότατο αγαθό ζωής, προαπαιτούμενο για την ατομική, οικογενειακή και κοινωνική ευημερία.

Β. Πράξεις Ζωής” για την Αντιμετώπιση Κινδύνων

Η αποτροπή ή ο περιορισμός των κινδύνων, καθώς και η επιτυχής αντιμετώπισή τους όταν αυτοί επέρχονται, αποτελεί αντικείμενο συναφές με την έννοια της ασφαλιστικής πράξης.

Γ. “Πράξεις Ζωής” για Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

Η INTERAMERICAN αναπτύσσει σειρά πρωτοβουλιών υπέρ κοινωνικών ομάδων και πληθυσμών που δοκιμάζονται από φτώχεια, κοινωνικές διακρίσεις και αποκλεισμούς στα ανθρώπινα δικαιώματα για την υγεία, εκπαίδευση και απασχόληση, ενώ ενδιαφέρεται έμπρακτα για την κοινωνική ζωή ατόμων που έχουν ειδικές ανάγκες.

Δ. “Πράξεις Ζωής” για την Παιδεία και τον Πολιτισμό

Ο Πολιτισμός και η Παιδεία αποτελούν “πηγές” διαχρονικών αξιών που θεμελιώνουν τη συνέχεια και την πρόοδο στην κοινωνική ζωή κάθε τόπου, τροφοδοτούν τη δημιουργία και την ανάπτυξη και διαμορφώνουν διακριτά την “ταυτότητά” του. Με αυτή την παραδοχή, η INTERAMERICAN εισήγαγε από το 2010 στους βασικούς θεματικούς άξονες του σχεδίου “Πράξεις Ζωής” τον Πολιτισμό και την Παιδεία και έχει αναλάβει σειρά σχετικών πρωτοβουλιών.

Ε. “Πράξεις Ζωής” για την προστασία του Περιβάλλοντος

Καθώς η βελτίωση της ποιότητας ζωής συνδέεται άμεσα και με την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, μέσω των δράσεων και πρωτοβουλιών που η Εταιρεία αναλαμβάνει, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αναπτυχθεί η περιβαλλοντική κουλτούρα, η οικολογική συνείδηση και η φιλική προς το φυσικό περιβάλλον συμπεριφορά τόσο των υπαλλήλων της όσο και των συνεργατών, προμηθευτών και πελατών της.

Η INTERAMERICAN για την υλοποίηση του «Σχεδίου Πράξεις Ζωής: πράξεις ευθύνης, έργο για την ποιότητα Ζωής» συνεργάζεται με πλήθος οργανώσεων, συλλόγων και άλλων κοινωνικών ομάδων. Κοινωνικοί Εταίρoι της INTERAMERICAN στην υλοποίηση του προγράμματος “Πράξεις Ζωής” είναι:

  • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις («Το Χαμόγελο του Παιδιού», «Γιατροί Χωρίς Σύνορα», «UNICEF», «Χαμόγελο του Παιδιού», «Ανοιχτή Αγκαλιά», «Παιδικά Χωριά SOS», ActionAid κ.ά.)
  • Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα
  • Θεσμικοί Φορείς και Δημόσιος Τομέας (τοπικοί δήμοι, Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων, Επαγγελματικά Επιμελητήρια, Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας κ.ά.)
  • Και βέβαια οι «Εθελοντές Ζωής» της INTERAMERICAN.

Οι εργαζόμενοι αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την επιτυχή υλοποίηση του Κοινωνικού Πλάνου Δράσεων της INTERAMERICAN, καθώς είτε οργανώνουν εξ ολοκλήρου, είτε συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση των εκάστοτε δράσεων.

Η υλοποίηση του «Σχέδιο Πράξεις Ζωής: πράξεις ευθύνης, έργο για την ποιότητα Ζωής» υλοποιείται σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Το αποτέλεσμα του προγράμματος “Πράξεις Ζωής” είναι πολλαπλό και σε διαφορετικά επίπεδα μετρήσιμο. Η καταγραφή του ποιοτικού αποτελέσματος του προγράμματος “Πράξεις Ζωής” γίνεται στον ετήσιο Απολογισμό Ε.Κ.Ε.

Το συνολικό ποσόν που διέθεσε η INTERAMERICAN σε χορηγίες, δωρεές και λοιπές κοινωνικές ενέργειες κατά τα τελευταία έτη αποτυπώνεται ακολούθως.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ                                          2012          2013        2014       2015           %

Φροντίδα για την Υγεία                                              48.790       112.235     18.311    8.156          3%

Αντιμετώπιση Κινδύνων                                             41.107       40.584       28.751   24.110        9%

Αρωγή Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων                       93.987      108.978      112.452  102.746     37%

Υποστήριξη του Πολιτισμού και της Παιδείας                55.845       51.766       47.492     79.193  29%

Προστασία του Περιβάλλοντος                                    12.786        8.888        8.444       14.889   5%

Λοιπές Χορηγίες - Δωρεές                                          56.500        80.795      57.645     45.043   16%

Σύνολο                                                                    309.015       402.246     273.094   274.138 100%

Σημειώνεται πως παρά τη μακρά διάρκεια της οικονομικής κρίσης, πολιτική της INTERAMERICAN είναι να μην περικόψει τις δαπάνες κοινωνικής συνεισφοράς και περιβαλλοντικών ενεργειών και παράλληλα, να επιδιώξει την προσθήκη εναλλακτικών πρακτικών Ε.Κ.Ε. χαμηλού κόστους για την Εταιρεία. Σχετικές πρακτικές υλοποιήθηκαν κατά τα τελευταία δύο χρόνια στο πλαίσιο του σχεδίου Ε.Κ.Ε., όπως είναι π.χ. η δωρεάν παροχή ασφάλισης και υπηρεσιών υγείας και η συμμετοχή σε συμπράξεις.

Επισημαίνεται πως αποτελεί πολιτική της Εταιρείας οι δαπάνες Επικοινωνίας και Δημοσιότητας για την Ε.Κ.Ε. να μην υπερβαίνει το 10%επί του συνόλου των δαπανών για Πρακτικές Κοινωνικής Υπευθυνότητας, Επικοινωνία και Δημοσιότητα.

Τέλος, την αποτελεσματικότητα του προγράμματος επιβεβαιώνουν και οι έξωθεν μαρτυρίες από εκπροσώπους των συμμετόχων της Εταιρείας (βλ. σελίδες 47-60  στον Απολογισμό ΕΚΕ 2013 και στις σελίδες 38-47 στον Απολογισμό Ε.Κ.Ε 2012).

Η προσφορά της INTERAMERICAN μέσω του «Σχεδίου Πράξεις Ζωής: πράξεις ευθύνης, έργο για την ποιότητα Ζωής», πλέον των μετρήσιμων αποτελεσμάτων προς τον Άνθρωπο και την Κοινωνία, ενσωματώνει πολύ σημαντικά και για την Εταιρεία:

i) Αναβαθμίζει την αξία της Εταιρείας
ii) Ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης του προσωπικού
iii) Έχει θετική επίδραση στις σχέσεις τη Εταιρείας με όλους τους συνεργάτες της
iv) Ενισχύει τη φήμη και αναγνώριση της Εταιρείας ως «υπεύθυνου» οργανισμού και από το ευρύ κοινό.