Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Προώθηση της Καινοτομίας

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Συμβολή της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ στην Κυκλική Οικονομία

Με την ενσωμάτωση της κυκλικής οικονομίας, η τσιμεντοβιομηχανία μπορεί να συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη, ιδίως μέσω του επιχειρηματικού μοντέλου της ανάκτησης ενέργειας και ανακύκλωσης υλικών.

Επιχειρήσεις και κοινωνία

2001 - 2018

Η κυκλική οικονομία αποτελεί μία αξιόπιστη, σύγχρονη πρόταση για βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία έχει πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον. Γι’ αυτό και στον ΤΙΤΑΝ την στηρίζουμε έμπρακτα ως επιχειρηματικό μοντέλο.

Κυκλική οικονομία είναι, με απλά λόγια, η επιμήκυνση του κύκλου ζωής των προϊόντων, με παράλληλη εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων, μέσω της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης πρώτων υλών, ενέργειας και αποβλήτων.

Ο Τομέας Ελλάδος του ΤΙΤΑΝ στηρίζει τις δυνατότητες μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας που μπορεί να φέρει η μετάβαση στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας. Αλλαγές που συμπεριλαμβάνουν από την επίλυση χρόνιων προβλημάτων και συγκρούσεων, όπως η διαχείριση αποβλήτων, έως την παροχή νέων επενδυτικών ευκαιριών , και ενεργούν ως καταλύτης για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στις εγκαταστάσεις τσιμέντου TITAN, το διάστημα 2003 ως 2018, χρησιμοποιήθηκαν περίπου 22,4 εκατομμύρια τόνοι βιομηχανικών παραπροϊόντων και αποβλήτων για την υποκατάσταση φυσικών πρώτων υλών. Η αξιοποίηση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων στην παραγωγή τσιμέντου είναι μια καινοτόμος λύση που εφάρμοσε ο ΤΙΤΑΝ πιλοτικά τα τελευταία χρόνια αποδεικνύοντας πως το τσιμέντο είναι 100% ανακυκλώσιμο υλικό. Επιπλέον, οι επιστροφές σκυροδέματος από τις μονάδες της θυγατρικής μας εταιρίας «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ», οι οποίες θα οδηγούνταν σε ταφή, τώρα αξιοποιούνται στην παραγωγή τσιμέντου ως εναλλακτικές πρώτες ύλες. Ειδικότερα το 2018, το εργοστάσιο του Καμαρίου έφθασε σε ποσοστό 37% (θερμικής) αντικατάστασης των συμβατικών με εναλλακτικά καύσιμα ενώ συνολικά τα εργοστάσια μας στην Ελλάδα σε ποσοστό 22,8%.

Εσωτερική πρωτοβουλία.

Εργαζόμενοι σε εργοστάσια και επιτελικό κέντρο ΤΙΤΑΝ Τομέα Ελλάδος.

Εργοστάσια ΤΙΤΑΝ Τομέα Ελλάδος

Για το περιβάλλον, καθώς με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούνται φυσικοί μη ανανεώσιμοι πόροι (ορυκτά καύσιμα και πρώτες ύλες) και μειώνονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, αφού αποφεύγεται η διπλή καύση ορυκτών καυσίμων στην τσιμεντοβιομηχανία και των αποβλήτων σε αποτεφρωτές (ή η ταφή τους). Σύμφωνα με μελέτη των ECOFYS-CEMBUREAU εκτιμάται ότι, αύξηση της συν-επεξεργασίας στην παραγωγή τσιμέντου στο 60% θα οδηγήσει σε μείωση 26 εκατ. τόνων εκπομπών CO2 στην ΕΕ.

Με τη αξιοποίηση της τσιμεντοβιομηχανίας μειώνεται για το προβλεπόμενο μέλλον η ανάγκη δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων αποτέφρωσης,

Για την τοπική κοινωνία, καθώς παρέχεται μια ασφαλής λύση, συμπληρωματικής της ανακύκλωσης, για την διαχείριση  των αποβλήτων της  σε υφιστάμενες, περιβαλλοντικά άρτιες μονάδες, μειώνοντας της ανάγκες ταφής. 

Σημειώνεται πως στο στάδιο της αδειοδότησης εξασφαλίζεται πως οι εκπομπές αερίων των κλιβάνων δεν  επηρεάζουν την δημόσια υγεία, μέσω υποχρεωτικών μελετών διασποράς που διενεργούνται σύμφωνα με Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Επίσης, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης τσιμέντου, ενισχύεται άμεσα και η τοπική κοινωνία, μέσα από την συμβολή της επιχείρησης στην τοπική οικονομία, στην απασχόληση, στην εκπαίδευση και σε πλήθος άλλων τοπικών πρωτοβουλιών.

Για την τσιμεντοβιομηχανία, καθώς στηρίζει την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και βελτιώνει την διεθνή ανταγωνιστικότητά της, με θετικές συνέπειες για την εθνική οικονομία. Ειδικότερα την τελευταία πενταετία, υποκαθιστώντας μη ανανεώσιμους πόρους από εναλλακτικά καύσιμα, έχουμε εξοικονομήσει περισσότερους από 190.000 τόνους CO₂ και 250.000 τόνους ισοδυνάμου άνθρακα, δίνοντας ταυτόχρονα μία οικονομική λύση στη διαχείριση των αποβλήτων της κοινωνίας μας, με τον πλέον ασφαλή και διεθνώς δοκιμασμένο τρόπο.

Η αξιοποίηση εναλλακτικών πρώτων υλών και καυσίμων στην παραγωγή τσιμέντου, αποτελεί εξαιρετικό δείγμα βιομηχανικής συμβίωσης και επωφελή λύση στο πρόβλημα διαχείρισης αποβλήτων.

Παράλληλα, η χρήση εναλλακτικών καυσίμων ακολουθεί συγκεκριμένα υψηλά πρότυπα, τα οποία έχουν σκοπό την εξασφάλιση της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού μας και την τήρηση των περιβαλλοντικών ορίων και των ποιοτικών προδιαγραφών των προϊόντων μας.