Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ολοκληρωμένη Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με το Πανεπιστήμιο Κρήτης για την Ενσωμάτωση και Προτεραιοποίηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) στην Περιφέρεια Κρήτης

Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη από το Πανεπιστήμιο Κρήτης προς την Περιφέρεια Κρήτης για το σχεδιασμό πρωτοβουλιών για την ενσωμάτωση των ΣΒΑ σε επίπεδο περιφερειακών στρατηγικών και πολιτικών.

Ειδικότερα, οι στόχοι της συνεργασίας είναι οι εξής:

-Ενεργοποίηση της Περιφέρειας Κρήτης για να συνταχθεί «οδικός χάρτης» για την επίτευξη των ΣΒΑ στην Κρήτη.

-Συστηματοποίηση δημόσιου διαλόγου προκειμένου να σχεδιαστούν δομές, διαδικασίες και πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης στην Κρήτη.

-Ανάδειξη συνεργατικών δράσεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης στην Κρήτη.

Η Δράση απευθύνεται συνολικά στην Περιφέρεια Κρήτης ως Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα, απευθύνεται σε όλες τις Διευθύνσεις της Περιφέρειας Κρήτης οι οποίες καλούνται να ενσωματώσουν τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης, ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, με φορείς επιχειρηματικότητας, ΜΚΟ, την κοινωνία των πολιτών, με τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα του νησιού.

Έναρξη: 30/9/2019 (ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης μεταξύ της περιφέρειας Κρήτης και του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Λήξη: 30/9/2020

Η Συνεργασία αναλύεται στους εξής άξονες:

-Ευαισθητοποίηση της Περιφέρειας Κρήτης για την αξιοποίηση των ευκαιριών των ΣΒΑ στη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη.

-Μελέτη καλών πρακτικών για την προσαρμογή των ΣΒΑ σε Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

-Κινητοποίηση συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με καλές πρακτικές και διάγνωση πεδίων συνεργασίας.

-Διάγνωση των σημαντικών θεμάτων (material issues) και του δυναμικού της Περιφέρειας Κρήτης για την ενσωμάτωση των ΣΒΑ στο πλέγμα δράσεων της αναπτυξιακής πολιτικής της.

-Υποστήριξη Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού σε όλες τις οριζόντιες και κάθετες πολιτικές της Περιφέρειας Κρήτης για την ένταξη έργων στο νέο ΕΣΠΑ με γνώμονα τους ΣΒΑ.

-Ενέργειες και πολιτικές για τη μέτρηση της απόδοσης της Περιφέρειας Κρήτης στην επίτευξη των 17 ΣΒΑ.

Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Κέντρο Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η υλοποίηση της Δράσης θα βασιστεί στην προσέγγιση της ολοκληρωμένης κάλυψης των αναγκών των στελεχών της Περιφέρειας Κρήτης για την  ενσωμάτωση και προτεραιοποίηση των ΣΒΑ στην Περιφέρεια Κρήτης.

Στο πλαίσιο της Δράσης, τα μέλη ΔΕΠ και οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, με ειδίκευση σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, θα συντονίσουν τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα ενσωμάτωση και προτεραιοποίησης των ΣΒΑ στην Περιφέρεια Κρήτης.

Περιφέρεια Κρήτης

Η Δράση αναμένεται να έχει τα εξής αποτελέσματα για την Περιφέρεια Κρήτης:

1.Μελέτη καλών πρακτικών για την προσαρμογή των 17 ΣΒΑ σε Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.Διάγνωση του δυναμικού της Περιφέρειας Κρήτης για την ενσωμάτωση των 17 ΣΒΑ στο πλέγμα δράσεων της αναπτυξιακής πολιτικής της.

3.Προτάσεις δράσεων για την αξιοποίηση των 17 ΣΒΑ προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης της Κρήτης.

Τα οφέλη της Δράσης αναμένεται να είναι τα εξής:

-Ανάδειξη πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης, προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες, με μακροχρόνιο θετικό αντίκτυπο.

-Συμβολή στην καλύτερη στόχευση και κατανομή πόρων στις πιο ευάλωτες ομάδες ή / και στις υστερούσες περιοχές, με κριτήριο τη βιώσιμη ανάπτυξή τους.

-Συμβολή στη βελτίωση της συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών για μεγαλύτερη υπευθυνότητα και λογοδοσία.

Η επίτευξη των παραπάνω βοηθά στον τελικό στόχο, τη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου περιφερειακού στρατηγικού σχεδιασμού στη βάση της βιώσιμης ανάπτυξης.