Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

MYTILINEOS S.A.

Συστημα Διακυβέρνησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Η διαχείριση των θεμάτων της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας είναι μια ευθύνη που μοιράζονται όλα τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη των εταιριών του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και αφορά σε όλες τις πολιτικές και τις δράσεις που στοχεύουν να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των Κοινωνικών Εταίρων πέρα και πάνω από νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις. Η ένταξη του συστήματος Διακυβέρνησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην οργανωτική δομή του των εταιριών του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αφορά σε ένα σύνολο ομοιογενών διαδικασιών και συγκεκριμένων αναφορών ιεραρχικού χαρακτήρα, προκειμένου να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια που μπορεί να προκύψουν από τις ιδιαιτερότητες των τομέων της δραστηριοποίησής του. http://www.mytilineos.gr/el-gr/csr-governance/info

Οι στόχοι του συστήματος Διακυβέρνησης της Ε.Κ.Ε. του Ομίλου είναι:

1. η ανάδειξη της ουσίας και του βάθους που αποδίδεται στην έννοια της Ε.Κ.Ε., με απώτερο σκοπό την πρόληψη των επιχειρηματικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών κινδύνων

2. η ανάδειξη και εφαρμογή πολιτικών και πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

3. η εξισορρόπηση των οικονομικών, κοινωνικών, και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας του Ομίλου με ταυτόχρονη ανάπτυξη της αξίας για λογαριασμό των μετόχων αλλά και γενικότερα όλων των ομάδων των βασικών Κοινωνικών Εταίρων.

Η ορθή λειτουργία του συστήματος Διακυβέρνησης της Ε.Κ.Ε. συμβάλλει ουσιαστικά στην παραγωγή αξίας για όλες τις ομάδες των Κοινωνικών Εταίρων του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.

Δεν υφίσταται χρονικός περιορισμός 

Σύστημα Διακυβέρνησης Ε.Κ.Ε.

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Κ.Ε.ΟΜΙΛΟΥ

Η θεσμοθετημένη Επιτροπή Ε.Κ.Ε., στην οποία ως μέλος συμμετέχει και ο Πρόεδρος του Ομίλου, έχει ως βασική της αρμοδιότητα την επιτήρηση και την ορθή διαδικασία εφαρμογής της Ε.Κ.Ε. στον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ που αφορά σε πολιτικές, στόχους, δράσεις και αποτελέσματα σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και ηθικά ζητήματα. Ελέγχει και εγκρίνει τον Κοινωνικό Aπολογισμό εξασφαλίζοντας ότι έχουν καλυφθεί όλα τα θέματα Ουσιαστικότητας. Επίσης δύναται να έχει συμβουλευτικό ρόλο προς τη Διοίκηση της μητρικής εταιρίας και τις σχετικές επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, στα παραπάνω θέματα για την πληρέστερη εφαρμογή τους.

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

Εκτός των άλλων βασικών αρμοδιοτήτων της έχει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση στρατηγικής περιβάλλοντος στην εταιρία. Ενημερώνεται για τις τελευταίες ευρωπαϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στο περιβάλλον και προτείνει εφαρμογές εναρμόνισης με την Εταιρική Στρατηγική. Συνεργάζεται στενά με τις θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου και τα αρμόδια Στελέχη για όλα τα θέματα που προκύπτουν τα σχετικά με την Περιβαλλοντική Στρατηγική. Επίσης συντονίζει, σε συνεργασία με τους Διευθύνοντες Συμβούλους των θυγατρικών κοινές δράσεις που αποσκοπούν στην εγκεκριμένη στρατηγική.

3. ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι των θυγατρικών εταιριών έχοντας την πλήρη ευθύνη των αποτελεσμάτων και του λειτουργικού προγραμματισμού του αντίστοιχου Τομέα Δραστηριότητας τους, εμπλέκονται ενεργά στη διαχείριση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων δίνοντας τις απαραίτητες κατευθύνσεις στις αντίστοιχες ομάδες Ε.Κ.Ε. των εταιρειών τους εξασφαλίζοντας ότι οι Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (KPIs) συμβαδίζουν με τους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου και της εταιρίας τους.

4. ΟΜΑΔΕΣ ΕΚΕ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Οι επιμέρους ομάδες Ε.Κ.Ε. των θυγατρικών εταιριών λειτουργούν κάτω από συγκεκριμένες και καταγεγραμμένες σαφείς αρμοδιότητες και υποχρεώσεις προς την κατεύθυνση της εφαρμογής των στρατηγικών στόχων και πολιτικών του Ομίλου και της υλοποίησης των επιμέρους προγραμμάτων Ε.Κ.Ε.

5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας Ομίλου μέσα από το νευραλγικό, συντονιστικό της ρόλο έχει την ευθύνη της παροχής υποστήριξης προς όλες τις θυγατρικές εταιρίες για τη συμμόρφωση με τα σχετικά πρότυπα και τους στόχους Ε.Κ.Ε. του Ομίλου.

6. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

Η διαδικασία της Διαβούλευσης με τους Κοινωνικούς Εταίρους, αποτελεί διαχρονική αρχή της υπεύθυνης λειτουργίας του Ομίλου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ενίσχυση της διαφάνειας και της περαιτέρω βελτίωσης της στρατηγικής και των πρωτοβουλιών Ε.Κ.Ε. των θυγατρικών του εταιριών.

7. ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Σημαντικό ρόλο στη διακυβέρνηση της Ε.Κ.Ε. κατέχει ο «Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας» που αφορά στους κανόνες αποδεκτής συμπεριφοράς της Διοίκησης του Ομίλου απέναντι στους εργαζομένους και στους κανόνες που καθορίζουν την συμπεριφορά μεταξύ των εργαζομένων και τρίτων. Επίσης, ο «Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών», ο οποίος περιγράφει τις ελάχιστες προϋποθέσεις/προσδοκίες του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ από την αλυσίδα εφοδιασμού του σε θέματα που άπτονται της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ως μία από τις προϋποθέσεις εμπορικής συνεργασίας.

ΟΧΙ

ΝΑΙ (Ομάδες Ε.Κ.Ε. θυγατρικών εταιρειών)

Όλες οι περιοχές δραστηριόπόιησης του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται:

1. Στον Κοινωνικό Απολογισμό του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ www.mytilineos.gr/Uploads/ETHSIA_DELTIA/csr_reports/CSR-Report-v2-2015.pdf

2. Στο ενημερωτικό εργαλείο Integrated Value Creation SCORECARD http://scorecard.mytilineos.gr/

Η παραγώμενη αξία για τον Όμιλο και τους Κοινωνικούς του Εταίρους, από τη διαχείριση της Ε.Κ.Ε., παρουσιάζεται στο ενημερωτικό εργαλείο: Integrated Value Creation SCORECARD http://scorecard.mytilineos.gr/