Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ

Σύστημα διαχείρισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της LafargeHolcim

Η ΑΓΕΤ ως μέλος του Ομίλου της LafargeHolcim εφαρμόζει σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στόχος του οποίου είναι ο καθορισμός της στάσης της ίδιας της εταιρείας όσον αφορά στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς επίσης και της στάσης των προμηθευτών και των υπεργολάβων με τους οποίους συνεργάζεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της.

Το σύστημα βασίζεται σε συγκεκριμένη Οδηγία που έχει εκδοθεί, στόχος της οποίας είναι η διασφάλιση της συστηματικής αναγνώρισης, πρόληψης και διαχείρισης των κινδύνων που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα (αναφερόμενοι κυρίως στους τομείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αφορούν τις εργασιακές πρακτικές και τις επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες, από τις δικές μας πρακτικές, καθώς και από τις πρακτικές των εργολάβων μας και των προμηθευτών μας) κατά μήκος των δραστηριοτήτων του Ομίλου LafargeHolcim.

Η μεθοδολογία αυτή υποστηρίζει τις θυγατρικές μας εταιρείες στις διάφορες χώρες που έχει παρουσία ο Όμιλος, στην αναγνώριση των ευκαιριών που σχετίζονται με τις δραστηριότητές τους, στον ορισμό προτεραιοτήτων και στο σχεδιασμό αποδοτικών επακόλουθων δράσεων.

Η διαχείριση των επιχειρησιακών κινδύνων που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι προϋπόθεση για το επιχειρείν σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά. Η προσέγγιση της LafargeHolcim είναι να κατηγοριοποιεί όλες τις Χώρες (θυγατρικές επιχειρήσεις στις διάφορες χώρες) σύμφωνα με το επίπεδο κινδύνων που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αυτό προκύπτει από την επικρατούσα κατάσταση στο περιβάλλον δραστηριοποίησης, να πραγματοποιεί αξιολογήσεις/μελέτες σύμφωνα με την κατηγορία κινδύνου και να εφαρμόζει αποδοτικές επακόλουθες δράσεις (follow-up actions). 

H LafargeHolcim δεσμεύεται να σέβεται τα σχετικά διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των αρχών που αναφέρονται στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις Οδηγίες για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις του ΟΟΣΑ (Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη) και τις βασικές συμβάσεις για τα εργασιακά πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας (ILO).

Όλες οι θυγατρικές εταιρίες στις διάφορες χώρες δραστηριοποίησης της LafargeHolcim απαιτείται να πραγματοποιήσουν μια αξιολόγηση σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση κινδύνου του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται και να εφαρμόσουν συνακόλουθο πλάνο δράσεων με σκοπό τη διαχείριση των κινδύνων που εντοπίστηκαν. 

Η εφαρμογή της σχετικής οδηγίας, του εγχειριδίου, καθώς και της Πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αφορά το σύνολο δραστηριοτήτων του Ομίλου σε όλες τις χώρες στις οποίες διατηρεί παρουσία. Από την επιτυχή εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επωφελούνται τόσο οι εργαζόμενοι του Ομίλου, όσο και οι τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των σχετικών ρίσκων, εξετάζονται οι πρακτικές όχι μόνο της εταιρείας, αλλά και των συνεργαζόμενων προμηθευτών και υπεργολάβων με τους οποίους η εταιρεία διατηρεί επιχειρηματικές σχέσεις.

Η ανανεωμένη σχετική οδηγία τέθηκε σε ισχύ από το Νοέμβριο του 2016 και ισχύει μέχρι σήμερα. Η αρχική προθεσμία είναι το 2020, ενώ στη συνέχεια η αξιολόγηση χρειάζεται ανανέωση τουλάχιστον κάθε 3 χρόνια.

Η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί πάγια και αδιαπραγμάτευτη δέσμευσή μας η οποία ενσωματώνεται και στην Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΠΕΚΕ) της εταιρείας μας. Η ΑΓΕΤ ως μέλος του Ομίλου της LafargeHolcim εφαρμόζει ένα πρωτοποριακό και ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, το οποίο εξετάζει όχι μόνο τη στάση της ίδιας της εταιρείας όσον αφορά στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και τη στάση των προμηθευτών και των υπεργολάβων.

Η Οδηγία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εκδόθηκε κάτω από την Πολιτική για την Εταιρική Υπευθυνότητα του Ομίλου LafargeHolcim και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων του Ομίλου σχετικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Ο σκοπός της Οδηγίας είναι η διασφάλιση της συστηματικής αναγνώρισης, πρόληψης και διαχείρισης των κινδύνων που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα (αναφερόμενοι κυρίως στους τομείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αφορούν τις εργασιακές πρακτικές και τις επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες, από τις δικές μας πρακτικές, καθώς και από τις πρακτικές των εργολάβων μας και των προμηθευτών μας) κατά μήκος των δραστηριοτήτων του Ομίλου LafargeHolcim.

Η εφαρμογή της προσέγγισης της διοίκησης κατά μήκος όλου του Ομίλου αναφορικά με τους επιχειρησιακούς κινδύνους που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι υποχρεωτική για όλες τις δραστηριότητες σε όλες τι χώρες που ο Όμιλος έχει παρουσία. Συγκεκριμένα, η προσέγγιση είναι λιτή και βασίζεται στην εκτίμηση κινδύνων:

  • Δραστηριότητες που εδράζονται σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα με υψηλό επίπεδο κινδύνων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, πραγματοποιούν αξιολόγηση επιπτώσεων
  • Δραστηριότητες που εδράζονται σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα με μέτριο επίπεδο κινδύνων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, πραγματοποιούν αξιολόγηση επιπτώσεων σε περιπτώσεις όπου υπήρξαν παράπονα για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα οποία αφορούσαν τις δραστηριότητές μας, διαφορετικά πραγματοποιούν αυτό-αξιολόγηση
  • Δραστηριότητες που εδράζονται σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα με χαμηλό επίπεδο κινδύνων, πραγματοποιούν αυτό-αξιολόγηση

Προκειμένου να διαχειριστούν οι διάφοροι πιθανοί κίνδυνοι, καταρτίζονται πλάνα δράσεων (action plans) από τις τοπικές διοικήσεις στις διάφορες χώρες, με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Η εφαρμογή τους παρακολουθείται μέσω της Έρευνας Ενδιαφερομένων μερών καθώς και μέσω του ετήσιου ερωτηματολογίου ΕΚΕ που αποστέλλεται από τον Ομιλική ομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας στις διάφορες χώρες, καθώς επίσης και από τις νομικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες συμμόρφωσης.

Η συστηματική διαχείριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις, αποτελεί καλή διαχείριση κινδύνων και απαραίτητο συστατικό για τη διατήρηση της ηγεσίας μας αναφορικά με τη βιωσιμότητα.

Η προληπτική αναγνώριση και διαχείριση των επιχειρησιακών κινδύνων που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, αποτελεί ένα αναμενόμενο πρότυπο συμπεριφοράς για τις επιχειρήσεις και απαραίτητο για την εφαρμογή της επιχειρηματικής μας στρατηγικής.

Η ανάπτυξη της σχετικής οδηγίας, του εγχειριδίου, καθώς και της Πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, βασίστηκε σε μια σειρά από πρότυπα, μεθοδολογίες, κατευθυντήριες οδηγίες, αρχές και πρωτοβουλίες διαφόρων διεθνών οργανισμών, όπως το United Nations Global Compact, το Danish Institute for Human Rights, που αποτελεί ένα από τα κορυφαία ινστιτούτα παγκοσμίως στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις επιχειρήσεις,  η Παγκόσμια Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τα αποτελέσματα των συνδιασκέψεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας (International Labour Organization - ILO) καθώς και ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (OECD).

Η εφαρμογή της σχετικής οδηγίας, του εγχειριδίου, καθώς και της Πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, είναι δεσμευτική και αφορά το σύνολο των εργαζομένων και τα στελέχη του Ομίλου.

Σε όλες τις επιχειρησιακές ενότητες του Ομίλου LafargeHolcim, με ισχύ για όλους τους εργαζόμενους και τα στελέχη του Ομίλου, καθώς και για τους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών.

Η ανανεωμένη σχετική οδηγία τέθηκε σε ισχύ από το Νοέμβριο του 2016 και ισχύει μέχρι σήμερα. Τα οφέλη από την εφαρμογή της σχετικής οδηγίας, του εγχειριδίου, καθώς και της Πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι ιδιαίτερα σημαντικά τόσο για την εταιρεία όσο και την κοινωνία γενικότερα. Ως γενικότερο αποτέλεσμα της εφαρμογής της οδηγίας, προάγεται η τήρηση και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διασφαλίζοντας την απαρέγκλιτη εφαρμογή τους σε παγκόσμιο επίπεδο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας.

Η διαχείριση των κινδύνων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι θεμελιώδης για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και οργανισμοί από την κοινωνία των πολιτών, έχουν συμφωνήσεις σε σαφείς ορισμούς αναφορικά με το ρόλο των επιχειρήσεων σχετικά με τα διεθνή πρότυπα. Η παγκόσμια συναίνεση είναι ότι ενώ οι κυβερνήσεις έχουν καθήκον να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να «μην βλάπτουν» (“do not harm”). Αυτό σημαίνει ότι αναμένεται από όλες τις επιχειρήσεις να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησής τους.

Τα οφέλη από την εφαρμογή της σχετικής οδηγίας, του εγχειριδίου, καθώς και της Πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι ιδιαίτερα σημαντικά τόσο για την εταιρεία όσο και την κοινωνία γενικότερα.

Ως αποτέλεσμα προάγεται η εφαρμογή και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διασφαλίζοντας την απαρέγκλιτη τήρησή τους σε παγκόσμιο επίπεδο.