Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δημοσιοποίηση Δεικτών Υπεύθυνης Λειτουργίας

INTERAMERICAN

Σύστημα Διοίκησης και Απόδοσης της INTERAMERICAN

Το Σύστημα Διοίκησης και Απόδοσης της INTERAMERICAN, αποσκοπεί στη δίκαιη και αντικειμενική αξιολόγηση της συνεισφοράς κάθε υπαλλήλου και, αντιστοίχως στην ανταμοιβή του, με βάση τα ίδια κριτήρια. Επιπλέον, ο συστημικός τρόπος με τον οποίο αξιολογούνται οι παράμετροι της ατομικής απόδοσης ενισχύει το αίσθημα συμμετοχής και αναγνώρισης των εργαζομένων.

Διοικητικό προσωπικό της INTERAMERICAN

Στην INTERAMERICAN έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διοίκησης της Απόδοσης (Performance Management), που συνδέεται με το όραμα και τους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας και μεγιστοποιεί το αποτέλεσμα των ατομικών προσπαθειών, δεδομένου ότι:
 

• Προσδιορίζει με σαφήνεια τί αποτελεί επιχειρηματική επιτυχία για την Εταιρεία και, έτσι, βοηθά να καθορίζονται σαφείς, μετρήσιμοι και προκλητικοί στόχοι.
• Παρέχει τη δυνατότητα ευθυγράμμισης των ατομικών στόχων με τα επιχειρηματικά σχέδια της Εταιρείας, καθώς και τη δυνατότητα δημιουργίας του λεγομένου “διαλόγου απόδοσης” μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων.
• Εστιάζει σε ενέργειες και δράσεις που είναι σημαντικές για την επιχειρηματική επιτυχία, με προτεραιότητα σε περιοχές όπου υπάρχει πραγματική αξία.
• Παρέχει στον κάθε εργαζόμενο την ευκαιρία να αναπτύξει τις κατάλληλες δεξιότητες και επαγγελματικές συμπεριφορές, ώστε να επιτύχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Το Σύστημα Διοίκησης της Απόδοσης, που εφαρμόζεται στην Εταιρεία, έχει στον πυρήνα του το Διάλογο και χαρακτηρίζεται από έναν απόλυτα δομημένο τρόπο εφαρμογής. Επιπλέον, ο συστημικός τρόπος με τον οποίο αξιολογούνται οι παράμετροι της ατομικής απόδοσης ενισχύει το αίσθημα συμμετοχής και αναγνώρισης των εργαζομένων.
 

Το Σύστημα Αξιολόγησης της Απόδοσης: H INTERAMERICAN εφαρμόζει το σύστημα αξιολόγησης που έχει αναπτύξει η Hay Group, εταιρεία με διεθνή παρουσία που εξειδικεύεται στις υπηρεσίες Ανθρωπίνου Δυναμικού. Το Σύστημα Αξιολόγησης της INTERAMERICAN είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις ακόλουθες βασικές πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας:
 

- Πλαίσιο Ικανοτήτων και Συμπεριφορών (Competency Framework)
- Σύστημα Διαβάθμισης Θέσεων Εργασίας (Grading System)
- Πολιτική Ανταμοιβής (Reward Scheme)
 

Το Πρόγραμμα Αξιολόγησης της Απόδοσης αποτελείται από τα εξής τρία στάδια:


1. Στοχοθεσία.
2. Aνασκόπηση των Στόχων.
3. Ετήσια Αξιολόγηση, Αναγνώριση και Ανταμοιβή.
 

Η πολιτική για την ανταμοιβή των εργαζομένων αποτελεί σημαντικό μέρος του συνολικού συστήματος Διοίκησης της Απόδοσης στην INTERAMERICAN. Για την αναγνώριση και την ανταμοιβή των εργαζομένων έχει αναπτυχθεί Πολιτική Αμοιβών (Reward Policy), η οποία στηρίζεται στις εξής αρχές και αξίες: 
 

- Η ανταμοιβή να εστιάζεται στην απόδοση.
- Να συνδέεται η απόδοση της Εταιρείας με την ανταμοιβή των ατόμων.
- Να υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση ανταμοιβής μεταξύ “ικανοποιητικής” και “εξαίρετης” απόδοσης.
- Να δημιουργούνται κίνητρα για την εξέλιξη του ατόμου.
- Να ενισχύεται η γνώση του υπαλλήλου για το “συνολικό πακέτο ανταμοιβής”.
- Να ενθαρρύνεται η ομαδική εργασία με τη θέσπιση ανταμοιβής που θα στηρίζεται στην ομαδική απόδοση.

Για τον προσδιορισμό της αμοιβής κάθε εργαζομένου υιοθετούνται οι ακόλουθες τρείς βασικές κατευθύνσεις:
 

1. Η αμοιβή πρέπει να αντανακλά και να ανταποκρίνεται στην αξία που έχει προσφέρει ο κάθε εργαζόμενος για την Εταιρεία, η οποία είναι συνάρτηση της απόδοσης του εργαζομένου και της αναγνώρισης των προσόντων, δεξιοτήτων και εμπειρίας που αυτός έχει.
2. Η αμοιβή πρέπει να είναι ανταγωνιστική σε σύγκριση με την εξωτερική αγορά εργασίας και ιδιαίτερα στον τομέα της ειδικότητας του κάθε εργαζομένου.
3. Η αμοιβή πρέπει να σχετίζεται με την οικονομική δυνατότητα της Εταιρείας.

Για το 2013, οι αξιολογηθέντες εργαζόμενοι ανήλθαν στους 771, εκ των οποίων 391 γυναίκες και 380 άνδρες. Το ποσοστό των αξιολογηθέντων που είχε πρόσβαση στα αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι 100%.