Πυλώνας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Διαχείριση Πόρων, Πρώτων Υλών και Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα

Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στον Όμιλο Eurobank

Η Συστημική Διαχείριση των Περιβαλλοντικών θεμάτων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του Ομίλου εντός και εκτός Ελλάδας.

Σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου με έμμεση επίδραση σε λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως πελάτες και προμηθευτές.

Από το 2003 έως σήμερα

Στη Eurobank, όλα τα περιβαλλοντικά ζητήματα ανατίθενται σε μια ειδική Επιτροπή Περιβάλλοντος/Αειφόρου Ανάπτυξης Ομίλου στην οποία συμμετέχουν οι επικεφαλής όλων των μονάδων της Τράπεζας που εμπλέκονται στην υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής, προκειμένου να υπάρχει στρατηγικός συντονισμός των πολιτικών και των ενεργειών περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ομίλου (ΔΠΠΟ) είναι αρμόδια για τη συνεπή και ολοκληρωμένη καθημερινή διαχείριση των διαδικασιών για την υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής και την επίτευξη των στόχων της καθώς και για το συντονισμό της ορθής λειτουργίας των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) σε όλο τoν Όμιλο. Επιπρόσθετα, παρέχει υποστήριξη, τεχνογνωσία και συντονίζει τις επιθεωρήσεις και στα υπόλοιπα συστήματα διαχείρισης, όπως Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Υπηρεσιών Πληροφορικής, Κοινωνικής Ασφάλειας - Επιχειρηματικής Συνέχειας, καθώς και Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Επιπλέον, έχουν διοριστεί Υπεύθυνοι Περιβάλλοντος τόσο σε κεντρικές Μονάδες Διοίκησης όσο και στα καταστήματα που είναι αρμόδιοι για την ομαλή λειτουργία του ΣΠΔ και την παρακολούθηση των σχετικών δεικτών. Σε ετήσια βάση, πραγματοποιείται η συνάντηση των Υπεύθυνων Περιβάλλοντος προκειμένου να αναδειχθούν τα ζητήματα, για τα οποία λαμβάνονται αποφάσεις στην Επιτροπή Περιβάλλοντος/Αειφόρου Ανάπτυξης Ομίλου.
 

Έχοντας εντοπίσει τις άμεσες και έμμεσες περιβαλλοντικές πλευρές και εφαρμόζοντας μια σειρά περιβαλλοντικών προγραμμάτων (όπως ανακύκλωσης, εξοικονόμησης ενέργειας κλπ) με στόχο τον περιορισμό του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, η Τράπεζα εφαρμόζει πράσινη πολιτική προμηθειών, αναγνωρίζει τους περιβαλλοντικούς κινδύνους των πελατών της, προωθεί πράσινα προϊόντα και υποστηρίζει προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος μέσω χορηγιών και συνεργασιών με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί ηλεκτρονική εφαρμογή στην οποία συγκεντρώνονται τα στοιχεία των περιβαλλοντικών επιδόσεων των καταστημάτων καθώς και των ευρημάτων των εσωτερικών επιθεωρήσεων που επιτρέπει τη διαχείριση περιβαλλοντικών στοιχείων από ένα μεγάλο αριθμό καταστημάτων και μονάδων του Ομίλου, ενώ υπολογίζει το περιβαλλοντικό προφίλ κάθε καταστήματος ξεχωριστά βάσει των επιδόσεών του σε περιβαλλοντικούς δείκτες, με βασικότερο το δείκτη κατανάλωσης ενέργειας. Σημειώνεται ότι η επικοινωνία και ανατροφοδότηση πληροφοριών μεταξύ της αρμόδιας μονάδας και του συνόλου των καταστημάτων και κτιρίων διοίκησης σχετικά με τις επιδόσεις τους, στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωσή τους, είναι άμεση και διαρκής. Οι περιβαλλοντικοί δείκτες συλλέγονται ανά εξάμηνο, προκειμένου να λαμβάνονται έγκαιρα διορθωτικά και προληπτικά μέτρα για την επίτευξη των στόχων. Οι περιβαλλοντικές επιδόσεις επαληθεύονται σε ετήσια βάση από διαπιστευμένο ελεγκτή και ανακοινώνονται στην Περιβαλλοντική Έκθεση της Τράπεζας.
 

Σημειώνεται ότι η Eurobank είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε (2004) κατά το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001 και που καταχωρήθηκε (2009) στο Ευρωπαϊκό Μητρώο (EMAS) του Υ.Π.Ε.Κ.Α. για την εφαρμογή ΣΠΔ. Για τις εξειδικευμένες ανάγκες των θυγατρικών του εξωτερικού (Σερβία, Ρουμανία και Βουλγαρία) έχουν δημιουργηθεί τοπικά γραφεία περιβάλλοντος που διατηρούν στενή συνεργασία με την ΔΠΠΟ. Σημειώνεται, τέλος, ότι μέσω ενός εργαλείου αξιολόγησης της προόδου ενσωμάτωσης των σχετικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών στο ΣΠΔ των θυγατρικών, προσδιορίζονται τα σχέδια δράσης για τη βελτίωση του περιβαλλοντικού τους προφίλ.

Βασική αρχή του ομίλου Eurobank είναι ότι μόνο μέσω συνεργασιών θα επιτευχθεί ο διεθνής στόχος για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Ειδικότερα:
 

• Έχει ενταχθεί (2005) ως μέλος στο Παγκόσμιο Δίκτυο Χρηματοοικονομικών Οργανισμών του ΟΗΕ (UNEP FI) και έχει καταλάβει υψηλές διοικητικές θέσεις στην Παγκόσμια Διοικούσα Επιτροπή, την Τραπεζική Επιτροπή καθώς και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ομάδας Δράσης (2010-2014) αναλαμβάνοντας το συντονισμό της εκστρατείας προώθησης της Αειφόρου Τραπεζικής σε επίπεδο ΕΕ και συμβάλλοντας ενεργά, μεταξύ άλλων, στη σύνταξη και έκδοση του πρώτου στο είδος του Οδηγού Αειφόρου Τραπεζικής, που αποτελεί εγχειρίδιο βέλτιστων πρακτικών για τις τράπεζες παγκοσμίως. Αποτελεί μέλος της μόνιμης ομάδας εργασίας εμπειρογνωμόνων (EEFIG), θεσμοθετημένης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Χρηματοδότηση Ενεργειακής Απόδοσης.

• Πρωτοστάτησε στη δημιουργία της Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και ανέλαβε τον συντονισμό των εργασιών της, ενώ είναι μέλος των επιτροπών εμπειρογνωμόνων του Υ.Π.Ε.Κ.Α, σχετικά με την αναθεώρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και πρωτοβουλιών.

Πέρα από τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος/Αειφόρου Ανάπτυξης Ομίλου, το προσωπικό της ΔΠΠΟ και τους Υπεύθυνους Περιβάλλοντος (516 άτομα) στην όλη προσπάθεια συμβάλλει το σύνολο των εργαζομένων με την καθημερινή συμμετοχή στα περιβαλλοντικά προγράμματα του ομίλου (εξοικονόμηση πόρων, ανακύκλωσης κ.ά.).

Η ενημέρωση και παρακίνηση των εργαζομένων πραγματοποιείται μέσω intranet site, emails, τηλεφωνικoύ κέντρου της ΔΠΠΟ, διακριτής πλατφόρμας υποβολής ιδεών για περιβαλλοντικά ζητήματα, e-learning προγραμμάτων, περιβαλλοντικές εκστρατείες. Σημειώνεται ότι η Eurobank κατέκτησε το 1ο Ευρωπαϊκό βραβείο (EMAS award 2011) για το ΣΠΔ που εφαρμόζει με θέμα: «η συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των εργαζομένων, που οδηγεί σε συνεχή βελτίωση».

Ελλάδα, Σερβία, Ρουμανία, Βουλγαρία

Με την εφαρμογή του ΣΠΔ έχει επιτευχθεί βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του οργανισμού με αντίστοιχο περιορισμό των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο διάστημα 2004-2013 οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) μειώθηκαν κατά 10,33% ενώ η ανακύκλωση χαρτιού αυξήθηκε κατά 79,76%. H βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην καθημερινή περιβαλλοντική ευσυνειδησία και δράση των εργαζομένων.

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι μεταβολές που έχουν επιτευχθεί στο διάστημα 2004-2013:
 

• Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) σε tn/ανά εργαζόμενο: -12,41%.
• Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά εργαζόμενο (kWh/εργαζόμενο): -1,60%.
• Ποσότητα χαρτιού που ανακυκλώνεται ανά εργαζόμενο (kg/εργαζόμενο): +73,33%.
• Χρήση χαρτιού ανά εργαζόμενο (kg/εργαζόμενο): -25,99%.

1. Ο τρόπος δόμησης και υποστήριξης του ΣΠΔ του Ομίλου Eurobank συμβάλλει στη σύνθεση και παρακολούθηση της συνολικής εικόνας των περιβαλλοντικών θεμάτων για τον Όμιλο, στην εναρμόνιση των περιβαλλοντικών τακτικών, στη διάχυση και ανταλλαγή της τεχνογνωσίας με παράλληλη υιοθέτηση των καλών πρακτικών σε όλο το εύρος του ομίλου.
 

2. Η συστηματική παρακολούθηση στο πλαίσιο του ΣΠΔ και η τήρηση της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας έχει συνεισφέρει μεταξύ άλλων στον περιορισμό του πιστωτικού, νομικού/κανονιστικού, λειτουργικού κινδύνου καθώς και του κινδύνου φήμης της Τράπεζας.
 

3. Η ανάδειξη της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας του Ομίλου ενισχύει θετικά την εικόνα του όχι μόνο για το ευρύ κοινό αλλά και για τους ίδιους τους εργαζομένους του.
 

4. Η ανάπτυξη νέων πράσινων προϊόντων.
 

5. O περιορισμός του λειτουργικού κόστους χάρη στις θετικές επιδόσεις των περιβαλλοντικών δεικτών. Ειδικότερα, το διάστημα 2008 (έναρξη προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας) έως και το 2013 έχουν εξοικονομηθεί αθροιστικά 30.980.359 kWh ηλεκτρικής ενέργειας με αντίστοιχη πολύ σημαντική αποφυγή έκλυσης αερίων του θερμοκηπίου.