Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη-εμπλεκόμενους φορείς (stakeholder dialogue)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Συστηματικός διάλογος με τους σημαντικούς Κοινωνικούς Εταίρους

Στόχος της δράσης είναι η συνεχής επικοινωνία, ο ανοιχτός διάλογος και η διαφάνεια στη λειτουργία της εταιρείας έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η αναμόρφωση της επιχειρηματικής στρατηγικής και η υλοποίηση ουσιαστικών δράσεων, που να ανταποκρίνονται απόλυτα στις ανάγκες και τις προσδοκίες όλων των Κοινωνικών Εταίρων. Παράλληλα, επιδιώκεται η ουσιαστική συμβολή στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), ενδεικτικά του Στόχου 7 για αξιόπιστη και βιώσιμη ενέργεια για όλους, του Στόχου 8 για αξιοπρεπή εργασία και οικονομική ανάπτυξη, του Στόχου 9 για ανοιχτή και βιώσιμη βιομηχανοποίηση και ενθάρρυνση της καινοτομίας, καθώς και του Στόχου 17 για ενίσχυση των μέσων εφαρμογής και παγκόσμια συνεργασία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η δράση απευθύνεται και στοχεύει στην ικανοποίηση όλων των κοινωνικών εταίρων της επιχείρησης, όπως έχουν προσδιοριστεί και επαναπροσδιορίζονται σε ετήσια βάση και περιλαμβάνει όλους εκείνους που επηρεάζουν ή/και επηρεάζονται σημαντικά από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου, όπως:

 • Μέτοχοι, Επενδυτές, Κεφαλαιαγορές και άλλοι Πάροχοι Κεφαλαίου
 • Εργαζόμενοι
 • Προμηθευτές και συνεργάτες
 • Τοπική Κοινωνία (Φορείς, ΜΚΟ κλπ. όμορων Δήμων)
 • Ευρύτερη Κοινωνία (Φορείς, ΜΚΟ κλπ.)
 • Πρατηριούχους
 • Πελάτες και Καταναλωτές
 • Επιχειρηματική Κοινότητα
 • Πολιτεία & Κανονιστικές Αρχές
 • Μέσα ενημέρωσης και διαμορφωτές γνώμης (social media)
 • Επιστημονική/ Ακαδημαϊκή Κοινότητα

Τα προγράμματα υλοποιούνται με συντονισμένο τρόπο την τελευταία πενταετία, ενώ εμπλουτίζονται και τροποποιούνται ανάλογα με τα αποτελέσματα τους.

Ειδικότερα, η μελέτη ουσιαστικότητας ως καινοτόμος προσέγγιση πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά το 2013, επαναλήφθηκε το 2015 και το τελος 2017 με διευρυμένο κύκλο κοινωνικών εταίρων.

Η μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ με στόχο τον επιτυχημένο και ουσιαστικό διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους αποτελεί ένα πολυσύνθετο έργο που έχει επιμεριστεί σε εξειδικευμένα υπο-προγράμματα με διαφορετικά χαρακτηριστικά και τρόπο υλοποίησης, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες των επιμέρους ομάδων και να εξασφαλίζεται ότι κάθε φορά χρησιμοποιούνται τα καταλληλότερα κανάλια και μέθοδοι επικοινωνίας. Τα κριτήρια με τα οποία γίνεται η επιλογή των μεθόδων επικοινωνίας αφορούν αφενός στο επίπεδο επιθυμητής ενημέρωσης και αφετέρου στη δυνατότητα ανάδρασης, ώστε η εταιρεία να λαμβάνει τα μηνύματα και να αντιδρά άμεσα και ουσιαστικά σε αυτά.

Αναγνωρίζοντας ότι οι εργαζόμενοι μας είναι οι πιο σημαντικοί πρεσβευτές μας, μεριμνούμε για την συνεχή και έγκαιρη ενημέρωσή τους με πολλούς τρόπους όπως: η συστηματική εκπαίδευση, το εσωτερικό δίκτυο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι πίνακες ανακοινώσεων και οι ενημερωτικές συναντήσεις. Η ανατροφοδότηση της πληροφόρησης εκ μέρους των εργαζομένων είναι ζωτικής σημασίας και γίνεται  κυρίως μέσω της θυρίδας προτάσεων, στοχευμένων ερευνών που αφορούν  το περιβάλλον εργασίας ή ειδικών προγραμμάτων. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι συνδιαλέγονται και μέσω των συλλογικών οργάνων εκπροσώπησης.

Ο διάλογος με τους Προμηθευτές πραγματοποιείται στο πλαίσιο συναντήσεων ή επιθεωρήσεων καθώς και μέσω ερωτηματολογίου αξιολόγησης στο οποίο έχουν περιληφθεί κοινωνικά κριτήρια και δείκτες, καθώς και οι δέκα αρχές  του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ.  

Για την επικοινωνία με τους Πελάτες και Καταναλωτές υπάρχει 24ωρη γραμμή επικοινωνίας, τεχνικής υποστήριξης και επίλυσης παραπόνων.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται έρευνες σε διάφορα πεδία τα αποτελέσματα των οποίων αξιοποιούνται για τη βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και διαχείριση παραπόνων. Ειδικά για τα πρατήρια εφαρμόζεται πρόγραμμα ελέγχου σε συνεργασία με το ΕΜΠ καθώς και πρόγραμμα μυστικού επισκέπτη. Η ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα είναι πλήρης, συνεχής και εύκολη.

Διαφοροποιημένο μοντέλο επικοινωνίας ακολουθείται με το δίκτυο πρατηρίων/πρατηριούχοι, το οποίο περιλαμβάνει ενημέρωση και εκπαίδευση σε καίρια ζητήματα αλλά και έρευνες επικεντρωμένες στη βελτίωση της συνεργασίας με απώτερο αποδέκτη τον τελικό  καταναλωτή. Επίσης, πραγματοποιούνται έλεγχοι, επιθεωρήσεις και προσωπικές επαφές με όλους τους συνεργάτες.

Με την τοπική και ευρύτερη κοινωνία συμπεριλαμβανομένων πολιτών, συλλόγων, ΜΚΟ, Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, Κοινωνικών Υπηρεσιών, εκπαιδευτικής κοινότητας κλπ έχει καθιερωθεί διαρκής διάλογος επικεντρωμένος σε πολιτική ανοιχτής πόρτας, o οποίος πραγματοποιείται με φυσική παρουσία, συναντήσεις, συνέδρια, εκδηλώσεις κλπ. καθώς και με την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων (site, social networks) ή μέσω δημοσιευμάτων και ανακοινώσεων.  Επίσης, πραγματοποιούνται έρευνες κοινής γνώμης και focus groups, προσωπικές συνεντεύξεις καθώς και αξιολόγηση των κυριότερων δράσεων με βάση τον κοινωνικό τους αντίκτυπο σύμφωνα με τη μεθοδολογία SROI.

Μέσα ενημέρωσης και διαμορφωτές κοινής γνώμης, social media: αξιοποίηση των παραδοσιακών τρόπων επικοινωνίας και ειδικά των νέων δικτύων κοινωνικής ενημέρωσης αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τη συλλογή και διαχείριση τόσο των απόψεων των κοινωνικών εταίρων όσο και της κατάλληλης διαχείρισης/αντιμετώπισης στα θέματα που κάθε φορά τίθενται.

Επιχειρηματική Κοινότητα: Ο διάλογος με τις επιχειρήσεις και επιχειρηματικούς συλλόγους αναπτύσσεται μέσω της συμμετοχής στελεχών σε ημερίδες, συνέδρια, συλλόγους, δίκτυα, ως μελών σε κλαδικά όργανα,εντός και εκτός Ελλάδας, με συνεργασίες και συνέργιες σε τοπικό και κλαδικό επίπεδο, ενώ πληροφορίες για την εταιρεία ανακοινώνονται στο διαδίκτυο και στα ΜΜΕ.

Πολιτεία και Κανονιστικές Αρχές: Ιδιαίτερες συναντήσεις πραγματοποιούνται και με εποπτεύοντες φορείς, υπουργεία και  Κανονιστικές  Αρχές.

Οι μέτοχοι και οι επενδυτές, κεφαλαιαγορά, πάροχοι κεφαλαίου,ενημερώνονται μέσω ανακοινώσεων, δελτίων τύπου,  teleconferences, ειδικών εκδόσεων, road shows, τακτικών και έκτακτων συνελεύσεων καθώς και συναντήσεων.

Επιστημονική και Ακαδημαική Κοινότητα με ανταλλαγή τεχνογνωσίας και επιστημονικής έρευνας, μνημόνια συνεργασίας.

Από το 2013 υιοθετήθηκε η μεθοδολογία του προσδιορισμού των Ουσιαστικών Θεμάτων για τον Όμιλο, ως πρόσθετο εργαλείο για την συγκέντρωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση της άποψης των κύριων Κοινωνικών Εταίρων. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στηρίχθηκε σε δομημένες συνεντεύξεις και συμπλήρωση ερωτηματολογίων με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση Χάρτη των Ουσιαστικών Θεμάτων. 

Η συνεργασία με όλο το φάσμα των Κοινωνικών Εταίρων αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος ενώ για την επιτυχή υλοποίηση του αξιοποιείται η γνώση και η εμπειρία εξειδικευμένων συνεργατών/ συμβούλων. Μέσω της συνεργασίας με ειδικούς επιδιώκουμε επιπλέον την τήρηση των βασικών αρχών αντικειμενικότητας, αμεροληψίας και διαφάνειας. Συνεργασία πραγματοποιείται και με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα όπως για παράδειγμα το ΕΜΠ, ΟΠΑ.

Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις σχετικές δράσεις.

Ο συντονισμός της δράσης γίνεται στα Κεντρικά Γραφεία Ομίλου και υλοποιείται κατά περίπτωση σε όλη την Ελλάδα και στις θυγατρικές του εξωτερικού.

Από την Μελέτη Ουσιαστικότητας που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, προσδιορίστηκαν 10 ουσιαστικά θέματα για τα οποία έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα πλέγμα ενεργειών και δράσεων για την κάλυψη των αναγκών των ενδιαφερομένων μερών.

Ο τρόπος που διαχειρίζεται η εταιρεία το κάθε θέμα είναι διαθέσιμος σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους μέσω της ιστοσελίδας και του ειδικά διαμορφωμένου προς διευκόλυνση microsite.

Επιπλέον, η ανατροφοδότηση που λάβαμε από τους κοινωνικούς εταίρους είχε ως αποτέλεσμα τον ανασχεδιασμό ή τη δημιουργία για πρώτη φορά προγραμμάτων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου με κυριότερα τα ακόλουθα:

 • Υλοποίηση δράσεων σχετικά με επίκαιρα κοινωνικά ζητήματα: Hot spot Xίου και υποστήριξη προσφύγων, πρόγραμμα Ρομά, προγράμματα για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, human trafficking, νεολαία και διάχυση των 17 στόχων 
 • Πρόγραμμα τεχνικής εκπαίδευσης συνεργατών
 • Νέο Προϊόν Diesel Αvio
 • Πρόγραμμα ολιστικής ασφαλείας εργαζομένων και συνεργατών
 • Νέα προγράμματα εθελοντικού χαρακτήρα
 • Ανάπτυξη δράσεων για τον αθλητισμό
 • Πρωτοβουλίες για τη μείωση των εκπομπών CO2
 • Ενδυνάμωση της σχέσης εμπιστοσύνης της επιχείρησης με τους Κοινωνικούς Εταίρους.
 • Δημιουργία συνεργασιών και διαμόρφωση κοινών στόχων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στον διάλογο για τα ουσιαστικά ζητήματα η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων ήταν ιδιαίτερα υψηλή, καταδεικνύοντας τη σημαντικότητα της δράσης και το ενεργό ενδιαφέρον τους για συμμετοχή.
 • Διάδοση καλών πρακτικών προς κάθε ενδιαφερόμενο.
 • Καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.