Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Προγράμματα Υγείας - Ασφάλειας & Ευεξίας

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Τομέας Μεταλλουργίας: «ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ»

Η MYTILINEOS – Τομέας Μεταλλουργίας, έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (π.χ. ατύχημα, πυρκαγιά, εγκλωβισμοί, επεμβάσεις σε κλειστούς χώρους, κλπ.) στις εγκαταστάσεις του Αγ. Νικολάου Βοιωτίας. Για τον σκοπό αυτό έχει συσταθεί εδώ και πολλά χρόνια η Υπηρεσία της Προστασίας, η οποία απαρτίζεται από συνολικά 18 εργαζομένους αποκλειστικής απασχόλησης. Το προσωπικό είναι άρτια εκπαιδευμένο σε θέματα πυρασφάλειας και φύλαξης των εγκαταστάσεων, ενώ η συγκεκριμένη ομάδα υποστηρίζεται ενεργά από περίπου 100 εθελοντές πυροσβέστες των υπόλοιπων υπηρεσιών του εργοστασίου, οι οποίοι εκπαιδεύονται κατάλληλα και επανεκπαιδεύονται περιοδικά.

Εργαζόμενοι και τοπικές κοινότητες

Βασική πρωτοβουλία του Τομέα Μεταλλουργίας η οποία χαρακτηρίζεται από διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και αυτοβελτίωσης και υλοποιείται σε ετήσια βάση.

Η εταιρεία έχει εφαρμόσει ένα σύστημα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας, το οποίο είναι πιστοποιημένο κατά το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001. Στο πλαίσιο αυτό η διενεργεί προληπτικές ασκήσεις αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, με σκοπό να διαπιστωθεί η ετοιμότητα και η αποτελεσματικότητα του προσωπικού. H Υπηρεσία της Προστασίας προετοιμάζεται συμμετέχοντας στη συγγραφή των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης (ΣΕΑ), διανέμει τα έγγραφα προς το προσωπικό, προετοιμάζει και διενεργεί τις ασκήσεις.  Κατά τη διενέργεια των ασκήσεων ετοιμότητας, η ομάδα της Πυροπροστασίας βιντεοσκοπεί και λαμβάνει αρκετές φωτογραφικές λήψεις για εκπαιδευτικούς λόγους. Η ομάδα συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και προβάλει το παραπάνω υποστηρικτικό υλικό.

Πέραν της διενέργειας και της ανάλυσης των ασκήσεων η ομάδα της Πυροπροστασίας διαθέτει τον κατάλληλο κινητό εξοπλισμό και τα ανάλογα μέσα επέμβασης. Ενδεικτικά, ο εξοπλισμός αποτελείται από τα ακόλουθα:

1. Πυροσβεστικά οχήματα.

2. Εφεδρικό ασθενοφόρο, το οποίο υποστηρίζει το κύριο ασθενοφόρο του Ιατρείου του εργοστασίου.

3. Κινητές αντλίες (τροχήλατες) υψηλής πίεσης για περιπτώσεις πυρόσβεσης και άντλησης υδάτων.

4. Φορητά κανόνια πυρόσβεσης.

5. Εξοπλισμός διάσωσης σε περιπτώσεις πτώσεων από ύψος.

6. Εξοπλισμός απεγκλωβισμού από κλειστούς και περιορισμένους χώρους.

7. Φορητές αναπνευστικές συσκευές για την ασφαλή επέμβαση και διαφυγή του προσωπικού.

8. Φορεία διάσωσης.

9. Λοιπός πυροσβεστικός εξοπλισμός (π.χ. μάνικες, ακροφύσια, φορητοί πυροσβεστήρες).

10. Λοιπός εξοπλισμός επέμβασης (π.χ. προειδοποιητικοί κώνοι, αλυσοπρίονα).

11. Ειδικά ΜΑΠ (π.χ. πυράντοχες στολές, φόρμες προστασίας από χημικούς παράγοντες).

Ο παραπάνω εξοπλισμός είναι πιστοποιημένος και επιθεωρείται περιοδικά για τον έλεγχο καταλληλόλητας και αποτελεσματικότητας. Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι ακολουθούν τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και τα αντίστοιχα πρότυπα.

Συνεργάσια υπάρχει με τους κατά τόπους δήμους κατά την άσκηση της δράστηριότητας της μονάδας.

Ναι

Εργοστάσιο Αλουμινιού Αγ. Νικόλαος Βοιωτίας 

Διασφλάλιση αποφυγής ατυχημάτων στον εργασικό χώρο και προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και άρτια προετοιμασία αντιμετώπισης περιστατικών εκτάκτων αναγκών. Συγχρόνως η κινητή μονάδα της του Τομέα Μεταλλουργίας της MYTILINEOS συνδράμει τις Αρχές και στην αντιμετώπιση περιστατικών στην ευρύτερη περιοχή για την αποτελεσματική και έγκαιρη παροχή βοήθειας, όταν λάβει σχετική κλήση για να επέμβει.

 

Τα οφέλη για την εταιρεία είναι τα ακόλουθα:

1. Διασφάλιση Υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και αποφυγή δαπανηρών ατυχημάτων

2. Ενίσχυση εσωτερικής κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας

3. Ο προβληματισμός και η συμμετοχή του προσωπικού στις διαδικασίες.

4. Η ανάδειξη δυσλειτουργιών και προβλημάτων (π.χ. του εξοπλισμού).

5. Ο εντοπισμός ανασφαλών συνθηκών και συμπεριφορών.

6. Η αναγνώριση και η ανάλυση των σχετικών κινδύνων.

7. Η προώθηση και επιβράβευση καλών πρακτικών.

8. Ο σχεδιασμός βελτιωτικών μέτρων για την αποφυγή επανάληψης ανεπιθύμητου συμβάντος.

9. Με την έμπρακτη συνδρομή της εταιρείας στις κλίσεις υποστήριξης του έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης επιτυγχάνεται η περαιτέρω βελτίωση σχέσεων με τις Τοπικές Κοινωνίες και η διασφάλισξς της άδειας κοινωνικής λειτουργίας της εταιρείας.