Πυλώνας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ

Χρήση εναλλακτικών καυσίμων και βιομάζας

Συμβάλλουμε με πολλούς τρόπους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των εκπομπών που σχετίζονται με την παραγωγή τσιμέντου. Διοξείδιο του άνθρακα εκλύεται κυρίως (60%) κατά τη μετατροπή του ασβεστόλιθου σε υψηλές θερμοκρασίες για την παραγωγή κλίνκερ (η πρώτη ύλη για τσιμέντο) και από την καύση ορυκτών καυσίμων (40%) για τη διαδικασία αυτή. Μπορούμε, συνεπώς, να μειώσουμε τις εκπομπές ανά τόνο παραγωγής με τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας αυτής, με την υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων με εναλλακτικά (π.χ. βιομάζα, υπολείμματα ανακύκλωσης) και την αύξηση των υλικών χαμηλότερου ανθρακικού αποτυπώματος (φυσικά ή υποπροϊόντα) στις συνταγές των προϊόντων μας.

Κοινωνικοί εταίροι, τοπικές κοινότητες και γενικό κοινό

2008 -

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την κλιματική αλλαγή, το ζήτημα της υποκατάστασης ορυκτών καυσίμων από εναλλακτικά είναι ζωτικής σημασίας, καθώς μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εταιρείας και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των μονάδων της. Παράλληλα, μειώνει την κατανάλωση μη ανανεώσιμων πόρων και αξιοποιεί υλικά που κάτω από διαφορετικές συνθήκες θα είχαν απορριφθεί σε ΧΥΤΑ. Η χρήση εναλλακτικών καυσίμων αποτελεί βασική στρατηγική αειφορίας για μας και για τον κλάδο τσιμέντου, γενικότερα. Αποτελεί μία πλήρως ρυθμιζόμενη διεργασία από την ευρωπαϊκή και την εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, αποτελώντας μία από τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές που προτείνονται για την τσιμεντοβιομηχανία. Στο πλαίσιο των Στόχων Αειφορίας 2020 (το πρόγραμμα δράσης της εταιρείας για την αειφόρο ανάπτυξη), στόχος μας είναι η χρήση μη ορυκτών καυσίμων σε ποσοστό 40%, συμπεριλαμβανομένης της βιομάζας, στα εργοστάσια τσιμέντου έως το 2020. Το 2013, ξεκίνησε η χρήση στερεών υπολειμμάτων ανακύκλωσης στο εργοστάσιο Μηλακίου με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης μετά από καθυστέρηση αρκετών ετών. Τα υπολείμματα αυτά προέρχονται από εγκαταστάσεις ανακύκλωσης (μπλε και εμποροβιομηχανικούς κάδους) και συγκεκριμένα, από το υπόλειμμα της ανακύκλωσης (κυρίως χαρτιού και ξύλου), που διαφορετικά θα κατέληγε σε χωματερές. Μέχρι στιγμής, η υποκατάσταση που έχει επιτευχθεί είναι σε χαμηλά επίπεδα -πολύ χαμηλότερα σε σχέση με την ισχύουσα ευρωπαϊκή πρακτική- και η εταιρεία θα επιδιώξει να την αυξήσει. Στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα συνεισφέρει η χρήση βιομάζας (κυρίως υπολείμματα καλλιεργειών βαμβακιού και καλαμποκιού) ως καύσιμο, αντικαθιστώντας συμβατικά καύσιμα. Η εγκατάσταση στο εργοστάσιο του Βόλου ξεκίνησε τη λειτουργία της το Μάιο του 2008.

Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής - Εθελοντική Συμφωνία.

Σημαντικός εταίρος για την υλοποίηση αυτής της αειφόρου πρακτικής.

Εργοστάσιο Βόλου και Εργοστάσιο Μηλακίου ΑΓΕΤ Ηρακλής.

1. Περιβάλλον: Η χρήση εναλλακτικών καυσίμων, που θεωρούνται ουδέτερα ως προς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα συνιστά βέλτιστη εφαρμογή αειφόρου πρακτικής, καθώς συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της βιομηχανίας και της χώρας. Παράλληλα, μειώνει την κατανάλωση μη ανανεώσιμων πόρων και αξιοποιεί υλικά που κάτω από διαφορετικές συνθήκες θα είχαν απορριφθεί σε ΧΥΤΑ ή αποτεφρωθεί με τις επακόλουθες εκπομπές και τα τελικά κατάλοιπα (τέφρα). Η παραγωγική διαδικασία του τσιμέντου είναι τέτοια που εξασφαλίζονται συνθήκες τέλειας καύσης (υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο, κλπ) στην περιστροφική κάμινο των εργοστασίων. Επίσης, δεν παράγεται κανένα απόβλητο στερεάς μορφής, αφού όλα τα παράγωγα της καύσης (τέφρα) και μεταλλικά στοιχεία δεσμεύονται στο τελικό προϊόν, το κλίνκερ.
 

2. Συμπληρωματικά στην ανακύκλωση: Η ενεργειακή αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων από την τσιμεντοβιομηχανία αποτελεί ασφαλή και εδραιωμένη επιλογή για τις τοπικές κοινότητες για τη μείωση των ποσοτήτων υλικών που οδηγούνται στους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και επομένως, στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, που απαιτεί όλο και μεγαλύτερο ποσοστό αποβλήτων να εκτρέπεται από τους ΧΥΤΑ και να αξιοποιείται είτε με ανακύκλωση είτε με ανάκτηση ενέργειας. Η χρήση εναλλακτικών καυσίμων, όπως επιβεβαιώνει η ευρωπαϊκή εμπειρία λειτουργεί συμπληρωματικά (και όχι ανταγωνιστικά) στην ανακύκλωση, συμβάλλοντας σε λύσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης.
 

3. Οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες: Η αξιοποίηση της βιομάζας από το εργοστάσιο Βόλου (εκτός από τα στρατηγικά πλεονεκτήματα και οφέλη) ενισχύει, επίσης, την οικονομική ευημερία της περιοχής, αυξάνοντας το εισόδημα αγροτικών περιοχών και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Το 2014, η ΑΓΕΤ Ηρακλής προχώρησε στην ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας ΒΙΟΜΑΣ, η οποία δραστηριοποιείται στη συλλογή και μεταφορά βιομάζας από γεωργικά υπολείμματα. Η εταιρεία με την υπηρεσία που παρέχει στους παραγωγούς περιορίζει τις ανάγκες και τους απαιτούμενους πόρους για την προετοιμασία του εδάφους, για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, βελτιώνοντας το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

1. Περιβάλλον: Η χρήση εναλλακτικών καυσίμων, που θεωρούνται ουδέτερα ως προς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα συνιστά βέλτιστη εφαρμογή αειφόρου πρακτικής, καθώς συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της εταιρείας, της βιομηχανίας και της χώρας. Το 2013, η ΑΓΕΤ Ηρακλής έχει αξιοποιήσει στα εργοστάσια Βόλου και Μηλακίου 27.103 tn εναλλακτικών καυσίμων, αντικαθιστώντας 14,700 tn ορυκτών καυσίμων και αποφεύγοντας την εκπομπή 21.139 tn διοξειδίου του άνθρακα. Για το 2014, εκτιμάται ότι το ποσοστό υποκατάστασης με εναλλακτικά καύσιμα στην εταιρεία θα είναι περίπου 14% σε σύγκριση με 4,85% το 2013 (αποφεύγοντας κατ’ εκτίμηση την εκπομπή περίπου 40.000 tn διοξειδίου του άνθρακα).
 

2. Ανταγωνιστικότητα: Η χρήση εναλλακτικών καυσίμων συμβάλλει στη μείωση του κόστους ενέργειας, που είναι περίπου το 30% του συνολικού κόστους παραγωγής. Ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των εργοστασίων τσιμέντου έναντι ανταγωνιστικών μονάδων άλλων χωρών, που αξιοποιούν ήδη εναλλακτικά καύσιμα ή δεν υπόκεινται σε περιορισμούς για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.