ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 183 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη-εμπλεκόμενους φορείς (stakeholder dialogue)

Πρωτοβουλία

Ανάλυση Ουσιαστικότητας

Ανάλυση Ουσιαστικότητας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, μέλος του Hellenic Healthcare Group, σήμερα διαθέτει 3 νοσοκομεία στην Ελλάδα (ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ) με άδειες συνολικής δυναμικότητας 874 κλινών. Ταυτόχρονα, έχει παρουσία στον χώρο της πρωτοβάθμιας παροχής υγείας μέσω του Κέντρου Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής Αλφα-LAB., και διαθέτει εταιρεία εμπορίας ειδικών υλικών, αναλωσίμων, φαρμακευτικών ειδών και ειδών ιατρικής γενικής χρήσης την Y-LOGIMED A.E.

Με διαχρονικές αρχές την αξιοπιστία, την πρωτοπορία, τη δέσμευσή στις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και τον σεβασμό στον άνθρωπο και τη ζωή, ενισχύει συνεχώς και αδιαλείπτως τις υπηρεσίες του, τόσο σε επίπεδο υποδομής όσο και οργάνωσης, διατηρώντας την υψηλή θέση που κατέχει σε αναγνωρισιμότητα διεθνώς.

 

Το ΥΓΕΙΑ στα 49 χρόνια ανελλιπούς, καινοτόμου και αδιαπραγμάτευτης ποιότητας υπηρεσιών και ασφάλειας ασθενών, το ΥΓΕΙΑ πρωτοπορεί και ενισχύει συνεχώς και αδιαλείπτως τις υπηρεσίες του, τόσο σε επίπεδο υποδομής όσο και οργάνωσης, με κύριο στόχο την πλήρη ανταπόκρισή του στις υψηλές απαιτήσεις των ασθενών και την εναρμόνισή του με την τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα της ιατρικής επιστήμης, δικαιολογώντας απόλυτα τον τίτλο του κύριου πρωταγωνιστή στη διαμόρφωση ενός υγιούς τοπίου στο οποίο κυριαρχεί η αξιοπιστία, η πρωτοπορία και ο σεβασμός στον άνθρωπο και τη ζωή.

To ΜΗΤΕΡΑ 40 χρόνια, στέκεται δίπλα στη μητέρα, το παιδί & την οικογένεια προσφέροντας υπηρεσίες υγείας με σεβασμό και αγάπη. Διαθέτει τρεις Κλινικές, τη Γενική Κλινική, τη Μαιευτική/Γυναικολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ, καθώς και το πλέον ολοκληρωμένο ιδιωτικό παιδιατρικό Νοσοκομείο της χώρας, το ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ.

Το ΛΗΤΩ με περισσότερα από 45 χρόνια επιτυχημένης πορείας στο χώρο της υγείας, συνεχίζει να είναι η καταξιωμένη κλινική που παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών υγείας, από τη Μαιευτική– Γυναικολογία έως τη Γενική Χειρουργική, την Ουρολογία και Ωτορινολαρυγγολογία.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.hygeia.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ έχει αξιολογήσει τα πιο σημαντικά ζητήματα που αφορούν στους άξονες εταιρικής υπευθυνότητας και έχει καταγράψει τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με τα θέματα αυτά, και τα οποία είναι σημαντικά για τη λειτουργία του. Η Ομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου ΥΓΕΙΑ έχει πραγματοποιήσει αναλυτική καταγραφή και προτεραιοποίηση των σημαντικότερων θεμάτων και επιπρσόσθετα φέτος προχώρησε στη σύνδεσή τους με τους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

 Κατά τη διαδικασία της καταγραφής και αξιολόγησης των σημαντικότερων ζητημάτων του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, λήφθηκε υπόψη τόσο η επίπτωση του ενδεχόμενου κινδύνου που ενσωματώνεται σε κάθε ζήτημα, όσο και η πίεση που ασκείται από τους συμμετόχους στον Όμιλο για κάθε ένα από αυτά. Ως σημαντικά θέματα/ζητήματα χαρακτηρίστηκαν μόνον εκείνα τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν μεγάλου εύρους μεταβολές στην επίδοση του Ομίλου.

Η διαδικασία της αξιολόγησης των σημαντικότερων ζητημάτων, εμπλουτίστηκε κατά το 2017 με την ενσωμάτωση των απόψεων των συμμετόχων του Ομίλου. Ειδικότερα πραγματοποιήθηκε έρευνα/αποστολή ερωτηματολογίου με τα σημαντικότερα ζητήματα προς αξιολόγησης σε εκπροσώπους όλων των ομάδων συμμετόχων του Ομίλου, ώστε να παραθέσουν τις δικές τους απόψεις σχετικά με αυτά. Μέσω της έρευνας αυτής, επικυρώθηκαν τα ουσιαστικά ζητήματα για τη λειτουργία του Ομίλου και από τους συμμετόχους.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Ομάδες συμμετόχων

Ασθενείς

Εργαζόμενοι

Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και οι ΜΚΟ

Ιατρική και επιστημονική κοινότητα

Ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες

Κοινωνία

Κράτος / ρυθμιστικές αρχές και ασφαλιστικοί φορείς

Μέτοχοι

Μ.Μ.Ε.

Οικογένειες των ασθενών και επισκέπτες

Προμηθευτές

Συνεργάτες ιατροί

Τράπεζες

Υπεργολαβικές υπηρεσίες

 

 

Χρονική διάρκεια


Περιγραφή

Η εμπιστοσύνη των συμμετόχων μας είναι ουσιώδες συστατικό για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία μας. Γι’ αυτό δεσμευόμαστε να καλλιεργούμε τον ανοικτό διάλογο με πελάτες, ασθενείς, εργαζόμενους, μετόχους και όλες τις ομάδες συμμέτοχων, ώστε να υπάρχει συχνή και διαφανής επικοινωνία, μέσω της οποίας καταγράφονται και παρακολουθούνται οι ανάγκες και προσδοκίες τους. Αναλυτικότερα, το πλαίσιο συνεργασίας και αλληλεπίδρασης με τους συμμετόχους περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• τα κανάλια επικοινωνίας ανά ομάδα συμμετόχων

• τα κύρια θέματα που απασχολούν την κάθε ομάδα

• τον τρόπο ανταπόκρισης του Ομίλου στα θέματα που τους απασχολούν.

Πιστεύουμε πως μπορούμε να συμβάλλουμε αποτελεσματικά στην επίτευξη των παραπάνω επιδιώξεων, μέσω του πλαισίου εταιρικής υπευθυνότητας το οποίο εφαρμόζουμε.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

 

Διαδικασία αξιολόγησης των σημαντικότερων ζητημάτων

 

Συγκέντρωση των καταγεγραμμένων θεμάτων που απασχολούν την κάθε ομάδα συμμετόχων του Ομίλου ΥΓΕΙΑ

 

Αξιολόγηση των κινδύνων που συνδέονται με κάθε θέμα βάσει της δραστηριοποίησης του Ομίλου ΥΓΕΙΑ

 

Αξιολόγηση της πίεσης που ασκείται ανά σημαντικό θέμα στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ από κάθε ομάδα συμμετόχων

 

Συγκεντρωτική αξιολόγηση και καταγραφή των σημαντικών θεμάτων του Ομίλου

 

Επαλήθευση των ουσιαστικών θεμάτων του Ομίλου ΥΓΕΙΑ από τις ομάδες συμμετόχων

 

Για τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ, η συγκέντρωση και αποτύπωση των σημαντικών θεμάτων συμβάλλει:

• Στον εντοπισμό των σημαντικότερων ζητημάτων που σχετίζονται με τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και τους Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

• Στην αξιολόγηση των ενδεχόμενων κινδύνων που αφορούν στα ουσιαστικά θέματα του Ομίλου.

• Στην αναγνώριση πλεονεκτημάτων, αδυναμιών, καθώς και ευκαιριών.Τόπος Δράσης

Ομιλος - Ελλάδα


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων

ναι


Οφέλη για τον Οργανισμό

 

Διαδικασία αξιολόγησης των σημαντικότερων ζητημάτων

 

Συγκέντρωση των καταγεγραμμένων θεμάτων που απασχολούν την κάθε ομάδα συμμετόχων του Ομίλου ΥΓΕΙΑ

 

Αξιολόγηση των κινδύνων που συνδέονται με κάθε θέμα βάσει της δραστηριοποίησης του Ομίλου ΥΓΕΙΑ

 

Αξιολόγηση της πίεσης που ασκείται ανά σημαντικό θέμα στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ από κάθε ομάδα συμμετόχων

 

Συγκεντρωτική αξιολόγηση και καταγραφή των σημαντικών θεμάτων του Ομίλου

 

Επαλήθευση των ουσιαστικών θεμάτων του Ομίλου ΥΓΕΙΑ από τις ομάδες συμμετόχων

 

Για τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ, η συγκέντρωση και αποτύπωση των σημαντικών θεμάτων συμβάλλει:

• Στον εντοπισμό των σημαντικότερων ζητημάτων που σχετίζονται με τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και τους Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

• Στην αξιολόγηση των ενδεχόμενων κινδύνων που αφορούν στα ουσιαστικά θέματα του Ομίλου.

• Στην αναγνώριση πλεονεκτημάτων, αδυναμιών, καθώς και ευκαιριών.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
"Ταξιδεύουμε για την Υγεία"

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Διαφάνεια και καταπολέμιση της Διαφθοράς

Εθελοντισμός

Εθελοντισμός Εργαζομένων

Επιχειρησιακή Ηθική και Διακυβέρνηση στον Όμιλο Υγεία

Καλή υγεία για καλύτερη ζωή

Περιβαντολλογική Διαχείριση - Διαχείριση Αποβλήτων

Πολιτική Ίσων Ευκαιριών & Καταπολέμηση διακρίσεων εντός Ομίλου ΥΓΕΙΑ

Πολιτική Προμηθειών του Ομίλου ΥΓΕΙΑ

Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων

Υπευθυνότητα για τους Ασθενείς μαςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation