ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 236 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη-εμπλεκόμενους φορείς (stakeholder dialogue)

Πρωτοβουλία

Ανάλυση Ουσιαστικότητας

Ανάλυση Ουσιαστικότητας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Το ΥΓΕΙΑ είναι το πρώτο μεγάλο Ιδιωτικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα που λειτούργησε στην Ελλάδα, καθιστώντας τo ως μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές Κλινικές της χώρας μας.

Το ΥΓΕΙΑ μέλος του Ομίλου Hellenic Healthcare, είναι η πρώτη Ιδιωτική Κλινική στην Ελλάδα που έχει διαπιστευθεί σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ποιότητας Joint Commission International (JCI), την κορυφαία διαπίστευση στον κόσμο για την Ποιότητα και Ασφάλεια στις υπηρεσίες υγείας, πριν 10 έτη.

Με διαχρονικές αρχές την αξιοπιστία, την πρωτοπορία, τη δέσμευσή στις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και τον σεβασμό στον άνθρωπο και τη ζωή, ενισχύει συνεχώς και αδιαλείπτως τις υπηρεσίες του, τόσο σε επίπεδο υποδομής όσο και οργάνωσης, διατηρώντας την υψηλή θέση που κατέχει σε αναγνωρισιμότητα διεθνώς. 

Το ΥΓΕΙΑ στα 50 χρόνια ανελλιπούς, καινοτόμου και αδιαπραγμάτευτης ποιότητας υπηρεσιών και ασφάλειας ασθενών, πρωτοπορεί και ενισχύει συνεχώς και αδιαλείπτως τις υπηρεσίες του, τόσο σε επίπεδο υποδομής όσο και οργάνωσης, με κύριο στόχο την πλήρη ανταπόκρισή του στις υψηλές απαιτήσεις των ασθενών και την εναρμόνισή του με την τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα της ιατρικής επιστήμης, δικαιολογώντας απόλυτα τον τίτλο του κύριου πρωταγωνιστή στη διαμόρφωση ενός υγιούς τοπίου στο οποίο κυριαρχεί η αξιοπιστία, η πρωτοπορία και ο σεβασμός στον άνθρωπο και τη ζωή.

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.hygeia.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Το ΥΓΕΙΑ έχει αξιολογήσει τα πιο σημαντικά ζητήματα που αφορούν στους άξονες εταιρικής υπευθυνότητας και έχει καταγράψει τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με τα θέματα αυτά, και τα οποία είναι σημαντικά για τη λειτουργία του. Η Ομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΥΓΕΙΑ έχει πραγματοποιήσει αναλυτική καταγραφή και προτεραιοποίηση των σημαντικότερων θεμάτων και επιπρσόσθετα φέτος προχώρησε στη σύνδεσή τους με τους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Κατά τη διαδικασία της καταγραφής και αξιολόγησης των σημαντικότερων ζητημάτων του ΥΓΕΙΑ, λήφθηκε υπόψη τόσο η επίπτωση του ενδεχόμενου κινδύνου που ενσωματώνεται σε κάθε ζήτημα, όσο και η πίεση που ασκείται από τους συμμετόχους για κάθε ένα από αυτά. Ως σημαντικά θέματα/ζητήματα χαρακτηρίστηκαν μόνον εκείνα τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν μεγάλου εύρους μεταβολές στην επίδοση του.

Η διαδικασία της αξιολόγησης των σημαντικότερων ζητημάτων, εμπλουτίστηκε κατά το 2017 με την ενσωμάτωση των απόψεων των συμμετόχων του Ομίλου. Ειδικότερα πραγματοποιήθηκε έρευνα/αποστολή ερωτηματολογίου με τα σημαντικότερα ζητήματα προς αξιολόγησης σε εκπροσώπους όλων των ομάδων συμμετόχων του Ομίλου, ώστε να παραθέσουν τις δικές τους απόψεις σχετικά με αυτά. Μέσω της έρευνας αυτής, επικυρώθηκαν τα ουσιαστικά ζητήματα για τη λειτουργία του Ομίλου και από τους συμμετόχους.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Ομάδες συμμετόχων

Ασθενείς

Εργαζόμενοι

Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και οι ΜΚΟ

Ιατρική και επιστημονική κοινότητα

Ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες

Κοινωνία

Κράτος / ρυθμιστικές αρχές και ασφαλιστικοί φορείς

Μέτοχοι

Μ.Μ.Ε.

Οικογένειες των ασθενών και επισκέπτες

Προμηθευτές

Συνεργάτες ιατροί

Τράπεζες

Υπεργολαβικές υπηρεσίες

 

 

Χρονική διάρκεια


Περιγραφή

Η εμπιστοσύνη των συμμετόχων μας είναι ουσιώδες συστατικό για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία μας. Γι’ αυτό δεσμευόμαστε να καλλιεργούμε τον ανοικτό διάλογο με πελάτες, ασθενείς, εργαζόμενους, μετόχους και όλες τις ομάδες συμμέτοχων, ώστε να υπάρχει συχνή και διαφανής επικοινωνία, μέσω της οποίας καταγράφονται και παρακολουθούνται οι ανάγκες και προσδοκίες τους. Αναλυτικότερα, το πλαίσιο συνεργασίας και αλληλεπίδρασης με τους συμμετόχους περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• τα κανάλια επικοινωνίας ανά ομάδα συμμετόχων

• τα κύρια θέματα που απασχολούν την κάθε ομάδα

• τον τρόπο ανταπόκρισης του Ομίλου στα θέματα που τους απασχολούν.

Πιστεύουμε πως μπορούμε να συμβάλλουμε αποτελεσματικά στην επίτευξη των παραπάνω επιδιώξεων, μέσω του πλαισίου εταιρικής υπευθυνότητας το οποίο εφαρμόζουμε.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

 

Διαδικασία αξιολόγησης των σημαντικότερων ζητημάτων

 

Συγκέντρωση των καταγεγραμμένων θεμάτων που απασχολούν την κάθε ομάδα συμμετόχων του   ΥΓΕΙΑ

 

Αξιολόγηση των κινδύνων που συνδέονται με κάθε θέμα βάσει της δραστηριοποίησης του  ΥΓΕΙΑ

 

Αξιολόγηση της πίεσης που ασκείται ανά σημαντικό θέμα στο  ΥΓΕΙΑ από κάθε ομάδα συμμετόχων

 

Συγκεντρωτική αξιολόγηση και καταγραφή των σημαντικών θεμάτων 

 

Επαλήθευση των ουσιαστικών θεμάτων του ΥΓΕΙΑ από τις ομάδες συμμετόχων

 

Για το ΥΓΕΙΑ, η συγκέντρωση και αποτύπωση των σημαντικών θεμάτων συμβάλλει:

• Στον εντοπισμό των σημαντικότερων ζητημάτων που σχετίζονται με τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους του  ΥΓΕΙΑ και τους Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

• Στην αξιολόγηση των ενδεχόμενων κινδύνων που αφορούν στα ουσιαστικά θέματα του ΥΓΕΙΑ

• Στην αναγνώριση πλεονεκτημάτων, αδυναμιών, καθώς και ευκαιριών.Τόπος Δράσης

  Ελλάδα


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων

ναι


Οφέλη για τον Οργανισμό

 

Διαδικασία αξιολόγησης των σημαντικότερων ζητημάτων

 

Συγκέντρωση των καταγεγραμμένων θεμάτων που απασχολούν την κάθε ομάδα συμμετόχων του   ΥΓΕΙΑ

 

Αξιολόγηση των κινδύνων που συνδέονται με κάθε θέμα βάσει της δραστηριοποίησης του   ΥΓΕΙΑ

 

Αξιολόγηση της πίεσης που ασκείται ανά σημαντικό θέμα στο ΥΓΕΙΑ από κάθε ομάδα συμμετόχων

 

Συγκεντρωτική αξιολόγηση και καταγραφή των σημαντικών θεμάτων  

 

Επαλήθευση των ουσιαστικών θεμάτων του   ΥΓΕΙΑ από τις ομάδες συμμετόχων

 

Για το  ΥΓΕΙΑ, η συγκέντρωση και αποτύπωση των σημαντικών θεμάτων συμβάλλει:

• Στον εντοπισμό των σημαντικότερων ζητημάτων που σχετίζονται με τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και τους Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

• Στην αξιολόγηση των ενδεχόμενων κινδύνων που αφορούν στα ουσιαστικά θέματα .

• Στην αναγνώριση πλεονεκτημάτων, αδυναμιών, καθώς και ευκαιριών.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
"Ταξιδεύουμε για την Υγεία"

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Διαφάνεια και καταπολέμιση της Διαφθοράς

Εθελοντισμός

Εθελοντισμός Εργαζομένων

Επιχειρησιακή Ηθική και Διακυβέρνηση στο Υγεία

Καλή υγεία για καλύτερη ζωή

Περιβαντολλογική Διαχείριση - Διαχείριση Αποβλήτων

Πολιτική Ίσων Ευκαιριών & Καταπολέμηση διακρίσεων εντός του ΥΓΕΙΑ

Πολιτική Προμηθειών του ΥΓΕΙΑ

Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων

Υπευθυνότητα για τους Ασθενείς μαςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation