ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 158 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πρωτοβουλία

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

IMERYS

O Όμιλος ΙΜΕRYS είναι ο παγκόσμιος ηγέτης βιομηχανικών λύσεων βασισμένων στα ορυκτά, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις, απαραίτητες για τους πελάτες του. Η IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ εξορύσσει και επεξεργάζεται βιομηχανικά ορυκτά, κυρίως μπεντονίτη και περλίτη.

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.imerys-additivesformetallurgy.comwww.imerys.com


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος των δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας είναι η εξοικείωση τη IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (εφεξής IMERYS GREECE S.A.) με τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που συνδέονται με τη βασική δραστηριότητά της.

Μακροπρόθεσμη στρατηγική του Ομίλου IMERYS, κάτω από την οποία συντάσσονται το σύνολο των δράσεων αυτών, είναι η στήριξη της ανάπτυξης, με την ταυτόχρονη στήριξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ), της περιβαλλοντικής διαχείρισης, της εταιρικής διακυβέρνησης και της επιχειρησιακής ηθικής.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Οι συγκεκριμένες δράσεις έχουν πολλαπλούς αποδέκτες και απευθύνονται στο σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών της IMERYS GREECE S.A. Η λίστα με τα ενδιαφερόμενα μέρη, βάσει του δείκτη GRI G4-24,  έχει ως εξής:

 • Εργαζόμενοι
 • Πελάτες
 • Εργολάβοι
 • Τοπική κοινωνία
 • Προμηθευτές
 • Επιχειρηματικοί εταίροι και οργανώσεις
 • Μέτοχοι
 • Δημόσιοι φορείς
 • ΜΚΟ & Πανεπιστημιακή κοινότητα
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)
 

Χρονική διάρκεια

Οι συγκεκριμένες δράσεις είναι συνεχείς και ενισχύονται διαρκώς, παράλληλα με την λειτουργία της IMERYS GREECE S.A.


Περιγραφή

Η στρατηγική του Ομίλου για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εταιρική υπευθυνότητα αναπτύσσεται βάσει τριετούς σχεδίου δράσης. Για τη χρονική περίοδο 2015-2017, 10 άξονες υψηλής προτεραιότητας εντοπίστηκαν στους εξής 3 τομείς:

1. Ο κοινωνικός τομέας περιλαμβάνει 4 άξονες υψηλής προτεραιότητας: την υγιεινή και την ασφάλεια (Υ&Α), τους ανθρώπινους πόρους, τις κοινότητες και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
2. Ο περιβαλλοντικός τομέας περιλαμβάνει 4 άξονες υψηλής προτεραιότητας: τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMS – Environmental Management Systems), την αποτελεσματικότητα των πόρων, τη βιοποικιλότητα και την κλιματική αλλαγή και ενέργεια.
3. Ο τομέας διακυβέρνησης περιλαμβάνει 2 άξονες υψηλής προτεραιότητας: την εταιρική διακυβέρνηση και τον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και Ηθικής.

Οι διαδικασίες εξέλιξης και επικύρωσης της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης περιλαμβάνουν διαφορετικά επίπεδα ηγεσίας, όπως διευθύνουσες, εκτελεστικές και ελεγκτικές επιτροπές.

Η Έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης καταρτίζεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες GRI (Global Reporting Initiative) G4 και του εγγράφου Mining and Metals Sector Disclosures. Το έγγραφο αυτό καλύπτει τις βασικές πτυχές της επίδοσης βιωσιμότητας που είναι σημαντικές και συναφείς με τους τομείς της εξόρυξης και των μεταλλευμάτων και οι οποίες δεν καλύπτονται επαρκώς από τις κατευθυντήριες οδηγίες GRI G4. Οι απαιτήσεις του εγγράφου αυτού χρησιμοποιούνται επιπρόσθετα και όχι ως αντικατάσταση των οδηγιών GRI G4.

Η IMERYS GREECE S.A. παρακολουθεί και υπολογίζει τις επιδόσεις της σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, τόσο σε μάκρο- όσο και σε μίκρο-επίπεδο. Οι ετήσιοι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης αντικατοπτρίζουν την απόδοση του μάκρο-επιπέδου, ενώ οι μη χρηματοοικονομικοί δείκτες (KPIs – Key Performance Indicators) αντικατοπτρίζουν την επίδοση σε μίκρο-επίπεδο σε κάθε έναν από τους παραπάνω 10 άξονες ψηλής προτεραιότητας για τους τομείς της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και της διακυβέρνησης.

Η επίδοση του Ομίλου σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη αξιολογούνται από κορυφαίους οργανισμούς έρευνας και αξιολόγησης (ESG – Environmental, Social and Governance), όπως οι Vigeo, MSCI κ.ά., ενώ κατατάσσονται σε κύριους δείκτες, όπως οι FTSE4Good Index Series, Euronext Vigeo Europe 120 και Eurozone 120, κ.ά.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης και της εταιρικής υπευθυνότητας της IMERYS GREECE S.A., τα πρόσθετα οφέλη για το κοινωνικό σύνολο καθώς και η συνέπεια προς τα ενδιαφερόμενα μέρη προκύπτουν από τα παρακάτω στοιχεία:

 • 6% βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του ορίου του 2014, έως το τέλος του 2017. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εκμετάλλευση των κλιματολογικών συνθηκών της Μήλου για την φυσική προ-ξήρανση του μπεντονίτη, που ισοδυναμεί με περίπου 7.500 MT ετήσιας κατανάλωσης βαρέων καυσίμων, που αντιστοιχούν με τη σειρά τους σε μείωση εκπομπών CO2 κατά 24.000 MT περίπου το χρόνο
 • Ενίσχυση των σχεδίων διαχείρισης βιοποικιλότητας
 • Ενεργή συμμετοχή στο Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Συμμετοχή της εταιρίας στο Europeans Minerals Day (EMD) με τη διενέργεια δράσεων στη Μήλο και στην Κηφισιά, με τη συμμετοχή 170 παιδιών: μαθητών από τα σχολεία της Μήλου, παιδιών από τα Παιδικά Χωριά SOS και παιδιών εργαζομένων της εταιρίας
 • Λειτουργία εξειδικευμένου τμήματος αποκατάστασης τοπίου στη Μήλο, με ιδιόκτητο φυτώριο, στο οποίο γίνεται παραγωγή και προετοιμασία των σπόρων για την αποκατάσταση των εξορυκτικών περιοχών. To 2017 επισκέφθηκαν το φυτώριο 216 μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων οι οποίοι παρακολούθησαν 12  στοχευμένα επιμορφωτικά σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του φυτωρίου και στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας.
 • Δημιουργία βοτανικού μονοπατιού στη Μήλο
 • Δημιουργία αμπελώνα βιολογικής καλλιέργειας στη Μήλο, με φύτευση 22.300 αμπέλων σε έκταση 63 στρεμμάτων, στη θέση ενός σταδιακά αποκαθιστάμενου ενεργού ορυχείου περλίτη στον Τράχηλα
 • Λειτουργία και υποστήριξη του Μεταλλευτικού Μουσείου Μήλου (MMM), το οποίο δέχθηκε 7.550 επισκέπτες για το 2017, εκ των οποίων 826 συμμετείχαν σε 19 εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα
 • Δημιουργία της πρωτοβουλίας Miloterranean Geo Experience που προσφέρει 8 γεω-διαδρομές (Geo Walks), μέσα από ένα δίκτυο προσεκτικά σηματοδοτημένων μονοπατιών και δρόμων
 • Υλική και ηθική υποστήριξη πρωτοβουλιών του «Χαμόγελου του Παιδιού», των «Παιδικών χωριών SOS Ελλάδος»,  «Κάνε-μία-ευχή Ελλάδος» (“Make-a-wish Greece”) και του Ειδικού Λυκείου Ιλίου
 • Τουλάχιστον 12 ώρες εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο για θέματα υγιεινής και ασφάλειας με συγκεκριμένες και στοχοθετημένες εκπαιδεύσεις. Οι εκπαιδεύσεις αφορούν όχι μόνο θέματα ασφάλειας στη βιομηχανία, αλλά και θέματα που αφορούν την καθημερινή ασφάλεια των εργαζομένων εκτός εργασιακού χώρου


Τόπος Δράσης

Οι συγκεκριμένες δράσεις αφορούν την ίδια την εταιρεία και επεκτείνονται στις περιοχές δραστηριοποίησης της (Αθήνα και Μήλος), δηλαδή τη νομική οντότητα IMERYS GREECE S.A.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Το σύνολο των δράσεων υλοποιούνται ενδοεταιρικά. Παρόλα αυτά η εταιρική υπευθυνότητα βάσει των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης προκύπτει από την ενεργή συμμετοχή της IMERYS GREECE S.A. σε κλαδικούς συνδέσμους και με τη διατήρηση εποικοδομητικού διαλόγου με τους εργαζομένους, τους εργολάβους, τις τοπικές κοινωνίες, τους πελάτες και τους προμηθευτές, τους δημόσιους φορείς, τους οργανισμούς αξιολόγησης, τους κοινωνικά υπεύθυνους επενδυτές και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ).


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι της εταιρίας αποτελούν από τα σημαντικότερα ενδιαφερόμενα μέρη της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, στα οποία δίδεται μεγάλη έμφαση.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης και της εταιρικής υπευθυνότητας της IMERYS GREECE S.A., τα πρόσθετα οφέλη για την επιχείρηση προκύπτουν από τα παρακάτω στοιχεία:

 • Πιστοποίηση του συνόλου των εγκαταστάσεων με Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητα (ISO 9001), Περιβάλλοντος (ISO 14001) και Υγιεινής & Ασφάλειας (BS OHSAS 18001)
 • Μείωση των ατυχημάτων με απώλεια χρόνου εργασίας (LTA – Lost Time Accident) για τους εργαζομένους (0 LTA για το 2017), που απορρέει και από τη συνεχή εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας
 • Βελτίωση ενεργειακής διαχείρισης με το πρόγραμμα “I-Cube”, το οποίο παρέχει ευκαιρίες για βιομηχανική βελτίωση
 • Το σύνολο των δράσεων εταιρικής διακυβέρνησης ενισχύει το προφίλ βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρίας στις περιοχές δραστηριοποίησης, όπου η εταιρία έχει παρουσία εδώ και δεκαετίεςΣύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
MILOTERRANEAN Geo Experience

To φυτώριο της Μήλου ως εκπαιδευτικός προορισμός

YOU@S&B: Η καριέρα σου ξεκινάει εδώ!

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ»

Δημιουργία μίας νέας οικονομικής, φιλικής στο περιβάλλον δραστηριότητας στη θέση ενός αποκατεστημένου ορυχείου στο νησί της Μήλου

Εκμετάλλευση των κλιματικών συνθηκών της Μήλου για την ξήρανση του βιομηχανικού ορυκτού μπεντονίτη

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ IMERYS GREECE ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΖΩΝ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ο.ΑΣ.) «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»

Συμβολή στη Βιοποικιλότητα μέσω της αποκατάστασης ορυχείων στη Μήλο

Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας «FLU-ACE condensing flue gas economizer» στο Τσιγκράδο της Μήλου

Το ΦΥΤΩΡΙΟ ΤΗΣ IMERYS ΣΤΗ ΜΗΛΟ ως ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation