ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 283 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πρωτοβουλία

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

O Όμιλος ΙΜΕRYS είναι ο παγκόσμιος ηγέτης βιομηχανικών λύσεων βασισμένων στα ορυκτά, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις, απαραίτητες για τους πελάτες του. Η IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ εξορύσσει και επεξεργάζεται βιομηχανικά ορυκτά, κυρίως μπεντονίτη και περλίτη.

Η Imerys προσφέρει λειτουργικές λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για ένα μεγάλο αριθμό βιομηχανικών κλάδων, από βιομηχανίες μεταποίησης έως τα καταναλωτικά αγαθά. Ο Όμιλος αξιοποιεί τις δυνατότητές του στην ανάπτυξη εφαρμογών, τις τεχνολογικές γνώσεις και την εξειδίκευση του στον τομέα της επιστήμης των υλικών, για να προσφέρει λύσεις εμπλουτίζοντας τους ορυκτούς πόρους του, παράγοντας συνθετικά ορυκτά και αναπτύσσοντας εξειδικευμένες συνταγές. Η Imerys συνεισφέρει ουσιαστικές ιδιότητες στα προϊόντα των πελατών της, καθώς και στις επιδόσεις αυτών, όπως η αντοχή στη θερμότητα, η σκληρότητα, η αγωγιμότητα, η αδιαπερατότητα, η αντοχή, η καθαρότητα, η ελαφρότητα, η διηθητική, προσροφητική και υδατο-απωθητική ικανότητα. Η Imerys εκπληρώνει φιλόδοξους στόχους για υπεύθυνη ανάπτυξη, με επίκεντρο τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την καλή επιχειρησιακή συμπεριφορά και την εταιρική διακυβέρνηση.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.imerys.com

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος των δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας (CSR) είναι η περαιτέρω ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στο πλαίσιο της στρατηγικής της Imerys και η προώθηση της συνεχούς βελτίωσης των πτυχών της ΕΚΕ στις λειτουργίες της.  Κατά αυτόν τον τρόπο συνεχίζεται η ελάττωση των κινδύνων, η απελευθέρωση ευκαιριών και η ανάπτυξη ικανοτήτων για μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας.

Η συνεχής βελτίωση, τα νέα έργα και οι επιστημονικές μελέτες θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται βάσει ενός ενισχυμένου πλαισίου σταθερών πολιτικών, διαδικασιών, βελτιωμένων εργαλείων, κατάρτισης, καθώς και μοντέλων ωριμότητας. Μέσω αυτών αξιολογούνται οι εγκαταστάσεις της Imerys και αναπτύσσονται σχετικά σχέδια δράσης.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Οι δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας έχουν πολλαπλούς αποδέκτες και απευθύνονται στο σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών της Imerys. Ο προσδιορισμός των ενδιαφερομένων μερών και η κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών τους είναι ένα κρίσιμο βήμα για την ενθάρρυνση της συσχέτισης ενδιαφερομένων μερών και εταιρίας.

Η λίστα με τα ενδιαφερόμενα μέρη έχει ως εξής:

 • Τράπεζες και ναυλομεσίτες
 • Επιχειρηματικοί εταίροι
 • Ανταγωνιστικές και ομότιμες εταιρίες
 • Πελάτες
 • Εργαζόμενοι
 • Δημόσιοι φορείς
 • Μέλη  τοπικής κοινωνίας
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)
 • Μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ)
 • Επαγγελματικές οργανώσεις
 • Μέτοχοι και επενδυτές
 • Προμηθευτές και υπεργολάβοι
 

Χρονική διάρκεια

Οι ενέργειες αυτές είναι συνεχείς και συνεχώς ενισχύονται. Οι στόχοι της ΕΚΕ οδηγούν στη συστηματική συνεχή βελτίωση των πτυχών της ΕΚΕ στη λειτουργία της εταιρίας.


Περιγραφή

Το 2018, ο Όμιλος ανακοίνωσε την έναρξη το νέου προγράμματος ΕΚΕ με τίτλο “SustainAgility”. Οι φιλοδοξίες αυτού του προγράμματος διαρθρώνονται γύρω από τρεις κύριους τομείς - άξονες, όπως περιγράφεται στο Χάρτη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Imerys, που αναθεωρήθηκε το 2018. Αυτοί είναι:

 • Ενδυναμώνουμε τους ανθρώπους μας

Διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι και τα άτομα με τα οποία εργαζόμαστε θα παραμείνουν υγιή και ασφαλή, καλλιέργεια των ταλέντων, προώθηση της ποικιλομορφίας και της ενσωμάτωσης, προώθηση του κοινωνικού διαλόγου και διασφάλιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

 • Φροντίζουμε τον πλανήτη μας

Προστασία του περιβάλλοντος, προώθηση της αποδοτικότητας των μη ενεργειακών πόρων, σεβασμός στη βιοποικιλότητα και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

 • Οικοδομούμε το μέλλον

Εταιρική ηθική, δίκαιη λειτουργία, εξασφάλιση υπεύθυνης αλυσίδας εφοδιασμού, αλληλοεπίδραση με τις κοινότητες και προώθηση βιώσιμων προϊόντων και τεχνολογιών.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Στο πλαίσιο του προγράμματος SustainAgility, τα πρόσθετα οφέλη για το κοινωνικό σύνολο καθώς και η συνέπεια προς τα ενδιαφερόμενα μέρη προκύπτουν από τα παρακάτω στοιχεία:

 • 3% βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σχετικά με τα αποτελέσματα του 2018. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εκμετάλλευση των κλιματολογικών συνθηκών της Μήλου για την φυσική προ-ξήρανση του μπεντονίτη, που ισοδυναμεί με περίπου 7.500 MT ετήσιας κατανάλωσης βαρέων καυσίμων, που αντιστοιχούν με τη σειρά τους σε μείωση εκπομπών CO2 κατά 24.000 MT περίπου το χρόνο.
 • Ενίσχυση των σχεδίων διαχείρισης βιοποικιλότητας. Οι εγκαταστάσεις της Μήλου ήταν ο νικητής στο διαγωνισμό SD Challenge 2018 στην κατηγορία βιοποικιλότητα και αποκατάσταση γης με το πρόγραμμα «Διάδοση των σπάνιων, ενδημικών και απειλούμενων φυτικών ειδών». Το SD Challenge είναι ένας εσωτερικός διαγωνισμός της Imerys που διοργανώνεται σε ετήσια βάση.
 • Λειτουργία εξειδικευμένου τμήματος αποκατάστασης τοπίου στη Μήλο, με ιδιόκτητο φυτώριο, στο οποίο γίνεται παραγωγή και προετοιμασία των σπόρων και των φυτών που χρησιμοποιούνται στην αποκατάσταση των εξορυκτικών περιοχών. Το φυτώριο αποτελείται από 864 είδη φυτών της Μήλου.
 • Λειτουργία βοτανικού μονοπατιού στη Μήλο, το οποίο δημιουργήθηκε από την καλλιέργεια φυτών του ιδιόκτητου φυτωρίου.
 • Δημιουργία αμπελώνα βιολογικής καλλιέργειας στη Μήλο, με φύτευση 22.300 αμπέλων σε έκταση 63 στρεμμάτων, στη θέση ενός σταδιακά αποκαθιστάμενου ενεργού ορυχείου περλίτη στον Τράχηλα.
 • Λειτουργία και υποστήριξη του Μεταλλευτικού Μουσείου Μήλου (MMM). Οι εγκαταστάσεις της Μήλου ήταν ο νικητής στο διαγωνισμό SD Challenge 2018 στην κατηγορία της τοπικής κοινωνίας με το πρόγραμμα «20η επέτειος του Μεταλλευτικού Μουσείου Μήλου», όπου επισκέπτες συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα καθόλη τη διάρκεια του έτους.
 • Για το 2018, προσφέρθηκαν σε συμμετέχοντες της τοπικής κοινωνίας το ετήσιο βραβείο «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ» καθώς και η υποτροφία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ». Το βραβείο απευθύνεται στους τοπικούς εργαζομένους και στους κατοίκους της Imerys προκειμένου να ενθαρρύνει τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες στους τομείς της κοινωνικής, πολιτιστικής και εθελοντικής συνεισφοράς. Η υποτροφία απευθύνεται σε γυναίκες αποφοίτους των Λυκείων Μήλου/ Κιμώλου, οι οποίες επέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις των πανεπιστημίων της χώρας.
 • Δημιουργία της πρωτοβουλίας Miloterranean Geo Experience που προσφέρει 8 γεω-διαδρομές (Geo Walks), μέσα από ένα δίκτυο προσεκτικά σηματοδοτημένων μονοπατιών και δρόμων.
 • Υλική και ηθική υποστήριξη πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Ειδικού Σκοπού “Myrtillo”, του «Χαμόγελου του Παιδιού», των «Παιδικών χωριών SOS Ελλάδος»,  «Κάνε-μία-ευχή Ελλάδος» (“Make-a-wish Greece”) και του Ειδικού Λυκείου Ιλίου.
 • Τουλάχιστον 12 ώρες εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο για θέματα υγείας και ασφάλειας με συγκεκριμένες εκπαιδεύσεις, όχι μόνο σε θέματα ασφάλειας στη βιομηχανία, αλλά και σε θέματα καθημερινής ασφάλειας των εργαζομένων εκτός εργασιακού χώρου.


Τόπος Δράσης

Οι δράσεις ΕΚΕ αναφέρονται στις εγκαταστάσεις της Imerys στην Ελλάδα (Αθήνα και Μήλος).


Συνεργασία με φορέα

Το πρόγραμμα SustainAgility αναπτύχθηκε λαμβάνοντας υπόψη ένα ευρύ φάσμα εισροών εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερομένων μερών, που συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εκδόσεις επιτροπών εμπειρογνωμόνων, επαγγελματικών ενώσεων, εξωτερικής έρευνας και συγκριτικής αξιολόγησης, επιτροπών κινδύνου, τοπικών forums, μηνύματα πελατών και αγορών και τις αναθεωρήσεις των παγκοσμίων τάσεων της αγοράς.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Το ανθρώπινο κεφάλαιο βρίσκεται στο επίκεντρο της λειτουργίας της Imerys. Οι εργαζόμενοι της εταιρίας είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες του προγράμματος SustainAgility, στους οποίους δίδεται μεγάλη έμφαση.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Στο πλαίσιο του προγράμματος SustainAgility, τα πρόσθετα οφέλη για τις εγκαταστάσεις της Imerys στην Ελλάδα προκύπτουν από τα παρακάτω στοιχεία:

 • Πιστοποίηση του συνόλου των εγκαταστάσεων με Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητα (ISO 9001:2015), Περιβάλλοντος (ISO 14001:2015) και Υγείας & Ασφάλειας (BS OHSAS 18001:2007).
 • Μείωση των ατυχημάτων με απώλεια χρόνου εργασίας (LTA – Lost Time Accidents) για τους εργαζομένους (0 LTA για το 2018), που απορρέει και από τη συνεχή εκπαίδευση σε θέματα υγείας και ασφάλειας (τουλάχιστον 12 ώρες/ εργαζόμενο/ έτος).
 • Βελτίωση ενεργειακής διαχείρισης και των πρακτικών με το πρόγραμμα “I-Cube” (I^3 - IMERYS Industrial Improvement), το οποίο παρέχει ευκαιρίες για βιομηχανική βελτίωση της παραγωγής, συντήρησης, ποιότητας και εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα μοντέλα ωριμότητας για την επαγγελματική υγεία, τη γεωλογία, το σχεδιασμό ορυχείων καθώς και οι εξορυκτικές εργασίες είναι επίσης πλήρως ενσωματωμένες στην εφαρμογή του προγράμματος «I-Cube».
 • Ενεργή συμμετοχή σε επιτροπές και συμβούλια σχετικά με περιβαλλοντικά, βιομηχανικά και ζητήματα ΕΚΕ.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
MILOTERRANEAN Geo Experience

Pancratium maritimum – Ένα αρχαίο φυτό επιστρέφει στις παραλίες της Μήλου

To φυτώριο της Μήλου ως εκπαιδευτικός προορισμός

[email protected]&B: Η καριέρα σου ξεκινάει εδώ!

«Ας μιλήσουμε για την Πυρασφάλεια στο σπίτι μας». Συνεργασία Imerys Greece – ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. – Myrtillo

Αρώματα και Χρώματα από τα Αποκαταστημένα Ορυχεία της Μήλου

ΒΡΑΒΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ»

Δημιουργία μίας νέας οικονομικής, φιλικής στο περιβάλλον δραστηριότητας

Εκμετάλλευση των κλιματικών συνθηκών της Μήλου για την ξήρανση του βιομηχανικού ορυκτού μπεντονίτη

Ενδημικά, σπάνια και απειλούμενα φυτά της Μήλου – Διάσωση του χαμένου θησαυρού στο νησί

Εφοδιαστική Αλυσίδα: Εμπλέκοντας τους Προμηθευτές μας στις Μακροχρόνιες Δεσμεύσεις μας

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ IMERYS GREECE ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΖΩΝ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ο.ΑΣ.) «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»

Κοινωνική ένταξη και Ποικιλομορφία

Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου - 20 Χρόνια Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο

Μετεγκατάσταση αρχαίας δεξαμενής στη Μήλο - Η εξόρυξη συμβαδίζει με την πολιτιστική κληρονομιά

Πιο Ασφαλείς Μαζί: Χτίζοντας μια Ισχυρότερη Κουλτούρα Υ&Α

Συμβολή στη Βιοποικιλότητα μέσω της αποκατάστασης ορυχείων στη Μήλο

Συνεργασία εταιριών και ομάδων για τη διάσωση εργαζομένου στη Μήλο – Η Ισχύς εν τη Ενώσει.

Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας «FLU-ACE condensing flue gas economizer» στο Τσιγκράδο της Μήλου

Σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας- Προστασία των Εργαζομένων και της Τοπικής Κοινωνίας

Το ΦΥΤΩΡΙΟ ΤΗΣ IMERYS ΣΤΗ ΜΗΛΟ ως ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Φροντίζοντας τον Πλανήτη μας: Η Στρατηγική Βιοποικιλότητας της ImerysΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation