ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 153 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη-εμπλεκόμενους φορείς (stakeholder dialogue)

Πρωτοβουλία

Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη «Από τη βάση προς την κορυφή ... σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις λειτουργίες»

Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη «Από τη βάση προς την κορυφή ... σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις λειτουργίες»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΤΝΤ ΕΛΛΑΔΑΣ

H ΤΝΤ κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο ταχυμεταφορών  σε παγκόσμιο επίπεδο, δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 200 χώρες και κατέχει μία ιδιαίτερα ισχυρή θέση στην Ευρώπη.

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.tnt.com

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στην TNT προσπαθούμε να αναπτύξουμε έναν ειλικρινή και συστηματικό διάλογο με τις ομάδες των ενδιαφερόμενων μερών, μέσω ερευνών, συναντήσεων, ενημερωτικών φυλλαδίων και την τακτική παροχή πληροφοριών ως προς την πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας και τις δράσεις μας.

Η TNT αναγνωρίζει την αξία των ενδιαφερόμενων μερών και εκτιμά ότι δικαιούνται να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, να ενημερώνονται και να ενημερώνουν και να προτείνουν ιδέες για την ανάπτυξη της εταιρείας. Αποτελεί, λοιπόν, πρωταρχικό μέλημα της διοίκησης της TNT να ενημερώνει όλες τις ομάδες ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τις ενέργειές της.

Στόχος μας είναι να ανταλλάσσουμε απόψεις και να καταγράφουμε τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να κατανοούμε τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που συνδέονται με την εφαρμογή των αρχών της Εταιρικής Υπευθυνότητας. 

Επιπλέον, ενθαρρύνουμε τους προμηθευτές και τους εταίρους μας να στηρίζουν τις αρχές μας και να ενισχύουν τη δέσμευσή τους να στηρίζουν τη Στρατηγική Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας που εφαρμόζουμε.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Οι ομάδες ενδιαφερόμενων μερών της TNT Ελλάδας είναι:

 • μέτοχοι,
 • πελάτες,
 • εργαζόμενοι,
 • εταίροι,
 • προμηθευτές,  
 • συνεργάτες και
 • η κοινωνία γενικότερα.
 

Χρονική διάρκεια

Σε εξέλιξη ολόκληρο το χρόνο, αναπτύσσεται μια σειρά προσεγγίσεων προς τα ενδιαφερόμενα μέρη μας.


Περιγραφή

Η συμμετοχή και η ενίσχυση του ρόλου των ομάδων ενδιαφερόμενων μερών προωθείται μέσω ενός ανοικτού και ειλικρινούς διαλόγου, μέσω του οποίου αισθάνονται ελεύθεροι να εκφράσουν τις ανησυχίες, τις ιδέες και τις προτάσεις τους ως προς τις πολιτικές και τις δράσεις της Εταιρείας.

Η φιλοσοφία αυτή ενισχύεται μέσα από μια σειρά διαφορετικών προσεγγίσεων, πράξεων και πρωτοβουλιών που υποστηρίζουν την ενεργή συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δράσεις μας είναι οι εξής:

Μέτοχοι:

Προσεγγίζουμε τους μετόχους μέσω ηλεκτρονικών ειδήσεων και τακτικών ενημερώσεων για τα οικονομικά αποτελέσματα της ΤΝΤ, προκειμένου να διατηρείται η εξωστρέφεια και η διαφάνεια.

Πελάτες:

Η προσέγγισή τους γίνεται μέσω:

A) πληροφόρησης ηλεκτρονικών ειδήσεων, της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και ενημερωτικών εκστρατειών
Β) ενημέρωση για προσφορές και νέες υπηρεσίες
Γ) «Έρευνα Πορτοκαλί Εμπειρία», σε τριμηνιαία βάση, για την καταγραφή της ικανοποίησης πελάτη όσον αφορά τις προσφερόμενες υπηρεσίες
Δ) Κοινές επισκέψεις της Διοίκησης με εκπροσώπους του τμήματος Πωλήσεων σε όλο το πελατολόγιο.

Εργαζόμενοι:

Η εσωτερική επικοινωνία, η οποία αντανακλά το είδος Συμμετοχικής Ηγεσίας και την Πολιτική Ανοιχτών Θυρών που επικρατούν στην TNT, πραγματοποιείται μέσω μιας πολιτικής ίσων ευκαιριών που δίνει στους εργαζόμενους την ευκαιρία να μάθουν, να συμμετάσχουν και να αναπτυχθούν. Η αποστολή και το όραμα των εργαζομένων, η διαμόρφωση στρατηγικής και στόχων σε επίπεδο εταιρείας και σε επίπεδο τμημάτων, τα αποτελέσματα της έρευνας ικανοποίησης πελάτη τα οποία κοινοποιούνται μέσω ενημερωτικών δελτίων και παρουσιάσεων στρατηγικής της εταιρείας, οι τακτικές ενημερώσεις από τη Γενική Διεύθυνση, το πρόγραμμα αρχικής εκπαίδευσης, οι τακτικές συναντήσεις των ομάδων, οι συναντήσεις αξιολόγησης της απόδοσης, οι πίνακες ανακοινώσεων, τα ενημερωτικά δελτία και οι άνθρωποι - όλα αυτά αποτελούν στοιχεία της επικοινωνίας σε τακτική βάση.

Η επικοινωνία εξελίσσεται στους παρακάτω άξονες δράσης:

Α) τακτικά πραγματοποιούμενες συναντήσεις – σε επίπεδο τμημάτων και σε επίπεδο διοίκησης
Β) πυλώνας δράσης που αφορά τη Γενική Διεύθυνση της χώρας - τριμηνιαίες ενημερώσεις Γενικής Διεύθυνσης, διαδικτυακή συνομιλία με προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης 
Γ) κοινοποίηση πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων, συμβατικού πίνακα ανακοινώσεων
Δ) ανάρτηση πληροφοριών στο facebook
Ε) εταιρικές εκδηλώσεις
ΣΤ) «Πρωινά του Τμήματος Προσωπικού», με προσωπικές συναντήσεις με τους εργαζόμενους
Ζ) ικανοποίηση/συμμετοχή εργαζόμενων, έρευνα VOICE.

Εταίροι:

πληροφόρηση με ηλεκτρονικές ειδήσεις, καμπάνιες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικά follow-ups, με σκοπό να προωθηθούν οι πολιτικές της εταιρείας

Προμηθευτές:

A) κοινοποίηση πληροφοριών μέσα από τακτικές συναντήσεις, τηλεφωνικές ενημερώσεις και ενημερωτικές καμπάνιες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Β) εκπαίδευση στις πολιτικές Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας της εταιρείας, μέσα από τακτικές εκπαιδευτικές δράσεις και διαδικτυακές καμπάνιες

Συνεργάτες:

Ξεχωριστό ρόλο από τους προμηθευτές έχουν οι Υπεργολάβοι μας (subcontractors) που μαζί μας αναλαμβάνουν και υλοποιούν ένα ή πολλά κομμάτια των προσφερόμενων υπηρεσιών μας κύρια στην παραγωγική διαδικασία (υπηρεσίες παραδόσεων & παραλαβών, ειδικές υπηρεσίες).

Αυτή η ομάδα που θεωρούνται partners, εκπαιδεύεται, συμμετέχει, αξιολογείται σύμφωνα με τα πρότυπα και τις αρχές του οργανισμού, μέσα από ένα οδηγό που έχει δημιουργήσει ο οργανισμός παγκοσμίως. Όμοια λειτουργούμε και με την ομάδα των αντιπροσώπων μας. Η επικοινωνία με τις δύο αυτές μεγάλες ομάδες  είναι καθημερινή, εβδομαδιαία, μηνιαία, ετήσια. 

Κοινωνία:

Προτεραιότητα μας παραμένει η ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών στις οποίες λειτουργούμε, μέσα από την ανάπτυξη των σχέσεων με τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, με την κάλυψη των θέσεων εργασίας από τους τοπικούς & όμορους δήμους.

Παραμένουμε αρωγοί των τοπικών κοινωνιών μέσα από μια διαρκή επαγρύπνηση, τακτική επικοινωνία, κτίσιμο σχέσεων, γνώση των αναγκών (προσφορές Η/Υ, ενίσχυση των Κοινωνικών Παντοπωλείων, συμμετοχή σε κοινές δράσεις).

Παράλληλα, αφουγκραζόμενοι και ανάγκες όλης της κοινωνίας, έχουμε εστιάσει τα τελευταία 4 χρόνια στην υποστήριξη των παιδιών, τόσο μέσα από το πρόγραμμα «Μεταφέρουμε Ελπίδα», όσο και από άλλες συνεργασίες με ιδρύματα στα οποία έχουμε θέσει στη διάθεσή τους τη δωρεάν παροχή των υπηρεσιών μας και την ανάληψη του μεταφορικού τους έργου (Όραμα Ελπίδας, Χαμόγελο του Παιδιού, Κιβωτός).


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Στρεφόμαστε πάντα σε μια ουσιαστική διαδικασία διαλόγου με τις βασικές ομάδες των ενδιαφερόμενων μερών μας πριν τον καθορισμό του σχεδίου δράσης για την εταιρική μας ευθύνη. Επιπλέον, η εκδήλωση της πρόθεσής μας  να συζητάμε τα διάφορα ζητήματα, προωθεί την αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη, ευνοώντας τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της ΤΝΤ.

Όσον αφορά την ικανοποίηση των εργαζομένων μας, τα αποτελέσματα της έρευνας VOICE 2016 έδειξαν ότι:

 • Το 85% των εργαζομένων απάντησε θετικά ως προς την αφοσίωσή τους στην ΤΝΤ 
 • Το 76% πιστεύει ότι η TNT επενδύει στην εξέλιξη των εργαζομένων της
 • Το 83% των εργαζομένων αισθάνονται ότι αντιμετωπίζονται δίκαια
 • Το 80% των ανθρώπων στην ΤΝΤ έχουν εμπιστοσύνη στις αποφάσεις των Διευθυντών τους

Σε ό,τι αφορά την ικανοποίηση πελάτη, τα αποτελέσματα της έρευνας OES έδειξαν ότι αυξήθηκε το ποσοστό των πελατών που υπερβαίνουμε τις προσδοκίες τους από 56,29% στο 70,36% , ενώ μειώθηκε το ποσοστό των δυσαρεστημένων πελατών από 5,97% σε 4,7%.

Για τους προμηθευτές μας, έχουμε προχωρήσει σε επαναλαμβανόμενες  εκπαιδευτικές δράσεις και γνωστοποιούμε τις πολιτικές μας ως προς την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σε 200 και πλέον κύριους προμηθευτές.

Σε ό,τι αφορά την κοινωνία, έχουμε καταγράψει 60.782 ανάγκες σε 18 ΜΚΟ, τις οποίες έχουμε καλύψει μέσω πρωτοβουλιών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.Τόπος Δράσης

Ελλάδα.


Συνεργασία με φορέα

Συνεργαζόμαστε με το QualityNet Foundation, σε ό,τι αφορά τον άξονα Κοινωνία. Πέρα από αυτό, δε συνεργαζόμαστε συστηματικά με άλλα μέρη, ωστόσο υπάρχει τακτική συνεργασία με σειρά εταίρων (εκπαιδευτές, δασκάλους, κ.λπ.) με στόχο τη διαρκή καλλιέργεια της συμμετοχικής, ανοιχτής και θετικής φιλοσοφίας της TNT.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι στην ΤΝΤ αποτελούν μια σημαντική ομάδα ενδιαφερόμενων μερών, προς την οποία έχει αναπτυχθεί ένας σύνθετος μηχανισμός διαλόγου.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η ανάπτυξη και η διατήρηση της καλής συνεργασίας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη προσθέτει αξία στην εταιρεία μας, μειώνοντας μεγάλο μέρος του κόστους και βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα των υπηρεσιών. Σε μακροπρόθεσμη βάση, η οικοδόμηση καλών σχέσεων οδηγεί όλο και περισσότερο στη δημιουργία δίκαιων συνθηκών για όλους.

Η TNT παραμένει μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στον κλάδο των Ταχυμεταφορών. Τα αποτελέσματα της ικανοποίησης πελάτη αντανακλούν τη σημαντική βελτίωση που σημειώνεται σε ετήσια βάση κατά τα τελευταία 5 έτη και τη δέσμευση των ανθρώπων να προσφέρουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους πελάτες.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Orange Experience Survey (OES) - μια πλατφόρμα διαλόγου με τους πελάτες

Ίσες ευκαιρίες και εξάλειψη των διακρίσεων στην Επιχείρηση

Κοινωνικό Πρόγραμμα «Μεταφέρουμε Ελπίδα» από την ΤΝΤ Ελλάδας

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας Εργαζομένων & Οδικής Ασφάλειας

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Οδικής ΑσφάλειαςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation