ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 254 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προστασία των Oικοσυστημάτων & της Bιοποικιλότητας

Πρωτοβουλία

Διαχείριση της βιοποικιλότητας: επικαιροποίηση των μελετών αποκατάστασης λατομείων του ΤΙΤΑΝΑ

Διαχείριση της βιοποικιλότητας: επικαιροποίηση των μελετών αποκατάστασης λατομείων του ΤΙΤΑΝΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Αξιοποιώντας τα 118 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο και με οδηγό τη δέσμευσή του στη βιώσιμη ανάπτυξη, ο ΤΙΤΑΝ έχει εξελιχθεί σε έναν διεθνή παραγωγό τσιμέντου και δομικών υλικών που εξυπηρετεί πελάτες σε περισσότερες από 25 χώρες σε όλο τον κόσμο, μέσω ενός δικτύου 14 εργοστασίων και τριών μονάδων άλεσης τσιμέντου.

Αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τις σημαντικές προκλήσεις που αναδύονται από τις επιταχυνόμενες αλλαγές και γεγονότα, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός καλύτερου και πιο βιώσιμου μέλλοντος, σε συνεργασία με τους συμ-μετόχους μας.

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί κίνδυνο με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για τον πλανήτη και για την κοινωνία μας. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτής της παγκόσμιας πρόκλησης απαιτείται η κινητοποίηση εταιριών πολλών κλάδων, περιλαμβανομένου και του τσιμέντου. Το 2020, η Παγκόσμια Ένωση Τσιμέντου και Σκυροδέματος (GCCA) ανακοίνωσε ότι τα μέλη της φιλοδοξούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα των δραστηριοτήτων και των προϊόντων τους και προσφέροντας στην κοινωνία σκυρόδεμα με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα έως το 2050. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου ο κλάδος μας εργάζεται σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας του, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.titan.gr

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Προστασία της βιοποικιλότητας σε περιοχές που δραστηριοποιείται ο ΤΙΤΑΝ και όπου υπάρχουν απειλούμενα ήδη χλωρίδας και πανίδας.

O TITAN εφαρμόζει προηγμένες τεχνικές αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος των λατομείων, όπως αποκατάσταση πολλαπλών βαθμίδων, αποκατάσταση εκσκαφών με τη μέθοδο της λιμνοδεξαμενής και αποκατάσταση κατακόρυφων πρανών με τη μέθοδο της υδροσποράς.

Διαρκείς στόχοι είναι: Η βελτίωση των οικολογικών συνθηκών των περιοχών εξορύξεων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των εκμεταλλεύσεων μέσω κατάλληλων πρακτικών διαχείρισης, όπως η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων και οι ορθές προς όφελος της βιοποικιλότητας μέθοδοι αποκατάστασης. Η ελαχιστοποίηση της συνολικής απώλειας βιοποικιλότητας με την εφαρμογή αντισταθμιστικών μέτρων, μέσω ευρύτερων περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών. Η αναγνώριση και επιδίωξη ευρύτερων στρατηγικών πρωτοβουλιών μέσω ολοκληρωμένων προσεγγίσεων με στοχευμένα οφέλη για τη βιοποικιλότητα.

Ειδικότερα το 2016 προχωρήσαμε στην επικαιροποίηση των μελετών αποκατάστασης λατομείων και νέα μελέτη βιοποικιλότητας στο λατομείο αδρανών υλικών Λέρου

Εξετάζοντας τις περιοχές του Ξηροκάμπου στη Λέρο, αυτή η μελέτη βιοποικιλότητας αφορά ένα λατομείο του Τιτάνα που βρίσκεται μέσα σε προστατευόμενη περιοχή. Οι νέες μελέτες στα λατομεία σε Καμάρι και Λούτσα-Ρέμερι αποσκοπούν στην επικαιροποίηση των υφιστάμενων μελετών αποκατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες τάσεις στη βιοποικιλότητα. Για τον σκοπό αυτό, επιλέξαμε να συνεργαστούμε με εξειδικευμένους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς όπως η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία (ΕΟΕ) και το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο απώτερος στόχος μας ήταν να καθιερώσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης της βιοποικιλότητας και να επικaιροποιήσουμε τα σχέδια αποκατάστασης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον κλάδο Τσιμέντου (CSI).

 

Για τη βελτίωση της αποκατάστασης και την προστασία της βιολογικής ποικιλότητας ο ΤΙΤΑΝ:

Παρακολουθεί όλα τα ενεργά λατομεία για την αναγνώριση περιοχών υψηλής αξίας βιοποικιλότητας, χρησιμοποιώντας ειδικά εργαλεία/εφαρμογές, όπως το ολοκληρωμένο εργαλείο αξιολόγησης της βιοποικιλότητας (IBAT).

Χρησιμοποιεί τη μέθοδο της «υδροσποράς» για την αποκατάσταση εξοφλημένων τμημάτων των λατομείων. Η μέθοδος έχει εφαρμοστεί στα λατομεία σε Καμάρι και Λούτσα-Ρέμερι.

Εκπονεί μελέτες αξιολόγησης της βιοποικιλότητας με την καταγραφή της τοπικής χλωρίδας και των αποτελεσμάτων από την αποκατάσταση με φυσική διαδοχή.

Έχει δημιουργήσει έναν εικονογραφημένο οδηγό των φυτικών ειδών που χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση κάθε λατομείου της εταιρίας στην Ελλάδα.

 

Η εφαρμογή σχεδίων δράσης σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και κοινότητες βασίζεται στις οικολογικές απαιτήσεις και τις απειλές που αντιμετωπίζουν ορισμένα είδη/ενδιαιτήματα προτεραιότητας και περιλαμβάνει στόχους συντήρησης, δράσεις διαχείρισης και προτάσεις για την αποκατάσταση. Μετά τη μελέτη αξιολόγησης υποβάλλεται μια πρόταση αποκατάστασης των λατομείων, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διεθνείς τάσεις και βέλτιστες πρακτικές, με στόχο να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη όσον αφορά την τοπική βιοποικιλότητα, ιδίως σε περιπτώσεις ειδών/ενδιαιτημάτων προτεραιότητας.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Εργαζόμενους Εταιρίας

Τοπικές κοινωνίες που επηρεάζουν το staying in business των Κέντρων Δραστηριότητας (ΚΔ), δηλαδή πολίτες, ομάδες πολιτών, τοπικές ΜΚΟ, τοπικά ΜΜΕ,

Σημαντικές ΜΚΟ με πανελλήνια εμβέλεια,

Την ευρύτερη ελληνική κοινωνία, δηλαδή πολίτες, ομάδες πολιτών, ΜΜΕ τοπικής και περιφερειακής εμβέλειας

Συνεργάτες (εργολάβοι, αυτοκινητιστές, προμηθευτές),

Πελάτες (για θέματα ΕΚΕ),

 

Χρονική διάρκεια

Από το 2014 και συνεχίζεται η δράση


Περιγραφή

Ο ΤΙΤΑΝ παρακολουθεί όλα τα λατομεία του Ομίλου για την αναγνώριση περιοχών υψηλής αξίας ως προς τη βιοποικιλότητα, με τη χρήση ειδικών εργαλείων/εφαρμογών, όπως το Integrated Biodiversity Assessment Tool (IBAT), που έχει αναπτυχθεί με τη συνεργασία διεθνών οργανισμών και ΜΚΟ. Εφαρμόζει ειδικά μέτρα προστασίας της πανίδας σε λατομεία που λειτουργούν εντός περιοχών Natura και γενικά προστατευόμενων σε εθνικό ή τoπικό επίπεδο. Ολοκλήρωσε πιλοτική μελέτη αξιολόγησης της βιοποικιλότητας στο Λατομείο Άρτιμες της Πάτρας. Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Πατρών και Ιωαννίνων και είχε στόχο την αναγνώριση της χλωρίδας της περιοχής, την αποκατάσταση της φυσικής διαδοχής και της φυτικής ποικιλότητας του λατομείου. Σε εξέλιξη βρίσκονται 3 μελέτες σε περιοχές εξόρυξης που βρίσκονται εντός ή πλησίον προστατευόμενων περιοχών («Λατζιμάς Ρεθύμνου», «Ξυλοκερατιά Μήλου» και «`Αψαλος Πέλλας») σε συνεργασία με τα ελληνικά Πανεπιστήμια αλλά και ειδικούς φορείς όπως η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ). Αναπτύσσει και χρησιμοποιεί κατά την αποκατάσταση λατομείων απειλούμενα και τοπικά είδη για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας των περιοχών που δραστηριοποιείται. Ειδικότερα, οι προστατευόμενες περιοχές στις οποίες αφορούν οι υπό εξέλιξη μελέτες είναι: α) Ξυλοκερατιά Μήλου, β) `Αψαλος, γ) Λατζιμάς Ρεθύμνου.

Ο ΤΙΤΑΝ έχει εφαρμόσει τη μέθοδο της «υδροσποράς» σε επιφάνειες που καλύπτουν περισσότερα από 800 στρέμματα. Εφαρμόζει τη μέθοδο της τεχνητής γήρανσης σε εξοφλημένες βαθμίδες λατομείων με σκοπό τη μείωση της αισθητικής-οπτικής όχλησης των περιοίκων. Παρακολουθεί συστηματικά τις ευρωπαϊκές και διεθνείς τάσεις σε θέματα βιοποικιλότητας συμμετέχοντας τόσο στο CSI όσο και στο Cembureau. Εφαρμόζει τις κατευθυντήριες οδηγίες για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων, την ανάπτυξη σχεδίων αποκατάστασης λατομείων και τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης της βιοποικιλότητας.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Για την προστασία της βιοποικιλότητας σε διεθνές και τοπικό επίπεδο ο ΤΙΤΑΝ: Έχει φυτεύσει, από το 1975, περισσότερα από 1.870.000 δενδρύλλια στην Ελλάδα.

Επιπρόσθετα, ο ΤΙΤΑΝ μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007:

- Διέθεσε άμεσα €1 εκατ. στο Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης των πυρόπληκτων περιοχών.
- Δεσμεύτηκε για τη χορηγία 1.000.000 δενδρυλλίων για αναδάσωση.
- Δεσμεύτηκε για τη χορηγία οικοδομικών υλικών αξίας €1 εκατ.
- Μέχρι σήμερα ο ΤΙΤΑΝ έχει προσφέρει περίπου 350.000 δενδρύλλια προς δενδροφύτευση, σε συνεννόηση με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
- Τέλος, έχει προσφέρει περισσότερα από 70 τροποποιημένα σιλοφόρα σε δήμους και δημόσιες υπηρεσίες για να χρησιμοποιηθούν ως δεξαμενές νερού στη δασοπυρόσβεση.Τόπος Δράσης

Βοιωτία

Ρέθυμνο

Λέρος

Άψαλος (πλησίον της Έδεσσας)


Συνεργασία με φορέα

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία

Bird Life International

Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Το πρόγραμμα συντονίζεται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και  Αειφορίας της Εταιρίας

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ενεργά οι προϊστάμενοι εκμετάλλευσης και τα στελέχη των λατομείων  της Εταιρίας


Συνέχεια…
Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η ευρύτερη δραστηριότητα του Ομίλου σχετίζεται με την υπεύθυνη λειτουργία του και με σεβασμό στο Περιβάλλον και στα οικοσυστήματα που το περιβάλλουν.

Ενίσχυση της εταιρικής φήμης για περιβαλλοντική συνείδηση

Λόγω της τεχνογνωσίας αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για άλλους Οργανισμούς, συνεπώς μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη συνεργειών στο μέλλον

Ολοκληρωμένη και συστηματική αποκατάσταση των λατομείων που δραστηριοποιείται ο Όμιλος
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
H ανταπόκριση μας στην πανδημία του κορωνοϊού

O Όμιλος ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει στόχους ESG για το 2025 και μετά, ενισχύοντας περαιτέρω τις προσπάθειές του για βιώσιμη ανάπτυξη.

"Nothing to Waste" - Επιχειρηματική Πρωτοβουλία Ανακύκλωσης

Βήμα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή

Δράσεις CSR σε συνεργασία με ΧΑΝΘ

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 για τις δραστηριότητες στην Ελλάδα

Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός

Εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων πρώτων υλών και καυσίμων μέσω της αξιοποίησης εναλλακτικών πρώτων υλών αλλά και δευτερογενών καυσίμων στην παραγωγή κλίνκερ και τσιμέντου.

Εργαζόμενοι ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ: Δότες μυελού των οστών σε συνεργασία με το ΚΕΔΜΟΠ

Ιδρύθηκε ο πρώτος Φαινολογικός Κήπος της Ελλάδας στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου TITAN στην Ευκαρπία σε συνεργασία με το Αριστοτελείου. Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Καινοτόμα "πράσινη" συσκευασία τσιμέντου

Νέες πλατφόρμες ενημέρωσης του κοινού σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τις αέριες εκπομπές και τα οφέλη της ανάλωση εναλλακτικών καυσίμων έναντι συμβατικών, των εργοστασίων του ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα.

Παραγωγή νέου τύπου κλίνκερ για τσιμέντο με 30% χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Παραγωγή νέου τύπου κλίνκερ για τσιμέντο με 30% χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Πιστοποίηση Zero Waste to Landfill (ZWTL)

Πλαίσιο Δράσεων YOUTH MATTERS

Πρόγραμμα "Επιλέγω" (διατροφή, φυσική κατάσταση, ισορροπία)

Πρόγραμμα «Ασφάλεια στο σπίτι» για την πρόληψη του παιδικού ατυχήματος

Προϊόν έτοιμου σκυροδέματος ENVIRA

Συμβολή της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ στην Κυκλική Οικονομία

Συμμετοχή σε Δράσεις του Let's Do it Greece σε εργοστάσια Πάτρας, Ελευσίνας, Θεσσαλονίκης

Συνεργατική δράση μελέτης για την Κυκλική Οικονομία στην Ελλάδα που εκπονήθηκε από την Ernst&Young κατόπιν ανάθεσης από το Συμβούλιο ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία, Pact 4 Youth

Υποστήριξη Ελευσίνας για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation