ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΗΜΟΙ: 55 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Χρήση Φυσικών Πόρων & Διαχείριση Αποβλήτων

Πρωτοβουλία

Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων

Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Ο δήμος Δράμας είναι ΟΤΑ Α΄ και ανήκει στην ΠΑΜΘ. Έχει σκοπό τη διοίκηση των τοπικών ζητημάτων του δήμου, προωθεί κοινωνικό-οικονομικό-πολιτιστικές δραστηριότητες και παρέχει στους πολίτες υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Περισσότερες πληροφορίες:

www.dimos-dramas.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η δράση συνίσταντο από επιμέρους ενέργειες που στόχο είχαν την ευαισθητοποίηση των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων. Οργανώθηκε ένα μεγάλο σχέδιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των φορέων και των κατοίκων, με σκοπό την παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών και δράσεων που αφορούσε στη δημιουργία σύγχρονων αντιλήψεων και στην παρουσίαση πρακτικών για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων, με βασικό στόχο την αειφορία και την αποτελεσματική διαχείριση και εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας.

Αναλυτικά:

 • Διοργανώθηκαν δύο (2) ημερίδες 
 • Δημιουργήθηκε ταυτότητα της δράσης με την παραγωγή εύστοχου λογότυπου 
 • Πραγματοποιήθηκε καμπάνια ευαισθητοποίησης μαθητών, κατοίκων, εμπόρων και εργαζομένων 
 • Παράχθηκε έντυπο υλικό για τις εκδηλώσεις
 • Δημιουργήθηκε ενημερωτικό φυλλάδιο για διανομή σε σχολεία και σε κατοίκους της πόλης
 • Εκδόθηκε και διανεμήθηκε ειδική έκδοση κειμένου για την ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων 
 • Καταχωρήθηκε ενημερωτικό υλικό στα ΜΜΕ 
 • Διανεμήθηκε διαφημιστικό υλικό (τσάντες, καπέλα κ.α.) 

Το κέντρο βάρους μετατοπίστηκε καθαρά προς την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, την ανακύκλωση και προς την μείωση των επικίνδυνων συστατικών των αποβλήτων μέσω των ημερίδων που πραγματοποιήθηκαν και των ενημερωτικών υλικών που είχαν διατεθεί.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η ομάδα στόχος της δράσης ήταν οι κάτοικοι, έμποροι, μαθητές κλπ της πόλης της Δράμας.

 

Χρονική διάρκεια

12 ΜΗΝΕΣ


Περιγραφή

Οι σύγχρονες αντιλήψεις και πρακτικές για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων υπαγορεύουν σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων συστημάτων, με βασικούς στόχους την αειφορία και την περιβαλλοντικά αποτελεσματική διαχείριση. Κύριος στόχος των δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και δημιουργία κουλτούρας για την ανακύκλωση.

Καθώς το κέντρο βάρους διαχείρισης των απορριμμάτων έχει μετατοπιστεί καθαρά προς την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων και την ανακύκλωση, αποφασίσαμε ως Δήμος, να μην μείνουμε αμέτοχοι και με τη συγχρηματοδότηση της εν λόγω πράξης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013» εντείναμε τη διάχυση της πληροφορίας ώστε οι κάτοικοι του δήμου να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση.

Προτεραιότητα στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής αποτελεί η υιοθέτηση πολιτικών, μέτρων και έργων που στόχο έχουν την αποτελεσματική και ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, για την αειφόρο χρήση των πόρων και την πρόληψη της υποβάθμισης ή την αποκατάσταση, διατήρηση ή βελτίωση του περιβάλλοντος. Το ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής διαχείρισης αποβλήτων είναι:

 • η ενιαία και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του συνόλου των ρευμάτων αποβλήτων,
 • η ιεράρχηση των δραστηριοτήτων με προτεραιότητα στην πρόληψη, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση πόρων και ενέργειας,
 • η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού, και
 • η αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς.

Με την υλοποίηση της δράσης πραγματοποιήθηκε ενημέρωση ομάδων στόχου της περιοχής παρέμβασης (κάτοικοι, έμποροι, μαθητές κλπ) για τις σύγχρονες αντιλήψεις και πρακτικές στη διαχείριση των αστικών αποβλήτων. Το έργο υλοποιήθηκε σύμφωνα με τους ακόλουθους κύριους άξονες:

 1. Πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων – Αναγκαιότητα μείωσης
 2. Χρησιμότητα ορθολογικής διαχείρισης απορριμμάτων
 3. Ο ρόλος της ενημέρωσης –ευαισθητοποίησης στην επιτυχία του προγράμματος και τη βιώσιμη  ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης
 4. Εφαρμογή ολοκληρωμένης μεθοδολογίας (πρακτικές εφαρμογές) για την ενημέρωση των πολιτικών Ενδεικτικές Δράσεις :
 • Σύνταξη σχεδίου δράσης για την προώθησης της ανακύκλωσης
 • Παραγωγή έντυπου ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού
 • Διαφημιστική καμπάνια
 • Εκστρατεία ενημέρωσης για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω διαχείρισης των απορριμμάτων
 • Καταχωρήσεις σε ΜΜΕ- Δελτία Τύπου
 • Ημερίδες
 • Συμμετοχικές διαδικασίες και πρακτικές εφαρμογές από την Α και Β εκπαίδευση
 • Σύνταξη ειδικής έκδοσης και παρουσίαση αποτελεσμάτων

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

 • Ενισχύθηκε η περιβαλλοντική συνείδηση και δημιουργήθηκε κουλτούρα για την ανακύκλωση σε πάνω από 1.000 μαθητές σχολείων της περιοχής παρέμβασης.
 • Παράχθηκαν 20.000 έντυπα ενημερωτικού υλικού
 • Ενημερώθηκαν 2.000 κάτοικοι μέσω της ειδικής έκδοσης για την διαχείριση των απορριμμάτων
 • Διανεμήθηκαν 9.500 τεμάχια διαφημιστικού υλικού.


Τόπος Δράσης

Στην πόλη της Δράμας.


Συνεργασία με φορέα

Η πράξη χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. Μακεδονία – Θράκη 2007-2013, στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων σε συνεργασία με την ΔΙ. Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε -  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Στην δράση συμμετείχαν υπάλληλοι του δήμου από τις Διευθύνσεις:

 • Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ανάπτυξης
 • Τεχνικής Υπηρεσίας
 • Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα αναμενόμενα οφέλη για τον δήμο Δράμας της δράσης ήταν:

 • Μείωση όγκου παραγωγής αποβλήτων στην πηγή
 • Δημιουργία θέσεων εργασίας
 • Δημιουργία πολλαπλασιαστών  πληροφόρησης της προσπάθειας, ευαισθητοποιώντας τα παιδιά και κάνοντάς τους αρωγούς
 • Εξασφάλιση βιωσιμότητας και ελκυστικότητας της πόλης
 • Αειφορία και αποτελεσματική διαχείριση και εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation