ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 158 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βιώσιμες Μεταφορές

Πρωτοβουλία

Δράση για την ασφαλή φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων

Δράση για την ασφαλή φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ ABEE

Η Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε. είναι μέλος του ομίλου Knauf. Ξεκίνησε τη βιομηχανική δραστηριότητά της στην Ελλάδα το 1991 και έκτοτε παράγει και προσφέρει ολοκληρωμένα συστήματα δόμησης τοιχοποιιών, οροφών, έτοιμων σοβάδων, δαπέδων, θερμομόνωσης, μόνωσης και άλλων εξειδικευμένων εφαρμογών κτηρίων. 

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.knauf.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Δεσμευόμαστε για τη διασφάλιση της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας των εργαζομένων της, καθώς και κάθε ατόμου που επηρεάζεται από τις δραστηριότητές της.

Δεσμευόμαστε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε:

  • να τηρούμε όσα η νομοθεσία περιγράφει στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία
  • να συμμορφωνόμαστε με την πολιτική του ομίλου Knauf για την Υγεία και Ασφάλεια
  • να ικανοποιούμε τις υψηλές απαιτήσεις των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών μας, βελτιώνοντας συνεχώς το εργασιακό μας περιβάλλον.

Στόχος μας είναι, η παροχή ενός εργασιακού περιβάλλοντος με ασφαλείς εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, αλλά και η συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων μας καθώς και όλων των εμπλεκομένων ώστε να το διαχειρίζονται με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε στο προσωπικό μας την κατάρτιση/ εκπαίδευση/ καθοδήγηση που χρειάζεται ώστε να εκτελεί όλες τις εργασίες με ασφάλεια και τον αναγκαίο προστατευτικό εξοπλισμό, εκεί όπου οι κίνδυνοι δεν μπορούν ρεαλιστικά να εξαλειφθούν.

Ειδικότερα, η ασφάλεια στη φόρτωση και μεταφορά των εμπορευμάτων αποτελεί ευθύνη όλων των συμβαλλόμενων μερών στην αλυσίδα διακίνησης των προϊόντων. Με γνώμονα αυτό, η Knauf ανέπτυξε έναν οδηγό για την ασφαλή φόρτωση και μεταφορά όλων των εμπορευμάτων της. Οι κανόνες ασφαλούς φόρτωσης εφαρμόζονται σε όλες τις φορτώσεις εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται στους χώρους φόρτωσης των εργοστασίων μας σε Αμφιλοχία και Θεσσαλονίκη.

Με σκοπό την εκπαίδευση και μεταφορά τεχνογνωσίας για ένα θέμα που αφορά όλους, πραγματοποιήθηκαν πολλαπλά σεμινάρια ασφαλούς φόρτωσης και μεταφοράς εμπορευμάτων για όλους τους εμπλεκόμενους στη φόρτωση, το τμήμα φορτώσεων της Knauf, τις συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες καθώς και τους υπεύθυνους φορτώσεων των εμπορικών συνεργατών. Στα σεμινάρια αναπτύχθηκαν όλες οι μέθοδοι και όροι ασφαλούς φόρτωσης και μεταφοράς εμπορευμάτων που διακινεί η Knauf και που προβλέπει η Ελληνική, η Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν επιδείξεις φόρτωσης στο χώρο φορτώσεων για την επισήμανση κρίσιμων σωστών πρακτικών.

Ο οδηγός αποτελεί ιδανικό εργαλείο ασφάλειας για όλους τους εμπλεκόμενους στη μεταφορά προϊόντων δόμησης και είναι πρότυπο παράδειγμα στην Ελληνική σχετική βιβλιογραφία.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

  • Υπάλληλοι Knauf,
  • υπάλληλοι μεταφορικών εταιρειών,
  • υπάλληλοι εμπορικών συνεργατών,
  • οδηγοί βαρέων οχημάτων και περονοφόρων,
  • υπάλληλοι μεταφορείς & εμπλεκόμενοι στη φόρτωση και τη μεταφορά προϊόντων & πρώτων υλών.
 

Χρονική διάρκεια

2015 έως σήμερα.


Περιγραφή

Κατά τη διαδικασία της φόρτωσης και μεταφοράς εμπορευμάτων υπάρχει υψηλός κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος καθ’ όλη την αλυσίδα φόρτωσης και διακίνησης των προϊόντων. Ως παραγωγός δομικών υλικών, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι το εμπόρευμα θα φορτωθεί και θα διακινηθεί με σωστό τρόπο, δημιουργήσαμε ένα εγχειρίδιο για την ασφαλή φόρτωση και μεταφορά των δομικών υλικών που η Knauf παράγει στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Για την υλοποίηση του εγχειριδίου συστήσαμε ομάδα εργασίας αποτελούμενη από ειδικούς του χώρου όπως στελέχη της βιομηχανίας, εξειδικευμένους νομικούς του Ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου καθώς και ειδικούς του χώρους των μεταφορών και διακίνησης εμπορευμάτων. Το εγχειρίδιο κάνει εκτενή αναφορά στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, αναλύει τις ειδικές απαιτήσεις των οχημάτων, τους νόμους της φυσικής που ισχύουν κατά τη διακίνηση των εμπορευμάτων, αναλύει τους τρόπους και τα μέσα πρόσδεσης των εμπορευμάτων στο όχημα και τέλος παρέχει οδηγίες και κανόνες για τη διαχείριση των εμπορευμάτων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στη μεταφορά.  

Μετά τη δημιουργία του εγχειριδίου το επόμενο βήμα ήταν να εκπαιδευτούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στη διαχείριση των εμπορευμάτων προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή αυτών των κατευθυντήριων γραμμών στην πράξη. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε ειδική ημερίδα, στις 21 Μαρτίου 2015, στο εργοστάσιο της Knauf στο εκπαιδευτικό κέντρο της Αμφιλοχίας, όπου εκπαιδεύτηκαν εκτενώς οι υπάλληλοι της Knauf από εξειδικευμένο σύμβουλου με εκτεταμένη γνώση και εμπειρία στις πρακτικές ασφαλούς φόρτωσης και μεταφοράς. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου αναλύθηκε πλήρως το περιεχόμενο του εγχειριδίου και πραγματοποιήθηκε ζωντανή επίδειξη ασφαλούς φόρτωσης  στο χώρο του εργοστασίου σύμφωνα με τους κανόνες.  Στις 25 Αυγούστου 2017 πραγματοποιήθηκε ίδια ημερίδα και στην Κύπρο.

Μετά την εκπαίδευση των υπαλλήλων της Knauf, επιμείναμε στην ενημέρωση και μεταφορά τεχνογνωσίας προς όλους τους εμπλεκόμενους στη διακίνηση των προϊόντων μας. Με σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε ημερίδα εκπαίδευσης και ενημέρωσης στην οποία συμμετείχαν υπάλληλοι μεταφορικών εταιρειών, υπάλληλοι εμπορικών συνεργατών, οδηγοί βαρέων οχημάτων και περονοφόρων, υπάλληλοι μεταφορείς & εμπλεκόμενοι στη φόρτωση και τη μεταφορά προϊόντων & πρώτων υλών.

Στη συνέχεια, το εγχειρίδιο μεταφράστηκε στην Αγγλική γλώσσα και παρουσιάστηκε ως καλύτερη πρακτική μεταξύ όλων των εταιρειών του Ομίλου Knauf με αποτέλεσμα να υιοθετηθεί από πολλές άλλες χώρες μέχρι σήμερα. Το εγχειρίδιο ανανεώνεται ανά 2ετία και είναι διαθέσιμο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

  • Συμμετοχή σε εκπαιδευτική ημερίδα 25 υπαλλήλων και 36 στελεχών του ευρύτερου χώρου.
  • Υλοποίηση επένδυσης για τη ραγδαία βελτίωση της ποιότητας του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά τη μεταφορά και φόρτωση δομικών προϊόντων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.


Τόπος Δράσης

Ελλάδα και Κύπρο. Μεταφορά Ελληνικής τεχνογνωσίας στις υπόλοιπες εταιρείες του ομίλου Knauf.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Για τη δημιουργία του εγχειριδίου συνεργαστήκαμε με εξωτερικούς συνεργάτες, ειδικούς στον τομέα της μεταφοράς και της φόρτωσης, το Ελληνικό & Ευρωπαϊκό δίκαιο στις μεταφορές καθώς και με έμπειρα στελέχη συνεργατών και μεταφορικών εταιρειών.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Ναι.


Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Διατήρηση μηδενικού αριθμού ατυχημάτων κατά τη φόρτωση και μεταφορά δομικών προϊόντων σε Ελλάδα και Κύπρο.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation