ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 158 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δημοσιοποίηση δεικτών Υπεύθυνης Λειτουργίας

Πρωτοβουλία

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας & Κώδικας Δεοντολογίας της Μύλοι Λούλη ΑΕ

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας & Κώδικας Δεοντολογίας της Μύλοι Λούλη ΑΕ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

Η Μύλοι Λούλη είναι η μακροβιότερη και κορυφαία Ελληνική Αλευροβιομηχανία. Διευθύνεται σήμερα από την 7η γενιά της οικογένειας Λούλη καλύπτοντας από το 1782 δύο  αιώνες παρουσίας στην Ελληνική οικονομία και συνεχούς κοινωνικής δράσης.

Περισσότερες πληροφορίες:

www.loulismills.gr

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος της κατάρτισης Ετήσιας Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας είναι η δημοσιοποίηση και η επικοινωνία της εφαρμοζόμενης πολιτικής της Μύλοι Λούλη που ακολουθείται στους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της για την ΕΚΕ που είναι σε άμεση σχέση και αλληλεπίδραση με την επιχειρηματική της στρατηγική.

Στόχος της κατάρτισης και εφαρμογής νέου Κώδικα δεοντολογίας είναι η αποτύπωση και η τήρηση των γενικών αρχών και κανόνων  που διέπουν τη δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους και συνεργάτες, καθώς και την επαγγελματική συμπεριφορά όλων των εργαζομένων και συνεργατών της Μύλοι Λούλη για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ο Κώδικας αφενός οριοθετεί την καθημερινή λειτουργία και συμπεριφορά των εργαζομένων της Μύλοι Λούλη και αφετέρου συνιστά εγχειρίδιο κανόνων αποδεκτής συμπεριφοράς μεταξύ των εργαζομένων και έναντι τρίτων προσώπων. Ισχύει για όλους τους εργαζομένους ανεξαρτήτως ιεραρχικής βαθμίδας της Εταιρείας.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η κατάρτιση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας της Μύλοι Λούλη απευθύνεται σε όσους η εταιρεία μετά από εσωτερική διαβούλευση έχει ορίσει ως τα ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι οι άνθρωποι  και οι  φορείς που έχουν άμεση επίδραση στη βιώσιμη εξέλιξη της, όπως οι εργαζόμενοι, οι πελάτες, οι καταναλωτές, οι προμηθευτές, οι μέτοχοι, οι τράπεζες, και οι τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται καθώς και τα ΜΜΕ.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους, συνεργάτες και προμηθευτές της Μύλοι Λούλη, σε κάθε διοικητική βαθμίδα.

 

Χρονική διάρκεια

Από το 2014 μέχρι σήμερα.


Περιγραφή

Η στρατηγική και οι πρωτοβουλίες της Μύλοι Λούλη που παρουσιάζονται στην έκθεση, αφορούν τους βασικούς της πυλώνες Ανθρώπινο Δυναμικό – Περιβάλλον – Αγορά και Κοινωνία και βασίζονται στον διάλογο με όλους τους κοινωνικούς εταίρους καθώς και στην ανάλυση των ουσιαστικών θεμάτων. Αποτελούν την προσέγγιση της για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, κατευθύνονται από πραγματική δέσμευση για την ΕΚΕ και διάθεση για περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεων.

Τα θέματα που αναλύονται είναι:

  • Βαθμός ένταξης στο βασικό στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων.
  • Ανάλυση της Εταιρικής Διακυβέρνησης και Διοίκησης για την επίτευξη των στόχων.
  • Δέσμευση της εταιρείας για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών για τους κοινωνικούς στόχους και την επίτευξη περιβαλλοντικών πολιτικών.
  • Αξιολόγηση της λειτουργικής επίδοσης και  αποτελεσματικότητας της εταιρείας στην υλοποίηση των στρατηγικές που έχει θέσει, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές, πέρα από οικονομικούς, χαρακτηρίζονται και από κοινωνικούς στόχους.

Από το 2014 η δημοσιοποίηση έκθεσης βιωσιμότητας σε ετήσια βάση, αποτελεί για την Μύλοι Λούλη διαχρονική δέσμευση. Η στρατηγική της αναθεωρείται σε ετήσια βάση ενσωματώνοντας τόσο τα νέα δεδομένα εσωτερικά, όσο και της αγοράς, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας, ο οποίος στην σημερινή του μορφή γράφτηκε το 2015, περιγράφει τα όσα προσδοκά και αναμένει η διοίκηση της Μύλοι Λούλη από όλους τους εργαζομένους και τους συνεργάτες της σε κάθε διοικητική βαθμίδα. Βοηθά στην αξιοποίηση των ευκαιριών και στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με πνεύμα δικαιοσύνης και ακεραιότητας, καθοδηγώντας κάθε εργαζόμενο και κάθε συνεργάτη. Η επίδειξη συμμόρφωσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του τρόπου με τον οποίο ασκεί  την επιχειρηματική της δραστηριότητα και έχει την ηθική υποχρέωση να προασπίζεται την πρόοδο και ευημερία τόσο τη δική της όσο και των συνεργατών της.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η δημοσιοποίηση των καλών πρακτικών βελτιώνει τις σχέσεις της Μύλοι Λούλη με τα ενδιαφερόμενα μέρη, εδραιώνει το όνομα κύρους που αποτελεί πολύτιμο άυλο περιουσιακό στοιχείο, παρακινεί θετικά το προσωπικό και βελτιώνει την πρόσβαση σε νέες αγορές και επιχειρηματικές συνεργασίες. Οι Εκθέσεις ΕΚΕ κάθε χρόνο διανέμονται στους εργαζόμενους της Μύλοι Λούλη και σε περισσότερα από 7.000 ενδιαφερόμενα μέρη σε όλο την Ελλάδα. Η αγγλική έκδοση απεστέλλεται σε 200 συνεργάτες στο εξωτερικό και αναρτιέται στην παγκόσμια βάση δεδομένων του GRI. Παράλληλα διανέμεται ευρέως και η 24σελίδη περίληψη της.

Οι εκθέσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ: http://www.loulismills.gr/gr/values-goals/corporate-social-responsibility/

Η ανταπόκριση που είχε από το κοινό αλλά και από τα ΜΜΕ ήταν πολύ θετική και εκφράστηκε με πλήθος δημοσιεύσεων και επιστολών.

Τα αποτελέσματα και η επίδραση του Κώδικα Δεοντολογίας είναι μακροχρόνια και δεν είναι μετρήσιμα. Αποσκοπεί αφενός στη διασφάλιση της ηθικής και υπεύθυνης λειτουργίας και αφετέρου στη διατήρηση της καλής φήμης της Μύλοι Λούλη που οφείλεται στην ενεργή και δεοντολογική παρουσία της για περισσότερο από 2 αιώνες στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα: http://www.loulismills.gr/gr/values-goalsΤόπος Δράσης

Πανελλαδικά


Συνεργασία με φορέα

Το περιεχόμενο της Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας έχει διασφαλιστεί από εξωτερικό ανεξάρτητο φορέα σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες GRI-G4. Επίσης, υιοθέτησε τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας και συμμορφώθηκε σε επίπεδο Α.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Για τη σύνταξη των Εκθέσεων ΕΚΕ συστάθηκε ομάδα στελεχών από όλες τις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις. Βασικό έργο της ομάδας αποτελεί η συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών στους τομείς της Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Τα μέλη της ομάδας είναι η Διευθύντρια ΕΚΕ και οι Υπεύθυνοι των Τμημάτων Αγορών & Διακίνησης, Παραγωγής Σούρπης, Παραγωγής Κερατσινίου, Πωλήσεων Επαγγελματικών Προϊόντων, Καταναλωτικών Προϊόντων & Marketing, Οικονομικών, Ανθρώπινου Δυναμικού, Διασφάλισης Ποιότητας, Δημοσίων Σχέσεων & Νομικής Υπηρεσίας.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Από το 2013 η Μύλοι Λούλη  στην προσπάθεια της να εντάξει τις δράσεις της σε ένα πιο δομημένο και στοχευμένο περιβάλλον δημιούργησε το τμήμα ΕΚΕ. Αυτό οδήγησε στην έναρξη  κατάρτισης ετήσιων απολογισμών εταιρικής υπευθυνότητας και στην συγγραφή του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας, τα οποία όταν εφαρμόζονται σωστά, έχουν διαρκή και μακροχρόνια θετικά αποτελέσματα για όλους τους οργανισμούς και για την Μύλοι Λούλη συγκεκριμένα. Δεν είναι άμεσα μετρήσιμα είναι όμως άμεσα αισθητά και διακριτά. Διαμορφώνουν την εικόνα της επιχείρησης και  την εκθέτουν στους ενδιαφερόμενους φορείς. Όταν λοιπόν επικοινωνούνται με ειλικρίνεια τα στοιχεία, η εταιρεία καθίσταται αξιόπιστη, διατηρεί τη φήμη της και είναι ανταγωνιστική στο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον. Αυτό διασφαλίζεται με την εφαρμογή διεθνών προτύπων και κατευθυντηρίων οδηγιών, αλλά και με την λήψη εξωτερικής διασφάλισης. Πρακτικά, η εφαρμογή αυτών των προτύπων την βοηθά να λειτουργεί πιο οργανωμένα, πιο στοχευμένα και αποτελεσματικά. Παράλληλα η συμμετοχή εργαζομένων από όλα τα τμήματα στην συγγραφή του απολογισμού βοηθά άμεσα και έμμεσα στην καλύτερη τήρηση των δεσμεύσεων.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation