ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 232 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δημοσιοποίηση Δεικτών Υπεύθυνης Λειτουργίας

Πρωτοβουλία

Ενιαίος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ 2019

Ενιαίος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ 2019
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

OTE- COSMOTE

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα. Αποτελεί μία από τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση, ενώ οι μετοχές του διαπραγματεύονται στο διεθνές χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο μετοχικό του κεφάλαιο μετέχουν η Deutsche Telekom με ποσοστό 46,9% και το Ελληνικό Δημόσιο με 5,6%. Ο Όμιλος ΟΤΕ απασχολεί πάνω από 12.000 εργαζομένους στην Ελλάδα και περίπου 18.000 συνολικά.

Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών: σταθερή, κινητή τηλεφωνία και ευρυζωνικές υπηρεσίες, συνδρομητική τηλεόραση και ολοκληρωμένες λύσεις ICT. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στους τομείς των ναυτιλιακών επικοινωνιών και των ακινήτων. Εκτός Ελλάδας, δραστηριοποιείται στην αγορά τηλεπικοινωνιών της Ρουμανίας, όπου προσφέρει υπηρεσίες σταθερών και κινητών επικοινωνιών, καθώς και τηλεόρασης.

Με κεντρικό μήνυμα «ένας κόσμος, καλύτερος για όλους», η COSMOTE αποτελεί την ενιαία εμπορική μάρκα για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ομίλου. Αποστολή της, είναι να φέρει τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε όλους, ώστε να μπορεί ο καθένας να αξιοποιεί πλήρως τις ευκαιρίες του σήμερα και παράλληλα να χτίζει ένα καλύτερο αύριο.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες γενικά: www.cosmote.gr

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Τον Ιούνιο του 2020, δημοσιεύτηκε ο πρώτος  Ενιαίος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019, Ομίλου ΟΤΕ

Στόχος του Απολογισμού είναι:

Να αποτυπωθεί, ο τρόπος που η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι ενσωματωμένη στη στρατηγική του Ομίλου και κατ’ επέκταση στη λειτουργία του  
Να καλύπτει τις ανάγκες όλων των ενδιαφερομένων μερών, από το επενδυτή και ένα χρηματοπιστωτικό οργανισμό, μέχρι τον ευαισθητοποιημένο πελάτη και εργαζόμενο.

 

OTEGroup_IntegratedReport2019_Greek_draft2_MainBody (cosmote.gr)

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, από το επενδυτή κι ένα χρηματοπιστωτικό οργανισμό, μέχρι τον ευαισθητοποιημένο πελάτη και εργαζόμενο.

 

Χρονική διάρκεια

από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019


Περιγραφή

Ο Απολογισμός δημοσιεύεται εξολοκλήρου ηλεκτρονικά,  είναι interactive και δίνει έμφαση στην εμπειρία του αναγνώστη, με οπτικοποίηση των σημαντικών στοιχείων.

Ο Ενιαίος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ 2019, καλύπτει την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεμβρίου 2019 (εκτός αν υπάρχει διαφορετική επισήμανση) και απευθύνεται σε όλες τις ομάδες

ενδιαφερόμενων μερών του Ομίλου ΟΤΕ.

Πρόκειται για τον πρώτο Ενιαίο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤΕ, που συντάχθηκε σύμφωνα με τις αρχές του ∆ιεθνούς Συμβουλίου Ενοποιημένης Αναφοράς (IIRC), το οποίο παρουσιάζει ενοποιημένα δεδομένα για τον Όμιλο.Τα οικονομικά στοιχεία αφορούν όλες τις εταιρείες του Ομίλου.Τα μη οικονομικά στοιχεία αφορούν τις ακόλουθες εταιρείες που συνεισφέρουν περίπου το 99% των εσόδων του Ομίλου.

• OTE, COSMOTE, GERMANOS, OTEGLOBE, OTE

Academy και COSMOTE e-Value (όλες με

κεντρικά γραφεία στην Ελλάδα),

• Telekom Romania Communications and Telekom

Romania Mobile Communications (με κεντρικά

γραφεία στην Ρουμανία)

 

Το περιεχόμενο του Απολογισμού ορίζεται με βάση τις παρακάτω αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες.

• Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Έκδοση

Απολογισμών Βιωσιμότητας (Sustainability

Reporting Guidelines) του GRI, GRI Standards.

• Αρχές του Προτύπου AccountAbility AA1000 για

Συμμετοχικότητα, Ουσιαστικότητα, Ανταπόκριση

και Επίδραση.

• Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε

• Οδηγίες ∆ημοσιοποίησης Πληροφοριών EGS του

Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX)

• Κριτήρια του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας,Πίνακες για την κάλυψη των απαιτήσεων τωνπαραπάνωπροτύπων παρέχονται στο

Παράρτημα

Επιπλέον οι εταιρείες έλαβαν υπόψη:

• Το όραμα, τη στρατηγική και τις αρχές βιωσιμότητας του Ομίλου

• Τα αποτελέσματα του διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη

• Τα σημαντικότερα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης που προέκυψαν από την Ανάλυση Ουσιαστικότητας.

• Τα σχόλια των ενδιαφερομένων μερών για τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018 για τις

εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ. Ο Ενιαίος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης υπόκειται σε εξωτερική διασφάλιση, η οποία καλύπτει τις Αρχές του Προτύπου AA1000 και συγκεκριμένους δείκτες επίδοσης των εταιρειών

Ομίλου OTE (βλ. Ανεξάρτητη Έκθεση ∆ιασφάλισης).

 

Τα δεδομένα που περιέχονται στον Απολογισμό, προέρχονται από τα συστήματα καταγραφής του Ομίλου ΟΤΕ και περιλαμβάνουν ενδεικτικά: αθροιστικά οικονομικά δεδομένα σχετικά με το προσωπικό, την εξυπηρέτηση πελατών, και συνοπτικά δεδομένα σχετικά με ρυθμιστικά θέματα. Παράλληλα, περιλαμβάνουν δεδομένα σχετικά με το

περιβάλλον, υπολογισμένα σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτές μεθόδους και βάσει των στοιχείων που παρέχονται από τις αρμόδιες διευθύνσεις των εταιρειών. Για τη συλλογή και παρουσίαση των στοιχείων, ακολουθήθηκαν οι ορισμοί και οι παράμετροι του GRI, καθώς και οι εσωτερικές κατευθυντήριες οδηγίες. Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές μέτρησης και τους τρόπους υπολογισμού των στοιχείων παρέχονται στον Απολογισμό.

∆εν υπάρχουν σημαντικές επαναδιατυπώσεις πληροφοριών που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενους απολογισμούς. Οι ξεχωριστές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (∆ΠΧA) όπως εκδόθηκαν από το Συμβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και τις διερμηνείες που εκδόθηκαν από την Επιτροπή ∆ιερμηνειών του ∆ΠΧΑ, όπως εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πλήρη στοιχεία των οικονομικών αποτελεσμάτων

του Ομίλου ΟΤΕ παρουσιάζονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση Ομίλου ΟΤΕ 2019

 

Oι εταιρείες του Ομίλου OTE υποστηρίζουν το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών, τη μεγαλύτερη εθελοντική πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον κόσμο και ακολουθούν τις δέκα οικουμενικές αρχές που αφορούν στους τομείς των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των προτύπων εργασίας, του περιβάλλοντος και της

καταπολέμησης της διαφθοράς. Ο Ενιαίος Απολογισμος Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ 2019 περιλαμβάνει μια λεπτομερή παρουσίαση των προτεραιοτήτων, των δραστηριοτήτων, των στόχων και των αποτελεσμάτων των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ, απαντώντας και στα 21 κριτήρια του Advanced CoP.

OTEGroup_IntegratedReport2019_Greek_draft2_MainBody (cosmote.gr)

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το κοινό μπορεί να διαμορφώσει μία συνολική άποψη για το πώς ο Όμιλος ΟΤΕ δημιουργεί αξία για τους επενδυτές αλλά και για τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη.Τόπος Δράσης

Αθήνα, Ελλάδα


Συνεργασία με φορέα

O Όµιλος ΟΤΕ, και συγκεκριµένα ο Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (εφεξής «ο ΟΤΕ») και η COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. (εφεξής «η COSMΟΤΕ») ανέθεσαν στην KPMG Σύµβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε. την επισκόπηση επιλεγµένων στοιχείων της αγγλικής έκδοσης της έκθεσης µε τίτλο «Ενιαίος Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης Οµίλου ΟΤΕ 2019» (εφεξής «o Απολογισµός») του Οµίλου ΟΤΕ για την περίοδο 1η Ιανουαρίου 2019 - 31η ∆εκεµβρίου 2019, προκειµένου να εκτελέσει τις κατάλληλες διαδικασίες για την περιορισµένου εύρους διασφάλιση του περιεχοµένου της.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Για την δημιουργία και την ολοκλήρωση του περιεχομένου του Report υπήρξε στενή συνεργασία και συμμετοχή πάνω από 50 στελεχών από όλες τις επιχειρησιακές μονάδες.  


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Παρουσιάζεται η συνολική επίδοσή του Ομίλου ΟΤΕ με πληρότητα, μέσα από χρηματοιοκονομικές και μη πληροφορίες, από τις οποίες προκύπτει η υγιής ανάπτυξη της αλλά και η συμβολή του Ομίλου στη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Οικονομίας της Κοινωνίας και του Περιβάλλοντος.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
#ZEROPLASTIC

COSMOTE e-value Kerameikos Office Building,

COSMOTE TV Building

COSMOTE UFixit (Mobile Application, Android/iOS)

Missing Alert App

«Ctrl Shift Save the climate! Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας γίνονται σύμμαχοί μας για την προστασία του κλίματος»

«Ο κόσμος μας, καλύτερος.», www.okosmosmaskalyteros.gr, microsite Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015 εταιρειών Ομίλου ΟΤΕ

Ανάλυση Ουσιαστικών Θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ

Διαχείριση αποβλήτων

Εθελοντισμός Εργαζομένων και Κοινωνική Συνεισφορά

Εκπαίδευση/ Δια βίου μάθηση. Επίδραση στην Κοινωνία. Εκπαιδευτικά προγράμματα για όλους από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ

Η διαχείριση της πανδημίας covid-19 στον Όμιλο ΟΤΕ

Μηδενική Ανοχή στη Διαφθορά (Zero Tolerance to Corruption) Ευαισθητοποιούμε τους εργαζομένους μας για θέματα διαφθοράς και επιλέγουμε συνεργάτες που σέβονται τις αρχές μας

Παροχή υποδομών Wi-Fi/2G/3G/4G στους 20 πιο επισκέψιμους Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία στον Ελλαδικό Χώρο

Προϊόντα και υπηρεσίες με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Προϊόντα και Υπηρεσίες με Στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Πρωτοβουλία #GrowYourBusiness

Συνεργασία με το Δίκτυο «Μεσόγειος SOS» για την πρωτοβουλία #ZEROPLASTICΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation