ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 128 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση Πόρων

Πρωτοβουλία

Επενδύοντας στους εργαζόμενους για την ανάπτυξη και λειτουργία του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς

Επενδύοντας στους εργαζόμενους για την ανάπτυξη και λειτουργία του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Με έδρα στην Αθήνα, παρουσία σε 10 χώρες και περίπου 21 χιλιάδες εργαζόμενους, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε περίπου 6 εκατ πελάτες. 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.piraeusbankgroup.com

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναπτύξει ολοκληρωμένη περιβαλλοντική προσέγγιση εδώ και δώδεκα έτη. Στόχος είναι η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) σε όλα της τα καταστήματα και κτήρια διοίκησης. Από το 2011 το ΣΠΔ της Τράπεζας είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τον κανονισμό Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) και το πρότυπο ISO 14001:2004.

Με περισσότερες από 700 κτηριακές υποδομές και 1.000 άμεσα εμπλεκόμενους εργαζόμενους (7% του συνόλου των εργαζομένων στην Ελλάδα) στο ΣΠΔ, η Τράπεζα Πειραιώς είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς στην Ευρώπη –σε αριθμό εργαζομένων και κτηριακών εγκαταστάσεων- που διαθέτει μία τόσο αυστηρή περιβαλλοντική πιστοποίηση.

http://www.piraeusbankgroup.com/el/corporate-responsibility/environment/environmental-fields-of-action/environmental-management

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το ΣΠΔ απευθύνεται στο εσωτερικό του Ομίλου καθώς εμπλέκονται όλοι οι εργαζόμενοι. Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη είναι οι προμηθευτές και οι πελάτες και αποδέκτης των περιβαλλοντικών ωφελειών είναι το σύνολο της κοινωνίας.

 

Χρονική διάρκεια

Οι βάσεις για την ανάπτυξη του ΣΠΔ της Τράπεζας τέθηκαν το 2006 κατά την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE GREENbanking4Life. Έκτοτε αναβαθμίζεται και επεκτείνεται συνεχώς. 


Περιγραφή

Μονάδα Περιβάλλοντος:

Στελεχωμένη με εξειδικευμένο προσωπικό, από το 2004, συντονίζει καθημερινά τις ενέργειες για την παρακολούθηση και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Τράπεζας.

Ενιαία Περιβαλλοντική Κουλτούρα:

Η επιτυχία του ΣΠΔ έγκειται στην περιβαλλοντική εκπαίδευση  και  αφοσίωση  των εργαζομένων. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί στρατηγική επιδίωξη της Δ/νσης του Ανθρώπινου Δυναμικού,  και πραγματοποιείται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο αφορά όλους τους εργαζομένους και υλοποιείται μέσω των μαθημάτων e-learning, δίνοντας έμφαση σε βασικές περιβαλλοντικές έννοιες και το περιβαλλοντικό έργο της Τράπεζας, ενώ το δεύτερο στοχεύει σε συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων και περιλαμβάνει επιλεγμένη θεματολογία, όπως διαδικασίες του ΣΠΔ.

Το 2013-2014 λόγω της ενσωμάτωσης υποδομών 6 νεοαποκτηθεισών τραπεζών στο υφιστάμενο ΣΠΔ και με στόχο τη δημιουργία κοινής περιβαλλοντικής κουλτούρας, δόθηκε προτεραιότητα στην περιβαλλοντική εκπαίδευση των εργαζομένων.

Από το 2008 έχουν ανατεθεί συνολικά περισσότερα από 30.700 περιβαλλοντικά μαθήματα e-learning, με τουλάχιστον 9.000 εργαζομένους να έχουν συμμετάσχει σε έστω ένα μάθημα.

In-house δημιουργία ηλεκτρονικών εφαρμογών και διαδικασιών ελέγχων:

Για την ολοκληρωμένη διαχείριση των περιβαλλοντικών δεδομένων (~400.000 εγγραφές ετησίως)  έχουν δημιουργηθεί δύο εφαρμογές: η «Βάση Δεδομένων Υπολογισμού Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος», ένα καινοτόμο εργαλείο που αναπτύχθηκε σύμφωνα με το Greenhouse Gas Protocol Initiative, και η ηλεκτρονική εφαρμογή «Περιβαλλοντική Διαχείριση». Μέσω της πρώτης υπολογίζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία της Τράπεζας (π.χ. κατανάλωση ενέργειας, μετακινήσεις εργαζομένων, κ.ά.), με δυνατότητα παρακολούθησης της περιβαλλοντικής επίδοσης κάθε κτηριακής υποδομής ξεχωριστά. Στη δεύτερη εφαρμογή καταχωρούνται από τους άμεσα εμπλεκόμενους στο ΣΠΔ στοιχεία που αφορούν τις ανακυκλώσεις υλικών και τις καταναλώσεις νερού/πετρελαίου, τα οποία φορτώνονται αυτόματα στην πρώτη εφαρμογή.

Επιπλέον, με στόχο την πλήρη συμμόρφωση της Τράπεζας με τις νομικές απαιτήσεις για το περιβάλλον έχει αναπτυχθεί η «Βάση Δεδομένων Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας & Νομολογίας» και ενημερώνεται από ειδικό Νομικό Σύμβουλο. Για τον εντοπισμό μη συμμορφώσεων και τη λήψη διορθωτικών ενεργειών πραγματοποιούνται ετησίως ~700 επιθεωρήσεις σε καταστήματα από τον Εσωτερικό Έλεγχο Ομίλου.

http://www.piraeusbankgroup.com/el/corporate-responsibility/environment/environmental-fields-of-action/environmental-management 

- www.piraeusbankgroup.com > Εταιρική Υπευθυνότητα > Περιβάλλον > Περιβαλλοντικοί Άξονες > Περιβαλλοντική Διαχείριση - Περιβαλλοντική Δήλωση Τράπεζας Πειραιώς 2013


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Εθελοντικές Περιβαλλοντικές Δράσεις: Καθότι ο εθελοντισμός είναι στρατηγικής σημασίας για την Τράπεζα, διοργανώνονται συστηματικά εθελοντικές περιβαλλοντικές δράσεις με τη συμμετοχή εργαζομένων και των οικογενειών τους, όπως αναδασώσεις κ.ά. Από το 2013 περίπου 3.500 εργαζόμενοι έχουν συμμετάσχει σε περιβαλλοντικές δράσεις. 

Διαγωνισμοί Ανακύκλωσης «Η Πράσινη Συμπεριφορά κερδίζει!»: Οι ετήσιοι διαγωνισμοί αποτελούν σημαντικό κίνητρο για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι των καταστημάτων και κτηρίων διοίκησης με τις καλύτερες επιδόσεις στην ανακύκλωση υλικών και εξοικονόμηση ενέργειας βραβεύονται με δώρα με σαφές περιβαλλοντικό μήνυμα.

Ερωτηματολόγιο Περιβαλλοντικής Συμπεριφοράς: Συμπληρώνεται ανά διετία εθελοντικά από εργαζομένους της Τράπεζας και τα αποτελέσματά αναλύονται από εξωτερικό συνεργάτη. Το 2015 συμπληρώθηκε από 2.300 εργαζόμενους.

Πράσινες Προμήθειες: Το 2014 δρομολογήθηκε η προμήθεια χαρτιού με την περιβαλλοντική πιστοποίηση FSC (Forest Stewardship Council), προς χρήση σε έντυπα επικοινωνίας και προβολής. Από το 2015 περισσότερα από 12 εκατομμύρια statements και φάκελοι προς πελάτες εκτυπώθηκαν σε πιστοποιημένο FSC χαρτί.

Ξεκίνησε πιλοτικά η προμήθεια και χρήση οικολογικών καθαριστικών προϊόντων, με την αναγνωρισμένη περιβαλλοντική πιστοποίηση Eco-Label. Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση των εργαζομένων για τις πράσινες προμήθειες και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Τράπεζας.Τόπος Δράσης

Το ΣΠΔ εφαρμόζεται σε όλα τα κτήρια διοίκησης και τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα. Από το 2013 το Πολιτιστικό Ίδρυµα Ομίλου Πειραιώς αποτελεί το μοναδικό πολιτιστικό ίδρυµα στην Ελλάδα με πιστοποιημένο ΣΠΔ. Το 2015 η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ολοκλήρωσε πιλοτική εφαρμογή ΣΠΔ στις Βιομηχανικές Περιοχές Κομοτηνής και Λαμίας.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Από το 2011 πραγματοποιείται επικύρωση της Περιβαλλοντικής Δήλωσης από εξωτερικό επαληθευτή, ετησίως.

Μητρώο EMAS: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=577&language=el-GR


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Για την εύρυθμη λειτουργία του ΣΠΔ έχει οριστεί Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Ομίλου και έχει συσταθεί Ομάδα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, από 15 στελέχη διαφόρων διευθύνσεων.

Σε κάθε κατάστημα και κτήριο διοίκησης έχει οριστεί Συντονιστής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣυΠΔ), ένας ειδικά εκπαιδευμένος εργαζόμενος, ο οποίος μεριμνά για την αποτελεσματική εφαρμογή των διαδικασιών και των περιβαλλοντικών προγραμμάτων, την υλοποίηση των περιβαλλοντικών στόχων και την καταχώρηση δεδομένων στην εφαρμογή «Περιβαλλοντική Διαχείριση». Παράλληλα, τέσσερις εργαζόμενοι έχουν την ευθύνη της καθημερινής λειτουργίας του ΣΠΔ και της επικοινωνίας με τους ΣυΠΔ.

Συνολικά 1.000 εργαζόμενοι της Τράπεζας είναι άμεσα και καθημερινά εμπλεκόμενοι στο ΣΠΔ.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα τελευταία 7 χρόνια η Τράπεζα, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του ΣΠΔ, κατάφερε:

1) Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος:

  • Οι συνολικές εκπομπές CO2/m2 και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας/m2 μειώθηκαν κατά 20%, παρόλο που την ίδια περίοδο η Τράπεζα τριπλασιάστηκε,
  • Μέσω της ανάθεσης 310.000 μαθημάτων e-learning αποφεύχθηκαν ~38,5 εκατ. χλμ οδικών μετακινήσεων,
  • Με τη χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού δεν χρειάστηκε να κοπούν ~89.000 δέντρα,
  • Ανακυκλώθηκαν ~3.700 τόνοι χαρτιού και 72.500 τεμάχια τόνερ.

2) Μείωση των λειτουργικών δαπανών, μέσω της υλοποίησης περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Το 2015 εκπονήθηκε μελέτη για την αποτίμηση των οικονομικών ωφελειών 18 περιβαλλοντικών προγραμμάτων στις κατηγορίες:

  • Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήρια
  • Μετακινήσεις προσωπικού
  • Μείωση κατανάλωσης αναλωσίμων
  • Ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τραπεζικής

Το καθαρό οικονομικό όφελος από τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Τράπεζας υπερβαίνει τα €5 εκατ. ετησίως.

3) Διακρίσεις: Η περιβαλλοντική διαχείριση στην Τράπεζα Πειραιώς αξιολογείται άριστα από διεθνείς δείκτες αειφορίας (Dow Jones Sustainability Index, CDP, CRI κ.ά). Τρία συνεχόμενα έτη ο Dow Jones βαθμολόγησε το ΣΠΔ της Τράπεζας με 100%. 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation