ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 236 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη πράσινων προϊόντων & υπηρεσιών

Πρωτοβουλία

Green Banking Products

Green Banking Products
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916. Σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική τραπεζική αγορά με μερίδιο αγοράς 30% στα δάνεια και 29% στις καταθέσεις πελατών. Η Τράπεζα δεσμεύεται να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο για την ελληνική οικονομία, υποστηρίζοντας έμπρακτα την οικονομική δραστηριότητα και την εξωστρέφεια μέσα από εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου προς τους πελάτες της.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.piraeusbankgroup.com/el/group-profile/brief-profile

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η Τράπεζα Πειραιώς προωθεί την Υπεύθυνη και Αειφόρο Τραπεζική και στοχεύει στην ενίσχυση των θετικών επιδράσεών της στην κοινωνία και στο περιβάλλον

Η Τράπεζα Πειραιώς πρωτοπορεί από το 2006 στην Πράσινη Επιχειρηματικότητα και την Περιβαλλοντική Τραπεζική, στηρίζοντας και χρηματοδοτώντας επενδύσεις με περιβαλλοντική και κοινωνική ωφέλεια. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεσμευτεί μέσω της Περιβαλλοντικής της Πολιτικής για τη στήριξη της Πράσινης Επιχειρηματικότητας και έχει δημιουργήσει μια σειρά πράσινων τραπεζικών προϊόντων και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων της.

 

Βασικός στόχος της Τράπεζας Πειραιώς με την ανάπτυξη της Υπεύθυνης και Αειφόρου Τραπεζικής (Sustainable & Responsible Banking), μέρος της οποίας αποτελεί και η Πράσινη Επιχειρηματικότητα, είναι η στήριξη καινοτόμων δράσεων επιχειρηματιών και ιδιωτών με θετικό αντίκτυπο, δηλαδή με σημαντικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη, προκειμένου να αποτελούν και ασφαλέστερες χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις.

 

Πιο συγκεκριμένα, η Τράπεζα Πειραιώς προσδοκά να:

 • Πρωτοπορεί στην αγορά και να καλύπτει τις ανάγκες της
 • Είναι ο πρώτος χρηματοπιστωτικός οργανισμός στην ενημέρωση, εξυπηρέτηση και εκπαίδευση των πελατών για θέματα πράσινης επιχειρηματικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης,
 • Να ενισχύσει χρηματοδοτικά με ευνοϊκή τιμολόγηση τη ρευστότητα επιχειρήσεων και ιδιωτών, στηρίζοντας τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, τα νέα επαγγέλματα και δραστηριότητες (πχ. βιοαέριο, βιομάζα, γεωθερμία) αλλά και την προσαρμογή υφιστάμενων επιχειρήσεων σε νέες καθαρές τεχνολογίες, ώστε να εκσυγχρονιστούν με στόχο όχι μόνον τη βιωσιμότητά τους αλλά και για τη δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων απέναντι στην διεθνή αρένα
 • Συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας μέσω της Υπεύθυνης και Αειφόρου Τραπεζικής, συνυπολογίζοντας την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

 

Green Banking & Αναπτυξιακά Προγράμματα

Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει την εξειδικευμένη μονάδα διοίκησης «Green Banking & Αναπτυξιακά Προγράμματα» (GB&ΑΠ), η οποία έχει την ευθύνη του σχεδιασμού και της διαμόρφωσης των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι ιδιώτες πελάτες να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην απαραίτητη ρευστότητα για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων με θετικό αντίκτυπο.

 

Ειδικότερα το Green Banking & Αναπτυξιακά Προγράμματα προάγοντας την Υπεύθυνη και Αειφόρο Τραπεζική:

 • Προωθεί περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνα προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες, παρέχοντας ολοκληρωμένη υποστήριξη στις ελληνικές επιχειρήσεις και ιδιώτες, μέσω εξειδικευμένων εργαλείων χρηματοδότησης με ευνοϊκούς όρους και σύγχρονων συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 • Προβαίνει σε ολιστική αξιολόγηση των πιστωτικών κινδύνων που δύνανται να  προκύψουν σε μία νέα επένδυση ή και σε υπάρχουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες και εγκαταστάσεις, αξιολογώντας τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς κινδύνους (αειφόρος τραπεζική) επιπρόσθετα των οικονομικών (κλασσική τραπεζική),
 • Αξιολογεί τα νέα επιχειρηματικά Projects πράσινων επενδύσεων, ελέγχοντας ενδελεχώς, μεταξύ άλλων, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία & το κόστος αυτής, την επιλογή του εξοπλισμού, την εκτιμώμενη παραγωγικότητα του έργου, την εμπειρία του εγκαταστάτη και την αδειοδοτική ωριμότητα.
 • Εκπαιδεύει τραπεζικά στελέχη και πελάτες, στην προσαρμογή τους στο νέο αειφόρο επιχειρηματικό μοντέλο.
 • Διαθέτει πολυετή εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στην αναζήτηση, στη σύναψη συμφωνίας συμβασιοποίηση και υλοποίηση, εγγυοδοτικών & επιδοτούμενων προγραμμάτων, σε συνεργασία με εγχώριους και ευρωπαϊκούς φορείς.  
 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η ανάπτυξη πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών απευθύνεται σε επιχειρήσεις και σε ιδιώτες πελάτες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν σε καινοτόμους τομείς (για επενδύσεις σε ΑΠΕ, εξοικονόμηση ενέργειας, αντικατάσταση παλαιών συστημάτων με καθαρές τεχνολογίες κά) και να προσαρμοστούν στο νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, με προστιθέμενα οφέλη την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους στην αγορά, τη μείωση των λειτουργικών τους εξόδων, των ενεργειακών τους καταναλώσεών κτλ.

 

Χρονική διάρκεια

Από το 2006 με τη δημιουργία του 1ου Πράσινου Τραπεζικού Προϊόντος, η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει έμπρακτα την Πράσινη Επιχειρηματικότητα.


Περιγραφή

Η Τράπεζα Πειραιώς στο δρόμο της αειφόρου τραπεζικής από το 2006

H Τράπεζα Πειραιώς πρωτοπορεί στην Πράσινη Επιχειρηματικότητα ήδη από το 2006, οπότε και δημιούργησε το πρώτο πράσινο τραπεζικό προϊόν στην Ελλάδα. Το 2009 στήθηκαν οι δύο διακριτές μονάδες διοίκησης (Sustainability Unit και Green Banking) για την σταδιακή προσαρμογή της στην αειφόρο τραπεζική (sustainable banking).

 

Πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες

Το Green Banking & Αναπτυξιακά Προγράμματα με έμφαση στις χρηματοδοτήσεις, αρχικά δημιούργησε τα Πράσινα Δανειακά Προϊόντα Ιδιωτών, και εν συνεχεία Επιχειρήσεων, με ευνοϊκούς όρους και διαδικασίες, που στοχεύουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, την εξασφάλιση της αυτοπαραγωγής των ενεργειακών τους αναγκών, την παραγωγή Η/Ε από ΑΠΕ κά. Παράλληλα, τα προϊόντα εμπλουτίστηκαν και με συμβουλευτικές πράσινες υπηρεσίες, με σκοπό να προτείνονται στους πελάτες συγκεκριμένες προτάσεις για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό και την πιστοποίηση των καλών πρακτικών.

Με στόχο την ολιστική προσέγγιση, παρότρυνση και διευκόλυνση των πελατών / επενδυτών για επενδύσεις στην Πράσινη Επιχειρηματικότητα, η Τράπεζα μεριμνά ώστε να γίνεται ακόμη πιο ελκυστική χρηματοοικονομικά η επένδυση παρέχοντας:

 • εξειδικευμένα δανειακά προϊόντα & υπηρεσίες - Green Loans & Services,
 • αξιολογήσεις των επενδυτικών σχεδίων και συμβουλευτική βελτίωσης αυτών,
 • εκπαίδευση στο νέο αειφόρο επιχειρηματικό μοντέλο 
 • προϊόντα παροχής εγγυοδοσίας και επιμερισμού ρίσκου.

 

Επιδοτούμενα προγράμματα με περιβαλλοντική ωφέλεια

Πέραν των εξειδικευμένων Green δανειακών προϊόντων ιδιωτών & επιχειρήσεων, η Τράπεζα αναζητά εξειδικευμένα επιδοτούμενα προγράμματα από εγγυοδοτικούς φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το ταμείο Life. Παραδείγματος χάριν, τo 2018 πραγματοποιήθηκε σύναψη νέας συμφωνίας με την ΕΤΕπ και το ταμείο Life, συνολικού ποσού €100 εκατ., με σκοπό τη χρηματοδότηση ιδιωτικών και δημοσίων έργων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του προγράμματος Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE). Το πρόγραμμα PF4EE είναι πιλοτικό πρόγραμμα της ΕΕ και αποτελεί ένα καινοτόμο συνδυαστικό εργαλείο διάθεσης ρευστότητας και εγγυήσεων δανείων. Η συμφωνία αυτή είναι η μοναδική στην Ελλάδα και η μεγαλύτερη στο πλαίσιο του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού προγράμματος σε όλη την Ευρώπη.

 

Επίσης, η Τράπεζα συμμετέχει, με ιδιαίτερα ποσοστά επιτυχίας, στα προγράμματα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκων Ι & ΙΙ, υποστηρίζοντας σθεναρά τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών νοικοκυριών, έχοντας σχεδόν το 40% των αιτήσεων του Β’ κύκλου, ποσοστό που επιβεβαιώνει ότι το κοινό εμπιστεύεται την τεχνογνωσία και το ενδιαφέρον υλοποίησης τέτοιων έργων από την Τράπεζα Πειραιώς.

 

Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων «Risk Assessments for Sustainable Finance»

Στο πλαίσιο της υπεύθυνης και αειφόρου τραπεζικής, εφαρμόζονται δύο επιπρόσθετες αξιολογήσεις «Risk Assessments for Sustainable Finance» στις επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις μέσω της Μονάδας GB&ΑΠ:

1. Τεχνο-οικονομική Αξιολόγηση Έργων Πράσινης Επιχειρηματικότητας (Financial and Technical Sustainable Risk Assessment), πχ έργα φωτοβολταϊκών, αιολικών, βιοαερίου κλπ)

Η αξιολόγηση έχει ενσωματωθεί από το 2013 στην Πιστωτική Πολιτική και αξιολογεί τα νέα επιχειρηματικά έργα, ελέγχοντας ενδελεχώς, μεταξύ άλλων, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία, την επιλογή του εξοπλισμού, την εκτιμώμενη παραγωγικότητα του έργου, την εμπειρία του εγκαταστάτη κ.ά. Παράλληλα, παρακολουθείται η αδειοδοτική διαδικασία κατά τη διάρκεια της επένδυσης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η τεχνοοικονομική αξιολόγηση βιωσιμότητας διενεργείται επίσης και κατά τη διάρκεια της χρηματοδότησης ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία του εγκατεστημένου εξοπλισμού, η επίτευξη της αναμενόμενης παραγωγικότητας και γενικά οι σχετικές προϋποθέσεις και εκτιμήσεις που καταγράφηκαν κατά την αρχική έγκριση.
Απώτερος στόχος της αξιολόγησης βιωσιμότητας είναι να προλαμβάνονται τυχόν λειτουργικές αστοχίες και κίνδυνοι, προς όφελος και προστασία τόσο του πελάτη/επενδυτή όσο και της ίδιας της Τράπεζας.

 

2. Αξιολόγηση Αειφορίας Έργων (Sustainability Risk Assessment - Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών (Π&Κ) Κινδύνων), περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί κίνδυνοι επιχειρηματικών χρηματοδοτήσεων

Η Αξιολόγηση Αειφορίας Έργων έχει ενσωματωθεί από το 2018 στην Πιστωτική Πολιτική, στην Πολιτική Κινδύνων και στη διαδικασία αξιολόγησης των επιχειρηματικών δανείων, στοχεύοντας πλέον στην ολιστική απεικόνιση και αξιολόγηση των επιχειρηματικών κινδύνων και την εφαρμογή περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων, πέραν των οικονομικών, στη διαδικασία αξιολόγησης των επιχειρηματικών χρηματοδοτήσεων. Η αξιολόγηση αειφορίας επιτρέπει την αναγνώριση και διαχείριση της έκθεσης στον περιβαλλοντικό και κοινωνικό κίνδυνο, ενσωματώνοντας ακόμη και σχετικούς συμβατικούς όρους όπου αυτό απαιτείται.
Ειδικότερα, η Τράπεζα εξετάζει όλες τις νέες πιστοδοτήσεις για τον εντοπισμό κινδύνων στο περιβάλλον, στην υγεία, στην ασφάλεια και γενικότερα στην κοινωνία, σύμφωνα πάντα με το εθνικό θεσμικό πλαίσιο και τα διεθνή πρότυπα.

 

Παρακολούθηση του μεταβαλλόμενου θεσμικού πλαισίου

Οι συνεχόμενες προσαρμογές του θεσμικού πλαισίου, καθιστούν απαραίτητη την παρακολούθησή του, ξεκινώντας από τις ευρωπαϊκές οδηγίες μέχρι την ενσωμάτωσή τους στο ελληνικό δίκαιο. Αντίστοιχα λοιπόν, η Τράπεζα Πειραιώς προσαρμόζει τις διαδικασίες της, τα προϊόντα και τις αξιολογήσεις, για την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών και την πλήρη υποστήριξη τους συμβουλευτικά και χρηματοδοτικά.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Η Τράπεζα Πειραιώς μέσω του Green Banking & Αναπτυξιακά Προγράμματα έχει στηρίξει τους κλάδους της πράσινης επιχειρηματικότητας με σημαντικές χρηματοδοτήσεις με αποτέλεσμα:

 • τη χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ ισχύος πάνω από 1,3 GW
 • τη διατήρηση των υπολοίπων των χρηματοδοτήσεων σε €1,2δισ.  (παρόλες τις αποπληρωμές παλαιότερων δανείων & παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες),
 • τη χρηματοδότηση του 32% των τελικών εκταμιεύσεων του Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον Ι και μέχρι σήμερα το ποσοστό έχει ανέλθει σε 41% των συνολικών δανείων που έχει διαχειριστεί η Τράπεζα από τον Β’ Κύκλο του  Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ.

 

Πράσινοι πελάτες

Συνολικά το πελατολόγιο ιδιωτών και επιχειρήσεων με επιλογές σε καθαρές τεχνολογίες στους κλάδους είτε των ΑΠΕ είτε της εξοικονόμησης, ανέρχεται σε περίπου 33.000.

Αξιολογήσεις περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων

Οι Αξιολογήσεις μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2019 ανήλθαν συνολικά σε 1.735 ενώ το 2018 ανήλθαν συνολικά σε 2.383.Τόπος Δράσης

Τα εξειδικευμένα προϊόντα, υπηρεσίες και αξιολογήσεις της Τράπεζας Πειραιώς έχουν αναπτυχθεί πρωτίστως για τον ελλαδικό χώρο. Στο παρελθόν εξυπηρετήθηκαν και οι θυγατρικές εξωτερικού. 


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

 • Το Green Banking & Αναπτυξιακά Προγράμματα συνεργάζεται με διεθνείς και εθνικούς αναπτυξιακούς φορείς όπως η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ ΑΕ), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ - EIB), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (IfG),η  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), ερευνητικές εταιρείες, μη κυβερνητικοί οργανισμοί κτλ
 • Επιπλέον, εξειδικευμένοι σε θέματα περιβάλλοντος σύμβουλοι δύναται να χρησιμοποιηθούν για ιδιαιτέρα απαιτητικές αξιολογήσεις των σχετικών εφαρμογών.

Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

 

 • Η μονάδα Green Banking & Αναπτυξιακά Προγράμματα στο σύνολό της συμμετέχει στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και προώθηση των Πράσινων Προϊόντων και Υπηρεσιών. 
 • Επιπλέον, εξειδικευμένα στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς, οι Συνεργάτες Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, που βρίσκονται στο Δίκτυο των Καταστημάτων αποτελούν το βασικό πόλο ενημέρωσης για όλα τα εξειδικευμένα προγράμματα, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με την πράσινη επιχειρηματικότητα εξυπηρετώντας τις ανάγκες των πελατών. 

 


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει με αμείωτο ενδιαφέρον τις χρηματοδοτήσεις σε επίπεδο ιδιωτών και επιχειρήσεων (βλ. παραπάνω αποτελέσματα δράσης). Τόσο οι Αξιολογήσεις Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Κινδύνων όσο και οι πράσινες χρηματοδοτήσεις ενέχουν διπλό όφελος για την Τράπεζα, αφενός την προστασία του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας και αφετέρου την προστασία των πιστούχων. Όπως προαναφέρθηκε, οι Αξιολογήσεις μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2019 ανήλθαν συνολικά σε 1.735 ενώ το 2018 ανήλθαν συνολικά σε 2.383.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
e-branches – Τραπεζικές Υπηρεσίες προσβάσιμες σε όλους

Project Future – Σύνδεση της νέας γενιάς με την αγορά εργασίας

Ανάπτυξη Πράσινων Προϊόντων και Υπηρεσιών

Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής

Ενεργειακό Γραφείο: όλη η ενεργειακή διαχείριση των υποδομών της Τράπεζας Πειραιώς σε μια οθόνη!

Επενδύοντας στους εργαζόμενους για την ανάπτυξη και λειτουργία του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς

Η φύση της επιχειρηματικότητας – Re-Living Stymphalia

Κοινωνία, Πολιτισμός και Περιβάλλον. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ)

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) Προώθηση υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας και υποστήριξη των τοπικών κοινωνιώνΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation