ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 240 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση της Διαφθοράς

Πρωτοβουλία

Η δέσμευση του Ομίλου Quest για την Προώθηση της Διαφάνειας και την αντιμετώπιση της διαφθοράς

Η δέσμευση του Ομίλου Quest για την Προώθηση της Διαφάνειας και την αντιμετώπιση της διαφθοράς
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Η Quest Συμμετοχών ΑΕ, είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου Quest, ενός από τους μεγαλύτερους Ομίλους εταιρειών στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στους τομείς των Ψηφιακών Τεχνολογιών, του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, των Ηλεκτρονικών Συναλλαγών, της Πράσινης Ενέργειας, καθώς και των Ταχυμεταφορών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.quest.gr

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η διαρκής επιδίωξη και δέσμευση του Ομίλου στο «καλώς επιχειρείν» συνδέεται στενά με την υπεύθυνη  λειτουργία των εταιρειών του

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Διοίκηση και εργαζόμενοι Ομίλου Quest, προμηθευτές, πελάτες, λοιποί stakeholders

 

Χρονική διάρκεια

2016 έως σήμερα


Περιγραφή

Η Quest Συμμετοχών και οι εταιρείες του Ομίλου Quest συνολικά, προσεγγίζουν την Εταιρική Διακυβέρνηση ολιστικά, αξιοποιώντας ανθρώπους, συστήματα, Πολιτικές και Διαδικασίες και ταυτόχρονα διοικούνται και λειτουργούν εντός ενός συνεκτικού, ευέλικτου και άρτια δομημένου πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης, που είναι σύμφωνο με τις αρχές και τους κανόνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς επίσης και την ελληνική νομοθεσία. Η Εταιρική Διακυβέρνηση του Ομίλου Quest, ως πυρήνας της εταιρικής λειτουργίας, ενισχύει τη διαφάνεια, την υπεύθυνη λειτουργία των εταιρειών και την υπευθυνότητας των εργαζομένων, τη λήψη σημαντικών αποφάσεων με συλλογικό τρόπο, αναλύει τις ευκαιρίες και τους κινδύνους και θέτει ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά τους και προστατεύοντας τα συμφέροντα των Μετόχων και των Ενδιαφερομένων Μερών. Η Quest Συμμετοχών, συμμετέχει στη χάραξη της στρατηγικής των θυγατρικών εταιρειών της και αναπτύσσει τις γενικές κατευθύνσεις, τις Πολιτικές και τις Αρχές που διέπουν τη λειτουργία τους, μεριμνώντας επίσης και για την εκπαίδευση των εργαζομένων στα θέματα αυτά. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι για τον Όμιλο Quest η απόλυτη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, στις εφαρμοστέες βάσει σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων εταιρικών οργάνων πολιτικές και διαδικασίες, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αξία. Η Κανονιστική Συμμόρφωση δημιουργεί, επίσης, και ευρύτερες επιδράσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη των αγορών και των χωρών όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

 

Εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης, η Quest Συμμετοχών έχει θέσει ως στόχο, μεταξύ άλλων, την καταπολέμηση της διαφθοράς, τη διαφάνεια στη διοίκηση και την εταιρική ευθύνη. Ως εκ τούτου, τα τελευταία τρία  χρόνια έχει πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός ισχυρού πλαισίου  διαφανούς λειτουργίας, που περιλαμβάνει:

 

Δημιουργία Πολιτικής Ηθικής Δεοντολογίας: Εντός του 2016 καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των Εταιρειών του Ομίλου η Πολιτική Ηθικής Δεοντολογίας, όπου διατυπώθηκαν οι κανόνες συμπεριφοράς, βάσει των οποίων η Διοίκηση επιθυμεί να σχεδιάζονται και να λειτουργούν όλες οι δραστηριότητες των Εταιρειών και να ακολουθούνται από τα στελέχη και το προσωπικό αυτών προς αποφυγή οποιοδήποτε περιστατικού  διαφθοράς ή  δωροδοκίας. Η Πολιτική Ηθικής Δεοντολογίας δίνει κατευθύνσεις για προσφορά και αποδοχή δώρων οικονομικής αξίας στο προσωπικό, εμπλοκή στην πολιτική, σχέσεις με πελάτες και προμηθευτές, χορηγίες και δωρεές, τήρηση αρχείων οικονομικών πράξεων και σύγκρουση συμφερόντων.
Δημιουργία Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών: Στο πλαίσιο της Πολιτικής Προμηθειών του Ομίλου, η οποία έχει ως σκοπό την παροχή ενός συγκροτημένου, αποτελεσματικού και ελεγχόμενου πλαισίου λειτουργίας, που αφορά στις διαδικασίες προμήθειας υλικών και υπηρεσιών  και όπου καθορίζονται όλες οι βασικές κατευθύνσεις, αρχές και κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους πραγματοποιούνται υπεύθυνες  προμήθειες, δημιουργήθηκε το 2017 ο Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών. Ο  Κώδικας περιγράφει  τις  θέσεις του Ομίλου, λειτουργεί ως εργαλείο αξιολόγησης υπαρχόντων και μελλοντικών προμηθευτών, αξιώνει ότι οι προμηθευτές οφείλουν όχι μόνο να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία, αλλά και να εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές επιχειρηματικής ηθικής και έχει δημοσιευθεί  σε όλους τους δικτυακούς τόπους των εταιρειών. Επιπλέον, ο Όμιλος έχει θέσει σε εφαρμογή, για τους βασικότερους προμηθευτές του, κριτήρια, σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις εργασιακές πρακτικές, κατά την αξιολόγησή τους, σύμφωνα με τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε.
Ανάπτυξη και εφαρμογή Πολιτικής και Διαδικασίας Διαχείρισης Κινδύνων: Οι Εταιρείες του Ομίλου διερευνούν και διαχειρίζονται συστηματικά τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν και να δημιουργήσουν εμπόδια στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων τους. Ακολουθούν την Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων και εφαρμόζουν διαδικασίες αποτίμησης και διαχείρισης, σύμφωνα με τις οδηγίες του προτύπου ISO 31000. Με την εφαρμογή τους επιτυγχάνεται η μεθοδική διερεύνηση, ανάλυση και διαχείριση των κινδύνων που προσδιορίζει κάθε Εταιρεία, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι κίνδυνοι απάτης και διαφθοράς
Εκπροσωπήσεις προς τρίτους: Στο πλαίσιο αντιμετώπισης ενδεχόμενων κρουσμάτων διαφθοράς, πραγματοποιήθηκε αναδιοργάνωση στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών του Ομίλου, δημιουργήθηκαν  ομάδες εκπροσώπων των εταιρειών με διαφορετικά επίπεδα εγκρίσεων και διαφορετικό θέμα εκπροσώπησης. Πλέον οι εκπρόσωποι  των εταιρειών διαχωρίζονται ανά θέμα εκπροσώπησης και ανά επίπεδο οικονομικής δέσμευσης, ενώ σε κάθε περίπτωση δύο εκπρόσωποι δεσμεύουν την εταιρεία. Αξίζει να αναφερθεί επίσης ότι και για την περίπτωση εσωτερικών εγκρίσεων έχουν διαμορφωθεί ειδικοί πίνακες που προβλέπουν τους εγκριτές.

 

Πρόγραμμα Aνάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού «Living our Values»

Πολύ σημαντική για τον Όμιλο Quest είναι η εκπαίδευση και ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς μόνο μέσα από την καλλιέργεια των Αρχών και Αξιών του Ομίλου επιτυγχάνεται ενιαία αντίληψη και ενιαία εταιρική κουλτούρα. Το πρόγραμμα «Living our Values» είχε ως στόχο την ανάδειξη των βασικών ομιλικών αξιών, τη διάδοση και την αφοσίωση των εργαζομένων σε αυτές και άρχισε να υλοποιείται το 2014  σε όλες τις βαθμίδες εργαζομένων. Οι αξίες του Ομίλου Quest είναι οι «Ικανοποίηση του Πελάτη», «Ήθος και Ακεραιότητα», «Ομαδικότητα», «Καινοτομία», «Επιχειρηματικότητα» και «Τεκμηρίωση και Αξιολόγηση»

Η Διαφάνεια στις εταιρείες του Ομίλου Quest επικουρείται και από τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, τα τμήματα ποιοτικού ελέγχου, τις εσωτερικές επιθεωρήσεις, το έργο των ορκωτών λογιστών και την ανοιχτή επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη με θεσμοθετημένες έρευνες, ερωτηματολόγια, αξιολογήσεις υπηρεσιών από τους πελάτες, μηχανισμό καταγγελιών και παραπόνων.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Ο Όμιλος έχει θέσει ως στόχο μηδενικά περιστατικά μη συμμόρφωσης στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας κατά της διαφθοράς και του αθέμιτου ανταγωνισμού. Αυτός ο στόχος έχει επιτευχθεί για το 2017, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν σχετικές υποθέσεις σε εκκρεμοδικία συνεπεία μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία σε βάρος των Εταιρειών του Ομίλου και δεν έχουν επιβληθεί πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις για παραβάσεις της ως άνω νομοθεσίας. Επίσης, δεν υπήρξε καμία καταγγελία ή άλλη σχετική ενέργεια για κανένα από τα ως άνω θέματα ή εν εξελίξει διερεύνηση σχετικής καταγγελίας.Τόπος Δράσης

Ελλάδα


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι καλούνται να λειτουργήσουν στο πλαίσιο ενίσχυσης της διαφάνειας με τον εταιρικό διάλογο, τις συμμετοχές τους στη λήψη αποφάσεων, στην εφαρμογή των κανονισμών και των νόμων με λογοδοσία.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Εύρυθμη επιχειρηματική λειτουργία, μείωση του κινδύνου, βελτίωση της ποιότητας και λειτουργίας των υπηρεσιών, Ανάπτυξη Ομιλικής Κουλτούρας, Βιώσιμη Ανάπτυξη
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
H IQbility, το εκκολαπτήριο του Ομίλου Quest στηρίζει τη νεοφυή επιχειρηματικότητα

Mind the code: Πρόγραμμα υποτροφιών του Ομίλου Quest για εκμάθηση κώδικα προγραμματισμού με δυνατότητα πρόσληψης στον Όμιλο.

Η δέσμευση για βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών ως απόρροια του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ομίλου Quest

Η δέσμευση του Ομίλου Quest για την Προώθηση της Διαφάνειας, της Λογοδοσίας, της Ανάπτυξης και Διατήρησης του Υγιούς Ανταγωνισμού

Καινοτόμες υπηρεσίες και λύσεις που εκσυγχρονίζουν τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών και ταχυδρομικών της ACS, εταιρείας του Ομίλου Quest

Κοινωφελείς συνεργασίες Ομίλου Quest 2017: με ΜΚΟ για την ACS και με εκπαιδευτικούς φορείς για τις εταιρείες Info Quest Technologies, Uni Systems και iSquare

Ο Όμιλος Quest υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πλάνο με στόχο την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων

Όμιλος Quest – IQbility: 8 χρόνια υποστηρίζει δυναμικά τη νεοφυή επιχειρηματικότητα

Όμιλος Quest: H ACS θέτει τις υπηρεσίες της στη διάθεση ΜΚΟ και άλλων φορέων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

Όμιλος Quest: Κοντά στους συνεργάτες και τους πελάτες κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19

Όμιλος Quest: Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία & μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου Quest

Περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία & μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου Quest

Πρόγραμμα «Living our Values» : Προώθηση των Αρχών και των Αξιών του Ομίλου Quest στους εργαζόμενους του

Πρόγραμμα για την υποστήριξη προσφύγων από την ACS, εταιρεία του Ομίλου Quest

Συνεργασία ACS με Μ.Κ.Ο., τους Πολίτες και την Περιφέρεια Αττικής για την Υποστήριξη των Πυρόπληκτων της Ανατολικής Αττικής

Υποστηρίζοντας την Κοινωνία για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation