ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 158 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση της διαφθοράς

Πρωτοβουλία

Κώδικας Δεοντολογίας και Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη Διαφάνεια/Καταπολέμηση Διαφθοράς

Κώδικας Δεοντολογίας και Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη Διαφάνεια/Καταπολέμηση Διαφθοράς
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

Η ΧΑΛΚΟΡ είναι ένας σύγχρονος βιομηχανικός όμιλος εταιριών που δραστηριοποιείται πάνω από 75 χρόνια στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων χαλκού, κραμάτων χαλκού και ψευδαργύρου κατέχοντας σημαντική θέση στην Ευρωπαϊκή και την παγκόσμια αγορά. 

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.halcor.com


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Ελβάλ, συντάχθηκε με σκοπό να συμβάλλει στην περαιτέρω προώθηση της ηθικής ακεραιότητας, της τιμιότητας, της διαφάνειας, καθώς και της ορθής επαγγελματικής συμπεριφοράς σε όλες τις βαθμίδες ιεραρχίας της Εταιρίας. Παράλληλα ένα σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργανώθηκε στην Εταιρία, είχε ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των στελεχών και διοικητικών υπαλλήλων της Ελβάλ στα θέματα διαφάνειας, καταπολέμησης της διαφθοράς και εταιρικής διακυβέρνησης.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Ο Κώδικας Δεοντολογίας, απευθύνεται και αφορά όλους τους  εργαζόμενους, τα στελέχη και την ανώτατη διοίκηση της Ελβάλ και των θυγατρικών της. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρακολούθησαν στελέχη και διοικητικοί υπάλληλοι της Ελβάλ.

 

Χρονική διάρκεια

Ο Κώδικας Δεοντολογίας τέθηκε σε εφαρμογή το 2014, ενώ το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξεκίνησε να εφαρμόζεται το 2010 με την εκπαίδευση όλων των στελεχών της Ελβάλ, ενώ το 2014, υλοποιήθηκε η εν λόγω εκπαίδευση και στους διοικητικούς υπαλλήλους της Εταιρίας. Η Εταιρία μελλοντικά αποσκοπεί να εφαρμόσει το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα και σε θυγατρικές της εταιρίες.


Περιγραφή

Η Ελβάλ επιδιώκοντας να εφαρμόζει πρακτικές υπεύθυνης λειτουργίας, δημιούργησε και έθεσε σε λειτουργία τον Κώδικα Δεοντολογίας, ενώ παράλληλα υλοποίησε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με αντικείμενο τη διαφάνεια, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την εταιρική διακυβέρνηση. Την εκπαίδευση αυτή παρακολούθησαν το 2010 όλα τα στελέχη της Ελβάλ, ενώ το 2014, υλοποιήθηκε η εν λόγω εκπαίδευση και στους διοικητικούς υπαλλήλους της Εταιρίας.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Ελβάλ, μαζί με τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και τις πολιτικές που εφαρμόζονται, προσδιορίζουν το πλαίσιο της επιχειρηματικής λειτουργίας της. O Κώδικας έχει βασιστεί στις κατευθυντήριες οδηγίες του διεθνούς προτύπου ISO 26000 για την Κοινωνική Υπευθυνότητα καθώς και στις 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact), το οποίο έχει ως στόχο να ευθυγραμμίσει τις επιχειρήσεις με τις 10 παγκόσμια αποδεκτές αρχές στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Επιπρόσθετα στον Κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρίας έχουν ληφθεί υπόψη και οι Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΑΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Ελβάλ περιλαμβάνει τις θεμελιώδεις αρχές, κανόνες και αξίες που διαμορφώνουν το πλαίσιο των εταιρικών δραστηριοτήτων και καθορίζουν την καθημερινή μας συμπεριφορά και πρακτική. Το σύνολο αυτό των κανόνων και αρχών περιγράφει τη συμπεριφορά που αναμένουμε από τους ανθρώπους μας, καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο διεξάγουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες μας με τους πελάτες, τους προμηθευτές και άλλους συνεργάτες μας.

Η Εταιρία επιχειρεί πάντα σύμφωνα με το εκάστοτε πλαίσιο νόμων, κανονισμών και εσωτερικών πολιτικών. Παρόλα αυτά καθώς αναγνωρίζουμε ότι το νομοθετικό πλαίσιο δεν δύναται να προβλέπει κάθε επιχειρηματική συμπεριφορά, θεωρούμε σημαντικό για όλους τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους ανθρώπους μας, και τους υπόλοιπους συμμετόχους, να κατανοήσουν πλήρως αυτό που αντιπροσωπεύουμε και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε.

Ο συνδυασμός του Κώδικα Δεοντολογίας με τις Αρχές και Αξίες της Ελβάλ αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας, η οποία διαδραματίζει βασικό ρόλο στη βιώσιμη επιχειρηματική επιτυχία μας.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα θέματα διαφάνειας, καταπολέμησης της διαφθοράς και εταιρικής διακυβέρνησης ξεκίνησε να εφαρμόζεται από το 2010, με την εκπαίδευση όλων των στελεχών της Εταιρίας. Μέσα στο 2014 εκπαιδεύτηκαν συνολικά 37 άτομα στο σύνολο των 209 διοικητικών υπαλλήλων. Επιπρόσθετα, στις αρχές του 2016 πραγματοποιήθηκε ενημέρωση της Ομάδας ΕΚΕ και στελεχών της Ελβάλ για θέματα ΕΚΕ και εταιρικής διακυβέρνησης. Επομένως η Εταιρία συνολικά έχει εκπαιδεύσει σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης, Διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς περίπου το 20% των διοικητικών της υπαλλήλων και το 100% των στελεχών της.

Μέχρι και σήμερα στην Εταιρία δεν έχει σημειωθεί/ αναφερθεί κανένα περιστατικό διαφθοράς.Τόπος Δράσης

Στις εγκαταστάσεις της Ελβάλ στα Οινόφυτα Βοιωτίας


Συνεργασία με φορέα

Ο Κώδικας Δεοντολογίας αναπτύχθηκε με την υποστήριξη της εταιρίας Grant Thornton, ενώ το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Ο Κώδικας Δεοντολογίας και οι σχετικές με αυτόν διαδικασίες και μέτρα, ισχύουν για όλους τους εργαζόμενους, τα στελέχη και την ανώτατη διοίκηση της Ελβάλ και των θυγατρικών της. Επιπρόσθετα, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς συμμετείχε το μεγαλύτερο ποσοστό των στελεχών και μία ομάδα διοικητικών υπαλλήλων της Εταιρίας.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Γενικά, τα οφέλη για έναν οργανισμό με την καθιέρωση ενός Κώδικα Δεοντολογίας, είναι ότι ο Κώδικας συμβάλλει στην περαιτέρω προώθηση της ηθικής ακεραιότητας, της τιμιότητας, της διαφάνειας, καθώς και της ορθής επαγγελματικής συμπεριφοράς σε όλες τις βαθμίδες ιεραρχίας του οργανισμού.

Τα οφέλη που προκύπτουν από το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα είναι σημαντικά για την Ελβάλ, καθώς και για την κοινωνία γενικότερα, καθώς:

  • Επιτυγχάνεται εκπαίδευση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στα συναφή θέματα
  • Επιχειρείται αλλαγή της κουλτούρας ανοχής στη διαφθορά που υπάρχει στην Ελλάδα
  • Εδραιώνεται η διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας της Εταιρίας
  • Μειώνονται περαιτέρω οι πιθανότητες εμφάνισης σχετικών περιστατικών στην Εταιρία
  • Μειώνεται το ρίσκο που συνδέεται με την εμφάνιση σχετικών περιστατικών
  • Επιδεικνύεται η δέσμευση της Εταιρίας για ηθική συμπεριφορά και υπεύθυνη λειτουργία.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Elval Open Door Day

Green Alloy

"Συνεισφέρουμε Όλοι Μαζί για μια Κοινωνία Αλληλεγγύης"

'Μήνας Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος'

Εtalbond FR

Εκπαίδευση προμηθευτών και εργαζομένων σε θέματα ΕΚΕ, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη Διαφάνεια/Καταπολέμηση Διαφθοράς

Έρευνα και Ανάπτυξη Νέων Τεχνολογιών

Εφαρμογή Συστήματος 5Σ

Ολοκληρωμένο και ουσιαστικό Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της μαθητικής κοινότητας για την ανακύκλωση αλουμινίου

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών: Νέο εργαστήριο θερμικής απόδοσης Σωλήνων IGT – Inner Grooved Tubes

Πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2004)

Φούρνοι Απολακοποίησης: Περιβαλλοντικά φιλική ανακύκλωση αλουμινίου

Χρήση παλαιών μετάλλων (scrap)Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation