ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 240 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Υπεύθυνες Προμήθειες

Πρωτοβουλία

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Enel Green Power Hellas

Η Enel Green Power του Ομίλου Enel, αναπτύσσει και λειτουργεί έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παγκοσμίως και έχει παρουσία στην Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία, την Αφρική και την Ωκεανία. Ένας παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της καθαρής ενέργειας, με συνολική ισχύ περίπου 49 GW και ένα μείγμα παραγωγής που περιλαμβάνει αιολική, ηλιακή, γεωθερμική και υδροηλεκτρική ενέργεια. Η Enel Green Power είναι πρωτοπόρος στην ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στην Ελλάδα η Enel Green Power Hellas ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2008, απόλυτα προσανατολισμένη στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με εγκατεστημένη ισχύ 481 MW, 59 έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ένα μείγμα παραγωγής από αιολική, ηλιακή, και υδροηλεκτρική ενέργεια. Μια μακρά ιστορία διαλόγου, βιωσιμότητας και καινοτομίας έφερε στη χώρα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Η Enel Green Power στην Ελλάδα εργάζεται για να εγγυηθεί ένα πιο πράσινο μέλλον για την ελληνική χερσόνησο.

 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.enelgreenpower.com/countries/europe/greece


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Ο Όμιλος διαθέτει μεγάλο και σύνθετο κατάλογο προμηθευτών με περισσότερους από 12.000 ενεργούς προμηθευτές, για την αγορά υλικών και εξοπλισμού ή τη λήψη υπηρεσιών. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει πολυεθνικές εταιρείες αλλά και τοπικές μεγάλες, μεσαίες, μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Οι προμηθευτές του Ομίλου αποτελούν σημαντικούς συνεργάτες, που συνεισφέρουν στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων του. Συνεισφέρουν στην ανταγωνιστικότητα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξή του, επηρεάζοντας όχι μόνο την οικονομική του απόδοση αλλά και τις σχέσεις του με τους λοιπούς κοινωνικούς εταίρους.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Σε όλους τους προμηθευτές, εργολάβους και γενικά εξωτερικούς συνεργάτες που έχουμε συμβατική σχέση.

 

Χρονική διάρκεια

Όσο έχει δραστηριότητα η εταιρία


Περιγραφή

Μια βιώσιμη και ανθεκτική αλυσίδα εφοδιασμού είναι απαραίτητη για την επίτευξη του στόχου της απολιγνητοποίησης.
Οι διαδικασίες αγορών μας βασίζονται σε προσυμβατική και συμβατική συμπεριφορά προσανατολισμένη στην αμοιβαία πίστη, διαφάνεια και συνεργασία. Επιπλέον για την εξασφάλιση των απαραίτητων προτύπων ποιότητας, πρέπει να βελτιωθεί η απόδοση του προμηθευτή παράλληλα με τη δέσμευση για υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, συνθήκες εργασίας, υγεία και ασφάλεια στην εργασία και την ευθύνη για το περιβάλλον.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας, το Σχέδιο Μηδενικής Ανοχής στη Διαφθορά, η Πολιτική για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το Πρότυπο σύμφωνα με το Νομοθετικό διάταγμα 231/01 και το Πρόγραμμα Παγκόσμιας Συμμόρφωσης της Enel υποστηρίζουν όλα την διαδικασία προμηθειών και χρησιμεύουν ως οδηγός και κώδικας δεοντολογίας για τους προμηθευτές .                                                                                                                     
Για τους παραπάνω λόγους, οι συνεργάτες μας επιλέγονται και αξιολογούνται, τόσο κατά την ένταξή τους στον κατάλογο προμηθευτών μας όσο και κατά τη συνεργασία μας μαζί τους, με βάση όχι μόνο επιχειρηματικά κριτήρια αλλά και με κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης, σε όλες τις συμβάσεις ενσωματώνεται «όρος συμμόρφωσης» των προμηθευτών μας με τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (στους τομείς των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς).


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το σύστημα πιστοποίησης των προμηθευτών μας εξασφαλίζει την προσεκτική επιλογή και αξιολόγηση εταιρειών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις διαδικασίες προμήθειας. Το 2020 το 100% των πιστοποιημένων προμηθευτών αξιολογήθηκαν με βάση κοινωνικά, περιβαλλοντικά και κριτήρια ασφάλειας. Ο αριθμός πιστοποιημένων προμηθευτών με σύμβαση που εξακολουθεί να είναι ενεργή στο τέλος του 2020 είναι περίπου 5.100 (38% ενεργών συμβολαίων ως 31/12/2020), ενώ το σύνολο των ενεργών πιστοποιημένων προμηθευτών ανέρχεται στους 16.124Τόπος Δράσης

Σε όλα τα συμβόλαια που υπογράφουν οι προμηθευτές υπάρχουν ώς παραρτήματα τα παρακάτω:    

1) Zero Tolerance of Corruption Plan                                                          

2) Code of Ethics                                                                                            

3) Criminal risk prevention models                                                              

4) Enel Global Compliance Program


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων

Όλα τα τμήματα που έχουν ενεργά συμβόλαια με προμηθευτές οφείλουν να παρακολουθούν τους προμηθευτές ως προς την πιστή εφαρμογή του κώδικα και οφείλουν να ενημερώνουν την εταιρία για οποιαδήποτε παρατυπία προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Υιοθετούμε μια δομημένη προσέγγιση στην ανάλυση και την παρακολούθηση της διαδικασίας προμήθειας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι επιλέγονται οι καλύτεροι συνεργάτες και εκτελούνται συμβάσεις με βάση τα υψηλότερα πρότυπα βιωσιμότητας.
Ειδικότερα, διενεργούνται εκτιμήσεις κινδύνου για όλες τις κατηγορίες αγορασμένων προϊόντων. Οι κύριοι κίνδυνοι που εντοπίστηκαν σχετίζονται με οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές.

Το 83% των προμηθευτών της κατηγορίας 1 (ενεργό συμβόλαιο 31/12/2020 με αξία άνω των 25.000€)-περίπου 12.000- θεωρούνται κρίσιμοι, λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική τους σημασία για την επιχειρήση, του όγκου αγορών και των δυνητικών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Κριτήρια βιωσιμότητας εφαρμόζονται από τις αρχικές φάσεις επιλογής προμηθευτών, εστιάζοντας στην υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επιπροσθέτως, στο στάδιο του διαγωνισμού, εφαρμόζονται συγκεκριμένα κριτήρια Βιωσιμότητας (Sustainability K) όπου επιβραβεύονται οι προμηθευτές που δεσμεύονται να ενισχύσουν τη βιωσιμότητά τους.  Αυτοί οι προμηθευτές υπερβαίνουν την παραδοσιακή έννοια της εξοικονόμησης κόστους, καλύπτοντας οποιαδήποτε τιμή με τη συνεισφερόμενη επιπλέον αξία από τις πιο βιώσιμες αγορές που έγιναν. Καθ'όλη τη διάρκεια  ζωής κάθε σύμβασης, ελέγχουμε τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις μας και τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί σε σχέση με τα Sustainability Ks, εφαρμόζοντας το πρόγραμμα Διαχείριση Απόδοσης του Προμηθευτή.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Contractors Green Card

ISO 37001:2016 Συστήματα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας – Anti-Bribery Management Systems

PlayEnergy

Πανελλήνιο πρωτάθλημα ορεινής ποδηλασίας στην περιοχή του αιολικού πάρκου "Μηλιά", που ανήκει στην συστοιχία αιολικών πάρκων του Καφηρέα της Enel Green Power Hellas και στο υπεραιωνόβιο δάσος καστανιών "Καστανόλογγος".

Πρόγραμμα λειτουργίας και παρακολούθησης ταϊστρών για αρπακτικά πτηνάΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation