ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 24 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη Ενεργειών Αφύπνισης & Ενημέρωσης για το Περιβάλλον

Πρωτοβουλία

ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ – ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ

ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ – ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Ελληνικό δίκτυο Φίλοι της Φύσης

http://naturefriends-gr.blogspot.com/Στόχος δράσης

Η συγκεκριμένη πρόταση και δράση σχετίζεται άμεσα με τους 17 στόχους του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη το 2030 και συγκεκριμένα με τον 12ο στόχο για "Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή".

Θεωρούμε ως καινοτομία του προγράμματος την ανάδειξη συνδυαστικών δράσεων και συμπεριφορών:
α) σε προσωπικό επίπεδο και συμπεριφορά πολιτών/ καταναλωτών [αγοράζουμε μόνο χρήσιμα προϊόντα και όχι με βάση τη διαφήμιση – ολιστική οικονομία | προτίμηση σε προϊόντα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και να ανακυκλωθούν],  
β) σε συλλογικό επίπεδο της Κοινωνίας των Πολιτών [ανταλλάσω – χαρίζω – επιδιορθώνω – επαναχρησιμοποιώ - ανακυκλώνω) | Στήριξη σε επίπεδο γειτονιάς ή και ειδικών πρωτοβουλιών (π,χ. για τη συλλογή και ανακύκλωση μαγειρικών ελαίων)]
γ) σε θεσμικό επίπεδο [εφαρμογή της Ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας].
   
Στα δύο πρώτα επίπεδα, προσωπικό και κοινωνικό, το πρόγραμμα  έχει καταρτιστεί έτσι ώστε να ενημερώσει και να αλλάξει συμπεριφορές αγοράς και κατανάλωσης, να συμβάλλει σε μια Περιβαλλοντική παιδεία «πρόληψης» δημιουργίας αποβλήτων. Η πρόταση δίνει έμφαση στην «πρόληψη» και στη μείωση παραγωγής αποβλήτων, που είναι η βασική αρχή του Οικολογικού κινήματος, η οποία εκφράζεται με τη φράση «Το καλύτερο σκουπίδι είναι αυτό που δεν παράχθηκε και δεν χρειάζεται να το διαχειριστεί κανένας»

Σε θεσμικό επίπεδο, στον τομέα της διαχείρισης των Αστικών/ Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), όταν παρά τις όποιες προσπάθειες τα απόβλητα έχουν δημιουργηθεί, τότε το διαχειριστικό μοντέλο θα πρέπει να είναι έτοιμο να λειτουργήσει σύμφωνα αρχή της εγγύτητας (διαλογή και διευθέτηση στην πηγή/ όσο πλησιέστερα γίνεται στον τόπο δημιουργίας τους) με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Εθνική Νομοθεσία, να είναι αξιόπιστο, αποκεντρωμένο και κοινωνικά δίκαιο.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

1. Με Δήμους και Περιφέρειες,
2. Καταναλωτικές οργανώσεις (π.χ. Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Στερεάς Ελλάδας κ.ά.)
3. Φορείς – Συλλόγους 
4. Εκπαιδευτική κοινότητα,
5. Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
6. Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» [σε συνδυασμό με την «ΚΙΒΩΤΟ. Παλαιοί  σπόροι για νέες καλλιέργειες»],
7. Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής ΕΣΔΝΑ (Φορέας Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων),  
8. Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης Ε.Ο.ΑΝ,
9. Περιφέρεια Αττικής,
10. Ευρωπαϊκούς φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών (ΚτΠ),
11. Σύνδεση με το κίνημα Waste Zero.
12. Δικτύωση ενδιαφερομένων – εμπλεκομένων (πολιτών, οργανισμών, δήμων κ.ά)
 

 

Χρονική διάρκεια

Από το 2017 - 2022


Περιγραφή

Ειδικότερα το αντικείμενο του προγράμματος, που υλοποιείται με ιδίους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους των ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗΣ και είναι σε εξέλιξη,  είναι:


Ειδικότερα το αντικείμενο του προγράμματος, που υλοποιείται με ιδίους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους των ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗΣ και είναι σε εξέλιξη,  είναι:
1. Να συμβάλλει στην «αλλαγή συμπεριφοράς και παγιωμένων αντιλήψεων» προωθώντας τις τέσσερις πρώτες κατά σειρά επιλογές της «πυραμίδας»: 1. Πρόληψη – 2. Ελαχιστοποίηση/Μείωση του όγκου  - 3. Επαναχρησιμοποίηση – 4. Ανακύκλωση. [η πυραμίδα επισυνάπτεται] | AVOID - REDUSE - REUSE – RECYCLE. [Πολλά προϊόντα και είδη απαξιώνονται λόγω τεχνολογικής εξέλιξης, μόδας, διαφήμισης κ.λπ., ωστόσο μπορεί να είναι χρήσιμα σε άλλους ανθρώπους]
2. Να προβάλλει καλές πρακτικές, πληροφορίες και οδηγίες για την ορθολογικότερη, οικολογικότερη και οικονομικότερη διαχείριση των Αστικών Αποβλήτων (ΑΣΑ).
3. Να λειτουργήσει ως «επισπεύδων» προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής και Εθνικής Νομοθεσίας προς όφελος του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της οικονομίας καθώς και του Οδηγού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Waste Prevention Programmes» WPPs.  
4. Την ενημέρωση, την προβολή και τη στήριξη της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης (10.8.2017) για τη μείωση χρήσης της πλαστικής σακούλας σε συμμόρφωση με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2015/720/ΕΕ) και τις βλαβερές συνέπειες στη θαλάσσια ζωή [Παράρτημα -3, 14 και 15)
5. Να προβάλλει την «αυτάρκεια – αυτοπαραγωγή», την καλλιέργεια στην πόλη (Urban Agriculture) και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων. http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20170505STO73528/graphema-aporrimmata-trophimon-sten-ee 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο


Tο πρόγραμμα χαρακτηρίζεται ως «έργο πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης», σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των προγραμμάτων LIFE, και έχει ως αντικείμενο την ενημέρωση και παράλληλα τη δράση της Κοινωνίας των Πολιτών για θέματα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής. 
Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στην πρόσκληση του «Εθνικού  Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων» της χώρας μας, το οποίο προβλέπει «Την Ενθάρρυνση των κοινωνικών πρωτοβουλιών για την πιο άμεση συμμετοχή στη διαχείριση των αποβλήτων, στο πλαίσιο ενός συστήματος δημόσιας αποκεντρωμένης διαχείρισης» και τη «Διασφάλιση της υψηλής προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας».
Μέσα επίδρασης: Η Εφαρμογή για την «αλλαγή συμπεριφοράς και παγιωμένων αντιλήψεων» του επικοινωνιακού πλαισίου «μοντέλου Defra», γνωστό ως 4E, γίνεται  μέσω:
1. Δημιουργίας ειδικού ενημερωτικού, εκπαιδευτικού SITE, http://naturefriends-gr.blogspot.com/search/label/Διαχείριση%20των%20απορριμμάτων
2. Ενημερωτικών φυλλαδίων α) προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ ΟΤΑ – Νομοθεσία και καλές πρακτικές από άλλες χώρες β) Πολίτες – Καλές πρακτικές, Οδηγός αγορών κ.ά., γ) Δελτίων Τύπου και ανακοινώσεων,
3. Σεμιναρίων, 
4. Επισκέψεων σε χώρους ανακύκλωσης, κομποστοποίησης, βιολογικού καθαρισμού, 
5. Εθελοντικών καθαρισμών πάρκων (π.χ. «Αντώνη Τρίτση», «Μπαρουτάδικο», «Ρέμα Ιλισού») με παράλληλο σκοπό την ενημέρωση και την περιβαλλοντική εκπαίδευση,
6. Roadshows [Περιοδεύουσες ενημερωτικές εκδηλώσεις σε πάρκα, φεστιβάλ, οικογιορτές, λαϊκές κ.λπ.]Τόπος Δράσης

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ


Συνεργασία με φορέα

Η συνεργασία με φορείς, Δήμους, εκπαιδευτικούς είναι στο DNA των ΦτΦ αρκεί να βασίζεται σε κοινούς (ή παρόμοιους) στόχους για τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.
Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουμε συνεργαστεί με περισσότερους από 100 φορείς απ’ όλη την Ελλάδα στέλνοντας δικά μας υλικά, εκδόσεις,  πληροφορίες κ.λπ. Έχουμε λάβει μέρος σε εθελοντικούς καθαρισμούς πάρκων και ακτών, συμμετείχαμε ως εισηγητές σε εκδηλώσεις που έγιναν για τη μείωση των Αστικών Αποβλήτων και την διαχείρισή τους με οικολογικό, οικονομικό και κοινωνικά δίκαιο τρόπο. 
[Περισσότερα ΕΔΩ http://naturefriends-gr.blogspot.gr/2017/11/blog-post.html]

 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Τα μέλη (100), οι εθελοντές (30) και οι επιστημονικοί συνεργάτες (Χημικοί μηχανικοί, Περιβαλλοντολόγοι, Στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.ά) συμμετέχουν στην κατάρτιση, την επικαιροποίηση και την προσαρμογή του προγράμματος ανάλογα με τις απαιτήσεις, τα νέα δεδομένα κ.λπ.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό


Η προετοιμασία και η υλοποίηση  του προγράμματος έδωσε, και εξακολουθεί να δίνει, τη δυνατότητα:
• Να συνειδητοποιηθεί η σοβαρότητα του προβλήματος,
• Να αναπτυχθεί η τεχνογνωσία σε στελέχη μας, 
• Να επιμορφωθούν μέλη, εθελοντές και συνεργάτες για ένα πολύπλοκο, σύνθετο θέμα όπως είναι η «Διαχείριση των αστικών αποβλήτων» στο οποίο εμπλέκονται: Ευρωπαϊκή Ένωση, Κυβέρνηση (με δεκάδες υπουργεία και υπηρεσίες), οι Περιφέρειες, οι Δήμοι. Η επιμόρφωση έγινε εφαρμόζοντας την «Επιστήμη των Πολιτών» η οποία αποτελεί αντικείμενο και αναφέρεται ως μακροχρόνιος στόχος στον «Επιχειρησιακό Σχεδιασμό 2018 – 2022» (σ.27) των ΦτΦ.
• Να αναπτυχθούν δράσεις και συνέργειες με Δήμους, φορείς και την εκπαιδευτική κοινότητα,
• Να αξιοποιηθούν και να προβληθούν καλές πρακτικές, Δήμων, φορέων και ομάδων πολιτών για τη μείωση των Αστικών Αποβλήτων,
• Βελτιώθηκε η δικτύωση και η συνεργασία των ΦτΦ με άλλους περιβαλλοντικούς φορείς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη (οι ΦτΦ ήταν ο μοναδικός φορέας που δήλωσε συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης των Αστικών αποβλήτων το 2017) http://naturefriends-gr.blogspot.gr/2017/11/18-26-2017.html http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/less-waste-better-life 
• Αναγνωρίζονται οι  ΦτΦ ως εταίρος μιας και συμμετέχουμε στη δημόσια διαβούλευση για την κατάρτιση νομοσχεδίων με θέμα τη Διαχείριση των ΑΣΑ (πρόσφατα 02.02.2018 π.χ. http://naturefriends-gr.blogspot.gr/2018/02/blog-post_3.html)
• Η υλοποίηση του προγράμματος συνέβαλε στην απόκτηση τεχνογνωσίας, στη βελτίωση της δικτύωσης, στην ανάπτυξη της αναγνωρισημότητας, στην αναγνώριση του κύρους και της υπευθυνότητας.
 
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation