ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 241 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πρωτοβουλία

O Όμιλος ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει στόχους ESG για το 2025 και μετά, ενισχύοντας περαιτέρω τις προσπάθειές του για βιώσιμη ανάπτυξη.

O Όμιλος ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει στόχους ESG για το 2025 και μετά, ενισχύοντας περαιτέρω τις προσπάθειές του για βιώσιμη ανάπτυξη.
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ

Η ιστορία του Τιτάνα ξεκινά το 1902, με τη λειτουργία του πρώτου εργοστασίου τσιμέντου στην Ελευσίνα. Από τότε έως σήμερα ο ΤΙΤΑΝ έχει αναπτυχθεί σε έναν διεθνή παραγωγό τσιμέντου και δομικών υλικών. Ο Όμιλος διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 10 χώρες και έχει παρουσία σε περισσότερες από 15 χώρες ενώ απασχολεί  5.359 εργαζομένους παγκοσμίως.  Στην Ελλάδα διαθέτει 3 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου, μονάδα άλεσης κλίνκερ και μονάδα παραγωγής ξηρών κονιαμάτων, 4 σταθμούς διανομής, 26 λατομεία και 27 μονάδες ετοίμου σκυροδέματος.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.titan.gr

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Οι 20 στόχοι του Ομίλου αναπτύσσονται σε τέσσερις πυλώνες:

Ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα και ψηφιακός μετασχηματισμός για να ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΜΕ τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες εστιάζοντας στην ανθεκτικότητα, την καινοτομία και την ανάπτυξη λύσεων, με στόχο την εξυπηρέτηση των πελατών μας, καθώς κατευθυνόμαστε προς έναν ψηφιακό κόσμο με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα.

Εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την εξέλιξη για να ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΟΥΜΕ μια κουλτούρα ίσων ευκαιριών για όλους τους ανθρώπους μας, χωρίς αποκλεισμούς, ώστε να μπορούν να εξελιχθούν επαγγελματικά μέσα σε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον.

Θετικό αποτύπωμα στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε για να ΕΝΙΣΧΎΣΟΥΜΕ τις δραστηριότητες μας και τους ανθρώπους μας σε όλο τον κόσμο ώστε να συνεισφέρουν στην ευημερία των τοπικών κοινοτήτων, αναγνωρίζοντας τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες τους.

Υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα για να ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΟΥΜΕ τα επιχειρηματικά μας οικοσυστήματα, ώστε να ενσωματώνουν κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης στις επιχειρηματικές τους αποφάσεις και τις καθημερινές συμπεριφορές τους, ενώ παράλληλα θα αξιοποιούμε τους φυσικούς πόρους με υπευθυνότητα.

Δελτίο τύπου: https://www.titan-cement.com/wp-content/uploads/2021/03/TITAN_CEMENT_GROUP_2025_ESG_GR.pdf

 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

- Εργαζόμενους

- Μετόχους

- Τοπικές Κοινωνίας

- Κοινωνία στο σύνολο της

- Νέους

- Πελάτες

- Προμηθευτές

 

Χρονική διάρκεια

Ορισμένοι στόχοι αφορούν το 2030 ενώ κάποιοι άλλοι φτάνουν έως το 2050.


Περιγραφή

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, έχοντας ολοκληρώσει τον κύκλο αναγνώρισης των ουσιωδών θεμάτων στο τέλος του 2020, ενσωμάτωσε τα θέματα αυτά στην στρατηγική του θέτοντας 20 στόχους, οι οποίοι αναπτύσσονται σε τέσσερις πυλώνες που έχουν καθοριστεί ως ουσιώδεις από τους συμ-μετόχους του και διέπονται από τις αρχές καλής διακυβέρνησης, διαφάνειας και επιχειρηματικής ηθικής.

Οι 14 από τους στόχους αυτούς αφορούν στο περιβάλλον, αναγνωρίζοντας την ανάγκη ενσωμάτωσης της βιώσιμης ανάπτυξης στον πυρήνα της στρατηγικής του, με στόχο την δημιουργία αξίας και θετικό αντίκτυπο για όλους τους συμμετέχοντες. Επιπλέον ο ανανεωμένος  στόχος της μείωσης των εκπομπών CO2 για το 2030 και η σύνδεση του με τον ψηφιακό του μετασχηματισμό αποδεικνύουν την ευθυγράμμιση του Ομίλου, μέσο του επιχειρηματικού του μοντέλου, με  το όραμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 αλλά και τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Πιο αναλυτικά οι 20 στόχοι του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ανά περιοχή προτεραιότητας:

Ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα και ψηφιακός μετασχηματισμός

Μείωση των εκπομπών CO2 και επικύρωση των στόχων του Ομίλου από την Πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi): 

1. Scope 1, -35% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990

2. Scope 2, -45% σε σχέση με τα επίπεδα του 2020

3. Παρακολούθηση και επαλήθευση από ανεξάρτητο φορέα των εκπομπών της εφοδιαστικής αλυσίδας (Scope 3)

4. Φιλοδοξία να προσφέρουμε στην κοινωνία σκυρόδεμα ουδέτερων εκπομπών άνθρακα έως το 2050

5. Αύξηση των ετήσιων επενδύσεων για έρευνα και καινοτομία στα 20 εκ. ευρώ

Εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την εξέλιξη

6. Μηδενικά θανατηφόρα ατυχήματα και επίτευξη δείκτη συχνότητας ατυχημάτων που οδηγούν σε απώλεια χρόνου εργασίας (LTIFR) που να τοποθετεί τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ σταθερά μεταξύ των κορυφαίων του κλάδου

7. Πρωτοβουλίες για την υγεία και την ευημερία (σωματική, ψυχική, κοινωνική και οικονομική) των εργαζομένων σε όλες τις χώρες

8. 1/3 συμμετοχή γυναικών στο Δ.Σ.

9. Ίσες ευκαιρίες και ένταξη

10. 20% αύξηση γυναικών σε ανώτερες θέσεις, ανερχόμενα στελέχει και νέες προσλήψεις

11. Πρόσβαση σε ευκαιρίες επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης για το 100% των εργαζομένων του Ομίλου, με έμφαση στην υγεία και ασφάλεια, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και το ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα

Θετικό αποτύπωμα στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε

12. Υψηλές επιδόσεις όσον αφορά στις ειδικές εκπομπές σκόνης, NOx και Sox που σχετίζονται με την παραγωγή τσιμέντου

13. Σχέδια αποκατάστασης στο 100% των ενεργών λατομείων και αποκατάσταση του 25% των υπό εξόρυξη περιοχών

14. Σχέδια διαχείρισης βιοποικιλότητας στο 100% των ενεργών λατομείων σε περιοχές υψηλής αξίας σε βιοποικιλότητα

15. Σχέδια σύμπραξης με τις τοπικές κοινότητες, που να ευθυγραμμίζονται με τα ουσιώδη θέματα για τους συμ-μετόχους και τους Στόχους βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ για το 2030, στο 100% των κύριων δραστηριοτήτων του Ομίλου

16. 2/3 των συνολικών δαπανών μας σε τοπικούς προμηθευτές και στις τοπικές κοινότητες

Υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα

17. Κατανάλωση νερού 280 lt/τόνο τσιμεντοειδών προϊόντων, καλύπτοντας το 70% των αναγκών με ανακυκλώσιμο νερό

18. Κάλυψη του 85% της παραγωγής με ISO 50001 ή με ενεργειακούς ελέγχους

19. Κάλυψη του 50% της παραγωγής με πιστοποίηση μηδενικών αποβλήτων για ταφή

20. 70% των κύριων προμηθευτών θα πληροί τα πρότυπα του Ομίλου για θέματα ESG

 

Εταιρική ιστοσελίδα https://www.titan-cement.com/el/sustainability/our-approach/2025-targets/ PDG: ESG στόχοι του Ομίλου

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η δέσμευσή μας απέναντι στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης δεν περιορίζεται στη συμμόρφωση, αλλά αποτελεί μία οικειοθελή αποστολή με στόχο να επηρεάζουμε θετικά τον κόσμο γύρω μας. Οι νέοι στόχοι του Ομίλου αποδεικνύουν ακριβώς αυτό και επιδιώκουν μακροχρόνιες θετικές επιδράσεις που αφορούν τους εργαζομένους, τους μετόχους, τις τοπικές κοινωνίες, τους πελάτες και τους προμηθευτές. 

 Τόπος Δράσης

Σε όλες τις περιοχές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ.


Συνεργασία με φορέα

Οι επιδόσεις έναντι των στόχων θα ελέγχονται από ανεξάρτητους φορείς, ενώ οι στόχοι για τις εκπομπές (Scope 1 και 2) θα επικυρωθούν επιστημονικά από την Πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi). 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Ναι 


Οφέλη για τον Οργανισμό

  • Βιώσιμη ανάπτυξη, με έμφαση στο περιβάλλον και την κοινωνία
  • Επιχειρηματική Αριστεία
  • Ικανοποίηση Εργαζομένων και ΜετόχωνΣύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
H ανταπόκριση μας στην πανδημία του κορωνοϊού

Βήμα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή

Διαχείριση της βιοποικιλότητας: επικαιροποίηση των μελετών αποκατάστασης λατομείων του ΤΙΤΑΝΑ

Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός

Εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων πρώτων υλών και καυσίμων μέσω της αξιοποίησης εναλλακτικών πρώτων υλών αλλά και δευτερογενών καυσίμων στην παραγωγή κλίνκερ και τσιμέντου.

Εργαζόμενοι ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ: Δότες μυελού των οστών σε συνεργασία με το ΚΕΔΜΟΠ

Ιδρύθηκε ο πρώτος Φαινολογικός Κήπος της Ελλάδας στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου TITAN στην Ευκαρπία σε συνεργασία με το Αριστοτελείου. Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Καινοτόμα "πράσινη" συσκευασία τσιμέντου

Νέες πλατφόρμες ενημέρωσης του κοινού σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τις αέριες εκπομπές και τα οφέλη της ανάλωση εναλλακτικών καυσίμων έναντι συμβατικών, των εργοστασίων του ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα.

Παραγωγή νέου τύπου κλίνκερ για τσιμέντο με 30% χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Παραγωγή νέου τύπου κλίνκερ για τσιμέντο με 30% χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Πλαίσιο Δράσεων YOUTH MATTERS

Πρόγραμμα "Επιλέγω" (διατροφή, φυσική κατάσταση, ισορροπία)

Πρόγραμμα «Ασφάλεια στο σπίτι» για την πρόληψη του παιδικού ατυχήματος

Συμβολή της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ στην Κυκλική Οικονομία

Συμμετοχή σε Δράσεις του Let's Do it Greece σε εργοστάσια Πάτρας, Ελευσίνας, Θεσσαλονίκης

Συνεργατική δράση μελέτης για την Κυκλική Οικονομία στην Ελλάδα που εκπονήθηκε από την Ernst&Young κατόπιν ανάθεσης από το Συμβούλιο ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία, Pact 4 Youth

Υποστήριξη Ελευσίνας για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation