ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 203 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προγράμματα Υγείας & Ασφάλειας

Πρωτοβουλία

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας Εργαζομένων & Οδικής Ασφάλειας

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας Εργαζομένων & Οδικής Ασφάλειας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΤΝΤ ΕΛΛΑΔΑΣ

H ΤΝΤ κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο ταχυμεταφορών  σε παγκόσμιο επίπεδο, δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 200 χώρες και κατέχει μία ιδιαίτερα ισχυρή θέση στην Ευρώπη.

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.tnt.com

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

"Zero harm, zero blame, because we care": είναι το motto βάσει του οποίου έχει διαμορφωθεί η πολιτική της ΤΝΤ για τις συνθήκες εργασίας με στόχο να αποφευχθούν και να μειωθούν τα ατυχήματα στο χώρο εργασίας, οι χαμένες εργατοώρες , οι επαγγελματικές ασθένειες, και να προωθείται  η γενική ευημερία των εργαζομένων. 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 • Εργαζόμενοι της ΤΝΤ και Υπεργολάβοι 

(εργαζόμενοι εργολάβων που δραστηριοποιούνται εντός των εγκαταστάσεων ή για λογαριασμό της ΤΝΤ)

 

Χρονική διάρκεια

Συνεχής. Το πλέον πρόσφατο 3ετές πρόγραμμα είναι στην φάση της ολοκλήρωσής του.


Περιγραφή

Η TNT δεσμεύεται για τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός ασφαλούς & υγιούς περιβάλλοντος όπου οι άνθρωποι μπορούν να εργαστούν με ασφάλεια και με ευχαρίστηση. Η Εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα τεκμηριωμένο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης το οποίο περιλαμβάνει προβλέψεις για τη διαχείριση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών (ISO9001), την περιβαλλοντική διαχείριση (ISO14001), τη διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία (OHSAS18001) και τέλος τη διαχείριση για την οδική ασφάλεια σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO39001.

Στο πλαίσιο αυτό, διαχειριζόμαστε την υγεία και την ασφάλεια, μέσω μιας συστημικής προσέγγισης. Από όλους τους σταθμούς λειτουργίας μας απαιτείται η επίτευξη και διατήρηση εξωτερικής πιστοποίησης στο  πρότυπο OHSAS18001 ως ελάχιστο, εκτός από τα εθνικά και τοπικά  κανονιστικά πρότυπα. Η υγεία και η ασφάλεια των κινδύνων που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες μας εντοπίζονται και αξιολογούνται, και στη συνέχεια διαχειρίζονται και ελέγχονται σε αποδεκτά επίπεδα με την εφαρμογή αποτελεσματικών ελέγχων των κινδύνων στο πλαίσιο των επιχειρησιακών διαδικασιών. Κάθε λειτουργική μονάδα έχει μια τεκμηριωμένη  διαδικασία  αξιολόγησης κινδύνων.

Παρακολουθούμε την απόδοσή μας μέσα από μια σειρά από μετρήσεις απόδοσης. Ο κύριος δείκτης απόδοσης ( KPI)  για την ασφάλεια είναι ο χαμένος χρόνος από ατύχημα (LTA). Οι ετήσιοι στόχοι αποβλέπουν / οδηγούν στη βελτίωση της  απόδοσης.  Οι επιδόσεις της υγείας και της ασφάλειας της ΤΝΤ περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της διαχείρισης της απόδοσης και υπόκειται σε τριμηνιαίες αξιολογήσεις. 

Επιπλέον, αναγνωρίζουμε τις επιδόσεις για την Υγεία & Ασφάλεια ολόκληρης της λειτουργίας μας, ένα σημαντικό μέρος του οποίου εκτελείται από υπεργολάβους. Όπου είναι δυνατόν, οι υπεργολάβοι  συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες βελτίωσης και εκπαιδευτικά προγράμματα.
Έτσι, σχεδιάσαμε  ένα  τριετές πρόγραμμα που στόχευε  να ενισχύσει την κουλτούρα  της ασφάλειας και να βελτιώσει  την αναλογία των χαμένων ωρών από ατύχημα (LTA) κατά 50%. 

Έχουμε αναπτύξει διάφορα εργαλεία συμπεριφοράς σε θέματα ασφάλειας και εφαρμόζουμε τεχνικές βέλτιστων  πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων εκτεταμένης εκπαίδευσης και καθοδήγησης, προωθώντας μια κουλτούρα ασφάλειας.

 • Τον Νοέμβριο του 2013 η TNT ήταν η πρώτη εταιρεία στην Ευρώπη που πιστοποιήθηκε με το πρότυπο ISO 39001:2012 για την Οδική Ασφάλεια.
 • Ξεκινήσαμε το ταξίδι της επιχειρηματικής αριστείας το 2005 με την απόκτηση το προτύπου OHSAS 18001 για την ΥΑΕ.
 • Το Φεβρουάριο του 2014 συνεργαστήκαμε με το Fleet Forum, αναγνωρισμένο από τα Ηνωμένα Έθνη οργανισμό για την εξειδίκευσή του στην Οδική Ασφάλεια και στη Διαχείριση του Διοξειδίου του Άνθρακα, καθώς και με άλλες ΜΚΟ.
 • Τον Ιούλιο του 2015 δημιουργήσαμε ένα εταιρικό βίντεο για την Ασφαλή Οδήγηση που  τονίζει τις πρακτικές ασφάλειας,  πάνω στο οποίο εκπαιδεύτηκαν όλοι οι οδηγοί μας. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι τόσο οι οδηγοί του ιδιόκτητου στόλου μας όσο και οι υπεργολάβοι μας και το προσωπικό αυτών ενημερώνονται  για την ασφάλεια και την προστασία τους, και με δεδομένο τις σωστές συμβουλές, έτσι ώστε να έχουν πλήρη επίγνωση των προσδοκιών της Εταιρείας σε περίπτωση ατυχημάτων ή συμβάντων.
 • Το 2015, αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε ένα νέο, κοινό σύστημα παγκόσμιας αναφοράς που ονομάζεται IMS (Σύστημα Διαχείρισης Περιστατικών) για να παρέχεται μεγαλύτερη διαφάνεια και ορατότητα σε συμβάντα Υγείας & Ασφάλειας και να διευκολύνεται  η διαδικασία λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων.
 • Το νέο σύστημα επιτρέπει την online υποβολή εκθέσεων σχετικά με περιστατικά υγείας και ασφάλειας και τις βασικές αιτίες τους. Ενισχύει την ποιότητα της ανάλυσης των δεδομένων δείχνοντας τις τάσεις σε βασικές αιτίες των ατυχημάτων, και παράλληλα  επιτρέπει την αποτελεσματικότερη πρόληψη οδηγώντας σε λιγότερα ατυχήματα.

Προγράμματα Υγείας

 • Ιατρικές εξετάσεις & προληπτικοί έλεγχοι (Οφθαλμολογικές, Μυοσκελετικές)
 • Μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων (Φωτισμού, Θορύβου, Θερμικής άνεσης)
 • Προγράμματα επισκέψεων ΙΕ & ΤΑ για κάθε σταθμό
 • Λειτουργία οργανωμένου ιατρείου
 • Ατομικός ιατρικός φάκελος & Δελτία καταλληλότητας για όλους τους εργαζόμενους
 • Εταιρική Τράπεζα Αίματος σε συνεργασία με το Γ.Ν. Φλέμιγκ και εθελοντική αιμοδοσία τουλάχιστον μια φορά το έτος, για τις ανάγκες των υπαλλήλων και των οικογενειών τους
 • Ομάδα Α’ βοηθειών με εκπροσώπους από όλους τους σταθμούς και τις βάρδιες
 • Σεμινάρια Α΄ Βοηθειών ανά διετία  σε συνεργασία με τον ΕΕΣ

Προγράμματα Ασφάλειας

 • Μελέτες Εκτίμησης Επικινδυνότητας
 • Αξιολόγηση Επαγγελματικών Κινδύνων
 • Συντήρηση εξοπλισμού
 • Μέσα Ατομικής Προστασίας
 • Ετήσιες ασκήσεις ετοιμότητας για την αντιμετώπιση Έκτακτων Αναγκών
 • Άσκηση ανταπόκρισης Οδικού Ατυχήματος
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις
 • Σεμινάρια ενίσχυσης της κουλτούρας για την Ασφάλεια στην εργασία
 • Εβδομαδιαίες επισκέψεις στους χώρους εργασίας -  H&S safety inspection / walks 
 • Dangerous Goods compliance 

Εκπαιδεύσεις

 • Εισαγωγική εκπαίδευση στην ΥΑΕ
 • Πυρασφάλεια - Πυροπροστασία
 • Επικίνδυνα υλικά & διαχείρισή τους
 • Άρση & Μεταφορά φορτίων
 • Ασφαλής χρήση Περονοφόρων - Παλετοφόρων 
 • Α΄ Βοήθειες
 • Εργονομία θέσεων εργασίας
 • Διαχείριση άγχους
 • Ασφαλή Οδήγηση
 • Ασφάλεια Εργασίας σε αποθήκες

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Σχετικά με την οδική ασφάλεια, τα ενδιαφερόμενα μέρη μας που επηρεάζονται από τις επιδόσεις μας είναι οι μέτοχοι της εταιρείας, οι εργαζόμενοι και οι οικογένειες τους, οι πελάτες μας, το ευρύτερο κοινό- χρήστες του οδικού δικτύου, οι υπηρεσίες αντιμετώπισης οδικών ατυχημάτων (αστυνομία, πυροσβεστική, Εθνικό Σύστημα Υγείας - Α’ Βοήθειες, νοσηλευτικά ιδρύματα περίθαλψης και αποκατάστασης ατυχημάτων. 

Ο στόχος του τριετούς προγράμματος που αφορούσε την ενίσχυση της κουλτούρας  της ασφάλειας και τη βελτίωση  της αναλογίας των χαμένων ωρών από ατύχημα (LTA) κατά 50% επιτεύχθηκε τρεις μήνες πριν από την ολοκλήρωση του. Τα οδικά συμβάντα στο κλείσιμο του τριετούς προγράμματος εξαλείφτηκαν.Τόπος Δράσης

Σε όλες τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας.


Συνεργασία με φορέα

 • Fleet Forum (Οδική Ασφάλεια),
 • Πρότυπες Σχολές Ασφαλούς Οδήγησης «Ζωγράφος» (Οδική Ασφάλεια),
 • Γ.Ν. Αμαλία Φλέμιγκ (Εθελοντική Αιμοδοσία/ Εταιρική Τράπεζα Αίματος),
 • Orthobiotiki (Προληπτικές εξετάσεις),
 • ACRM (Μετρήσεις).

Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η συγκεκριμένη πρακτική αφορά το σύνολο των εργαζομένων μας και η συμμετοχή τους είναι ουσιαστική στις Εκπαιδεύσεις που υλοποιούμε με ένα ποσοστό 100%, στην ενέργεια της Εθελοντικής Αιμοδοσίας, καθώς και στις προληπτικές εξετάσεις που υλοποιούνται τακτικά.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η συγκεκριμένη πρακτική έχει σημαντικά οφέλη για το εσωτερικό της Εταιρείας με τα πιο σημαντικά τη μείωση των ασθενειών και τη βελτίωση των απουσιών των εργαζομένων σε ποσοστό μικρότερο του 1,5%. Επιπλέον, δεν έχουν σημειωθεί επαγγελματικές ασθένειες.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η ικανοποίηση των υπαλλήλων για το πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει η ΤΝΤ τα θέματα Υγείας & Ασφάλειας είναι στο 90%, σύμφωνα με έρευνα του 2016.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Orange Experience Survey (OES) - μια πλατφόρμα διαλόγου με τους πελάτες

Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη «Από τη βάση προς την κορυφή ... σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις λειτουργίες»

Ίσες ευκαιρίες και εξάλειψη των διακρίσεων στην Επιχείρηση

Κοινωνικό Πρόγραμμα «Μεταφέρουμε Ελπίδα» από την ΤΝΤ Ελλάδας

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Οδικής ΑσφάλειαςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation