ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 229 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πρωτοβουλία

Όμιλος ΙΑΣΩ: Διακυβέρνηση

Όμιλος ΙΑΣΩ: Διακυβέρνηση
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΙΑΣΩ Α.Ε.Στόχος δράσης

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ Θεσπίζει πρότυπα βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης, προάγει την αυξηµένη διαφάνεια στο σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας και αποτυπώνει τις πολιτικές και τις διαδικασίες, που έχει υιοθετήσει η εταιρεία, ως εργαλείο επίτευξης καλών πρακτικών διακυβέρνησης.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

  Στη Διοίκηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, τους μετόχους, τους ιατρούς συνεργάτες και το προσωπικό του Ομίλου ΙΑΣΩ.

 

Χρονική διάρκεια

Συνεχόμενο


Περιγραφή

Με τον όρο «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφεται ο τρόπος µε τον οποίο ο Όμιλος ΙΑΣΩ διοικείται και ελέγχεται. Αρθρώνεται ως ένα σύστηµα σχέσεων, όπως αυτές ορίζονται από τις Αρχές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του, ανάµεσα στη ∆ιοίκηση της εταιρείας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τους µετόχους της και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη. Συνιστά τη δοµή µέσω της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της εταιρείας, προσδιορίζονται τα µέσα επίτευξης των στόχων αυτών και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της ∆ιοίκησης κατά τη διαδικασία εφαρµογής τους. Θεσπίζει πρότυπα βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης, προάγει την αυξηµένη διαφάνεια στο σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας και αποτυπώνει τις πολιτικές και τις διαδικασίες, που έχει υιοθετήσει η εταιρεία, ως εργαλείο επίτευξης καλών πρακτικών διακυβέρνησης.

Στην Ελλάδα, το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως µέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Ν.3016/2002 και η απόφαση 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπλέον, άλλες νοµοθετικές πράξεις ενσωµάτωσαν στο ελληνικό νοµοθετικό πλαίσιο τις ευρωπαϊκές οδηγίες εταιρικού δικαίου ή εφάρµοσαν ευρωπαϊκούς κανονισµούς, δηµιουργώντας νέους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ο Ν. 4449/2017, που επιβάλλει, µεταξύ άλλων, τη λειτουργία επιτροπής ελέγχου και ο Ν. 3884/2010 που αφορά σε δικαιώµατα των µετόχων και πρόσθετες εταιρικές υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων προς τους µετόχους στο πλαίσιο της προετοιµασίας της Γενικής τους Συνέλευσης καθώς και σηµαντικές υποχρεώσεις γνωστοποίησης, όσον αφορά, µεταξύ άλλων, στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διακυβέρνηση µιας εταιρείας. Τέλος, ο νόµος 4548/2018 που ισχύει από 1/1/2019 περί ανωνύµων εταιρειών (ο οποίος αντικατέστησε τον κ.ν. 2190/1920, που ίσχυσε µέχρι 31/12/2018) περιλαµβάνει τους βασικούς κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης των ανωνύµων εταιρειών.

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ διατηρεί ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, µε σκοπό την περιφρούρηση των επενδύσεων και των περιουσιακών στοιχείων της, καθώς και τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση των σηµαντικότερων κινδύνων. Ως σύστηµα εσωτερικού ελέγχου ορίζεται το σύνολο των διαδικασιών που τίθενται σε εφαρµογή από το ∆.Σ., τη ∆ιοίκηση και το υπόλοιπο προσωπικό της Εταιρείας και αποσκοπεί στη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, στην αξιοπιστία της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και στη συµµόρφωση µε τους εφαρµοστέους νόµους και κανονισµούς.

 

Διαχείριση Κινδύνων

 Ο Όµιλος ΙΑΣΩ εφαρµόζει µεθοδολογίες για τον εντοπισµό, τη στάθµιση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση όλων των κινδύνων που προέρχονται από τα εντός και εκτός ισολογισµού στοιχεία, από όλες τις δραστηριότητες, τα συστήµατα και τις διαδικασίες των εταιρειών που ανήκουν στον Όµιλο καθώς και των εξωγενών παραγόντων που µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την απρόσκοπτη λειτουργία του και τη χρηµατοοικονοµική του κατάσταση. Για τους λειτουργικούς κινδύνους που ενδέχεται να λάβουν χώρα και οι οποίοι δεν µπορούν να σταθµιστούν εκ των προτέρων, αφού συζητηθούν σε επίπεδο ∆ιοίκησης, ο Όµιλος προχωρά σε ασφαλιστικές καλύψεις αυτών, οι οποίες σε κάθε περίπτωση επανεξετάζονται τουλάχιστον µια φορά ετησίως. Ανάλογα µε τα δεδοµένα της αγοράς και τις πολιτικές των ασφαλιστικών εταιρειών που ισχύουν τη δεδοµένη χρονική στιγµή, η ∆ιοίκηση λαµβάνει την πλέον συµφέρουσα για τον Όµιλο απόφαση για τη διαχείριση των απρόβλεπτων κινδύνων σταθµίζοντας το συµφέρον των µετόχων του.

 

Καταστροφή και διάθεση πάγιων περιουσιακών στοιχείων

Η ∆ιοίκηση του Ομίλου ΙΑΣΩ έχει υιοθετήσει αναλυτική διαδικασία για τη διάθεση και καταστροφή των άχρηστων και απαξιωµένων πάγιων περιουσιακών της στοιχείων. Μετά από εισήγηση των εµπλεκόµενων ∆ιευθύνσεων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παρακολούθησης, εγκρίνεται από τη ∆ιοίκηση ο τρόπος και ο χρόνος καταστροφής τους.

 

Διασφάλιση απαιτήσεων - υποχρεώσεων

Για τη διασφάλιση των απαιτήσεων του Ομίλου υφίσταται ένα σύστηµα παρακολούθησης, το οποίο διέπει το σύνολο των λειτουργιών του Ομίλου και περιλαµβάνει τον έλεγχο, σε µηνιαία βάση, της συµφωνίας όλων των κατηγοριών απαιτήσεων πελατών (µετρητά, τραπεζικοί λογαριασµοί, επιταγές, γραµµάτια κ.λπ.) Για το σύνολο των αγορών και δαπανών απαιτείται, πριν τη λογιστικοποίηση και εξόφλησή τους, η έγκριση της ∆ιοίκησης.

 

Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις

Ο Όμιλος έχει αναπτύξει και εφαρµόσει συγκεκριµένες πρακτικές για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και εγκυρότητας των εταιρικών και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Στο πλαίσιο αυτό το ΙΑΣΩ και οι θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου εφαρµόζουν ενιαίες λογιστικές αρχές σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α.. Τα οικονοµικά µεγέθη του ΙΑΣΩ και των θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου παρακολουθούνται και καταγράφονται βάσει των αρχών που προβλέπονται από τα ∆.Π.Χ.Α. καθώς και τη φορολογική νοµοθεσία, µε σκοπό την πληρέστερη ενηµέρωση της ∆ιοίκησης, των µετόχων και των αρµόδιων εποπτικών και φορολογικών αρχών. Το κλείσιµο των Οικονοµικών Καταστάσεων του ΑΙΣΩ διενεργείται βάσει συγκεκριµένων πρακτικών, οι οποίες περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων προθεσµίες ολοκλήρωσης και υποβολής, αρµοδιότητες και απαιτούµενες γνωστοποιήσεις.

 

Πληροφοριακά συστήµατα

Το ΙΑΣΩ έχει εγκαταστήσει σύγχρονα συστήµατα πληροφορικής που καλύπτουν το σύνολο των δραστηριοτήτων της και υποστηρίζουν το πλαίσιο των διαδικασιών που εφαρµόζει καθώς και των µακροπρόθεσµων στόχων της. Μερικές από τις εφαρµοζόµενες διαδικασίες και από τα προληπτικά µέτρα τεχνικού χαρακτήρα, που εξασφαλίζουν την ασφάλεια των πληροφοριών και πληροφοριακών συστηµάτων,είναι οι εξής:

• Σχέδιο Αποκατάστασης Καταστροφών Μηχανογραφικού Εξοπλισµού (Disaster Recovery Plan)

• ∆ευτερεύον Μηχανογραφικό Κέντρο (Disaster Recovery Site)

• ∆ιαβάθµιση Πληροφοριών

• Ασφάλεια Μετάδοσης Πληροφοριών

• Ασφάλεια Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

• Όροι χρήσης του Internet

• ∆ιαχείριση Πρόσβασης Εφαρµογών

• ∆ιαχείριση Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστηµάτων

• ∆ιαχείριση Αλλαγών (Change Management)

• ∆ιαχείριση Περιστατικών Ασφάλειας

• Προστασία από Ιούς και Κινητό Κώδικα

• ∆ιαδικασίες ∆ηµιουργίας και Τήρησης Αντιγράφων Ασφαλείας (Backup)

• Τοίχος Ασφαλείας (FireWall)

 

Το σύνολο των σχετιζοµένων διαδικασιών και τεχνικών µέτρων, εντάσσονται σε ένα δοµηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, µε τους εξής βασικούς άξονες:

• Οργάνωση Ασφάλειας Πληροφοριών

• ∆ιαχείριση Αγαθών (Πληροφοριακών και Φυσικών)

• ∆ιαχείριση Επικοινωνιών και Επιχειρησιακών Λειτουργιών

• Ασφάλεια στις ∆ιαδικασίες Ανάπτυξης και Συντήρησης Συστηµάτων

• ∆ιαχείριση Επιχειρηµατικής Συνέχειας

Η υλοποίηση εξασφαλίζεται µε τη συνεχή δέσµευση, ενηµέρωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού της Εταιρείας

 

Κίνδυνοι διαφθοράς, δωροδοκίας και ανθρωπίνων δικαιωµάτων

Ο Όµιλος ΙΑΣΩ αποδίδει πολύ µεγάλη σηµασία στην καταπολέµηση των κρουσµάτων διαφθοράς/δωροδοκίας και για το λόγο αυτό, έχει εδραιώσει ισχυρή σχέση εµπιστοσύνης µε τους πελάτες, τους προµηθευτές, τους µετόχους και τους επενδυτές του. Παραβατική συµπεριφορά (π.χ. απάτη, διαφθορά, δωροδοκία, υπεξαίρεση, κλοπή, ξέπλυµα χρήµατος, παραποίηση των οικονοµικών αναφορών ή οποιαδήποτε προσπάθεια συγκάλυψης των ανωτέρω) που διαπράττονται είτε εντός της Εταιρείας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων των εργαζοµένων της, είτε εκτός της Εταιρείας, µε τη συµµετοχή συνεργατών (π.χ. πελατών, προµηθευτών, λοιπών συνεργατών), δεν είναι αποδεκτά και αποτελούν λόγο καταγγελίας της σύµβασης ή διακοπής της συνεργασίας και λήψης των µέτρων που ορίζει ο νόµος. Η διαφύλαξή της διαφάνειας συνιστά απόλυτη προτεραιότητα για την ∆ιοίκηση και παρόλο που δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις διαφθοράς, δεν επαναπαύεται αλλά αντιθέτως δεσµεύεται για συνεχή βελτίωση.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

    Τόπος Δράσης

Οι Μονάδες Υγείας του Ομίλου ΙΑΣΩ


Συνεργασία με φορέα

   


Συμμετοχή εργαζομένων

 Το Διοικητικό Συμβούλιο, οι μέτοχοι, οι ιατροί συνεργάτες και το προσωπικό του Ομίλου ΙΑΣΩ.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

  • Ενίσχυση της διαφάνειας και της παροχής επαρκούς πληροφόρησης και αύξηση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού
  • Ενδυνάμωση της αξιοπιστίας απέναντι σε πελάτες και προμηθευτές
  • Αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία
  • Προσέλκυση ικανών στελεχών από την αγορά εργασίαςΣύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
ΙΑΣΩ Παίδων: Παιδικά check-up

ΙΑΣΩ: Marketing Καμπάνια για τον Μήνα Μαστού

ΙΑΣΩ: Πρόγραμμα Home Fit Home με Online Pilates για εγκύους & μαμάδες μετά τον τοκετό

ΙΑΣΩ: Συνεργασία με το Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» για τη δημιουργία Κέντρου Εγγραφής Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών

Όμιλος ΙΑΣΩ: Διαχείριση Μολυσματικών Αποβλήτων

Όμιλος ΙΑΣΩ: Αέρια ρύπανση και πρόληψη του φαινομένου του θερμοκηπίου

Τίτλος Προγράμματος: Όμιλος ΙΑΣΩ - Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης “δίπλα σας” _Ενέργειες 2020Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation