ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΗΜΟΙ: 61 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Έξυπνες Πόλεις

Πρωτοβουλία

ΟΠΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ

ΟΠΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Δήμος ΑλίμουΣτόχος δράσης

Ο Δήμος Αλίμου έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο την υιοθέτηση λύσεων πληροφορικής για την αποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών του σε όλα τα επίπεδα. Συγκεκριμένα, τα άμεσα οφέλη από την εκτεταμένη χρήση τεχνολογικών λύσεων είναι η δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών μεγεθών για τις δραστηριότητες του Δήμου, η μείωση των δαπανών μέσω της παρακολούθησης, του εξ ορθολογισμού και της βελτιστοποίησης των εξόδων και η πρόσβαση των πολιτών σε καινοτόμες υπηρεσίες. Ο Δήμος Αλίμου, ως ένας από τους μεγάλους δήμους της Αττικής, καταναλώνει μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών του. Ο Δήμος αποφάσισε να υιοθετήσει ένα σύστημα για την online και real time παρακολούθηση και καταγραφή των καταναλώσεων ρεύματος σε συγκεκριμένα σχολεία με απομακρυσμένη πρόσβαση από το δημαρχείο έτσι ώστε να καταγραφεί η κατανάλωση ρεύματος σε πραγματικό χρόνο και με την συνεχή μελέτη των στοιχείων να μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τα πραγματικά αίτια της υπέρογκης κατανάλωσης

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ

 

Χρονική διάρκεια

ΔΙΑΡΚΩΣ


Περιγραφή

1.Δίκτυο LoraWAN

Στα πλαίσια του υποσυστήματος πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση σε κομβικά σημεία του Δήμου κεραιών με δυνατότητα σύνδεσης μέσω τοπικού δικτύου LAN ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας 4G, αναλόγως το σημείο, στο internet με σκοπό την υλοποίηση ενός ιδιωτικού δικτύου LoraWAN για τις ανάγκες του έργου αλλα και την εξυπηρέτηση μελλοντικών αναγκών του Δήμου.

2.Υποσύστημα Μετρήσεων και Αποστολής Δεδομένων Κατανάλωσης Ρεύματος


Στα πλαίσια του υποσυστήματος πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση και ρύθμιση εξειδικευμένου εξοπλισμού σε εννιά σημεία ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα, εγκαταστάθηκε ένας μετρητής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας τριφασικής παροχής στο κεντρικό ηλεκτρολογικό πίνακα του κτηρίου ακριβώς μετά την γενική ασφάλεια και τον ρελε διαφυγής. Ο μετρητής διαθέτει παλμική έξοδο και κατάλληλη ΙοΤ ηλεκτρονική συσκευή, η οποία είναι συνδεδεμένη μέσω πρωτοκόλλου LoraWAN στο δίκτυο του Δήμου. Η συσκευή στέλνει τα δεδομένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο διαδίκτυο.

3.Υποσύστημα Συλλογής και Αποθήκευσης Δεδομένων


Το υποσύστημα είναι υπεύθυνο για τη συλλογή των δεδομένων από τις εγκατεστημένες συσκευές και την αποθήκευση τους στη βάση δεδομένων. Επίσης το υποσύστημα είναι υπεύθυνο για την ανίχνευση τυχόν καθυστερήσεων στη λήψη των μετρήσεων από τις συσκευές και για την δημιουργία εντολών ελέγχου για την άρτια λειτουργία των συσκευών που παρουσιάζουν δυσλειτουργική συμπεριφορά. Το σύστημα επίσης μπορεί να ρυθμίζει τις στοιχειώδεις παραμέτρους των συσκευών όπως τη συχνότητα αποστολής δεδομένων και τις ρυθμίσεις συνδεσιμότητας των συσκευών.

4.Υποσύστημα Απεικόνισης και Επεξεργασίας Δεδομένων


Στα πλαίσια του υποσυστήματος αναπτύχθηκε ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία επεξεργάζεται και παρουσιάζει τα δεδομένα σε ψηφιακή μορφή.

Συγκεκριμένα παρουσιάζει:


• Τα σημεία εγκατάστασης και μέτρησης καταναλώσεων. Τα σημεία αποτυπώνονται πάνω σε ψηφιακό χάρτη κάνοντας χρήση γεωγραφικού στίγματος (γεωγραφικό μήκος και πλάτος).

• Μεταδεδομένα για τα σημεία όπου αποτελούν την ταυτότητα του σημείου(ακριβής σημείο εγκατάστασης, εξοπλισμός, τύπος μέτρησης κτλ)

• Τις καταναλώσεις ανά σημείο μέσω ψηφιακών διαγραμμάτων ροής που περιλαμβάνει:

- Συνολική κατανάλωση

- Στιγμιαίο ρυθμό κατανάλωσης

- Μέση κατανάλωση ανά χρονικές περιόδους

• Τις συνολικές καταναλώσεις από όλα τα σημεία

Οι καταναλώσεις παρουσιάζονται σε κιλοβατώρες kWh.

5.Υποσύστημα BI για την ανάλυση Δεδομένων σε πραγματικό χρόνο


Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε ένα υποσύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence – BI) το οποίο αναλύει τα δεδομένα και παράγει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.

Το υποσύστημα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να επιβάλει κανόνες όπως μέγιστη επιτρεπτή κατανάλωση ανά ημέρα ή ανά καθορισμένους χρονικούς περιόδους κτλ. Επίσης το υποσύστημα αναλύοντας τα δεδομένα μπορεί να αναγνωρίζει την «ασυνήθιστη κατανάλωση» μέσω αλγορίθμων machine learning. Σε κάθε περίπτωση είτε παραβίασης κανόνων είτε ασυνήθιστης χρήσης, το υποσύστημα παράγει ειδοποιήσεις (alarms) και ενημερώνει τον χρήστη. Επίσης σε περίπτωση παραβίασης της εγκατάστασης των μετρητών το σύστημα πάλι ειδοποιεί τον χρήστη. Οι ειδοποιήσεις γίνονται με ψηφιακή απεικόνιση στη πλατφόρμα και με αποστολή email σε συγκεκριμένους παραλήπτες. Με την σύγκριση και με αξιοποίηση στοιχείων καταναλώσεων παρελθόντων χρονικών περιόδων, το σύστημα μπορεί να προβλέπει (με σχετική ακρίβεια) την κατανάλωση για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και επίσης να παρουσιάζει την απόκλιση από παρόμοια χρονική περίοδο με την μικρότερη κατανάλωση.
 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Ευαισθητοποίηση για την υπεύθυνη κιατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματοςΤόπος Δράσης

ΑΛΙΜΟΣ


Συνεργασία με φορέα

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ


Συμμετοχή εργαζομένων

συμμετοχή στελεχών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου


Οφέλη για τον Οργανισμό

Με την λειτουργική έναρξη του συστήματος ο Δήμος μας έχει αποκομίσει τα παρακάτω οφέλη:
• Έχει άμεση και πραγματική εικόνα όλων των καταναλώσεών του σε πραγματικό χρόνο στα συγκεκριμένα κτήρια.

• Η αξιοποίηση των στοιχείων μεταξύ παρόμοιων εγκαταστάσεων και η σύγκριση των καταναλώσεων με αντίστοιχες χρονικές περιόδους βοηθήσει στην εξαγωγή συμπερασμάτων καλής χρήσης και να οδηγεί στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών με σκοπό την μείωση των καταναλώσεων.

• Ελέγχει καλύτερα την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του, βασιζόμενος σε μετρήσιμα στοιχεία και όχι στη διαίσθηση.

• Προβάλει την διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα.

• Ο Δήμος κάνει ένα ακόμα βήμα προς την έξυπνη πόλη και γίνεται πιο φιλικός στο περιβάλλον μειώνοντας τις άσκοπες καταναλώσεις.

• Έχει ενσωματώσει νέες υπηρεσίες e- Government, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation