ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 128 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση Πόρων

Πρωτοβουλία

Παραγωγή ηλεκτρικής και μηχανικής ενέργειας παράλληλα με θερμική ενέργεια

Παραγωγή ηλεκτρικής και μηχανικής ενέργειας παράλληλα με θερμική ενέργεια
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Ε.Β.Ε.

Η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Ε.Β.Ε. είναι Ελληνική Εμπορική και Παραγωγική Εταιρεία που διακινεί τα λιπάσματα που παράγει η ίδια καθώς και τα λιπάσματα της Ελληνικής Βιομηχανίας παραγωγής Χημικών λιπασμάτων ELFE SA στη Νέα Καρβάλη του νομού Καβάλας.

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.hellagrolip.gr 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος της δράσης είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και συγκεκριμένα η μείωση στο ελάχιστο της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια) στην παραγωγική διαδικασία. Η διαδικασία παραγωγής χημικών λιπασμάτων είναι γενικά εντάσεως ενέργειας. Από την άλλη πλευρά, η ίδια η παραγωγική διαδικασία απελευθερώνει μεγάλα ποσά χημικής ενέργειας υπό μορφή θερμότητας που γενικά απορρίπτονται στο περιβάλλον. 

Η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ εφαρμόζει πρακτικές αξιοποίησης της εν λόγω απορριπτόμενης θερμότητας μετατρέποντάς την σε ατμό υψηλής ενεργειακής αξίας από τον οποίο παράγει μεγάλο ποσοστό της ηλεκτρικής και μηχανικής ενέργειας που χρησιμοποιεί, με ταυτόχρονη παραγωγή σχεδόν του συνόλου της θερμότητας που χρειάζεται η παραγωγική διαδικασία.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η δράση απευθύνεται:

  • Σε όλες τις Χημικές βιομηχανίες που θα μπορούσαν να έχουν παραγωγικές διαδικασίες με απορριπτόμενη θερμότητα ή/και με παραγωγή ενέργειας.
  • Στην Πανεπιστημιακή κοινότητα ως μελέτη περίπτωσης για τους φοιτητές αλλά και ως πεδίο έρευνας για περαιτέρω βελτίωση της τεχνολογίας εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης των πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλοντος.
  • Στις υπηρεσίες των Υπουργείων που ασχολούνται με θέματα ενέργειας, οικονομίας και περιβάλλοντος ώστε να αναγνωρίσουν υπαρκτές περιπτώσεις πραγματικής εξοικονόμησης πόρων.
 

Χρονική διάρκεια

Πρόκειται για μια διαρκώς βελτιούμενη μεθοδολογία που πιστοποιήθηκε ως σύστημα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και συνεχώς βελτιώνεται, ενώ πρόσφατα το 2015 πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο διαχείρισης ενέργειας 50001:2011.


Περιγραφή

Κατά την παραγωγική διαδικασία ορισμένων Μονάδων του Εργοστασίου και συγκεκριμένα στις μονάδες παραγωγής Αμμωνίας, Νιτρικού Οξέος και Θειικού Οξέος πραγματοποιείται τριπλή συμπαραγωγή. Δηλαδή, εκτός από την παραγωγή μέσω χημικών διεργασιών των προϊόντων (Α παραγωγή), παράγονται και θερμότητα (Β παραγωγή), καθώς και μηχανική - ηλεκτρική ενέργεια (Γ παραγωγή) χωρίς τη χρήση καυσίμου, αποκλειστικά και μόνο από την αξιοποίηση της απορριπτόμενης θερμότητας και παραγωγή μηχανικής ενέργειας των απαερίων των εξώθερμων χημικών αντιδράσεων που συντελούνται. 

Η ανακτώμενη θερμότητα υπό μορφή ατμού υψηλής, μέσης και χαμηλής πίεσης καταναλώνεται σε διάφορες παραγωγικές Μονάδες του εργοστασίου, όπως στη μονάδα παραγωγής διαλύματος Νιτρικής Αμμωνίας, των Νιτρικών λιπασμάτων, καθώς και σε γειτονική παραγωγική εταιρία, όπως  και σε βοηθητικές υπηρεσίες ή σε γενικότερες χρήσεις. Η μηχανική ενέργεια των απαερίων μαζί με ένα μέρος του ατμού υψηλής πίεσης κινούν δυο συμπιεστές της μονάδας Νιτρικού Οξέος εξοικονομώντας ηλεκτρική ενέργεια, ενώ η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε ηλεκτρογεννήτριες συνδεδεμένες με ατμοτουρπίνες καταναλώνεται για την κάλυψη μέρους των αναγκών των υπόλοιπων παραγωγικών μονάδων του Εργοστασίου σε ηλεκτρισμό. 

Με το σύστημα αυτό, της αξιοποίησης της απορριπτόμενης θερμικής ενέργειας, η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ έχει καταφέρει να εξοικονομεί το 70% της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται, σχεδόν το σύνολο της θερμότητας που απαιτούν τα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και μεγάλα ποσά της απαραίτητης μηχανικής ενέργειας, που διαφορετικά θα έπρεπε να καταναλώνει είτε από το εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας είτε την προμήθεια καυσίμων. Το σύστημα της αξιοποίησης της απορριπτόμενης θερμότητας δεν είναι στατικό αλλά συνεχώς επεκτείνεται και βελτιώνεται.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Με τη δράση εξοικονομούνται ετησίως περίπου 4000 TJ πρωτογενούς ενέργειας με αποτέλεσμα να προσεγγίζει η χώρα στο στόχο του 20-20-20 και να μειώνονται σημαντικά οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.Τόπος Δράσης

Το Εργοστάσιο της εταιρίας στη Νέα Καρβάλη Καβάλας.


Συνεργασία με φορέα

Υπάρχει συνεχής συνεργασία με το Σύνδεσμο Παραγωγών λιπασμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να αξιοποιείται η γνώση και η εμπειρία πάνω στη συγκεκριμένη τεχνολογία, στην ανταγωνιστικότητα των εταιριών με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της εξοικονόμησης ενέργειας.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Για τη διαδικασία ανάκτησης της απορριπτόμενης ενέργειας απαιτείται η εγκατάσταση και λειτουργία ευαίσθητου και ειδικού εξοπλισμού. Έτσι, δημιουργούνται θέσεις εξειδικευμένης εργασίας, όπου οι εργαζόμενοι καλούνται σε αρκετές περιπτώσεις να αποφασίσουν για τον καταλληλότερο τρόπο λειτουργίας του εξοπλισμού, προκειμένου να εξοικονομηθεί η μέγιστη δυνατή ποσότητα της ενέργειας.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Εξοικονομούνται περίπου 100.000 MWh το χρόνο ηλεκτρικής ενέργειας, όπως επίσης και 2000 TJ θερμικής ενέργειας. Έτσι, αποφεύγεται η χρήση μεγάλων ποσοτήτων καυσίμου για την παραγωγική διαδικασία, που μεταφράζονται σε αρκετά εκατομμύρια ΕΥΡΩ ως όφελος της εταιρίας ετησίως. Το σημαντικότερο, όμως, για μια βιομηχανία με πολύπλοκη παραγωγική διαδικασία, όπως η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, είναι ότι εξασφαλίζει σε μεγάλο ποσοστό την ενεργειακή της αυτονομία, ενώ αποφεύγει αναπάντεχα σταματήματα των εγκαταστάσεών της που θα ήταν αρκετά κοστοβόρα.

Η εγκατάσταση εξοπλισμού εκμετάλλευσης της απορριπτόμενης θερμότητας, απαιτεί τη γνώση και εφαρμογή τεχνολογιών που είναι ιδιαίτερα πρωτοπόρες ώστε να παρέχεται αδιάλειπτη και αξιόπιστη λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας. 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation