ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 155 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Υπεύθυνες Προμήθειες

Πρωτοβουλία

Παράλληλη ανάπτυξη μέσω της στήριξης τοπικών προμηθευτών

Παράλληλη ανάπτυξη μέσω της στήριξης τοπικών προμηθευτών
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Ελληνικός Χρυσός

Η μεταλλευτική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. συστήθηκε τον Δεκέμβριο του 2003 με σκοπό: την λειτουργία και εκμετάλλευση μεταλλείων κάθε είδους, την επεξεργασία και εμπορία μεταλλευμάτων, την ίδρυση και λειτουργία μεταλλουργίας για την καθετοποίηση της παραγωγής στη Χαλκιδική

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.hellas-gold.com 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας μας αποσκοπεί στην εξασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσω της επιλογής τοπικών προμηθευτών. Το πρόγραμμα διαχείρισης της εφοδιαστικής μας αλυσίδας ενοποιεί θέματα που σχετίζονται με ποικίλες λειτουργίες, από την κατασκευή, την ανάκτηση, τη μεταφορά ως και τη φυσική διανομή.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά κυρίως η τοπική κοινωνία και οι προμηθευτές μας.

 

Χρονική διάρκεια

Συνεχής με σταθερούς στόχους βελτίωσης σε σχέση με την ανάπτυξη των τοπικών προμηθευτών και της βελτίωσης των επιδόσεών τους σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και υγιεινής και ασφάλειας (2014-2016).


Περιγραφή

Στην Ελληνικός Χρυσός από το 2012 έχουμε αναπτύξει μία πολιτική προμηθειών που βασίζεται σε τρεις βασικές αρχές: υγιεινή και ασφάλεια, περιβαλλοντική προστασία και τοπική ανάπτυξη.

Η ενίσχυση της εισοδηματικής δύναμης μέσω της επιλογής τοπικών προμηθευτών είναι βασική στρατηγική της εταιρείας. Ο τζίρος των τοπικών προμηθευτών και υπεργολάβων στον Δήμο Αριστοτέλη αντιστοιχεί στο 20% περίπου του συνολικού τζίρου όλων των συνεργαζόμενων με την Ελληνικός Χρυσός προμηθευτών και υπεργολάβων. Αυτό σε έναν δήμο με πληθυσμό περίπου 20.000 κατοίκους αποτελεί ένα θετικό σοκ στην οικονομική του δραστηριότητα. Άλλωστε, η αύξηση του πληθυσμού των Μαντεμοχωρίων την τελευταία 10ετία είναι δεδομένη (έως και 17% στην Ολυμπιάδα), όταν περιοχές με τουριστικό κυρίως προϊόν στον νομό παρουσίασαν την ίδια περίοδο μείωση στον πληθυσμό τους. Επιπλέον, ο Νομός Χαλκιδικής παρουσιάζει το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στη Βόρεια Ελλάδα Οι παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτό σχετίζονται με τη μεγάλη συμμετοχή του τουριστικού προϊόντος, τη δραστηριοποίηση της Ελληνικός Χρυσός στο βορειοανατολικό τμήμα του νομού και την ανάπτυξη της τοπικής αγοράς. Τέλος το κατά κεφαλήν εισόδημα στην περιοχή της βορειοανατολικής Χαλκιδικής υπήρξε το 2015 από τα υψηλότερα στον νομό.

Η στήριξη των τοπικών προμηθευτών διαχρονικά έχει σαν αποτέλεσμα την ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής και την ταυτόχρονη δημιουργία ενός ανεπτυγμένου δικτύου προμηθευτών και εργολάβων στην ευρύτερη περιοχή που εξασφαλίζει στην εταιρεία προϊόντα και υπηρεσίες καλής ποιότητας, χαμηλού κόστους και άμεσης διαθεσιμότητας. Η προτίμηση αυτή στην τοπική αγορά δεν γίνεται εις βάρος της προστασίας του περιβάλλοντος ή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας καθώς οι προμηθευτές και οι συνεργάτες μας εξελίσσονται και βελτιώνονται βάσει των κανόνων που θέτουμε πριν την υπογραφή οποιασδήποτε συνεργασίας.

Το τμήμα προμηθειών μας ενσωματώνει τις περιβαλλοντικές πρακτικές στο σχεδιασμό της εφοδιαστικής αλυσίδας σε άμεση συνεργασία με την Διεύθυνση Περιβάλλοντος της εταιρείας. Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας είναι το εγχειρίδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης εργολάβων που αποτελεί κομμάτι κάθε σχετικής σύμβασης και κύριος στόχος του είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η αποφυγή τυχόν περιβαλλοντικής βλάβης.

Οι εργολάβοι της εταιρείας μας είναι υποχρεωμένοι να εκπαιδεύουν το προσωπικό τους σε θέματα περιβάλλοντος σε τακτά χρονικά διαστήματα και οπωσδήποτε πριν την έναρξη του έργου.  


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Αποτελέσματα των παραπάνω πρακτικών αποτελούν η παροχή καλύτερων και περιβαλλοντικά ασφαλέστερων προϊόντων και υπηρεσιών στην Ελληνικός Χρυσός και η ταυτόχρονη στήριξη και ανάπτυξη της τοπικής αγοράς. Η ανάπτυξη της τοπικής αγοράς πέρα από κοινωνικό αποτέλεσμα, βοηθά και την εταιρεία μέσο- μακροπρόθεσμα να βελτιστοποιήσει την εφοδιαστική της αλυσίδα.

Στηρίζουμε με πράξεις την τοπική οικονομία, την τοπική αγορά, το εμπόριο, τους προμηθευτές, τους εργολάβους τους ντόπιους πρατηριούχους, τους επαγγελματίες.

Άλλωστε τα μειωμένα ποσοστά ανεργίας της περιοχής σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα χωριά γύρω από τα μεταλλεία έχουν τα υψηλότερα δηλωθέντα εισοδήματα στον νομό Χαλκιδικής αποδεικνύουν την συνολική ανάπτυξη και την ευημερία που προκαλούν τα μεταλλεία στην περιοχή. Οι τοπικοί προμηθευτές  και εργολάβοι άλλωστε, με την οικονομική τους μεγέθυνση αλλά και με την υπεύθυνη λειτουργία τους ως συνεργάτες της Ελληνικός Χρυσός αποκτούν δυνατότητες επέκτασης και ανάληψης περισσότερων και δυσκολότερων έργων και συνεργασιών πέραν των ορίων του Δήμου Αριστοτέλη. 

“€ 20,454,335.96 είναι οι πόροι που δαπανήθηκαν σε προμηθευτές με έδρα το Δήμο Αριστοτέλη κατά το έτος 2015 ενώ 83% των προμηθευτών μας είναι Ελληνικές επιχειρήσεις.Τόπος Δράσης

Με την λογική των ομόκεντρων κύκλων στην πληθώρα των προμηθευτών, Δήμος Αριστοτέλη, Νομός Χαλκιδικής, Κεντρική Μακεδονία, Ελληνική Επικράτεια.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Η Ελληνικός Χρυσός, στην προσπάθειά της για υπεύθυνες προμήθειες που ενισχύουν την τοπική και εθνική οικονομία, συνεργάζεται με όλους τους προμηθευτές της και τις επιχειρηματικές τους ενώσεις ενώ συμμετέχει στον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και σε πολλά εμπορικά επιμελητήρια.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η εταιρεία καλλιεργεί κουλτούρα υπευθύνων αγορών στο προσωπικό της με στόχο την ενίσχυση της τοπικής και εθνικής οικονομίας, όπως επίσης και την προτίμηση προμηθευτών που πληρούν κριτήρια προστασίας περιβάλλοντος και υψηλά στάνταρ υγιεινής και ασφάλειας, ως μέρος της πολιτικής προμηθειών της εταιρείας.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Το όφελος αυτής της παράλληλης ανάπτυξης είναι πολύπλευρο. Καταρχήν, οι τοπικοί προμηθευτές χρόνο με τον χρόνο γίνονται οικονομικά και σε επίπεδο τεχνογνωσίας πιο δυνατοί με αποτέλεσμα την παροχή προς της εταιρεία μας όλο και καλύτερης ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Επιπλέον, η συνεχής εκπαίδευση από πλευράς Ελληνικός Χρυσός προς τους προμηθευτές σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας και περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την ενσωμάτωση αντίστοιχων όρων σε όλες τις συμβάσεις συνεργασίας της εταιρείας έχει σαν αποτέλεσμα την βελτίωση αυτών των ποιοτικών χαρακτηριστικών στο σύνολο σχεδόν των τοπικών προμηθευτών. Τέλος, η δημιουργία αυτού του δικτύου τοπικών προμηθευτών γύρω από την εταιρεία έχει σαν αποτέλεσμα την πιο έγκαιρη εξυπηρέτηση της εταιρείας μας.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Βελτίωση ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινωνίες

Δημοσιοποίηση στόχων βελτίωσης της εταιρείας και επίτευξή τους

Διαχείριση πόρων με στόχο την μηδενική περιβαλλοντική επιβάρυνση

Η ανάπτυξη της ΒΑ Χαλκιδικής σε Αριθμούς

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ κοντά στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας

Περιορισμός περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Προώθηση κουλτούρας επιχειρησιακής υπευθυνότητας

Στρατηγική επιχειρησιακής επικοινωνίας

Συνεργασία με την Ακαδημαϊκή κοινότηταΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation