ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΗΜΟΙ: 65 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βιοποικιλότητα & Χώροι Πρασίνου

Πρωτοβουλία

Πειραματική ανάπτυξη και εφαρμογή οικο-καινοτόμου ερευνητικού προγράμματος για την προστασία οικοτόπων κοινοτικής σημασίας από ορθόπτερα και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Προστατευόμενη Περιοχή NATURA GR4110002

Πειραματική ανάπτυξη και εφαρμογή οικο-καινοτόμου ερευνητικού προγράμματος για την προστασία οικοτόπων κοινοτικής σημασίας από ορθόπτερα και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Προστατευόμενη Περιοχή NATURA GR4110002
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Περιφέρεια Βορείου ΑιγαίουΣτόχος δράσης

 

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ως ενιαία περιφερειακή μονάδα διοίκησης έχει τις αρμοδιότητες που ασκούν οι υπηρεσίες της, συμβάλλει στον εθνικό σχεδιασμό και στο πλαίσιό του σχεδιάζει, προγραμματίζει και προωθεί την εφαρμογή πολιτικών στο Βόρειο Αιγαίο, για την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές και τις διεθνείς συμβάσεις για τη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον.    

Ο Δήμος Αγίου Ευστρατίου ως Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού είναι υπεύθυνος μεταξύ άλλων και για την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος σε τοπικό επίπεδο. Η περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου περιλαμβάνει την προστατευόμενη περιοχή ΝΑΤURA 2000 με απειλούμενα ενδιαιτήματα προτεραιότητας και εξειδικευμένες ανάγκες διατήρησης.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως εκπαιδευτικό και ερευνητικό  ίδρυμα παγκοσμίου κύρους με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία σε εξειδικευμένα θέματα διαχείρισης αγροτικών και φυσικών οικοσυστημάτων υποστηρίζει τις δομές της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης περιβαλλοντικών δράσεων και πολιτικών καθώς και της ανάπτυξης καινοτόμων δράσεων εφαρμοσμένης έρευνας για την προστασία και ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος.

Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των τριών φορέων για την  πειραματική ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή καινοτόμου και περιβαλλοντικά φιλικού προγράμματος προστασίας ενδιαιτημάτων προτεραιότητας από εντομολογικές προσβολές και διατήρησης της βιοποικιλότητας στην Προστατευόμενη Περιοχή NATURA GR4110002.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 

Χρονική διάρκεια


Περιγραφή

Η Προστατευόμενη Περιοχή ‘’Άγιος Ευστράτιος & Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη’’ (GR4110002) περιλαμβάνει ολόκληρο το νησί και την παράκτια ζώνη του Αγίου Ευστρατίου και χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός εκτεταμένου συμπλέγματος οικοσυστημάτων με υψηλό οικολογικό ενδιαφέρον. Η προστατευόμενη περιοχή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τύπους οικοτόπων κοινοτικής σημασίας για τους οποίους ο σημερινός βαθμός διατήρησης είναι μη ικανοποιητικός, όπως η Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών (κωδ. 1310).

Τα τελευταία έτη το νησί πλήττεται κατ’ εξακολούθηση από πληθυσμιακές εξάρσεις ορθόπτερων που καταστρέφουν αδιακρίτως όλα τα φυτικά είδη της προστατευόμενης περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των οικοτόπων προτεραιότητας, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της βιοποικιλότητας στην περιοχή NATURA καθώς και των λειτουργιών των οικοσυστημάτων που σχετίζονται με παραγωγικές δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα και ειδικά την κτηνοτροφία.  

Λαμβάνοντας υπόψη: (α) το καθεστώς προστασίας και τα ευαίσθητα οικοσυστήματα της περιοχής, (β) την ανάγκη ελέγχου των εντομολογικών απειλών και αποκατάστασης της φυσικής βιοποικιλότητας και (γ) την ανάγκη διατήρησης της ισορροπίας των παραγωγικών δραστηριοτήτων-κτηνοτροφίας στην προστατευόμενη περιοχή με τις λειτουργιές των φυσικών οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας,  δεν είναι δυνατή η εφαρμογή συμβατικών λύσεων αντιμετώπισης του προβλήματος (όπως η χρήση χημικών εντομοκτόνων) αλλά απαιτείται η ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου, καινοτόμου και περιβαλλοντικά φιλικού προγράμματος έλεγχου των απειλών και διασφάλισης της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων σε ισορροπία με τις παραδοσιακές παραγωγικές δραστηριότητες των κατοίκων.     

Ειδικότερα το έργο περιλαμβάνει:

r  Ανάπτυξη πρωτοκόλλου πειραματικής εφαρμογής και αξιολόγησης εναλλακτικών και περιβαλλοντικά φιλικών μεθόδων αντιμετώπισης ορθόπτερων.

r  Πειραματική εφαρμογή δράσεων πρόληψης και ελέγχου των πληθυσμιακών εξάρσεων ορθόπτερων για την προστασία των οικοτόπων, με μεθόδους και σκευάσματα ελάχιστης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης προτεινόμενα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) και τεκμηριωμένα από τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία.  

r  Ανάπτυξη συστήματος προσαρμοζόμενης διαχείρισης χορτολιβαδικών εκτάσεων της προστατευόμενης περιοχής για τον μετριασμό των επιπτώσεων από τα ορθόπτερα, την αποκατάσταση της φέρουσας ικανότητας και την ορθολογική ανάπτυξη της εκτατικής κτηνοτροφίας.

r  Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης βιο-δεικτών οικολογικής ποιότητας της προστατευόμενης περιοχής για την περιβαλλοντική αξιολόγηση των πειραματικών δράσεων

r  Συγκριτική αξιολόγηση αποτελεσματικότητας εφαρμογής των πειραματικών μεθόδων ελέγχου ορθόπτερων σε σχέση με τις συμβατικές χημικές μεθόδους αντιμετώπισης.

r  Ανάπτυξη πρότυπου πλαισίου ενεργοποίησης της κοινωνικής καινοτομίας για την προστασία του περιβάλλοντος και των οικοτόπων στην προστατευόμενη περιοχή.

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το έργο αφορά την πειραματική ανάπτυξη, πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση καινοτόμου προγράμματος προστασίας των οικοτόπων στον Άγιο Ευστράτιο με εφαρμογή περιβαλλοντικά φιλικών μεθόδων αντιμετώπισης των ορθόπτερων, ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας και ορθολογική άσκηση παραγωγικών δραστηριοτήτων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της προστατευόμενης περιοχής. Παράλληλα προστατεύεται και η κτηνοτροφία του νησιού που παίζει καθοριστικό ρόλο στην οικονομία του νησιού.Τόπος Δράσης


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων


Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation