ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 146 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

Πρωτοβουλία

Περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία & μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου Quest

Περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία & μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου Quest
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Η Quest Συμμετοχών ΑΕ, είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου Quest, ενός από τους μεγαλύτερους Ομίλους εταιρειών στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στους τομείς της Πληροφορικής, των Ηλεκτρονικών Συναλλαγών, της Πράσινης Ενέργειας, καθώς και των Ταχυμεταφορών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.quest.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη δραστηριότητα  του Ομίλου με τη χρήση Πράσινης Ενέργειας και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Εφοδιαστική αλυσίδα, εργαζόμενοι, καταναλωτικό κοινό

 

Χρονική διάρκεια

2011  έως σήμερα


Περιγραφή

Οι εταιρείες του Ομίλου Quest σχεδιάζουν τη λειτουργία και την ανάπτυξη της δραστηριότητάς τους με περιβαλλοντική ευθύνη και εφαρμόζουν πρακτικές που λαμβάνουν υπόψη τους την εξοικονόμηση ενέργειας και υλικών. Αποδέχονται τις αρχές του Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή και στοχεύουν σε βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση των προϊόντων τους.Η Info Quest Technologies, η Uni Systems και η ACS, εφαρμόζουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο το 2017 πιστοποιήθηκε και για τις δύο πρώτες Εταιρείες κατά ISO 14001:2004. Η εστίαση των εταιρειών του Ομίλου είναι στη μείωση της κατανάλωση της ενέργειας, την ανακύκλωση και τη μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων της ACS.

 

Διαδικασία καταμέτρησης Ενέργειας και ενέργειες βελτίωσης συστημάτων

 

Στον Όμιλο Quest η κατανάλωση ενέργειας καταμετράται συστηματικά και στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης τίθενται ετήσιοι στόχοι για τη μείωση της ενέργειας. Παράλληλα, υλοποιούνται ενέργειες για την αναβάθμιση των κτηριακών και τεχνολογικών υποδομών - σταδιακή αντικατάσταση λαμπτήρων με νέους τεχνολογίας LED, αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων συσκευών, εγκατάσταση αυτόματων συστημάτων ελέγχου ηλεκτρικής ενέργειας -  με στόχο τη συνεχή μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται. Το 2017 ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση λαμπτήρων στα 3 κτήρια της οδού Αλ. Πάντου.

 

Επιπλέον, ο Όμιλος αξιοποιεί τις στέγες δύο κτηρίων,  παράγοντας «καθαρή» ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. Κατά το 2017 παρήχθησαν 293.000 kWh καθαρής ενέργειας, παραγωγή, που αντιστοιχεί στο 21% της κατανάλωσης των δύο κτηρίων, στα οποία είναι τοποθετημένα.

Ο Όμιλος έχει θέσει ως στόχο τη μείωση  ετησίως κατά 4% της ενέργειας που καταναλώνει, στόχος που επιτυγχάνεται συστηματικά.

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο νέο υπό αδειοδότηση οικοδομής «πράσινο κτήριο» της ACS μετά από βιοκλιματική μελέτη προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν όλες οι σύγχρονες δυνατότητες χρήσης συστημάτων και υλικών, που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, όπως χρήση αποκλειστικά φωτιστικών πηγών LED, «έξυπνος» φωτισμό, επιλογή συστήματος VRF κλιματισμού με υψηλό δείκτη αξιοποίησης της αναλισκόμενης Ενέργειας, επιλογή ανελκυστήρων inverter, με ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, πολύ καλή θερμική μόνωση των χώρων κα. Επίσης, έχει ληφθεί μέριμνα για εγκατάσταση στην οροφή φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής 500 kW με ιδία κατανάλωση, αξιοποίηση ομβρίων υδάτων για κάλυψη αναγκών ύδρευσης σε βοηθητικές χρήσης (π.χ. WC, ύδρευση πρασίνου), ειδικό σύστημα διαχείρισης της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (BMS) και εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού του κτιρίου, με κατάλληλο σχεδιασμό του δώματος.

 

Ανακύκλωση

Στον Όμιλο εφαρμόζονται προγράμματα συλλογής και ανακύκλωσης χαρτιού, συσκευών, συσσωρευτών, μπαταριών και λαμπτήρων και υπάρχει σύμβαση  με αδειοδοτημένα κέντρα ανακύκλωσης, για την απόρριψη των υλικών, ενώ η Uni Systems στην υλοποίηση ενός κεντροποιημένου συστήματος εκτυπώσεων, που οδήγησε σε σημαντική εξοικονόμηση χαρτιού και toner.

 

Εκτίμηση Ανθρακικού Αποτυπώματος της ACS

Η ACS, λόγω του αντικειμένου εργασίας της, δίνει ιδιαίτερη σημασία στον περιορισμό των ατμοσφαιρικών ρύπων που εκλύονται από τις μεταφορές. Κατά το 2017 η εταιρεία επεξεργάστηκε νέα συστήματα για την ακριβέστερη καταμέτρηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τη βελτίωση της λειτουργίας της. Ακολουθώντας τις οδηγίες του Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) υπολογίστηκε το ανθρακικό αποτύπωμα της Εταιρείας για το 2017, σε 18.490 τόνους CO2e.

Για τον υπολογισμό ελήφθησαν υπόψη:

Άμεσες εκπομπές, σύμφωνα με το Scope 1 του πρωτοκόλλου: Περιλαμβάνονται εκπομπές από την κατανάλωση καυσίμου, ψυκτικών και συστημάτων A/C των εγκαταστάσεων της ACS, καθώς και καυσίμων του ιδιόκτητου στόλου της εταιρείας ACS  
Έμμεσες εκπομπές σύμφωνα με το Scope 2 του πρωτοκόλλου: Περιλαμβάνονται εκπομπές από την ηλεκτρική ενέργεια που προμηθεύτηκε η ACS  και η οποία καταναλώθηκε στα κεντρικά γραφεία της
Έμμεσες εκπομπές σύμφωνα με το Scope 3 του πρωτοκόλλου: Περιλαμβάνονται εκπομπές α) από την παραγωγή των καυσίμων που καταναλώθηκαν από τον ιδιόκτητο στόλο και τις απώλειες μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας που κατανάλωσε η ACS β) από την απόρριψη και επεξεργασία των απορριμμάτων των εγκαταστάσεων της εταιρείας γ) από την απόρριψη και επεξεργασία των προϊόντων συσκευασίας που πούλησε η ACS στο τέλος του κύκλου ζωής τους και δ)από τη λειτουργία των franchise καταστημάτων της

 

Διαχείριση Στόλου

 

Παράλληλα, η ACS σε σταθερά χρονικά διαστήματα εκπονεί προγράμματα για την ανανέωση του στόλου της και τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων. Στα πλάνα αυτά, εντός του 2018 προχώρησε σε μελέτη αντικατάστασης μέρους του στόλου της Εταιρείας και του στόλου των συνεργατών της με οχήματα νεότερης λιγότερο ρυπογόνου τεχνολογίας και ενίσχυση και επιδότηση των συνεργατών της Εταιρείας στη διαχείριση των εκπομπών που σχετίζονται με τη λειτουργία τους και στην εκπόνηση προγραμμάτων μείωσής τους. Τα προγράμματα αυτά θα υλοποιηθούν εντός της επόμενης 5ετίας και το κόστος τους θα ανέλθει σε €10 εκατ.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Τα μέτρα μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας έχουν τα εξής αποτελέσματα:

*Ως προς την ετήσια κατανάλωση ενέργειας συστηματικά επιτυγχάνεται ο στόχος της μείωσης 4% ετησίως, ενώ το 2017 επετεύχθη μείωση  4,9%

*Ως προς το ετήσιο ισοδύναμο τόνων CO2, το 2014 ήταν 8.877 τόνοι, το 2015 ήταν 8.836 τόνοι (μείωση περίπου 1%), το 2016 ήταν 8.520 τόνοι (μείωση περίπου 1%) και το 2017 ήταν 7.620 τόνοι CO2 (μείωση περίπου 9%)

*Ως προς τη συγκέντρωση ανακυκλώσιμων υλικών για το 2017, έχουμε 57.640 κιλά χαρτί, 26.440 κιλά συσκευές, 108 κιλά μπαταρίες και 400 κιλά συσσωρευτές.Τόπος Δράσης

Κτήρια εταιρειών Ομίλου Quest σε Καλλιθέα, ΑΓ. Ι. Ρέντη, Μενίδι, Ταύρο, Κρυονέρι, Ν. Ηράκλειο και Θεσσαλονίκη


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Τμήμα Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ Ελλάδος για τη μέτρηση του ανθρακικού αποτυπώματος της ACS,  ABS Quality Evaluations Inc. για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Αδειοδοτημένες εταιρείες ανακύκλωσης, Ιδιωτικοί φορείς για τις εφαρμογές μείωσης κατανάλωσης ενέργειας


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Στον Όμιλο εκπονείται ετησίως πρόγραμμα περιβαλλοντικής ενεργοποίησης περί των περιβαλλοντικών θεμάτων και διευκολύνεται η απόρριψη των υλικών. Παράλληλα λαμβάνονται πρωτοβουλίες, όπως η συμμετοχή στη δράση «Με ποδήλατο στη δουλειά»  Οι εργαζόμενοι έχουν ευαισθητοποιηθεί στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την ανακύκλωση και λειτουργούν συνειδητά για την επίτευξή της. 


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Φιλική προς το περιβάλλον χρήση της ενέργειας, εξοικονόμηση πόρων
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
H IQbility, το εκκολαπτήριο του Ομίλου Quest στηρίζει τη νεοφυή επιχειρηματικότητα

Mind the code: Πρόγραμμα υποτροφιών του Ομίλου Quest για εκμάθηση κώδικα προγραμματισμού με δυνατότητα πρόσληψης στον Όμιλο.

Η δέσμευση για βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών ως απόρροια του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ομίλου Quest

Η δέσμευση του Ομίλου Quest για την Προώθηση της Διαφάνειας και την αντιμετώπιση της διαφθοράς

Η δέσμευση του Ομίλου Quest για την Προώθηση της Διαφάνειας, της Λογοδοσίας, της Ανάπτυξης και Διατήρησης του Υγιούς Ανταγωνισμού

Καινοτόμες υπηρεσίες και λύσεις που εκσυγχρονίζουν τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών και ταχυδρομικών της ACS, εταιρείας του Ομίλου Quest

Κοινωφελείς συνεργασίες Ομίλου Quest 2017: με ΜΚΟ για την ACS και με εκπαιδευτικούς φορείς για τις εταιρείες Info Quest Technologies, Uni Systems και iSquare

Όμιλος Quest – IQbility: 6 χρόνια υποστηρίζει δυναμικά τη νεοφυή επιχειρηματικότητα

Περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία & μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου Quest

Πρόγραμμα «Living our Values» : Προώθηση των Αρχών και των Αξιών του Ομίλου Quest στους εργαζόμενους του

Πρόγραμμα για την υποστήριξη προσφύγων από την ACS, εταιρεία του Ομίλου Quest

Συνεργασία ACS με Μ.Κ.Ο., τους Πολίτες και την Περιφέρεια Αττικής για την Υποστήριξη των Πυρόπληκτων της Ανατολικής ΑττικήςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation