ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 158 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση Πόρων

Πρωτοβουλία

Περιβαλλοντική Διαχείριση και Αειφόρος Ανάπτυξη στον Όμιλο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ)

Περιβαλλοντική Διαχείριση και Αειφόρος Ανάπτυξη στον Όμιλο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ)
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΟΜΙΛΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΣΕΤΗ, UNIPHARMA SA & INTERMED SAΣτόχος δράσης

Η διεξαγωγή όλων των δραστηριοτήτων του Ομίλου, μέσω των δράσεων "U & I Green", με γνώμονα τον απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, την πρόληψη της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, την απόλυτη συμμόρφωση με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση σε θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος.

 

 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το κοινό στο οποίο απευθύνονται οι περιβαλλοντικές δράσεις του Ομίλου ΟΦΕΤ είναι οι 470 εργαζόμενοι του Ομίλου, καθώς και τα ενδιαφερόμενα μέρη του Ομίλου (πελάτες, κοινότητες, προμηθευτές, Δημόσιες Αρχές, μη κυβερνητικές οργανώσεις, επενδυτές, μέτοχοι).

 

Χρονική διάρκεια

2015 και 2016 (2 έτη)


Περιγραφή

Ανακύκλωση - U & I Green

Στις εγκαταστάσεις των εταιρειών του Ομίλου υλοποιούνται προγράμματα ανακύκλωσης με τη συμμετοχή των εργαζόμενων και με τη χρήση ειδικών κάδων ανακύκλωσης: κίτρινοι κάδοι αποκλειστικά για ανακύκλωση χαρτιού, πράσινοι για πλαστικό, μπλε για αλουμίνιο, κόκκινοι για γυαλί και καφέ για ξύλο.

Στο πλαίσιο των δράσεων “U & I Green” και με στόχο την ορθολογική χρήση και τον περιορισμό της κατανάλωσης χαρτιού, στις εταιρείες του Ομίλου εφαρμόζουμε πρακτικές, όπως:

1. Χρήση fax servers.

2. Χρήση εκτυπωτών με δυνατότητα διπλής εκτύπωσης.

3. Δυνατότητα σάρωσης εγγράφων και ηλεκτρονικής φύλαξής τους.

4. Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και παρακολούθηση διαδικασιών.

Η ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, δηλ. της ενέργειας, του νερού και του Φυσικού Αερίου, καθώς και η συνεχής βελτίωση της αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων και διεργασιών μας, αποτελούν σημαντικούς άξονες υπεύθυνης περιβαλλοντικής διαχείρισης για τον Όμιλο. Για τον λόγο αυτό, παρακολουθούμε την κατανάλωση των φυσικών πόρων, εφαρμόζουμε μέτρα εξοικονόμησης και θέτουμε στόχους.

Μείωση ενέργειας

Μερικές ενδεικτικές πρακτικές που έχουμε ακολουθήσει στοχεύοντας στον έλεγχο και τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω των δράσεων “U & I Green”, είναι:

 1. Η προσεκτική χρήση φωτισμού, τόσο με τη χρήση τεχνολογιών, όπως οι αυτοματοποιημένοι μηχανισμοί με φωτοκύτταρα, αντί για τη χρήση συμβατικών διακοπτών, όσο και με την εφαρμογή άλλων πρακτικών μεθόδων.
 2. Η αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας στο σύνολο των εγκαταστάσεών μας.
 3. Η χρήση οθονών νέας τεχνολογίας σε ποσοστό 100% στο σύνολο των οθονών του Ομίλου.
 4. Η μείωση των αναγκών φωτισμού στους χώρους που λειτουργούν τα αυτοματοποιημένα μηχανήματα, τα οποία αναλαμβάνουν το 80% των εργασιών.
 5. Η προσαρμογή στις βάρδιες του προσωπικού, ώστε το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας τους να εκτελείται κατά τη διάρκεια της ημέρας, σε περιόδους με μειωμένο όγκο εργασιών.
 6. Η χρήση των νέων εγκαταστάσεων των Εταιρειών του Ομίλου με βιοκλιματικό προστανατολισμό, με σύγχρονο και λιγότερο ενεργοβόρο μηχανολογικό εξοπλισμό, με υψηλότερη παραγωγική ικανότητα και απόδοση, βάσει βιοκλιματικών κριτηρίων και προδιαγραφών εξοικονόμησης ενέργειας.

Εξοικονόμηση νερού

Τα κυριότερα μέτρα που έχει λάβει ο Όμιλος για την εξοικονόμηση νερού είναι τα κατωτέρω:

 1. Η μείωση των πλύσεων του εξοπλισμού μέσω καλύτερου προγραμματισμού παραγωγής.
 2. Η συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ορθολογικής χρήσης του νερού για την αποφυγή σπατάλης.
 3. Η χρήση νέων τεχνολογιών και η τοποθέτηση αυτόματων συστημάτων ροής στις βρύσες των χώρων υγιεινής με φωτοκύτταρο, αντί για τις συμβατικές βρύσες, για μείωση της κατανάλωσης νερού.

Εξοικονόμηση Φυσικού Αερίου

Τα κυριότερα μέτρα που έχει λάβει ο Όμιλος για την εξοικονόμηση Φυσικού Αερίου είναι τα κατωτέρω:

 1. Τοποθέτηση ανιχνευτών Φυσικού Αερίου στους χώρους των λεβητοστασίων και των ατμοπαραγωγών.
 2. Έεγχος του δικτύου Φυσικού Αερίου για τυχόν διαρροές, καθώς και των ανιχνευτών από πιστοποιημένο εξωτερικό συνεργάτη.
 3. Ενίσχυση της Δεξαμενής Τροφοδοσίας ύδατος των ατμογεννητριών, πλήρη στεγανοποίση του καπακιού, τοποθέτηση καινούργιου ενδεικτικού στάθμης και θερμομέτρου.
 4. Αυτοματισμός ελέγχου της στάθμης ύδατος στη Δεξαμενή τροφοδοσίας νερού των ατμογεννητριών και ηλεκτροβάνας με επενεργητή για την πλήρωση αυτής με συγκεκριμένη ποσότητα ύδατος όταν απαιτείται από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ.
 5. Αυτοματισμός για τον παραλληλισμό λειτουργίας των δύο ατμογεννητριών, ώστε να επιτυγχάνεται αυτόματη είσοδο στο δίκτυο ατμού της δεύτερης ατμογεννήτριας μόνο όταν είναι αναγκαίο βάσει ζήτησης ατμού. Ο τελευταίος αυτοματισμός έχει ως αποτέλεσμα τη βελτιστοποίηση λειτουργίας των ατμογεννητριών τόσο σε ώρες λειτουργίας (ίδιες ώρες λειτουργίας για κάθε γεννήτρια), όσο και σε οικονομία φυσικού αερίου.

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Κατανάλωση χαρτιού:

2016: 23.211 κιλά,

2015: 25.860 κιλά.

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας: 

2016: 1209918,4 ΚWh

2015: 1411980,74 ΚWh

Κατανάλωση Ύδατος:

2016: 17120 m3

2015: 28397 m3

Κατανάλωση Φ.Α.:

2016: 34005 Nm3

2015: 47576 Nm3

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Χαρτί (Τόνοι)

2016: 143,417

2015: 35,166

Πλαστικό (Τόνοι)

2016: 7,304

2015: 4,808

Αλουμίνιο (Τόνοι)

2016: 3,356

2015: 2,582

Γυαλί (Τόνοι)

2016: 8,45

2015: 0

Ξύλο (Τόνοι)

2016: 0,2

2015: 0

Μπαταρίες (Τόνοι)

2016: 0,05

2015: 0,027

Aνακύκλωση συσκευών - Απόβλητα Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Τόνοι)

2016: 0,378

2015: 0,16

Aνακύκλωση Μελανιών - τόνερ (Τόνοι)

2016: 0,843

2015: 0

Aνακύκλωση Χρησιμοποιούμενων Λαδιών - Λιπαντικών Ελαίων (Τόνοι)

2016: 0,750

2015: 0Τόπος Δράσης

Aθήνα


Συνεργασία με φορέα

N/A


Συμμετοχή εργαζομένων

Είναι απαραίτητη η συμμετοχή και η προσπάθεια όλων των εργαζόμενων για τη σωστή περιβαλλοντική διαχείριση και την αειφόρο ανάπτυξη στον Όμιλο.

Το προσωπικό συμμετέχει με ενθουσιασμό σε δράσεις και πρωτοβουλίες που αφορούν στο περιβάλλον, ενώ ο Όμιλος διαθέτει μια δυναμική "Green Team".

Ενδεικτικά αξίζει να αναφερθεί η πράσινη αποστολή της Green Team του ΟΦΕΤ στη Μύκονο τον Ιούνιο του 2018 για τον καθαρισμό των ακτών και του βυθού δύο πανέμορφων παραλιών στη Ρήνεια της Δήλου (Μεγάλες Δήλες).

Η πράσινη αυτή αποστολή εντάσσεται στη στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ΟΦΕΤ, ειδικά δε της περιβαλλοντικής της διάστασης, U&I Green, και υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Μυκόνου και υπό την εποπτεία του Λιμεναρχείου Μυκόνου και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, καθώς η Ρήνεια και η περιβάλλουσα θαλάσσια περιοχή είναι κηρυγμένος χερσαίος και ενάλιος αντίστοιχα αρχαιολογικός χώρος.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Mεγάλο περιβαλλοντικό όφελος για το περιβάλλον της τοπικής κοινωνίας της Κηφισιάς.

Η αύξηση της θερμομόνωσης μειώνει τις ανάγκες θέρμανσης του κτιρίου κατά 8,6% ετησίως.

Η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας από την εξωτερική σκίαση των υαλοστασίων με μεταλλικές περσίδες με νότιο και ανατολικό προσανατολισμό είναι 14% στην ψύξη του κτιρίου.

Η εφαρμογή νυχτερινού αερισμού στους χώρους παραγωγής- εργαστηρίων και γραφείων επιφέρει μείωση στο φορτίο ψύξης σε 19%.

Με τη χρήση εναλλακτών εδάφους – αέρα, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας:

 • Στη θέρμανση κατά 15.3%.
 • Στην ψύξη κατά 4.2%.

Συνολικά, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας σε ετήσια βάση ως εξής:

 • 23.5% στο φορτίο θέρμανσης.
 • 50,6% στο φορτίο ψύξης.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation