ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 158 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση της διαφθοράς

Πρωτοβουλία

Πολιτική Συμμόρφωσης στο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης

Πολιτική Συμμόρφωσης στο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Coca-Cola Hellas

Η Coca-Cola Hellas είναι θυγατρική της The Coca-Cola Company με ευθύνη για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες χάραξης στρατηγικής marketing, προώθησης, έρευνας αγοράς, διαφήμισης και προστασίας της φήμης των προϊόντων της.

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.coca-cola.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος της The Coca-Cola Company είναι να εμπνέει με το παράδειγμά της και να διδάσκεται από την εμπειρία. Ως οργανισμός με διεθνή παρουσία, η Coca-Cola διέπεται από τα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και δεοντολογίας που έχει θεσπίσει, θέτει ψηλά τον πήχυ των σχετικών απαιτήσεων για τους ανθρώπους της σε όλα τα επίπεδα και προσπαθεί να ανταποκρίνεται σε αυτά τα πρότυπα με συνέπεια. Οι υγιείς επιχειρηματικές αρχές και οι βέλτιστες διεθνείς πρακτικές προάγουν την ισχυρή, πρωτοποριακή και συνεργατική κουλτούρα της εταιρείας, που χαρακτηρίζεται από τη δέσμευση στη δεοντολογική συμπεριφορά, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Όλοι οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες της The Coca-Cola Company σε όλο τον κόσμο.

 

Χρονική διάρκεια

Σε εξέλιξη.


Περιγραφή

Στον πυρήνα του προγράμματος δεοντολογίας και συμμόρφωσης της The Coca-Cola Company βρίσκεται ο Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας. Ο Κώδικας αυτός καθοδηγεί την επιχειρηματική συμπεριφορά της εταιρείας, με εντιμότητα και ακεραιότητα σε όλες τις δραστηριότητές της. Όλοι οι συνεργάτες και οι διευθυντές απαιτείται να γνωρίζουν, να κατανοούν και να ακολουθούν τις επιταγές του Κώδικα τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινότητα. Βασική δέσμευση αποτελεί η καλλιέργεια μιας δεοντολογικής επιχειρηματικής κουλτούρας σε όλο το εύρος του συστήματος της Coca-Cola. Αφετηρία για τη διασφάλιση της άσκησης όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με εντιμότητα και ακεραιότητα είναι η συμμόρφωση με τη νομοθεσία κατά της διαφθοράς σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας
Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Coca-Cola αποτελεί το θεμέλιο της προσέγγισης της εταιρείας στα θέματα δεοντολογίας και συμμόρφωσης. Διατυπώνει με σαφήνεια στην υπευθυνότητα όσον αφορά τη δεοντολογική συμπεριφορά σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων. Όλοι οι συνεργάτες της εταιρείας μας και των θυγατρικών τις οποίες ελέγχει κατά πλειοψηφία, απαιτείται να γνωρίζουν, να κατανοούν και να ακολουθούν τις επιταγές του Κώδικα, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινότητα. Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της The Coca-Cola Company παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1978 και σήμερα είναι διαθέσιμος online σε 22 γλώσσες, αλλά και offline σε 10 επιπλέον γλώσσες/διαλέκτους της Ινδίας.

Καταπολέμηση της διαφθοράς
Το πρόγραμμα συμμόρφωσης της εταιρείας με τις πρακτικές καταπολέμησης της διαφθοράς στοχεύει να εξασφαλίσει ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στο σύνολο του συστήματος της Coca-Cola ασκούνται με δίκαιο, δεοντολογικό και νόμιμο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι αποφεύγεται οποιασδήποτε μορφής διαφθορά, συμπεριλαμβανομένης της δωροδοκίας. Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και η Πολιτική κατά της Δωροδοκίας παρέχουν κατευθύνσεις επαγγελματικής λειτουργίας που διακρίνεται από εντιμότητα και ακεραιότητα. Διευκρινίζουν τις απαιτήσεις συμμόρφωσης με τη νομοθεσία κατά της διαφθοράς σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία.
 

Διαχείριση Θεμάτων Δεοντολογικής Συμπεριφοράς
Την ευθύνη διαχείρισης του Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας έχει η Επιτροπή Δεοντολογίας & Συμμόρφωσης. Αυτή η διατμηματική ομάδα ανώτερων διευθυντικών στελεχών εποπτεύει όλα τα προγράμματα δεοντολογίας και συμμόρφωσης και αποφασίζει για θέματα παραβάσεων και πειθαρχίας στο πλαίσιο του Κώδικα. Το Γραφείο Δεοντολογίας & Συμμόρφωσης έχει την επιχειρησιακή ευθύνη για θέματα εκπαίδευσης, διαβούλευσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης σχετικά με τον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας καθώς και για θέματα συμμόρφωσης. Οι συνεργάτες σε όλο τον κόσμο συμμετέχουν σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα για τη δεοντολογία και τη συμμόρφωση, την ευθύνη διαχείρισης των οποίων έχει το Γραφείο Δεοντολογίας & Συμμόρφωσης. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες παρακολουθούνται και ελέγχονται τακτικά ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους με τον Κώδικα και τη νομοθεσία. Επιπλέον, η εταιρεία εφαρμόζει σε παγκόσμια κλίμακα ένα συνεκτικό σύνολο κορυφαίων προτύπων που διέπουν τον τρόπο με τον οποίο διερευνά και αντιμετωπίζει ζητήματα σχετικά με την τήρηση του Κώδικα.

Εκπαίδευση σε Θέματα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς
Προκειμένου να εξασφαλίσει την διαρκή δέσμευση στον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και την κατανόηση του Κώδικα, η Coca-Cola προσφέρει σε όλους τους συνεργάτες της, μέσω υπολογιστών που παρέχονται από την εταιρεία, online εκπαίδευση που καλύπτει θέματα δεοντολογίας και συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής κατά της Δωροδοκίας. Το 2016, το περιεχόμενο αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος αναθεωρήθηκε ώστε να συμβαδίζει με την επικαιροποιημένη Πολιτική της εταιρείας κατά της Δωροδοκίας.

Διαμορφώνοντας τη Δεοντολογία Επιχειρηματικών Πρακτικών σε Περιοχές Υψηλού Κινδύνου

Η Coca-Cola επιδιώκει να καθιερώσει μια δεοντολογική επιχειρηματική κουλτούρα σε όλο το εύρος του συστήματός της, εστιάζοντας ιδιαίτερα σε χώρες και επικράτειες όπου υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος εκδήλωσης αντιδεοντολογικών συμπεριφορών. Επίσης, η εταιρεία έχει αναπτύξει διάφορα προγράμματα αντιμετώπισης περιστατικών διαφθοράς σε όλο τον κόσμο.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η Coca-Cola Company συμμετέχει σε διαλόγους για θέματα δημόσιας πολιτικής σε ολόκληρο τον κόσμο, θέλοντας να αξιοποιήσει με υπεύθυνο τρόπο τους πόρους της για την προώθηση πολιτικών που υποστηρίζουν τις βιομηχανικές και επιχειρηματικές προτεραιότητες, τους περισσότερους από 700.000 συνεργάτες του συστήματος (The Coca-Cola Company και οι εμφιαλωτές της παγκοσμίως), τους μετόχους της και τις κοινότητες που εξυπηρετεί. Τόπος Δράσης

Η Πολιτική Συμμόρφωσης της Coca-Cola εφαρμόζεται παγκοσμίως. 


Συνεργασία με φορέα

Πρόκειται για αμιγώς εσωτερική διαδικασία και λειτουργία του ίδιου του οργανισμού. 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η συμμετοχή των εργαζομένων της Coca-Cola παγκοσμίως είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής διακυβέρνησης. 


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

  • Δημιουργία ενός συμφωνημένου τρόπου συμπεριφοράς και λειτουργίας για ολόκληρη την εταιρεία.
  • Καλύτερες επιδόσεις της εταιρείας αναφορικά με τους επιχειρηματικούς και τους στρατηγικούς στόχους της.
  • Σαφής εταιρική κουλτούρα – οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τι αναμένεται από αυτούς όσον αφορά θέματα συμπεριφοράς.
  • Καλή επικοινωνία με τους εργαζομένους, δεδομένου ότι υπάρχει ένα πλαίσιο στο οποίο μπορούν να ανατρέξουν όταν βρεθούν αντιμέτωποι με δύσκολες αποφάσεις.
  • Ύπαρξη ενός συστήματος αξιών – όλοι γνωρίζουν τι πρεσβεύει η εταιρεία και ποιες είναι οι αξίες της.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Coca-Cola Hellas - «Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΜΕΤΡΟ, ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΙΝΗΣΗ, ΕΥΕΞΙΑ»

Consumer Interaction Center της Coca-Cola

Wellness at Work – Πρόγραμμα Ευεξίας στο Xώρο Eργασίας

Ανθρωπιστική βοήθεια στους πρόσφυγες από την Coca-Cola και τους εργαζομένους της

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΡΟ

Πολιτική Υπεύθυνου Μάρκετινγκ της Coca-Cola

Πρόγραμμα επαγγελματικής & προσωπικής ανάπτυξης και αμειβόμενης πρακτικής άσκησης ReGeneration

Σχολή Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα - Entrepreneurship School GreeceΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation