ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΗΜΟΙ: 76 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενέργεια

Πρωτοβουλία

Πράσινη βιώσιμη ανάπτυξη & ενεργειακή εξοικονόμηση στον Περιφερειακό Δήμο Χαλκηδόνος

Πράσινη βιώσιμη ανάπτυξη & ενεργειακή εξοικονόμηση στον Περιφερειακό Δήμο Χαλκηδόνος
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Δήμος ΧαλκηδόνοςΣτόχος δράσης

μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αστική αναζωογόνηση, ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση, έλεγχος απωλειών υδάτων, δράσεις που αφορούν σε ένα γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αλλά και της χρήσης της καινοτομίας με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών ενός περιφερειακού Δήμου

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

όλοι οι δημότες (πληθυσμός 35.000 κάτοικοι)

 

Χρονική διάρκεια

ξεκίνησε η εφαρμογή από το 2015 και εντεύθεν.


Περιγραφή

Σταδιακή μείωση του τονάζ των απορριμμάτων κατά 20%, τα τελευταία 4 έτη, ενώ παράλληλα με τις νέες δράσεις του πετυχαίνει τη σταδιακή αύξηση της ανακύκλωσης (γυαλιού, χαρτιού, πλαστικού κτλ) κατά 25,5%, με ευαισθητοποίηση των δημοτών και των μαθητών με ενημερωτικά banner και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις. Οι δράσεις που θα αναφερθούν παρακάτω γίνονται, επίσης, στο πλαίσιο του Σχεδίου Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Χαλκηδόνος, του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και του Συμφώνου των Δημάρχων 20-20-20 για την διαχείριση της κλιματικής αλλαγής.

1. Ενημέρωση δημοτών για τις ενέργειες της ανακύκλωσης με τη μέθοδο πόρτα-πόρτα στους λογαριασμούς νερού (35.000 κάτοικοι, 15.000 νοικοκυριά). Πρόγραμμα Ανακύκλωσης του Δήμου Χαλκηδόνος με τίτλο ‘Ανακύκλωση - Αλλάζοντας συμπεριφορές… - Αλλάζουμε το μέλλον’, το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ανατ. Θεσσαλονίκης (Ανατολική Α.Ε.) σε σχολεία του Δήμου μας (για ενημέρωση όλων των μαθητών αθμιας και βθμιας εκπαίδευσης), όπου δίνονται αναμνηστικά δώρα υπό την μορφή μπλε κάδου ανακύκλωσης σε μινιατούρα.

2. Τοποθέτηση κάδων για ανακύκλωση γυαλιού, πλαστικού, ηλεκτρικών συσκευασιών, λαμπτήρων, ρούχων και τοποθέτηση πράσινων και μπλε κάδων ανακύκλωσης ανά ζεύγη σε εσοχές που δημιουργήθηκαν στα πεζοδρόμια για την εύκολη πρόσβασή τους.

3. Υποβολή πρότασης και έγκριση ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο BIOREAL για την ανακύκλωση βιοαποβλήτων και τη δημιουργία πιλοτικής μονάδας κομποστοποίησης (Interreg 2014-2020) Π/Υ 375.000 ευρώ και έναρξη υλοποίησης διαδικασιών για την δημιουργία ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις οδηγίες του ΥΠΕΝ (σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ και τον ΦΟΔΣΑ)

4. Υποβολή πρότασης και έγκριση προγράμματος για την προμήθεια 13 συστημάτων υπόγειων κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 3.000 λίτρων  (Πράσινο Ταμείο 2017) Π/Υ 233.000 ευρώ

5. Προμήθεια ηλεκτρονικής εφαρμογής e-Δημοσίων Συμβάσεων (έργα, υπηρεσίες, προμήθειες, εργασίες), ώστε όλοι οι υπάλληλοι που παρακολουθούν την δημιουργία και την εκτέλεση μιας οποιασδήποτε σύμβασης να γνωρίζουν όλα τα βήματα προσυμβατικού ελέγχου. Η εφαρμογή έχει νομικό και οικονομικό υπόβαθρο το οποίο ανανεώνεται συνεχώς βάσει της κείμενης πολυδαίδαλης νομοθεσίας. Στόχος είναι η επίσπευση των εσωτερικών διαδικασιών ώστε να εκτελείται -το γρηγορότερο εφικτό- ο στρατηγικός σχεδιασμός, με τελικό αποδέκτη τον πολίτη και τις ανάγκες για βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Δύναται η εξαγωγή ποσοστιαίων αποτελεσμάτων των δαπανών που διευκολύνουν την διαπίστωση της αποτελεσματικότητας εκτέλεσης του στρατηγικού προγράμματος δράσης αλλά και την σύνταξη του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος για το επόμενο έτος

6. Αξιοποίηση ΚΑΘΕ ευρωπαϊκού και κρατικού προγράμματος χρηματοδότησης και απορρόφηση κονδυλίων κατά 85% (την τελευταία 4ετία)

7. Αποχετευτικό δίκτυο στη Γέφυρα  Π/Υ 13.491.168 €- οριστική παραλαβή εντός του 2018 (ΕΣΠΑ 2014-2020)
8. Αποχετευτικό δίκτυο στη Ν. Μεσήμβρια & το Βαθύλακκο Π/Υ 11.185.504,43 €  (ΕΣΠΑ 2014-2020)

9. Αποχετευτικό δίκτυο & μονάδα βιολογικού καθαρισμού στη Χαλκηδόνα & το Άδενδρο (ΕΣΠΑ 2014-2020) Π/Υ 22.870.600 €
10. Αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης Αγίου Αθανασίου και κατασκευή δύο γεωτρήσεων στη Γέφυρα Π/Υ 1.100.000 €
11. Αρδευτικό δίκτυο Κουφαλίων Π/Υ 4.500.000 € (συνεχιζόμενο στο ΠΑΑ 2014-2020) (μελέτη πρώην Δήμου Κουφαλίων: 2002, ολοκληρώνεται έως Φεβ 2019)

12. Υποβολή προς έγκριση για την κατασκευή αρδευτικού δικτύου στη Νέα Μεσήμβρια (ΠΑΑ 2014-2020) Π/Υ 12.000.000 ευρώ

13. Ενεργειακή Αναβάθμιση με λαμπτήρες LED σε όλο το Δήμο- Αυτοματοποίηση Συστήματος Δημοτικού Φωτισμού & Εφαρμογές Smart Cities με Εξοικονόμηση Ενέργειας για εξοικονόμηση πόρων σε βάθος 12ετίας κατά 75% (ξεκίνησε ο διαγωνισμός εντός του 2018)

14. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Κουφαλίων & Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου Π/Υ 1.499.149,4€ (ΕΣΠΑ 2014-2020)
15. Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα & Συγκοινωνιακός σχεδιασμός Καλών Πρακτικών βασισμένος σε ευρωπαϊκά πρότυπα Π/Υ 65.000 € (Πράσινο Ταμείο 2014-2020) ξεκίνησε η εκπόνησή του

16. Αναβάθμιση βιολογικού καθαρισμού Κουφαλίων Π/Υ 1.612.000 € (ΕΣΠΑ 2014-2020, έγκριση 5/7/2017, προς δημοπράτηση εντός του 2018)

17. Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Προχώματος Π/Υ 3.825.231 € (υπό υλοποίηση)
18. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Κουφαλίων Π/Υ 2.972.024 € (υπό υλοποίηση)

19. Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τον έλεγχο τοξικότητας υδάτων ποταμού Αξιού Π/Υ 130.454 € (Interreg 2014-2020, υποβολή Απρ 2016, έγκριση Νοε 2017)

20. Ενεργειακή αναβάθμιση με τοποθέτηση ηλιακών (εξοικονόμηση κατά 70%), επέκταση και επιστέγαση του υπάρχοντος δημοτικού ανοιχτού κολυμβητηρίου και τη μετατροπή του σε στεγασμένο, ώστε να λειτουργεί όλο το χρόνο. Δυνατότητα μελλοντικά να δημιουργηθεί στο χώρο πλησίον του, ένα πολυδύναμο κέντρο αποκατάστασης στη Δυτ. Θεσσαλονίκη.  Προϋπολογισμός επένδυσης:3.500.000 €

21. Ενεργειακή αναβάθμιση σε ενεργοβόρα σχολεία: ΕΠΑΛ Κουφαλίων, Γυμνάσιο-Λύκειο Αγίου Αθανασίου, Γυμνάσιο-Λύκειο Αδένδρου, Γυμνάσιο Χαλκηδόνας για εξοικονόμηση ενέργειας & πόρων Π/Υ 2.420.000 € (ΕΣΠΑ 14-20, υποβ 30/05/2018). εξοικονόμηση κατά 72%

22. Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Γέφυρας Π/Υ 674.138 € (ΕΣΠΑ 2014-2020, υποβολή: 30/05/2018)

23. Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, συλλεκτηρίων αγωγών και μονάδας επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων του Δ.Δ Ξηροχωρίου Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου Π/Υ 3.639.063,2€ (υπό τελική ωριμότητα και υποβολή)

24. Προμήθεια 600 μεγάλων κάδων από το 2017 με στόχο τη σταδιακή αντικατάσταση των μικρών με μεγάλους

25. Δράσεις και ημερίδες για την εξοικονόμηση ενέργειας σε συνεργασία με το ΤΕΕ Θεσ/νίκης, το ΑΤΕΙΘ, την ΕΕΑΑ κτλ & ανανέωση του Συμφώνου των Δημάρχων της ΕΕ

26. μείωση γραφειοκρατίας, ενίσχυση της ψηφιακής & διοικητικής ανασυγκρότησης, σταδιακή χρήση ΤΠΕ και μέσων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από όλες τις Διευθύνσεις εσωτερικά αλλά και με άλλους φορείς, χρήση ψηφιακών υπογραφών και βελτίωση της οργάνωσης εσωτερικών λειτουργιών κατά 65% παρά το μειωμένο κατά 40% προσωπικό. Σταδιακή μείωση της χρήσης δημοσίων εγγράφων σε έντυπη μορφή και αντικατάστασή τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και άλλα ψηφιακά μέσα. ΣΤΑΔΙΑΚΉ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ 1.718.852 € ευρώ τα τελευταία 4 χρόνια. Ανακύκλωση γραφικής ύλης των Διευθύνσεων και ανταποδοτικό όφελος σε υλικά για τις υπηρεσίες του Δήμου. Χρήση κάθε καινοτόμου εργαλείου με σκοπό την "πράσινη" υποστήριξη και εξυπηρέτηση των δημοτών μας, αλλά και την εξοικονόμηση πόρων ώστε οι υπηρεσίες μας να είναι φιλικές προς το περιβάλλον. 

27. συνεργασία με φορείς (ΥΠΕΝ, CNG, ΕΔΑ ΘΕΣΣ κτλ) για την κατασκευή μονάδας αποσυμπίεσης και επέκταση του δικτύου του φυσικού αερίου στο Δήμο Χαλκηδόνος 

 

 

 

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

1. Σταδιακή μείωση του τονάζ των απορριμμάτων κατά 20%, τα τελευταία 4 έτη, ενώ παράλληλα με τις νέες δράσεις του πετυχαίνει τη σταδιακή αύξηση της ανακύκλωσης (γυαλιού, χαρτιού, πλαστικού κτλ) κατά 25,5%, με ευαισθητοποίηση των δημοτών και των μαθητών με ενημερωτικά banner και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις.

2.Αξιοποίηση ΚΑΘΕ ευρωπαϊκού και κρατικού προγράμματος χρηματοδότησης και απορρόφηση κονδυλίων κατά 85% (την τελευταία 4ετία)

3. Βελτίωση των υποδομών με την αξιοποίηση των φυσικών πόρων κατά 65% με την υλοποίηση όλων των προαναφερθέντων έργων και δράσεων

4. Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Δήμου στο πλαίσιο της Κλιματικής Αλλαγής κατά 16,5% από το 2014 (μετρήσιμο βάσει ΕΕ και του Συμφώνου των Δημάρχων), με στόχο την βελτίωσή του στο 20% το 2020.

5. Δράσεις για εξοικονόμηση ενέργειας σε οδοφωτισμό, ηλεκτρική ενέργεια και υποδομές με βιοκλιματικό σχεδιασμό σε κτίρια, σχολεία, γυμναστήρια, κολυμβητήριο κτλ κατά 72%

6. Βελτίωση από τη χρήση καινοτομίας κατά 75% (αποτελεσματικότητα στρατηγικού σχεδιασμού δράσης της Διοίκησης)Τόπος Δράσης

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΟΛΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ)


Συνεργασία με φορέα

ΥΠΕΝ, ΠΕΔ, ΚΕΔΕ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΕΕΑΑ


Συμμετοχή εργαζομένων

ΝΑΙ


Οφέλη για τον Οργανισμό

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΒΙΩΣΙΜΕΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΦΙΚΤΗ ΔΡΑΣΗ. 
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation